Пошук по сайту


Програма розвитку організації об’єднаних націй в україні положення про Всеукраїнський конкурс

Програма розвитку організації об’єднаних націй в україні положення про Всеукраїнський конкурс

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ В УКРАЇНІ

ПОЛОЖЕННЯ

про Всеукраїнський конкурс

«Сталий розвиток – наш вибір»
І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського конкурсу «Сталий розвиток – наш вибір» (далі - Конкурс).

1.2. Конкурс проводиться з метою підвищення рівня освіченості педагогів України з питань освіти для сталого розвитку (додаток до положення №1).
ІІ. Мета та завдання конкурсу

2.1.Мета конкурсу:

 • популяризація засад сталого розвитку серед дітей та молоді України;

 • підвищення рівня обізнаності педагогів щодо положень Конвенцій Ріо;

 • узагальнення навчально-методичного матеріалу з питань освіти для сталого розвитку.

2.2. Завдання Конкурсу:

 • пошук нових форм, методів і моделей організації просвітницької роботи з учнями загальноосвітніх та вихованцями дошкільних і позашкільних навчальних закладів;

 • поширення кращого педагогічного досвіду щодо організації агітаційної просвітницької роботи з питань сталого розвитку серед дітей та молоді України;

 • створення банку навчальних програм, інноваційних форм та методів організації навчально-виховного процесу, спрямованого на вирішення питань збалансованого споживання природних ресурсів.

2.3. Організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу здійснює Оргкомітет Конкурсу.

2.4. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на сайті http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/, а також у засобах масової інформації не пізніше ніж за один місяць до початку його проведення.

2.5. Обробка персональних даних учасників Конкурсу здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

ІІІ. Організатори Конкурсу:

  1. Організатором Конкурсу є Програма розвитку організації об’єднаних націй в Україні

ІV. Оргкомітет та Експертна рада Конкурсу

4.1. Організаційний комітет Конкурсу.

4.1.1. Організатор Конкурсу створює організаційний комітет (далі - Оргкомітет), який здійснює організаційний супровід всіх конкурсних процедур.

4.1.2. Персональний склад Оргкомітету затверджується рішенням організатора Конкурсу.

4.1.3. Очолює Оргкомітет голова. Голова визначає та розподіляє повноваження між членами Оргкомітету, керує їх роботою протягом усіх етапів Конкурсу.

4.1.4. Члени Оргкомітету здійснюють організаційну роботу щодо проведення Конкурсу.

4.1.5. Оргкомітет:

 • несе відповідальність за підготовку, організацію та проведення Конкурсу;

 • розробляє програму та регламент роботи всіх етапів Конкурсу;

 • координує наукову, науково-методичну та культурну програми підсумкової конференції (презентації);

 • здійснює контроль за якістю роботи Експертних рад та тематичних секцій підсумкової конференції;

 • готує до друку та здійснює друк інформаційних матеріалів та збірок тез робіт учасників Конкурсу;

 • забезпечує зв'язок з навчальними закладами, громадськими організаціями та місцевими громадами;

 • висвітлює результати Конкурсу на офіційному сайті організатора Конкурсу та у засобах масової інформації.


4.2.Експертна рада Конкурсу.

  4.2.1. Організатор Конкурсу створює Експертну раду Конкурсу (далі – Експертна рада), яка здійснює експертну оцінку конкурсних робіт.

  4.2.2. Персональний склад Експертної ради затверджується рішенням організатора Конкурсу.

4.2.3. Експертна рада формується з числа педагогічних і науково-педагогічних працівників, студентів вищих навчальних закладів всіх форм власності, наукових установ та громадських організацій (за згодою) з метою забезпечення об’єктивності оцінювання робіт учасників та визначення учасників-переможців.

4.2.4. Кількість Експертних рад відповідає кількості номінацій Конкурсу. Членів у кожній Експертній раді не може бути менше ніж п’ять осіб.

4.2.5. Експертну раду очолює голова, який організовує та проводить робочі засідання, підписує оціночні протоколи.

4.2.6. Члени Експертної ради повинні чітко дотримуватися критеріїв оцінки конкурсних робіт (додаток № 4), затверджених на загальних зборах Оргкомітету та Експертної ради. Вони оцінюють презентації учасників ІІ етапу Конкурсу, заповнюють оціночні протоколи, визначають переможців та призерів Конкурсу.

4.3. Секретар Експертної ради та Оргкомітету Конкурсу.

4.3.1. Секретар Оргкомітету Конкурсу та секретар Експертної ради – одна особа, яка оформляє документи відповідних етапів Конкурсу, сприяє висвітленню результатів Конкурсу в засобах масової інформації, відповідає за зберігання конкурсних документів та робіт учасників.
 1. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ

  1. У конкурсі можуть брати участь педагогічні працівники дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

  2. На Конкурс можуть подаватися роботи виконані як індивідуально, так і колективом співавторів під керівництвом одного наукового керівника.

  3. Експертною радою оцінюються конкурсні роботи, виконані індивідуально або колективом співавторів (від двох до п’яти).

  4. Керівник конкурсної роботи не може виступати в якості співавтора, а також не може брати участь у Конкурсі в якості автора, якщо він є керівником інших учасників.

  5. Авторський колектив та його керівник мають представляти тільки один базовий навчальний заклад або творчо-професійне об’єднання та вказувати повну його назву в анкеті-заявці на участь у Конкурсі (додаток до положення № 2).


VІ. НОМІНАЦІЇ ТА ВИМОГИ

6.1. Номінація №1

Розробки навчальних занять відповідно до програми спецкурсу «Основи стратегії сталого розвитку в Україні» (додаток до положення № 3).

Конкурсні роботи подаються у формі комплексної розробки навчальних занять відповідно до обраної теми програми спецкурсу для учнів 10 класу «Основи стратегії сталого розвитку в Україні». Комплексна розробка навчальних занять повинна включати наступне: рекомендації щодо організації навчального процесу, розробки навчальних занять, дидактичні матеріали, а також, бажано, мультимедійні презентації за темою навчальних занять. Всі матеріали подаються у друкованому та електронному вигляді. Електронну версію конкурсної роботи необхідно направити на електронну адресу Оргкомітету Конкурсу з позначкою: «Конкурс – сталий розвиток».

6.2. Номінація № 2.

Розробки навчальних програм спецкурсів, факультативів та навчальних блоків для різних вікових категорій учнів загальноосвітніх навчальних закладів, вихованців дошкільних та позашкільних навчальних закладів зміст яких висвітлював основні позиції сталого розвитку.

До програмного комплекту конкурсної роботи входять:

 • пояснювальна записка;

 • тематичний план (теми навчальних занять);

 • зміст занять та розділів;

 • список рекомендованої літератури;

 • методичні матеріали для вчителя;

 • навчальні матеріали для учня (вихованця).

Всі матеріали подаються у друкованому та електронному вигляді. Електронну версію конкурсної роботи необхідно направити на електронну адресу Оргкомітету Конкурсу з позначкою: «Конкурс – сталий розвиток».

6.3. Номінація № 3

Розробка позакласного заходу або свят, розваг для дітей дошкільного віку на теми: «Енергозбереження: я, родина, місто, держава», «Збалансоване природокористування», «Біорізноманіття – єдина умова існування життя», «Мій дім й сталий розвиток. Що спільного?», «Я навчу свою родини бути ощадливою!», «Вода – джерело життя», «Спасти наші ґрунти», «Як людина може змінити клімат на Землі?»

Конкурсні роботи подаються у формі розробок сценаріїв дитячих конкурсів, свят, розваг, акцій, виховних годин тощо. Автор розробки повинен чітко визначити вікову категорію учнів (вихованців) та представити методичні рекомендації щодо проведення свого заходу з вираховуванням вікових психолого-педагогічних характеристик аудиторії. Тривалість заходу повинна бути у часовому діапазоні від 45 хвилин до 2,5 годин.

Усі матеріали подаються у друкованому та електронному вигляді. Електронну версію конкурсної роботи необхідно відправити на електронну адресу Оргкомітету Конкурсу з позначкою: «Конкурс – сталий розвиток».

6.4. Номінація № 4

Розробки сценаріїв освітньо-психологічних тренінгів на теми: «Сталий розвиток – вибір кожного»

Конкурсні роботи подаються у формі методичних розробок сценаріїв навчальних ігор чи тренінгів. Автор повинен чітко визначити вікову категорію учнів (вихованців), на яку розрахована його розробка. Конкурсна робота повинна мати поетапний сценарій проведення тренінгу (гри) з детальним методичним описом проходження кожного етапу заходу та містити очікувані результати на кожному з них. Також до складу розробки входять дидактичні матеріали для вчителя та навчальні матеріали для учня (вихованця). Тривалість заходу повинна бути у часовому діапазоні від 20 хвилин до 2,5 годин.

Усі матеріали подаються в друкованому та електронному вигляді. Електронну версію конкурсної роботи необхідно відправити на електронну адресу Оргкомітету Конкурсу з позначкою: «Конкурс – сталий розвиток».
VII.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

  1. Конкурс проводиться в два тури. Перший тур – відбірковий (заочна форма). Другий тур – виставка кращих робіт (презентація) проводиться в очній формі. У другому турі беруть участь виключно переможці першого туру в межах кожної номінації Конкурсу.

  2. Для участі у першому відбірковому турі учасники самостійно направляють пакет конкурсних документів у друкованому та електронному вигляді за вказаними адресами у ІХ розділі чинного положення.

  3. Конкурсні матеріали, які відповідають вимогам даного Положення, Оргкомітет допускає до участі в заочному турі та направляє на розгляд до Експертної ради.

  4. Експертна рада оцінює конкурсні роботи у відкритому форматі. Рішення по кожній конкурсній роботі приймається більшістю голосів під час відкритого голосування, але не менш 51% голосів від загальної кількості членів Експертної ради. У випадку, якщо конкурсні роботи отримують однакову кількість голосів, у другий тур проходить та робота, яка отримала більшу кількість балів від головуючого Експертної ради. Рішення Експертної ради оформляється протоколом та віддається Оргкомітету Конкурсу.

  5. Оргкомітет оприлюднює підсумкові протоколи першого туру не пізніше ніж за 10 робочих діб після останнього дня прийому конкурсних робіт.

  6. Відповідно до результатів, зазначених у підсумковому протоколі першого туру, спільним рішенням Оргкомітету та Експертної ради визначається персональний склад учасників другого туру Конкурсу.

  7. Оргкомітет не зобов’язаний надавати детальну інформацію щодо ходу роботи Експертної ради Конкурсу та пояснювати причини, за яких конкурсна робота не була включена до рекомендованого списку учасників другого туру Конкурсу.

  8. Оргкомітет не повертає конкурсні роботи. Організатор Конкурсу залишає за собою право використовувати у подальшій роботі найкращі зразки конкурсні матеріали зі збереженням авторства конкурсантів.

  9. Переможці першого туру конкурсу отримують дипломи Лауреата заочного конкурсу, інші учасники – свідоцтво Учасника заочного туру конкурсу.

  10. Оргкомітет надсилає свідоцтва Учасника заочного туру поштою на зазначену в заявці на участь у Конкурсі контактну адресу учасника Конкурсу.

  11. Дипломи Лауреата заочного етапу Конкурсу учасники отримують на відкритті другого туру Конкурсу.

  12. Другий тур Конкурсу – очний, проводиться з метою надання можливості Лауреатам заочного туру Конкурсу представити свої досягнення на виставці кращих робіт (презентації) (далі – Презентація).

  13. За результатами проведення очного туру змагань Оргкомітет спільно з Експертною радою визначають переможців другого туру Конкурсу.

  14. Учасники – переможці другого туру Конкурсу нагороджуються дипломами та цінними призами.

  15. Тезиси конкурсних робіт учасників – переможців першого туру публікуються у збірки тез Конкурсу. Збірку отримують усі учасники другого туру Конкурсу.

  16. Заклади та організації, представники яких стали переможцями або були відмічені спільним рішенням Оргкомітету та Експертної ради, будуть відмічені спеціальними дипломами організаторів Конкурсу.VІІI. ЕТАПИ ТА ТЕРМІНИ КОНКУРСУ


8.1. Конкурс проводиться у 2015-2016 навчальному році за таким регламентом:

8.1.1. подача конкурсних робіт до Оргкомітету Конкурсу здійснюється з 25 грудня 2015 року по 20 лютого 2016 року;

8.1.2. роботи, надіслані пізніше 20 лютого 2016 року, розглядатися не будуть. Дата відправки роботи визначається за поштовим штемпелем.

8.1.3. Експертні ради працюють з 21 лютого по 10 березня 2016 року;

8.1.4. оголошення рекомендованого списку учасників ІІ (очного) етапу Конкурсу до 10 березня 2016 року;

8.1.5. проведення ІІ (очного) етапу Конкурсу відбудеться 21- 22 березня 2016 року у форматі презентації кращих робіт у місті Києві. По закінченні якої, 22 березня 2016 року буде проведена урочиста церемонія нагородження переможців Конкурсу.
ІХ. КОНТАКТИ ОРГКОМІТЕТУ КОНКУРСУ

Оргкомітет конкурсу:

Адреса (для комплектів конкурсних документів):

ПРООН в Україні (з позначкою «Конкурс для педагогів – сталий розвиток»

Кловський узвіз 1, м. Київ 01021

E-mail: isaenko@npu.edu.ua , metbiosm@gmail.com

Контактна особа: Ісаєнко Володимир Миколайович, національний експерт ПРООН галузі освіти і науки

Оголошення щодо конкурсу та Положення про конкурс:  http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/
Додаток до положення № 1
Актуальність теми конкурсу для сьогодення України
Глобальні виклики сучасності, процеси руйнації та перетворень довкілля, соціально-економічна ситуація пред’являють нові вимоги до освітньо-виховної діяльності.

Погіршення екологічної ситуації на сьогодні досягло кульмінації. Все буття людини, її свідомість і система цінностей поставлені виключно в економічну площину. Гонитва за прибутком відсуває інтереси природи на другий план: природоохоронна діяльність розглядається здебільшого як збереження ресурсів для промисловості.

Сталий розвиток – такий розвиток країн і регіонів, коли економічне зростання, матеріальне виробництво і споживання, а також інші види діяльності суспільства відбуваються в межах, які визначаються здатністю екосистем відновлюватися, поглинати забруднення і підтримувати життєдіяльність теперішніх та майбутніх поколінь.

Сталий розвиток передбачає гармонізацію економічних та соціальних процесів, відмову від незбалансованих моделей виробництва і споживання, переорієнтацію освіти на популяризації бережливого ставлення до довкілля.

Освіта для сталого розвитку – освіта, спрямована на набуття знань і навичок, що сприяють формуванню нового екологічно свідомого суспільства, формування нових світогляду, позицій, цінностей, сприяють розвитку, який є соціально бажаним, економічно життєздатним і екологічно збалансованим. Така система освіти відіграє головну роль у еволюції поняття від бачення до практичного застосування відповідно до культурних та місцевих форм.

Головним поштовхом для формування засад якісно нової системи освіти на засадах сталого розвитку є переорієнтація існуючих програм освіти на комплексне вивчення соціальних, екологічних, економічних питань із врахуванням місцевих, національних й регіональних умов, а також глобального контексту.

Існування людства безпосередньо залежить від довкілля. Але глобальні екологічні загрози (зміна клімату, опустелювання, втрата біорізноманіття) підривають цю основу. В Україні ці загрози є не менш важливими.

Концепція сталого розвитку є підґрунтям для інституційного забезпечення виконання міжнародних зобов’язань за трьома Конвенціями Ріо.

Три важливі документи – Рамкова конвенція ООН про зміну клімату, Конвенція про охорону біологічного різноманіття, Конвенція ООН про боротьбу з опустелюванням є відповіддю на ці глобальні загрози.

Вони прокладають шлях всім країнам до сталого розвитку.

Програма розвитку Організації об’єднаних націй в Україні у 2015-2016 навчальному році проводить конкурс «Сталий розвиток – наш вибір».
Додаток до положення № 2
Заявка на участь у Всеукраїнському конкурсі

«Сталий розвиток – наш вибір»


 1. П.І.Б. авторів конкурсної роботи ________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 1. Повна адреса навчального закладу _____________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________

3. П.І.Б. керівника конкурсної роботи _________________________________

_________________________________________________________________

4. Місце роботи, посада та звання наукового керівника конкурсної роботи__________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Номінація _______________________________________________________

___________________________________________________________________

6. Назва конкурсної роботи ___________________________________________

___________________________________________________________________

7. Поштова адреса автора конкурсної роботи___________________________

(поштовий індекс, область, район, місто, вулиця, будинок, квартира)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

8. Електронна адреса та контактний телефон автора (або наукового керівника колективу співавторів) конкурсної роботи ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
Дата _______________ Підпис ____________


Додаток до положення № 3
Тематичний план спецкурсу

«Основи стратегії сталого розвитку в Україні»

(для учнів 10 класу, 34 години, з них 2 години в резерві,

1 година на тиждень)

Вступ (2 год.).


 1. Поняття сталого розвитку. Фундаментальні основи розвитку і стійкості систем.

 2. Шлях до сталого розвитку в світі.

Тема 1. Національний шлях до сталого розвитку.

Теоретична частина (3 год.).

 1. Історія виникнення та становлення концепції сталого розвитку.

 2. Світові самміти зі сталого розвитку.

 3. Історія створення Концепції сталого розвитку України.

Тема 1. Практична частина (2 год.).

 1. Ознайомлення з основними законодавчими актами України з питань сталого розвитку.

 2. Ознайомлення з концепцією сталого розвитку України.

Тема 2. Пріоритети сталого розвитку України в економічній сфері. Теоретична частина (3 год.).

 1. Стратегія розвитку національної економіки та її структурна перебудова на засадах сталого розвитку.

 2. Рамкова конвенція ООН про зміну клімату.

 3. Моделі виробництва та споживання: збалансоване природокористування, стала енергетика, сільське господарство та сталий розвиток.

Тема 2. Пріоритети сталого розвитку України в економічній сфері. Практична частина (3 год.).

 1. Еколого-економічні інструменти.

 2. Екологічний слід як стандартизований показник споживання людиною природних ресурсів.

3. Відповідальне ставлення до природних ресурсів та збалансоване природокористування – основа сучасного бізнесу України.

Тема 3. Пріоритети сталого розвитку України в соціальній сфері. Теоретична частина (3 год.).

 1. Освіта для сталого розвитку: стратегічні напрями та практичні результати.

 2. Зростання інтелектуального потенціалу та соціального статусу нації.

 3. Охорона здоров’я населення, зниження смертності та подовження тривалості життя як соціальні пріоритети.

Тема 3. Пріоритети сталого розвитку України в соціальній сфері. Практична частина (3 год.).

 1. Місцеві плани дій: роль громади.

 2. Вирішення регіональних проблем як проектна діяльність.

 3. Підтримка соціально орієнтованих способів ведення господарства.

Тема 4. Пріоритети сталого розвитку України в екологічній сфері. Теоретична частина (4 год.).

 1. Інтеграція екологічної складової в галузеві політики та екологізації технологій у промисловості, енергетиці, будівництві, сільському господарстві, на транспорті. Вдосконалення системи інтегрованого екологічного управління.

 2. Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, розвиток природно-заповідної справи, покращення екологічного стану агроландшафтів.

 3. Відновлення територій Донецької та Луганської областей, які постраждали від воєнних дій.

 4. Екологічна безпека ядерних об’єктів, захист населення та довкілля від негативного впливу наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС та небезпеки інших АЕС.

Тема 4. Пріоритети сталого розвитку України в екологічній сфері. Практична частина (3 год.).

 1. Конвенція про охорону біологічного різноманіття.

 2. Конвенція ООН про боротьбу з опустелюванням.

 3. Національна екологічна стратегія України: документи та їх реалізація.

Тема 5. Стратегічні засади формування сталого розвитку в Україні. Теоретична частина (3 год.)

 1. Формування демократичного суспільства.

 2. Освіта і наукове забезпечення у сфері сталого розвитку.

 3. Енерго– та ресурсозбереження. Перебудова системи поводження з відходами.

Тема 5. Стратегічні засади формування сталого розвитку в Україні. Практична частина (3 год.).

 1. Перехід до сталого природокористування.

 2. Збереження біологічного і ландшафтного різноманіття.

 3. Реалізація політики сталого регіонального розвитку.

Узагальнення знань і формування висновків. (2 год.).

Перспективи економічного, соціального, екологічного розвитку України в контексті концепції сталого розвитку (суспільнозначимий проект «Сталий розвиток навколо нас: село, місто, район, область»).

Додаток до положення № 4
Критерій оцінки конкурсних робіт учасників

Всеукраїнського конкурсу

«Сталий розвиток – наш вибір»

Загальні критерії Оргкомітету (стосуються всіх частин роботи, а саме: розробки, презентації, тез)


 1. Робота оформляється у відповідності до вимог положення Конкурсу.

 2. Продемонстровані знання виходять за межи шкільної програми природничого циклу.

 3. Наявність індивідуальних творчих прийомів та оригінальність творчого задуму.

 4. Відсутність фактичних помилок.

 5. Відсутність граматичних та стилістичних помилок.


Конкурсні роботи оцінюються Експертною радою по 100 - баловій системі за наступними критеріями:

Текстова частина

 1. Обґрунтування обраної проблеми


 2. Чітко визначена мета роботи відповідно до обраної теми.

 3. Прописані завдання, які необхідні для досягнення мети

 4. Обґрунтовано регламент проведення навчального заняття або тренінгу відповідно до психолого-педагогічних характеристик віку школярів.

 5. Обґрунтовано вибір методів та форм роботи та достатня повнота їх розкриття .

 6. Зроблені висновки.

 7. Список літературних джерел відповідає обраній темі та в тексті вказані посилання на них.


Презентація

 1. Вміння визначити головне.

 2. Науковість, доступність, логічність, послідовність, зв'язок з життям.

 3. Міжпредметні, внутрішньопердметні, причинно-наслідкові зв’язки.

 4. Технічна якість оформлення .


Експертна оцінка кожної роботи визначається як середньо арифметичний бал оцінок не менше 3 членів Експертної ради Конкурсу. Експертні оцінки є кінцевими, система апеляцій згідно положення Конкурсу не передбачена.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Положення про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості
Всеукраїнський конкурс учнівської творчості (далі Конкурс) прово­диться згідно з Указом Президента України від 22. 03. 2002 №284...

2015 рік – рік 70-ї річниці Перемоги над фашистськими окупантами
Десятиліття Організації Об’єднаних Націй, присвячене пустелям та боротьбі з опустеленням

Закон України «Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй...
Горват Л. П., Литвиненко О. С., Сурніна Т. М., Шкутько Г. Г. Запобігання торгівлі людьми: інформаційно-методичні матеріали. Луганськ:...

Підготувала: вчитель англійської мови Мурованського нвк «зш І-ІІІ ст – дитячий садок»
Значення англійської мови як провідної мови світової науки й культури та однієї з офіційних мов Організації Об’єднаних Націй зумовлює...

Історія розвитку сестринської справи в Україні. Організація шпиталів...
Україні. Організація шпиталів у Запорізькій Січі. Догляд за хворими, пораненими в монастирях. Андрій Крупинський засновник медичної...

Конкурс проводиться на добровільних засадах І є відкритим для учнів,...
Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнського літературного конкурсу «Розкрилля душі», присвяченого 85-річчю...

Робоча навчальна програма Поурочно-тематичний план
Навчальна програма розроблена на основі типової програми для підготовки агентів з організації готельного сервісу та туризму, відповідно...

Положення про козацькі класи
Дане Положення регулює питання організації та діяльності козацьких класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Сніжнянської...

До Положення про конкурс на кращу серію цифрових ресурсів Перелік тем для участі у конкурсі

І. Загальні положення
Верховною Радою України 16. 03. 2000р.", "Типових правил користування бібліотеками в Україні", "Положення про бібліотеку загальноосвітнього...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка