Пошук по сайту


Державний заклад «Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у Кіровоградській області» Загально-методичні підходи до оформлення та ведення комплектів навчально-програмної документації,

Державний заклад «Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у Кіровоградській області» Загально-методичні підходи до оформлення та ведення комплектів навчально-програмної документації,

Сторінка1/13
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13Державний заклад

«Навчально-методичний кабінет

професійно-технічної освіти

у Кіровоградській області»

Загально-методичні підходи до оформлення та ведення комплектів навчально-програмної документації, навчально-методичної документації викладача, майстра виробничого навчання ПТНЗ
(методичні рекомендації)

Кіровоград – 2012 р.

Методичні рекомендації знайомить з вимогами до оформлення та ведення комплектів навчально-програмної документації з професії, навчально-методичної документації викладачів та майстрів виробничого навчання.

Розрахований для керівників, педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів.

Укладач: Черемісова Т. М., методист державного закладу «Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у Кіровоградській області»
Відповідальний за випуск: Стаценко О.В., директор НМК ПТО у Кіровоградській області

Розглянуто на засіданні навчально-методичної ради НМК ПТО у Кіровоградській області (протокол № 1 від 20.04.2012 року).

ЗМІСТ


1. Вимоги до оформлення комплектів навчально-програмної документації з професій за якими здійснюється підготовка кваліфікованих робітників в ПТНЗ

4

2. Основні навчально-методичні документи викладача ПТНЗ з планування навчально-виробничого процесу

12

3. Основні навчально-методичні документи майстра виробничого навчання ПТНЗ з планування навчально-виробничого процесу

51

4. Література

116

І. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОМПЛЕКТІВ НАВЧАЛЬНО-ПРОГРАМНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ З ПРОФЕСІЙ ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ В ПТНЗ
1.1. Для якісного планування та організації навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах повинні оформлятися комплекти навчально-програмної документації для професій з яких здійснюється підготовка кваліфікованих робітників.

1.2. Комплекти навчально-програмної документації комплектуються у відповідності до робочих навчальних планів за якими відбувається набір учнів та організовується навчання.

1.3. Комплекти навчально-програмної документації містять:

1. Титульну сторінку встановленого зразка.

2. Зміст комплекту

3. Робочий навчальний план для підготовки кваліфікованих робітників

4. Пояснювальну записку до робочого навчального плану

5. Освітньо-кваліфікаційні характеристики відповідних рівнів кваліфікації (витяги із ДС ПТО професій за якими здійснюється підготовка згідно робочого навчального плану)

6. Робочі навчальні програми предметів за видами підготовки (загальнопрофесійна, професійно-теоретична, професійно-практична підготовки, предмети, що вільно обираються).

Робочі навчальні програми включають: титульну сторінку, пояснювальну записку, зміст програми з вимогами до знань та умінь учнів. (див. «Загально-методичні підходи до оформлення та ведення навчально-методичної документації викладача, майстра виробничого навчання ПТНЗ», методичні рекомендації НМК ПТО, 2005 рік)

7. Критерії кваліфікаційної атестації (витяги із ДС ПТО відповідних рівнів кваліфікації)

8. Перелік основних необхідних засобів навчання
1.4. Комплекти навчально-програмної документації доповнюються:

 • збірниками ДС ПТО з професій визначених робочим навчальним планом (за наявності в ПТНЗ замовлених та отриманих друкованих варіантів);

 • витягами із протоколів засідання методичних комісій ПТНЗ про внесення змін та доповнень до робочих навчальних програм;

 • детальними програмами виробничих практик на кожний визначений робочим навчальним планом рівень кваліфікації.

1.5. В навчальному закладі формується один контрольний комплект типових та робочих навчальних програм з предметів загальноосвітньої підготовки (суспільно-гуманітарної та природничо-математичної).


Зразок оформлення комплекту навчально-програмної документації

Титульний лист
Управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації
(назва навчального закладу)ПОГОДЖЕНО

_______________

(посада керівника основного

замовника кадрів)

________ _________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

_________ 20___ р.
ЗАТВЕРДЖУЮ

________________

(посада керівника навчального

закладу)

________ _________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

____________ 20___ р.


КОМПЛЕКТ

НАВЧАЛЬНО-ПРОГРАМНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
для підготовки кваліфікованих робітників на базі базової загальної середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти
з професії (професій) код ____ повна назва професії _________

кваліфікація _______
термін навчання __________

ЗМІСТ
1. Робочий навчальний план для підготовки кваліфікованих робітників на базі базової загальної середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти з професії «……….», термін навчання - ….
2. Пояснювальна записка до робочого навчального плану для підготовки кваліфікованих робітників на базі базової загальної середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти з професії «……….».
3. Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника професійно-технічного навчального закладу:

 • професія «…..», кваліфікація ….;

 • професія «…..», кваліфікація.


4. Державний стандарт професійно-технічної освіти з професії «…».
5. Витяги із протоколів засідання методичних комісій ПТНЗ про внесення змін та доповнень до робочих навчальних програм.
6. Робочі навчальні програми з загальнопрофесійної підготовки:

 • предмет «Інформаційні технології»;

 • предмет «……»;

 • предмет «…….».


7. Робочі навчальні програми з предметів професійно-теоретичної підготовки:

 • предмет «……»;

 • предмет «…….».


8. Робоча навчальна програма з професійно-практичної підготовки (якщо професії інтегровані то робочі програми з усіх професій, що входять до інтеграції):

професія «…..»;

професія «…..».
9. Детальні програми виробничої практики:

 • професія «…..», кваліфікація ….;

 • професія «…..», кваліфікація.


10. Критерії кваліфікаційної атестації (витяги із ДС ПТО відповідних рівнів кваліфікації)
11. Перелік основних необхідних засобів навчання

 • професія «…..», кваліфікація ….;

 • професія «…..», кваліфікація.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ З ПРОФЕСІЇ

__________________________

(назва професії)

Робочий навчальний план розроблений у відповідності до Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у ______________________________________________________ ,

(назва професійно-технічного навчального закладу)

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2010 року №947, і вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики професії.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика відображає основу галузевого компонента сутності професії та конкретизована з урахуванням зауважень і пропозицій фахівців підприємства-замовника у відповідності із специфікою конкретного виробництва.

Робочий навчальний план розрахований на навчання молоді на базі повної загальної освіти (базової загальної середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти, базової загальної середньої освіти без отримання повної загальної середньої освіти), яка мала при вступі в училище (ліцей) вік, установлений Переліком професій, і не мала медичних протипоказань для роботи і виробничого навчання з цієї професії.

Професійно-технічне навчання складається із загальнопрофесійної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок. Обсяги кожної підготовки визначаються освітньо-кваліфікаційною характеристикою відповідного рівня кваліфікації, кваліфікаційним рівнем випускника, що проектується, та термінами навчання. Передбачається поетапне вивчення навчальних дисциплін загальнопрофесійної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок з кожного кваліфікаційного рівня з поетапною атестацією знань, умінь і навичок наприкінці етапів. У виробничому навчанні визначається мінімальний час на формування професійних навичок у навчально-виробничих майстернях училища (ліцею).

Всього на вивчення навчальних дисциплін професійно-технічного навчання (загальнопрофесійна, професійно-теоретична та професійно-практична підготовки) виділено ______ годин, що складає ______ % від загальної кількості навчальних годин. На виробниче навчання виділено ______ годин, що складає ______ % від фонду навчального часу, що відведено на професійно-технічне навчання.

Чергування теоретичного та виробничого навчання визначено виходячи із вимог реалізації міжпредметних зв'язків, етапності навчання, максимального тижневого навантаження учня не більше 36 годин при денному навантажені не більше восьми академічних годин, а також організаційно-технічних умов, що склалися в професійно-технічному навчальному закладі та відображені у графіку навчального процесу. Тривалість виробничого навчання складає не більше 6 годин на день.

Виробнича практика на підприємстві здійснюється протягом _____ години, що складає _____ тижнів.

Навчальні дисципліни загальнопрофесійної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок вивчаються за навчальними програмами Державного стандарту професійно-технічної освіти з професії __________________________, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від __________ року №_____ та відкоректовані при розробці цього навчального плану з урахуванням регіонального компоненту і затвердженим ___________________________________________

(органом управління освіти і науки облдержадміністрації)

На вивчення загальноосвітніх навчальних дисциплін відведено ______ годин, що складає ______ % від загальної кількості навчального часу.

На вивчення навчальних дисциплін суспільно-гуманітарної підготовки передбачено _____ годин, природничо-математичної підготовки - _____ годин.

Навчальні дисципліни природничо-математичної та суспільно-гуманітарної підготовки вивчаються за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів III ступеню затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27 серпня 2010 року №834.

Навчальні дисципліни «Фізична культура та здоров'я» та «Захист Вітчизни» вивчаються, за програмою Міністерства освіти і науки України, що відкоректовані залежно від особливостей професійно-технічного навчання і затверджені

_______________________________________________________

У робочому навчальному плані передбачено 45 годин на вивчення дисциплін, що вільно обираються. Перелік дисциплін, котрі вільно обираються учнями, розроблений виходячи з потреб професії, якою вони оволодівають, з урахуванням їх інтересів.

Ці навчальні дисципліни включені у розклад занять. Перелік додається.

У робочому навчальному плані визначені дисципліни, з яких запроваджено обов'язкові іспити, що виносяться на державну підсумкову атестацію, а також терміни їх проведення. На підготовку і проведення одного іспиту передбачено _____ днів. З предметів, що не виносяться на державну підсумкову атестацію, передбачено проведення заліків, які здійснюються наприкінці їх вивчення. Повторювання навчального матеріалу, проведення заліків, контрольних робіт проводиться за рахунок навчального часу, що відведений на вивчення даної навчальної дисципліни. На проведення поетапної атестації та державної кваліфікаційної атестації відведено по 7 годин.

На групові та індивідуальні консультації відведено _____ годин. Розподіл цього часу з окремих навчальних дисциплін розглянуто педагогічною радою і затверджено директором училища (ліцею) (наказ від _________________ №_____).

2. ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ДОКУМЕНТИ ВИКЛАДАЧА ПТНЗ З ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ
У відповідності до «Положення про організацію навчально-виробничого процесу в ПТНЗ» затвердженого наказом Міністерства освіти України від 30 травня 2006р. №419 основними навчально-методичними документами викладача з планування навчально-виробничого процесу в ПТНЗ є:

1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника – відображає основу галузевого компоненту сутності професій та конкретизована з урахуванням зауважень і пропозицій фахівців підприємства-замовника у відповідності із специфікою конкретного виробництва.

Примітка: даний документ є обов’язковим для викладачів професійно-теоретичної підготовки

2. Навчальна програма з навчального предмета (типова, робоча) – це документ, що визначає зміст тем професійних знань, умінь, навичок, способи і методи їх формування, вимоги до знань і умінь з кожної теми. Вимоги до знань і умінь повинні бути сформульовані таким чином, щоб після закінчення вивчення теми можна було перевірити ступінь засвоєння учнями знань та набутих умінь, навичок за 12-бальною системою. Професійно-технічні навчальні заклади розробляють робочі навчальні програми на основі типових.

Робоча навчальна програма з предмета включає пояснювальну записку, тематичний план та зміст програми. Цей документ розглядається відповідною методичною комісією, узгоджується із замовником робітничих кадрів і затверджується директором навчального закладу.

Примітка: із замовником робітничих кадрів погоджуються робочі навчальні програми з тих навчальних предметів, що формують відповідні професії.

Пояснювальна записка з предмета містить:

 • призначення предмета, його місце в системі підготовки кваліфікованого робітника;

 • цілі навчального предмета:

 • освітня (вимоги до знань, умінь учнів з предмета);

 • виховна (формування громадянських якостей та професійної спрямованості особистості);

 • розвиваюча (розвиток пізнавальних інтересів та здібностей, творчого професійного мислення, формування умінь і навичок самостійної праці);

 • обґрунтування структури навчального предмета (логіка послідовності вивчення навчального матеріалу);

 • рекомендації до застосування різних форм організації навчання (лекцій, уроків, семінарів, екскурсій, практичних занять і лабораторних робіт тощо);

 • рекомендації щодо використання методів навчання з урахуванням специфіки змісту навчального матеріалу (навчальних дискусій, вирішення виробничих ситуаційних задач, ділових ігор тощо);

 • посилання на специфіку викладання предмета для різних спеціальностей, якщо програма призначена для кількох спеціальностей.

Тематичний план з предмета – складається у відповідності до робочої навчальної програми, містить найменування тем та відомості про обсяги навчального часу на вивчення тем, лабораторно-практичних робіт.

Зміст програми визначає зміст тем професійних знань, умінь та навичок, вимоги до знань та умінь.
Зразок оформлення робочої навчальної програми

з одиничної професії

Титульний лист

ПОГОДЖЕНО

_______________

(посада керівника основного

замовника кадрів)

________ _________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

_________ 20___ р.
ЗАТВЕРДЖУЮ

________________

(посада керівника навчального

закладу)

________ _________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

____________ 20___ р.РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Технологія приготування їжі з основами товарознавства»
Професія: Кухар

Кваліфікація: 3, 4 розряд

Розглянуто

на засіданні

методичної комісії

з професії ____________

Протокол №____

від __________20____ р.

голова методичної комісії

______________________

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Предметом «Технологія приготування їжі з основами товарознавства» передбачено вивчення науково-обґрунтованих технологічних процесів обробки сировини, приготування напівфабрикатів, страв, кулінарних і борошняних виробів, правил оформлення і відпуску, робота зі Збірником рецептур.

Цілі предмета:

Освітня - учні повинні знати технологічні процеси обробки сировини, способи теплової обробки, асортименти страв, приготування та відпуск страв.

Виховна - формувати громадські якості, готовності учнів до професійної діяльності та спрямованості особистості.

Розвиваюча-розвивати пізнавальні інтереси та здібності кухарів, творче професійне мислення і аналіз.

При вивченні предмета необхідно враховувати міжпредметні зв’язки з дисциплінами: «Устаткування підприємств харчування», «Організація виробництва та обслуговування», «Охорона праці», «Облік, калькуляція і звітність», «Гігієна та санітарія виробництва».

Методика вивчення предмета будується на основі теоретичного вивчення з проведенням лабораторно-практичних робіт.

Лабораторно - практичні роботи проводяться з метою закріплення теоретичного матеріалу.

При вивчені предмета можна використовувати різні форми навчання: лекції, уроки-семінари, екскурсії на підприємства, ділові ігри, бінарні уроки з майстрами виробничого навчанні та викладачами інших дисциплін.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації Підготувала
Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у дніпропетровській області

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Малєвська О. − методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти м. Києва

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Масло Володимир Михайлович, заступник директора з навчально-виробничої роботи Міжрегіонального центру професійно-технічної освіти...

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Херсонській...
Визначено основні напрями, в межах яких це питання розглядалося впродовж значного проміжку часу. Розкрито сутність, основні характеристики...

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Коваленко Віктор Михайлович, директор Міжрегіонального центру професійно-технічної освіти автомобільного транспорту та будівельної...

1. Мета І завдання навчально-методичного кабінету
Навчально-методичний кабінет коледжу є методичним центром організації навчально-виховної роботи зі студентами й опорною ланкою адміністрації...

Навчально-методичний посібник Вінниця, 2012. 78 с
Навчально – методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...
Міський методичний кабінет відділу освіти Артемівської міської ради пропонує до Вашої уваги та використання у роботі перелік нормативних...

Навчально-методичний комплекс курсу «філософія»
Навчально-методичний комплекс курсу. Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка. 2009 р с. 47

Навчально-методичний комплекс курсу «філософія»
Навчально-методичний комплекс курсу. Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка. 2012 р с. 50База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка