Пошук по сайту


4. Курсова робота має характер цільної завершеної роботи як стосовно змісту, вичерпаності теми, так І форми, структури тощо

4. Курсова робота має характер цільної завершеної роботи як стосовно змісту, вичерпаності теми, так І форми, структури тощо

ПОЛОЖЕННЯ

про курсові роботи в Хмельницькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти

1. Виконання педагогами (слухачами) курсових робіт – одна із важливих форм підвищення кваліфікації спеціалістів, яка забезпечує формування у вчителів творчого підходу до організації навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах. Курсова робота є до курсовим завданням і подається куратору курсі в на 3-й день перебування на курсах.

Курсова робота виконується з профілюючих дисциплін (педагогіки, психології або методики) і має навчально-дослідницький характер.
Мета написання курсової роботи:

- поглиблення, узагальнення і закріплення теоретичних знань та практичних умінь педагогів;

- вироблення навичок самостійно працювати з навчальною і науковою літературою, електронно-обчислювальною технікою, лабораторним обладнанням, використовувати сучасні інформаційні засоби та технології;

- розвиток творчого підходу до застосування на практиці набутих знань та розв’язування практичних завдань;

- систематизація та узагальнення навчального матеріалу;

- здійснення наукового пошуку при проведенні дослідження;

- вироблення навичок самостійних творчих досліджень;

- виявлення наукових здібностей педагогів і залучення їх до дослідницької роботи.

Курсова робота – окремий заліковий кредит навчальної дисципліни, що оцінюється як самостійний вид навчальної діяльності слухача і виконується у між курсовий період.

2. Тематика курсових робіт формується на початку навчального року, затверджується на засіданні методичного об‘єднання (кафедри). Вона повинна відповідати навчальним завданням дисципліни, пов’язуватися з практичними потребами певної галузі науки і виробництва, бути актуальною і тісно пов’язаною з вирішенням практичних фахових завдань.

Педагоги можуть подавати власні пропозиції щодо тематики курсових робіт на розгляд відповідного методичного об‘єднання (кафедри). Після того, як розгляд пропозицій вчителів і затвердження тем відбулися, педагоги можуть вибирати теми лише зі списку, запропонованого методичним об‘єднанням (кафедрою).

3. Керівниками курсових робіт можуть призначаються кваліфіковані та досвідчені викладачі кафедр вищих навчальних закладів, методисти ОІППО, методисти районних відділів освіти. При написанні курсової роботи необхідно керуватися розробленими методичними вказівками щодо написання курсових робіт, в яких передбачені завдання курсової роботи, особливості, обсяг і зміст окремих частин та порядок її виконання.

4. Курсова робота має характер цільної завершеної роботи як стосовно змісту, вичерпаності теми, так і форми, структури тощо.

Курсова робота умовно складається зі вступу, кількох розділів теоретичної і практичної частини, висновків, списку використаних джерел та додатків.

У вступі потрібно довести актуальність певної проблеми для даної галузі науки і практики; вказати, хто з вчених займався цією проблемою; визначити науковий апарат дослідження (визначити об’єкт, предмет, мету, завдання та методи дослідження, вказати базу проведення дослідження).

Основна частина складається з теоретичної та практичної, де розкривається зміст теми дослідження.

Зокрема, у першій частині (теоретичній) курсової роботи з психолого-педагогічних дисциплін або методик дається аналіз наукової літератури, що включає: а) історико-педагогічний аспект проблеми; б) її філософське і психологічне обґрунтування з позицій педагогічної науки; в) провідні концепції сучасної педагогічної теорії з певної проблеми.

У другій частині (практичній (експериментальній)) варто описати засоби, технології, методи і форми удосконалення певного аспекту навчально-виховного процесу, педагогічний досвід роботи з відповідної проблеми навчально-виховного закладу (окремого вчителя), використовуючи матеріали спостережень, бесід із учителями, дітьми, батьками або публікації в педагогічній періодиці. Особливо цінним у цій частині роботи є описання власного дослідження.

Кожен параграф і розділ необхідно завершувати лаконічними висновками, що логічно узагальнюють викладене. При цьому треба пам’ятати, що дослівне запозичення чужого тексту, яке не супроводжується посиланням на джерело, називається плагіатом і суворо карається у науковому середовищі. Робота, автор якої допустився плагіату, знімається з розгляду незалежно від стадії підготовки.

Зміст курсової роботи передбачає назву розділів й основних параграфів та нумерацію сторінок.

Список використаних джерел складається вчителем як результат перегляду наукового апарату, який послужив методологічною, спеціальною теоретичною і методичною опорою при написанні роботи. У список використаної літератури включаються тільки ті праці та джерела, на які робилися посилання, чи які використовувалися у роботі.

Додатки передбачають таблиці, схеми, малюнки, зразки планів-конспектів уроків, дидактичного матеріалу, робіт учнів, анкети, тести тощо. Вони розміщуються в кінці роботи після списку використаних джерел.

Курсова робота повинна бути представлена в електронному вигляді, роздрукована і вкладена у стандартну папку. Середній її обсяг – до 30 - 35 сторінок з параметрами сторінки: ліве поле – 3 см, праве – 1,0 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см., шрифт: Times New Roman, розмір символів: 14, міжрядковий інтервал: 1,5 („полуторный”). Обов’язкова нумерація сторінок.

Курсова робота починається з титульної сторінки, на якій номер сторінки не ставиться. Зразок оформлення титульної сторінки (див. Додаток 1). На другій сторінці подається зміст. Зміст - це остаточно відредагований план курсової роботи з вказівкою сторінок кожного розділу і параграфа в тексті (див. Додаток 2). На наступних сторінках номери проставляються у правому верхньому куті сторінки без крапки після цифри.

У процесі написання курсової роботи керівником надаються консультації щодо її виконання. Повністю оформлену курсову роботу потрібно здати науковому керівникові на перевірку. При необхідності вона доопрацьовується згідно з його зауваженнями, а потім допускається до захисту.

Курсова робота подається керівнику за тиждень до захисту на рецензування.

5. Порядок захисту курсової роботи:

5.1. Виступ автора (до 10 хвилин), в якому розкривається основний зміст роботи, результати експериментального дослідження, висловлюються власні пропозиції та методичні рекомендації.

5.2. Відповіді автора на запитання щодо досліджуваної проблеми членів групи та присутніх на захисті викладачів.

5.3. Оцінювання змісту та захисту курсової роботи слухача курсів.

При оцінці курсової роботи враховуються:

1. Науково-теоретичний рівень змісту, теоретична обґрунтованість теми, чітко розроблений науковий апарат.

2. Вироблення навичок щодо розробки і вирішення наукової проблеми: вміння самостійно працювати з літературними джерелами, виділяти й аналізувати провідні концепції, ставити експеримент, грамотно оформляти бібліографію.

3. Використання методів дослідження, самостійний і творчий підхід до аналізу явищ і процесів.

4. Планомірний і систематичний характер роботи викладача над темою.

5. Правильність оформлення курсової роботи і своєчасність її здачі.

Якість виконання курсової роботи та результати її захисту оцінюється за шкалою оцінювання ECTS, для слухачів, що навчаються за кредитно-модульною системою (див. Додаток 3).

Для решти слухачів курсова робота оцінюється за 10 б шкалою.

Якщо при захисті курсової роботи слухач отримав оцінку „незадовільно”, то рішенням кафедри йому пропонується нова тема роботи, яку повинен виконати у встановлений термін.

6. Після захисту курсова робота здається методистом (викладачем) завідувачу сектору курсової підготовки для зберігання.

Курсові роботи, що мають теоретичну та практичну цінність, подаються на конкурси, пропонуються до впровадження.

Після закінчення терміну зберігання курсових робіт (1 рік) вони списуються за актом.

Склад комісії для списування курсових робіт: проректор з курсової роботи, керівник курсової роботи, завідувач кафедри, один-два викладачі кафедри.


Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України

Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Відділ освіти Славутської районної державної адміністрації

Біблійні мотиви у літературі
Курсова робота


Виконала

Буринська Тетяна Григорівна,

вчитель української мови

Іванівського НВК,

І кваліфікаційна категорія.

Дата проходження курсів

з по

Керівник: Кусок Т.М.-

методист РМК
Славута -2013

2
Додаток 2
Зміст
Вступ ...................................................................................................2

Розділ 1 (Назва) ................................................................................. 5

1.1. (Назва) ..........................................................................................5

1.2. (Назва) ......................................................................................... 9

1.3. (Назва) ........................................................................................13

Розділ 2. (Назва) .............................................................................. 16

2.1. (Назва) ........................................................................................16

2.2. (Назва) ........................................................................................19

2.3. (Назва) ....................................................................................... 19

Висновки .......................................................................................... 22

Список використаних джерел..........................................................25

Додатки ............................................................................................. 27

Додаток А

Додаток 3.

Рекомендована оцінка видів навчальної діяльності вчителя при виконанні курсової роботи


з/п

Критерії оцінювання курсової роботи

Максимальна кількість балів

1.

Теоретична обґрунтованість теми, чітко розроблений науковий аппарат
2.

Аналіз провідних концепцій при висвітленні проблеми
3.

Методика експериментальної роботи
4.

Статистична та математична обробка даних експериментальної роботи
5.

Самостійний і творчий підхід до аналізу практики сучасного навчання і виховання
6.

Планомірний і систематичний характер роботи над темою
7.

Загальне оформлення курсової роботи
8.

Оформлення бібліографії
9.

Змістовні додатки
10.

Своєчасність здачі курсової роботи
11.

Грамотний і аргументований захист курсової роботи
12.

Впровадження результатів експериментальної роботи у навчально-виховний процес
ВСЬОГО БАЛІВ

10б

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методична розробка та вимоги до неї
Методична розробка це посібник, що розкриває форми, засоби, методи навчання, елементи сучасних педагогічних технологій або самі технології...

Тема: Насичені вуглеводні алкани
Форми роботи: фронтальна робота, експеримент, самостійна робота, групова робота, індивідуальна робота, робота в парах

Тема: Кислоти: дія на індикатори, взаємодія з металами та їх оксидами, реакція обміну
Форми роботи: фронтальна робота, експеримент, самостійна робота, групова робота, індивідуальна робота, робота в групах

Курсова робота
Вибір теми данної роботи підказаний її актуальністю. Після розпаду Радянського Союзу на окремі держави перед народами кожної з них...

Курсова робота
Курсова робота з дисципліни „Маркетинг”/ О. В. Полюхович, Рівне: нувгп, 2012, – 44 с

Курсова робота на тему: Оволодіння правовими
Професія юриста має мати дуже багату професійну культуру. Адже юрист це фізична особа, яка має професійні правові знання у галузі...

Курсова робота з дисципліни «Статистика» на тему: «Статистичне вивчення...
Курсова робота відповідає вимогам діючої нормативної документації України та умовам ects/кмсонп

Курсова робота з дисципліни «Статистика» на тему: «Статистика продукції промисловості»
Курсова робота відповідає вимогам діючої нормативної документації України та умовам ects/кмсонп

Курсова робота на тему: ′′
Розділ Форми забезпеченості повернення кредитів, наданих комерційним банком (на прикладі обласної дирекції акб соціального розвитку...

Повинна бути актуальною та відзначатися новизною. Формулювання теми...
Наукова робота це самостійно виконане наукове дослідження тієї чи іншої проблеми, яке відповідає науковим принципам, має певну структуру,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка