Пошук по сайту


Робоча програма навчальної дисципліни філософія науки

Робоча програма навчальної дисципліни філософія науки

Сторінка1/4
  1   2   3   4


БЛОКАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н - 3.04

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Кафедра філософії та політології
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи
_________________ доц. Козир І.А.

“______”_______________ 20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИФІЛОСОФІЯ НАУКИ

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки ______0301 соціально-політичні науки______________________

(шифр і назва напряму підготовки)

Спеціальність__________6.030104 Магістри_______________________________

(шифр і назва спеціальності)

додаткова спеціальність/

спеціалізація_______________________________________________________________

(назва спеціалізації)

Факультети: історії та права, філології та журналістики,мистецький, іноземних мов, психолого-педагогічний, мистецький, фізико-математичний, природничо-географічний, фізичного виховання.

(назва факультету)

форма навчання __________________денна____________________________________

(денна, заочна, ПДО)

Кіровоград – 2012 рік


Робоча програма з філософії науки для магістрів

(назва навчальної дисципліни)

за напрямом підготовки 03.01 соціально-політичні науки,

спеціальністю 6.030104 Магістри.

„___” ________, 20__ року – __ с.

________________________________________________________

Розробник: доцент кафедри філософії та політології, к.філос.н Харченко Ю.В.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри філософії та політології Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка
Протокол від “ 29 ” серпня 2012 року № 1
“ 29 ” серпня 2012 року Завідувач кафедри _______________________ (доц. Харченко Ю.В.)

(підпис)


Схвалено методичною радою Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

__________________________________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол від “ 31 ” серпня 2012 року № 1
“ 31 ” серпня 2012 року Голова _______________ (доц. Козир І.А.)

(підпис)

__________, 2012 рік

 __________, 20__ рік


  1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма


Кількість кредитів – 4,5

Галузь знань:

03.01 соціально-політичні науки

Нормативна


Напрям підготовки:

6.030104 Політологія

Модулів – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):

магістри

додаткова спеціальність/

спеціалізація

Рік підготовки:

5-й

Змістових модулів – 3

Загальна кількість годин – 48

Лекції

12 год.

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 30

самостійної роботи студента – 18

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

Практичні, семінарські

18 год.

Лабораторні

0 год.

Самостійна робота

18 год.

Індивідуальні завдання: 0 год.

Вид контролю:

залік

  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Робоча програма навчальної дисципліни гендерна філософія
Робоча програма з гендерної філософії: теорія, методологія та вимірювання для студентів усіх спеціальностей

Робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Правові системи світу» для студентів за напрямом підготовки: 081 «Право»

Робоча програма навчальної дисципліни загальна педагогіка напрям...
Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка» : 0402 Фізико-математичні науки

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психодіагностика»
Робоча програма дисципліни "Психодіагностика" складена відповідно до навчальної програми, місцем І призначенням цієї дисципліни в...

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологія масових комунікацій»
Робоча програма дисципліни "Психологія масових комунікацій" складена відповідно до навчальної програми, місця І призначення цієї...

Робоча програма навчальної дисципліни земельне право напрям підготовки 030401 «Правознавство»
Робоча програма навчальної дисципліни «Земельне право» для студентів 3 курсу юридичного факультету нні права та безпеки денної форми...

Робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри філософії та політології Кіровоградського державного педагогічного університету...

Робоча програма навчальної дисципліни «Основи аудиту»
Робоча програма дисципліни «Основи аудиту» для студентів за напрямом підготовки 030509 «Облік І аудит» спеціальністю 03050901 «Бухгалтерський...

Програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів Донну за напрямом підготовки 030301 «Історія» бакалавр, «Політологія» бакалавр,...

Робоча програма навчальної дисципліни історія педагогіки напрям підготовки...
Робоча програма дисципліни «Історія педагогіки» для студентів напряму підготовки 020303 Філологія. Українська мова та література....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка