Пошук по сайту


Зведена номенклатура справ - Лекція: "Вимоги до ведення загального діловодства "

Лекція: "Вимоги до ведення загального діловодства "

Сторінка7/8
1   2   3   4   5   6   7   8

Зведена номенклатура справ

Зведена номенклатура справ установи складаєтьмс з номенклатур справ його структурних підрозділів і містить заголовки всіх справ , заведених в установі. За потреби до зведеної номенклатури справ складають довідковий апа­рат: пояснення, зміст, список скорочень. Довідковий апарат може вміщува­тися або на початку, або в кінці номенклатури справ

( приклад 2). Зведена номенклатура справ установи

ЗМІСТ

01 - Загальний відділ ……………………………… 1-3

02 - Планово-економічний відділ…………………… 4-6

03 - Відділ маркетингу і продажу…………………… 7-10

04 - Відділ інформаційних систем…………………… 11-15

05 - Відділ кадрів……………………………………… 16-21

06 - Юридичний відділ……………………………….. 22-25

07 - Фінансовий відділ………………………………… 26-29

08 - Господарський відділ……………………………. 30-33

09 - Транспортний відділ………………………………34-37

010 -Режимно-секретний сектор………………………38

011- Профспілковий комітет…………………………. 39-40

Для складання зведеної номенклатури справ можна застосувати струк­турний чи функціональний принцип побудови її змісту.

Структурний принцип використовується в основному на великих та середніх підприємствах. Назви розділів зведеної номенклатури справ, по­будованої за структурним принципом, мають відповідати назвам струк­турних підрозділів, наприклад:

 • 01 - Загальний відділ

 • 02 - Планово-економічний відділ

 • 03 - Відділ маркетингу і продажу

 • 04 - Відділ інформаційних систем

 • 05 - Відділ кадрів

 • 06 - Юридичний відділ

 • 07 - Фінансовий відділ

 • 08 - Господарський відділ

 • 09 - Транспортний відділ

 • 010 -Режимно-секретний сектор

 • 011- Профспілковий комітет


При цьому першим розділом, як правило, зазначається служба діловод­ства (управління справами, загальний відділ, відділ діловодства або кан­целярія), а потім всі інші структурні підрозділи відповідно до штатного розпису. Останніми завжди зазначаються первинні громадські організації (профспілки та ін.), що діють на підприємстві.

Функціональний принцип побудови зведеної номенклатури справ ви­користовується на невеликих підприємствах, що не мають структури, най­частіше тих, що є суб'єктами підприємницької діяльності недержавної власності. Розділи такої номенклатури справ відображають функції і/або напрями діяльності цього підприємства, наприклад:

 • 01 - Керівництво

 • 02 - Планування та прогнозування

 • 03 - Організація виробничої діяльності

 • 04 - Облік та звітність

 • 05 - Робота з кадрами

 • 06 -Адміністративно-господарське обслуговування


Зведена номенклатура справ підприємства, як правило, складається у чотирьох примірниках:

 • перший (недоторканний) примірник зберігається у справах служби ді­ловодства підприємства;

 • другий — передається до архівного підрозділу підприємства для конт­ролю за формуванням справ;

 • третій — надсилається до державного архіву, з яким погоджувалася номенклатура справ;

 • четвертий примірник є робочим документом і розподіляється за розді­лами між структурними підрозділами підприємства.

Підприємства недержавної форми власності, які не передають докумен­ти на зберігання до державного архіву, можуть складати зведену номенкла­туру справ у трьох примірниках, а якщо вони не мають структурного поді­лу — у двох примірниках.

Наприкінці діловодного року зведена номенклатура справ підприєм­ства та номенклатури справ усіх його структурних підрозділів обов'язко­во закриваються підсумковим записом, в якому зазначаються категорії та кількість фактично заведених за рік справ. Підсумкові записи номенклатур справ структурних підрозділів підписують працівники, відповідальні за ді­ловодство у своїх підрозділах, і передають підсумкові відомості до служби діловодства. Керівник служби діловодства (або особа, відповідальна за ді­ловодство на підприємстві) у свою чергу зводить усі відомості разом, під­писує підсумковий запис зведеної номенклатури справ і повідомляє керів­нику архівного підрозділу (або особі, відповідальній за архів підприємства) про фактичну наявність справ, заведених на підприємстві за рік.

Один раз на п'ять років або ж за наявності істотних змін у структурі чи напрямах діяльності підприємства зведена номенклатура справ підля­гає перескладанню та повторному погодженню з відповідним державним архівом. ( приклад 4 )

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник управління земельних

ресурсів України у Львівській області

П.В. Гордійчук

" 04 "січня 2007 року

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ у ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ на 2007 р.

Індекс справи

Заголовок справи (тому, частини)

Кількість справ (томів, частин)

Строк

зберігання

справи(тому, частини)

і номери статей


за переліком

Примітки

1

2

3

4

5

01-Загальний відділ

01-01

Закони, постанови , розпорядження Кабінету Міністрів

Та документи про їх виконання

1

Доки не мене потреба ст. 16, 36

Перехіднаведеться з 2004

01-02

Установчі документи (статут, положення)

1

Постійно ст. 31

01-03

Протоколи нарад


1

Постійно ст. 15
01-04

Штатний розклад


1

Постійно ст.46
01-05

Посадові інстукції про права та обов"язки посадових

осіб

1

3 р. ст. 50

02 - Планово-фінансовий відділ

02-01

Закони, постанови , розпорядження Кабінету Міністрів

Та документи про їх виконання

1

Доки не мене потреба ст. 16, 36
02-02

Листування з питань основної діяльності

1

3 р. ст.186
02-03

Посадові інстукції

1

3р. ст.50
02-04

Документи для службового користування

1

Доки не мене потреба (ЕК)
05 Відділ кадрів

05-01

Укази, закони, постанови Верховної Ради та Кабінету Міністрів України

1

Доки не мене потреба с.16
05-02

Накази з основної діяльності. Копії

1

Доки не мене потреба с.16 а
05-03

Накази з особового складу

1

75 р. ст.16 б
05-04

Посадові інструкції з працівників структурних підрозділів

1

3 р.ст.50
06 - Юридичний відділ

06-01

Закони України ( надіслани для відома та керівництва в роботі)

1

Доки не мене потреба ст. 1 -б
06-02

Постанови, розпорядження Кабінету Міністрів України

( надіслани для відома та керівництва в роботі)


1

Доки не мене потреба ст. 1 -б
06-03

Листи, інструкції роз"яснення накази Міністерства земельних ресурсів України


1

Доки не мене потреба ст. 1 -б

Справу не

заведено

06-05

Листування з відділеннями земельних ресурсів у Львівській області з правових питань


1

10 р. ст 68
06-06

Листи, скарги , заяви громадських організацій та документи про їх розгляд і виконання

1

5 р. ст.28-б
06-07

Посадові інструкції

1

3 р. ст. 50
06-08

План роботи відділу


1

З р. ст. 18-б
011- Профспілковий комітет

011-01

Протоколи засідань профкому

1

Постійно ст.16
011-02

Документи про звітно-виборчі конеренції

1

Постійно ст.161   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

С. Писарівка
Міністерства освіти І науки України від 28. 08. 2013 №1239, з метою встановлення єдиних вимог І подальшого вдосконалення системи...

Положення про вимоги щодо ведення та перевірки зошитів з математики...
Он україни №1/9-529 від 27. 12. 2000р «Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт І перевірки зошитів з природничо-математичних...

Лекція: Ведення документів документів, що містять конфіденційну
Розмноження І розсилання ( відправлення документів )з грифом для "Для службового користування"

Вимоги до ведення та перевірки учнівських зошитів із української...
Для контрольних робіт з української мови в усіх класах використовують по одному зошиту

Методичні рекомендації щодо ведення та перевірки зошитів із світової...
Мандровний О. М., методист міського методичного центру відділу освіти виконавчого комітету Славутицької міської ради

Методичні рекомендації розроблено на основі листа мон україни від...
Підвищення вимог до якості викладання всіх предметів вимагає ґрунтовного поліпшення порядку ведення учнівських зошитів. У боротьбі...

Методичні рекомендації щодо ведення зошитів з української мови та літератури
України від 28. 04. 2006 року №1/9-301 «Вимоги до виконання письмових робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладів І перевірки...

Державний заклад «Навчально-методичний кабінет професійно-технічної...
Загально-методичні підходи до оформлення та ведення комплектів навчально-програмної документації, навчально-методичної документації...

Форма отримання вхідни потоків І вимоги до них
Зу «Про господарську діяльність», статут підприємства, законодавче забезпечення, методичні вимоги та інші нормативні акти, що регулюють...

Вступ
Нтр. Природно, що нтр відіграє роль у вдосконаленні вищої освіти. Це висуває нові підвищені вимоги до знань студентів І щоб задовольнити...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка