Пошук по сайту


Література перелік основної літератури

Література перелік основної літератури

ЛІТЕРАТУРА

Перелік основної літератури

 1. Ґіденс Е. Соціологія / Пер. з англ. В.Шовкун, А.Олійник; Наук. ред. О.Іващенко. – К.: Основи, 1999.

 2. Громов И.А., Мацкевич А.Ю., Семенов В.А. Западная теоретическая социология. – СПб., 1997.

 3. Захарченко М.В., Погорілий О.І. Історія соціології: від античності до поч. ХХст. – К., 1993.

 4. Захарченко М.В., Бурлачук В.Ф., Молчанов М.О. та ін. Соціологічна думка України. – К., 1996.

 5. Капитонов Э.А. Социология ХХв. История и технология. – Ростов-на-Дону, 1996.

 6. Кравченко А.И. Социология. Хрестоматия для вузов. – М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2002.

 7. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія. Загальний курс: Підручник. – К.: Каравела, 2004.

 8. Общая социология: Учебное пособие / Под общ. ред. проф. А.Г.Эфендиева. – М.: ИНФРА-М, 2000.

 9. Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження. – К., 1996.

 10. Соціологія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. За редакцією В.М.Пічі. Друге видання, виправлене та доповнене. Львів: «Новий світ-2000», 2002. – 312 с.

 11. Погорілий О.І. Соціологічна думка ХХст. – К., 1996.

 12. Попова І.М. Соціологія. Пропедевтичний курс: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. 2-ге вид. – К.: Тандем, 1998.

 13. Рабочая книга социолога / Под общ. ред. и с предисл. Г.В.Осипова. Изд-е 3-е. – М.: Едиториал УРСС, 2003.

 14. Ручка А.О., Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціології. – К., 1995.

 15. Смелзер Н. Социология. – М., 1994.

 16. Соціологія: Навч. посібник /За редакцією С.О.Макеєва. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2003.

 17. Соціологія: Підручник / За ред. Н.П.Осипової. – К.: Юрінком Інтер, 2003.

 18. Соціологія. Посібник для студентів вищих навчальних закладів /Під ред. проф. В.Г. Городяненка. – К., 2003.

 19. Черниш Н.Й. Соціологія. Курс лекцій. – Львів: Кальварія, 2003.

 20. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. – М.: Добросвет, 2001.

Перелік довідної літератури.

 1. Альбом схем по социологии и политологии. – М., 2001.

 2. Соціологія: терміни, поняття, персоналії. Навчальний словник-довідник / За заг. ред. В.М.Пічі. К.; Львів, 2002.

 3. Хто є хто в західній та вітчизняній соціології. Навчальний соціологічний словник для студентів /Наук. ред. В.М.Піча, Львів, 1999.

 4. Энциклопедический социологический словарь /Под общ. ред. Г.В. Осипова. – М., 1995.

 5. Современная западная социология. Словарь./ Под общ. ред. Давыдова. – М., 1990.


Основні періодичні видання.

 1. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Науково-теоретичний часопис. Заснований Інститутом соціології НАН України в липні 1997.

 2. Социологические исследования. Ежемесячный научный и общественно-политический журнал Российской академии наук.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Зарубіжна література. 2-4 класи
Перелік програм спецкурсів та факультативів, рекомендованих до використання у навчально-виховному процесі

1. 1 Характеристика дільниці
Специфікація основного обладнання пристроїв автоблокування перегону Перелік використаної літератури

Література для 9 класу з російською мовою навчання Тема: Періодизація...
У своєму розвитку література пройшла великий шлях становлення, який можна поділити, відповідно до особливостей кожного етапу, на...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова
Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства. Просимо перевірити використанння навчальних програм з української мови І літератури,...

Перелік навчально-методичної літератури з позашкільної освіти, що...

Література, 8 клас календарно тематичне планування
Література І культура. Роди літератури (епос, лірика, драма), їхні характерні ознаки

З української літератури І курс (січень червень 2015 р.) Рекомендована література Основна
Українська література: Підручник для 10 кл середньої школи / В. М. Борщевський К.: Освіта, 1992. 317 с

Запитання для співбесіди з української літератури абітурієнтів до...
Доведіть, що «Послання до єпископів» І. Вишенського – це публіцистичний твір барокової літератури

Календарне планування з української літератури (індивідуальне навчання)
Вступ. Художня література як одна із форм духовної діяльності людини. Функції художньої літератури. Аналіз художнього твору

Програма факультативного курсу із зарубіжної літератури «Література сша»
Ознайомлення з творами письменників cша проводиться в школі на уроках зарубіжної літератури з 5 по 11 класиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка