Пошук по сайту


Законів України «Про освіту»

Законів України «Про освіту»
У 2010-2011навчальному році робота школи була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», реалізацію державних, регіональних та районних програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до ста­туту. Навчально-виховний процес відбувався в одну зміну.

Стан і розвиток шкільної мережі

Педагогічним колективом школи проведено певну
роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. На початок 2010-2011 навчального року в закладі було відкрито 9 класів, із них

1-4-х - 4 класи, 5-9-х - 4 класи, 10-х - 1клас.

Мова навчання — українська. Станом на 05.09.2010 року кількість

учнів становила 86 чоловік. Середня наповнюваність учнів у класах складала 9,5 чоловік, що значно менше в порівнянні з попередніми роками. Протягом року зі школи вибуло 5 учнів:

у межах району —1 учень, міста — 1учень, 3 учні за межі району випущено із 9 класу — 9учнів, із 11класу — 0 учнів, прибуло — 5 учнів.

Шкільна мережа

2008-2009 навчальний рік

2009-2010 навчальний рік

2010-2011 навчальний рік

Кількість класів та учнів на початок / кі­нець навчального року

9 / 95

9 / 100

9 / 86

Середня наповнюваність

10,5

11

9,5

Охоплення до профільним і профільним на­вчанням

7 / 19

8 / 19

10 / 20

Організація індивіду­ального навчання

5

3

3


Відслідковуються такі напрямки профілізації навчання в школі:

 • суспільно-гуманітарний, історичний профіль

Однак потребує покращення матеріально-технічна база кабі­нетів, а саме: поновлення картографічного матеріалу. Не завжди здійснюється рання діагностика щодо виявлення нахилів і здібностей учнів з метою вибору профілізації. Відсутня система підготовки вчителів з профільного навчання.

У 2010-2011 навчальному році в школі за індивідуальною формою навчалося 2 учня.

Індивідуальне навчання здійснювалось за індивідуальними навчальними планами, розробленими школою з урахуванням індивідуальних особливостей дітей, їх здібностей та потреб.

На підставі цих планів учителі - предметники розробили інди­відуальні програми з кожного предмета, у яких визначався зміст і обсяг матеріалу, що підлягав вивченню. Розклад занять був погоджений з батьками і затверджений директором школи.

Кількість годин для організації на­вчання визначалася відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.

За результатами підсумкових контрольних робіт має високий рівень навчальних досягнень учениця 6 класу – Чулкова Анна . На середньому рівні закінчила навчальний рік - Брюховецька Яна.

За згодою батьків та рішенням педагогічної ради школи Чулкова Анна переведена до 8 класу і вважається такою, що закінчила 7 клас екстерном.
Виконання ст. 53 Конституції України,

ст. 35 Закону України «Про освіту»,

ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту»

На виконання статті 35 Закону України «Про освіту», статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 19 Закону України «Про охорону дитинства», Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з об­ліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Держкомстату Укра­їни від 06.11.2007 № 406 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку» було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного та дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні закладу.
Усі випускники 9 класу 2010 – 2011 навчального року працевлаштовані, про що свідчать результати наведених нижче таблиць:

Клас

Випу­щено

10 клас

ПТНЗ

ВНЗ І—II рів­ня акре­дитації

ВНЗ ІП-ІУ рівня акреди­тації

Працю­ють

9 клас


9

3

3

2

-

1


Виконання ст. 10 Конституції України, Закону України «Про мови», Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки

Реалізовані практичні заходи щодо впровадження в закладі мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної. Навчально-виховний процес здійснюється укра­їнською мовою.

Щодо виконання Закону України «Про мови» та Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки слід зазначити, що Степівська СЗШ - заклад з українською мовою навчання. Щорічно перевіряється виконання цього Закону та статті 10 Конституції України, стан викладання української мови та літератури. Документація закладу ведеться українською мовою. У кожному класі оформлені куточки державної символіки. Усі виховні заходи проводяться українською мовою. Учні закладу брали участь у конкурсах імені Петра Яцика, олімпіадах з української мови та літератури, Малої академії наук. У березні проведений тиждень української мови та літератури, присвячений Т. Г. Шевченку.
Кадрове забезпечення

У 2010 -2011 навчальному році в школі працювало 17 учителів, у тому числі директор, заступник директора з НВР, педагог-організатор, бібліотекар.

94% від загальної кількості педпрацівників мають вищу освіту на рівні спеціаліста. Один учитель має середню спеціальну освіту – що становить 6%

Протягом року навчальний заклад був забезпечений кадра­ми. У закладі працювало:

 • учителів —16 чоловік;

 • обслуговуючий персонал — 8 осіб.

Педагогічні працівники мають:

а) кваліфікаційні категорії:

 • «спеціаліст вищої категорії» — 7 ;

 • «спеціаліст І категорії» — 5 ;

 • «спеціаліст II категорії» — 1;

 • «спеціаліст» — 4;

б) педагогічні звання:

 • «вчитель-методист» — 1;

 • «старший учитель» — 1.

У закладі протягом 2010 -2011навчального року працювало:

 • педагогів пенсійного віку — 1;

 • технічних працівників та спеціалістів пенсійного віку — 3.

Таким чином, якісний склад педагогічного колективу школи на кінець навчального року становив:

Педагогічне звання, кваліфікація

Кількість

%

«Вчитель-методист»

1
«Старший учитель»

1
Вища категорія

7
І категорія

5
II категорія

1
Спеціаліст

3
Т.р.

1
Усього:

17

За навчальний рік звільнився 1 педагогічний працівник – пенсія за вислугою років.

Плинність педкадрів у школі за 2010/11 навчальний рік складає 6,2 %.

Виховна робота

У 2010-2011навчальному році виховна робота в школі була спрямована на виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Законів України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про охорону здоров'я», Закону України «Про охорону дитинства», Комплексної програми профілактики злочинності на 2006-2010 роки, Концепції виховання дітей та молоді в національ­ній системі освіти. Концепції громадянської освіти в Україні, Концепції превентивного виховання дітей та молоді, Закону України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення». Комплексної програми профілактики запобігання поширенню алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та СНІДУ серед населення міста. У зв'язку з цим педагогічний колектив школи вирішував таку виховну проблему: «Ініціювання, організація, впровадження моделі «Школи – родини» з пріоритетом виховної діяльності проекту « Я – МИ – РОДИНА – Україна»».

У школі діє дитяча шкільна організація «Червона калина» до складу якої входять всі учні школи.

Мета шкільної організації — задоволення потреб у спілку­ванні, спільній діяльності з метою реалізації виховних інтересів, включення до шкільного та громадського життя через діяльність «Червоної калини», засвоєння загальнолюдських цінностей, набуття дітьми соціального досвіду.

Протягом 2010 -2011 навчального року проводилася дієва робота з батьками:

 • 1 раз на семестр проходили загальношкільні батьківські збори;

 • 4 рази на рік по класах пройшли тематичні батьківські збори;

 • Вперше були проведені дні відкритих уроків для батьків, де кожен батько мав змогу бути присутнім на уроці і висловити свої враження про роботу вчителя та своєї дитини.

Стало традицією нашої школи проводити разом з батьками всі загальношкільні свята , на яких батьки не лише гості , а і безпосередні учасники ( свято осені, День здоров’я, Новий рік, 8 Березня, перший та останній дзвінки .
Першочерговими завданнями роботи школи з батьками по­винні стати:

 1. Пропаганда педагогічних знань, що зумовлять підвищення педагогічної грамотності батьків;

 2. Допомога батькам в оволодінні системою вмінь, необхідних для організації діяльності дитини вдома;

 3. Упровадження форм роботи із сім'єю, які сприятимуть гума­нізації взаємовідносин «педагоги — батьки — учні». Бать­ки й учителі повинні стати партнерами, активними спів­учасниками творчого процесу виховання учнів.


Безпека життєдіяльності

та запобігання дитячого травматизму

З учнями школи перед та після канікул проводився цільовий інструктаж і фіксувався в журналах реєстрації інструкта­жів, а безпеки життєдіяльності в кожному кабінеті, майстерні, спортзалі.

Перед осінніми, зимовими, весняними, літніми канікулами проводились єдині уроки з безпеки життєдіяльності учнів, на яких записувалися пам'ятки, які вклеєні до щоденників учнів, робилися записи в зошитах із запобігання дитячого травматиз­му та записи в класних журналах на сторінці «Бесіди щодо запобігання дитячого травматизму». З пам'ятками на канікули ознайомлювалися батьки учнів.

Кожним учителем - предметником проводився інструктаж пе­ред виконанням завдання лабораторної або практичної роботи, зміною видів діяльності на уроках праці, фізкультури, про що робилися відповідні записи в класних журналах.

Своєчасно проводилися цільові інструктажі з дітьми перед виїздом за межі школи: екскурсії, спортивні змагання, олім­піади — і фіксувалися в журналі інструктажу учнів з техніки безпеки під час трудової підготовки при проведенні позакласних заходів.

Класні керівники 1-10 класів щотижня проводили профі­лактичні бесіди щодо запобігання дитячого травматизму.

Проводилися додаткові бесіди за фактами нещасних випад­ів з учнями району, які фіксувалися в класних журналах та щоденниках учнів.

Класні керівники проводили додаткові профілактичні бесіди з учнями про заборону тютюнопаління на території школи та вплив тютюну на організм людини.

Протягом навчального року в школі випадків травмування не було.

Достатньо успішну роботу з охорони здоров'я, життя дітей
проводили всі класні керівники та класоводи школи.
Правове виховання

Правове виховання учнів здійснювалося в школі на уроках правознавства в 9 та 10 кл.; виховних годинах класними керівника­ми 1-10-х класах.

Налагоджена спільна робота з ЦСССН. Питання стану роботи
з профілактики та запобігання правопорушень, злочинів постійно
заслуховувалося на нарадах при директорові, на засіданнях МО класних керівників, на класних батьківських зборах .

У школі:

 • поновлено куточки здоров'я для учнів у кожному класі;

 • є стенд «Нарко пост» .

З метою організації змістовного дозвілля учнів у позаурочний час, посилення профілактичної роботи протягом навчального року в школі працювали гуртки:

 • спортивний;

 • історично - краєзнавчий;

 • інформаційних технологій;

 • «Пізнайко».

У школі продовжує свою роботу дитяча організація «Червона калина», яка виховує в учнів ініціативність, самодисципліну, активність, відповідальність та організаторські здібності.

На кінець звітного періоду по школі жоден учень не знаходився на спільному обліку у ЦСССН.

Адміністрацією школи та класними керівниками була про­ведена певна робота з батьками та учнями:

 • відвідування сімей удома, складання актів обстеження житлово-побутових умов сім'ї;

 • направлений лист до ССН про наявність таких сімей та про вирішення подальшого навчання й проживання цих учнів.

У школі ДО пільгового контингенту належать:

діти-інваліди — 1;

діти, постраждалі внаслідок ЧАЕС — 1;

діти з багатодітних сімей — 10;

діти, що виховуються одинокими матерями, — 1.

Протягом навчального року цим учням надавалася допомога.

Для дітей з малозабезпечених сімей та дітей-сиріт протягом навчального року було організовано одноразове гаряче харчування.

Улітку 2011р. учні з багатодітних сімей, діти з малозабезпечених сімей мали змогу відпочити в пришкільному таборі «Сонечко» з дворазовим харчуванням.
Підсумки вивчення предмета «Захист Вітчизни» та військово-патріотичне виховання

Допризовна підготовка юнаків і військово-патріотичне ви­ховання в школі організується та проводиться на підставі:

 • Конституції України;

 • Закону України «Про Збройні Сили України»;

 • Закону України «Про загальний військовий обов'язок і вій­ськову службу»;

 • Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства;

 • Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді України»;

 • Положення про допризовну підготовку, затвердженого Поста­новою Кабінету Міністрів України від 30.11.2000 р. № 1770;

 • програми допризовної підготовки юнаків;

 • рішень Колегії Міністерства освіти і науки України;

 • наказів і рекомендацій військового комісаріату, управ­ління освіти.

У ході допризовної підготовки учні школи набувають вій­ськових знань і практичних навичок в обсязі, необхідному для успішного засвоєння програми бойової підготовки.

У 2010 -2011 н. р. у процесі виконання програми ЗВ учні засвоїли основні вимоги військової присяги, статутів Збройних Сил. Одержали знання про озброєння і військову техніку, набули військових знань, умінь і практичних навичок в обсязі підготовки молодого солдата, вивчили основи цивільної оборони і набули навичок захисту від зброї масового враження. Пройшли 3-денні військово-польові збори з виконанням бойових стрільб.

Програму з курсу ЗВ було виконано.

На уроках, у позакласній, позашкільній роботі учням по­стійно пояснювалася внутрішня й зовнішня політика України, зміцнення обороноздатності нашої країни.

Протягом навчального року з учнями школи проводилися тематичні бесіди, лекції, доповіді та збори з питань знаменних дат і подій у житті України та її Збройних Сил. До Дня Перемоги, Дня заснування Збройних Сил проводились уроки мужності та військово – спортивні змагання.

Стало традицією школи проводити військово-спортивні ігри в травні кожного року як частина Дня ЦО.

У майбутньому потрібно поповнити матеріальну базу кур­су, придбати макети зброї, направити на курсову підготовку вчителя Сьомака Г.Д.
Цивільний захист (цивільна оборона)

На виконання вимог Закону України «Про цивільну оборону України», Постанов Кабінету Міністрів України з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України», Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затвердженої наказом Начальника цивільної оборони Міністерства освіти і на­уки України від 03.09.2009 р. № 814, плану підготовки цивільної оборони на

2011 р. у навчальному закладі проводилася відповідна робота.

Основні завдання щодо підготовки цивільної оборони на 2011р. школою в цілому виконані.

Проводилося навчання керівного, особового складу невоєнізованих формувань, працівників школи відповідно до Типової програми навчання працівників навчальних закладів у галузі, затвердженої наказом начальника штабу ЦО Державного секре­таря Міністерства освіти і науки України від 17 січня 2002 р. № 28.

Згідно з планом показового Дня ЦО проведено теоретичні та практичні заняття з учнями 2-10 класів школи.

Умілі навички показали старшокласники з питань надання
першої медичної допомоги. На відкритих уроках, в естафетах,
вікторинах, практичних діях сан постів узяли участь 8-10 класів.

Проведення евакуації показало здатність колективу швидко й організовано вивести дітей з приміщення школи.

Навчання учнів проходить за програмами «Основи здоров'я», «Захист Вітчизни».

Навчально-матеріальна база школи на задовільному рівні, відповідає нормативним вимогам і дозволяє проводити роботу з питань захисту життя і здоров'я в надзвичайних ситуаціях на належному рівні.
Профілактичне медичне обстеження

У жовтні 20 10 р. та квітні 2011 р. було проведено поглиблений медичний огляд учнів школи.

Із 86 учнів здоровими, без патологічних показників було 38 учнів.

Медичний огляд виявив найпоширеніші захворювання:

 • сколіоз;

 • захворювання зору;

 • захворювання кишечника.

Протягом навчального року учні школи були забезпечені засобами невідкладної першої допомоги.

Травмувань, які б спричинили довготривалу хворобу, не було.

Усі учні за графіком, без відмов, пройшли вікові обстежен­ня, щеплення, здали аналізи.

Найбільша денна захворюваність учнів у зимовий період становила 21 учень, найменша за навчальний рік — 0 учнів.

Усі учні ( 8) призовного віку вчасно пройшли медичну комісію при військовому комісаріаті та одержали приписне свідоцтво.
Охоплення учнів харчуванням

У минулому навчальному році вжито невідкладних заходів щодо створення умов для організації харчування дітей. Органі­зовано повноцінне, безпечне та якісне харчування дітей (замов­лення та прийняття до закладу безпечних і якісних продуктів харчування та продовольчої сировини в необхідній кількості, до­держання умов і термінів їх зберігання, технології виготовлення страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоку, виконан­ня норм харчування тощо). Заборонено замовляти, приймати та використовувати м'ясо та яйця водоплавної птиці, м'ясо, яке не пройшло ветеринарний контроль, м'ясні обрізки, субпродукти, а також свинину жирну, річкову та копчену рибу, гриби, соуси, перець, майонез, вироби у фритюрі, у тому числі чіпси, вироби швидкого приготування, газовані напої, квас, натуральну каву, кремові вироби, вершково-рослинні масла з додаванням будь-якої іншої сировини. Було заборонено використовувати продукти, що містять синтетичні барвники, ароматизатори, підсилювачі сма­ку, консерванти. Розроблено та затверджено режим та графік харчування дітей у шкільній їдальні.

Проводився облік учнів, які отримували безкоштовне гаря­че харчування, а також гаряче харчування за кошти батьків. Гарячим харчуванням було охоплено 29 учнів 1-4 класів, що становило 100%. Із учнів 5-10 класів харчувалося 25 - 30чол.,що становило 45% . Таким чином, гарячим харчуванням у школі було охоплено 65-70учнів, що складає 81%.

Для учнів 1-4 кл. надавалося безкоштовне харчування

на суму 4 грн.

Учнів школи забезпечено питною водою гарантованої якос­ті. На кухні встановлено водонагрівач.

Безкоштовне харчування учнів здійснювалося тільки в ро­бочі дні. У разі відсутності учнів під час навчання компенсація не проводилася.

Постійно здійснювався бракераж сирої та готової продукції, результати заносилися до журналу бракеражу силами відповідального за харчування та медичної сестри.

Постійно опрацьовувалась та надавалась інформація щодо кількості дітей, які одержують харчування «Екран харчування». Регулярно здій­снювалося складання щоденного меню медичною сестрою на підставі примірного двотижневого меню-розкладки та затверджувалося директором школи. Проводилася роз'яснювальна робота серед батьків щодо організації харчування в сім'ї дітей різного віку.

Було складено та затверджено списки дітей, які потребують дієтичного харчування із залученням медичних працівників. Про інформовано всіх батьків про правила одержання безкоштовного харчування та вимоги до оформлення документів.

Створено з представниками ради школи групу контролю за якістю харчування дітей (батьківський комітет).

Але в організації харчування були окремі недоліки: недо­статньо організовано «овочевий стіл», одноманітність буфетної продукції, недостатня кількість фруктів.

Організація літнього оздоровлення

З метою забезпечення ефективного відпочинку дітей влітку

2011 р. на базі школи працював дитячий заклад відпочинку

з денним перебуванням «Сонечко».

За період з1 червня по 29 червня 2011 року було оздоровлено 55учнів. Під час роботи табору учні отримували безкоштовне дворазове гаря­че харчування, відвідували різноманітні заходи,проводилися екскурсії, пішохідні прогулянки до лісосмуги та водоймища.

На належному рівні було забезпечено медичне обслугову­вання оздоровчого табору.

Підтримувався санітарно-гігієнічний стан приміщень для відпочинку в закладі.

Було забезпечено суворе дотримання правил охорони праці, безпеки життєдіяльності серед дітей у дитячих закладах відпо­чинку, проводилося цільове інструктування учнів перед кожним їх виходом за межі шкільної території.

Скарг та травмування учасників профільних та дитячого закладу відпочинку не було.

Охорона праці

З метою створення безпечних умов роботи та охорони праці було здійснено: перевірку електричного обладнання на заземлення, розроблені функціональні обов'язки з питань охорони праці для всіх категорій працівників, розроблені та затверджені правила техніки безпеки під час організації навчально-виховного проце­су в кабінетах фізики, біології, майстернях, спортивному залі. Своєчасно проводилися вступні інструктажі та інструктажі на робочому місці співробітників закладу, учнів. Проведена атес­тація робочих місць щодо відповідності вимог техніки безпеки, забезпечувалося дотримання санітарно-гігієнічного режиму.

Випадків травмування учнів та працівників школи під час навчально виховного процесу не було.


Реалізація програми «Обдарована молодь»

Одним з основних принципів роботи школи є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Упровадженню в життя цього принципу сприяє спільна діяльність педагогів. Зміст роботи з обдарованими дітьми включає низку завдань, а саме: виявлення обдарованості дітей та максимальне сприяння їхньому розвитку.

З цією метою щорічно поповнюється інформаційно-аналітичний
банк «Обдарована молодь». У 2010-2011н. р. він нараховував 13учнів, з них:

 • академічної обдарованості — 8 учнів;

 • спеціальної обдарованості — 5 учнів.

У школі створені відповідні умови для розвитку творчої обдаро­ваності учнів.

Зібрано нормативні документи, що регламентують роботу з обдарованими учнями. Документи зберігаються в методкабі­неті. Ознайомитися з ними можуть усі бажаючі.

Цікавими були предметні тижні з математики, історії, географії, а також «Тиждень початкової школи». Учні брали участь у районних олімпіадах з базових дисциплін – 8 призових місць . Два учні школи – Мерва І ( 9 кл.) та Гридасов А.( 10 кл) представляли школу на обласних олімпіадах з правознавства та трудового навчання. Результат 8 місце з трудового навчання Гридасов А. , вчитель Сьомак Г.Д. , конкурсі ім. П. Яцика, інтерактивних конкурсах «Левеня» - 1 бронзовий сертифікат та 5 учасників, Всеукраїнські конкурси з українознавства «Соняшник» - 3 диплома І ступеня Всеукраїнського рівня; 2 диплома ІІ ступеня Всеукраїнського рівня; 3 диплома І ступеня Регіонального рівня; 2 диплома ІІ ступеня Регіонального рівня та 3 учасники конкурсу та «Патріот» - 1 золотий сертифікат; 1 срібний та 3 бронзових сертифікати.

Підсумки методичної роботи з педагогічними працівниками закладу

Методична робота з педагогічними працівниками булі спрямована на виконання Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», «Про мови», «Про позашкільну освіту», рішення Колегії Міністерства освіти і науки Україні від 17.08.2000 р. «Про ключові проблеми розвитку загально середньої, дошкільної, позашкільної та професійно-технічно освіти» в контексті послання Президента України до Верховної ради «Україна: поступ у XXI століття», на підвищенні кваліфікації вчителів, що передбачає систематичну колективну та індивідуальну діяльність, яка спрямована на впровадження в практику досягнень науки і професійної майстерності інноваційних педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду.

Зміст методичної роботи в школі та її організація відображені в розділі річного плану «Планування методичної роботи».

Робота над єдиною методичною проблемою « Креативна освіта в школі – родині як основа розвитку інноваційної особистості»

впродовж 2-4 років повинна піднімати на більш високий рівень теоретичну підготовку кожного вчителя, надавати чіткості, цілеспрямованості, практичним заходам з різними категоріями вчителів, активізувати форми методичної роботи, що поки що не відбулося.

У 2010-2011н. р. основними формами методичної робота

з педагогічними працівниками школи були: педагогічна рада, методична рада, методичні об'єднання вчителів - предметників методичне об'єднання класних керівників, інструктивно-методичні наради, самоосвіта.
На засіданнях чотирьох методичних об'єднань школи (учителів суспільно-гуманітарного і природничо-математичного напрямків, початкових класів, класних керівників) вивчався:

 • зміст програм, їх методичний супровід;

 • розроблено методичні рекомендації, конспекти першого тематичного уроку;

 • опрацьовано наукову та методичну літературу з питань упровадження профілізації в старших класах у поєднанні з особистісно орієнтованим навчанням;

 • заслухано інформацію про здійснення самоосвіти, виконан­ня докурсових і післякурсових завдань учителями .

Протягом 2010-2011н. р. були створені необхідні умови для підвищення теоретичного професійного рівня вчителів на підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності педагогічних працівників. Успішно пройшли курси підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності 5 учителів.

>і 111 : і її"! > ■ ■ 1 й^у,.у^у.УІій<їЗ
Для стимулювання творчого професійного росту вчителів ши­роко використовується можливість атестації педагогічних кадрів,;

У 2011 р. атестувалося 4 вчителі. Був затверджений графік

проведення атестації педагогічних працівників школи та графік відкритих уроків. Протягом року вчителі, які атестувались у 2011р.провели відкриті уроки, підготували папки з досвіду роботи,; виступили з доповідями на засіданнях МО та педагогічній раді.

Аналіз результатів проходження атестації.

Результати атестації такі:

 • встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» —1;

 • встановлено кваліфікаційну категорі «Спеціаліст І категорії» - 1

 • установлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст II катего­рії» — 1 чол.

 • Підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії» - 1.

Члени атестаційної комісії зробили узагальнений висно­вок про педагогічну та методичну діяльність кожного вчителя, що пройшов атестацію, склали протоколи оцінювання системи й досвіду роботи.

Активізувалась участь учителів школи в обласній виставці-ярмарку педагогічних ідей і технологій. У 2011р. було подано 8 робіт.

З метою обміну досвідом роботи та підвищення педагогічної майстерності в кожному методичному об'єднанні протягом року було організовано взаємовідвідування уроків та предметні тижні. Але треба зазначити, що методичний рівень цих уроків у біль­шості випадків був середнім та достатнім. Учителі не змогли продемонструвати свої методичні знахідки та цікаві прийоми, форми роботи. Велика кількість уроків мала традиційну форму організації навчання.

Результати навчального року

У 2010-2011 н. р. навчально-виховний процес було спрямовано на інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток кожної дитини як особистості, здатної самостійно мислити і творчо діяти, використовувати знання в нестандартних ситуаціях.

Систематично здійснювався моніторинг навчальних досягнень учнів школи з метою запровадження профільного навчання.

Додаток 1

Комп'ютеризація та інформатизація навчального та управлінського процесів

Упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних техно­логій визначено Національною доктриною розвитку освіти, пріо­ритетним напрямком якої є інформатизація системи управління. Відповідно до існуючої Програми комп'ютеризації робота проводиться за такими напрямками:

 • стан комп'ютеризації управлінської діяльності;

 • наявність ліцензійного базового програмного забезпечення;

 • стан використання навчального, управлінського програмного забезпечення;

 • використання інформаційних-технологій у навчально-виховному про­цесі та управлінській діяльності.

На початок року в школі використовується 14 сучасний

комп'ютер.

Із них використовуються:

 • — директором школи для управлінської діяльності;

 • — директором та заступником з НВР для ведення ділової документації школи;

• — у кабінеті інформатики та в навчально-виховному

процесі.

Локальна мережа в кабінеті встановлена і працює.

Комп'ютер директора та комп'ютерів кабінету інформатики підключені до мережі Ін­тернет.

Інше програмне та інформаційне забезпечення відсутнє.

Із 17 працівників школи пройшли курсову підготовку 15 учи­телів, директор та заступник директора.

Протягом 2011-2012н. р. буде продовжено діяльність працівників школи щодо підвищення рівня оволодіння навичками роботи з комп'ютером. Із цією метою на навчальний рік було заплановано роботу кабінету інформатики з урахуванням часу для індивідуальних занять учителів. На початок навчального року з 17 учителів досконало оволоділи навичками роботи з комп'ютером — 7 педагогів, на кінець року — 14 педагогів.
Матеріально – технічна база
З метою покращення умов функціонування закладу протягом 2010-2011 н. р. проводилася цілеспрямована робота щодо залучення позабюджетних коштів.

Навчальний заклад приймає благодійну допомогу батьків учнів школи у вигляді матеріальних цінностей, будівельних матеріалів, а також виконання батьками ремонтних робіт:

 • забезпечено нормальні умови функціонування всіх систем життєзабезпечення НВП та роботи школи;

 • бюджет використовувався в межах запланованих асигнувань на школу;

 • відремонтовано 12 кабінетів, майстерня;

 • виконано поточний ремонт рекреацій початкової та старшої шкіл, фасаду школи;

 • оформлено передплату на періодичну пресу.

Для успішного початку навчального року необхідно забезпечити аптечкою медпункт та кожен кабінет на 700 грн., установити

пожежну сигналізацію в будівлях школи, засклити вікна, відремонтувати навіс над східцями початкової школи, придбати газонокосилку.

Проблеми, які потрібно терміново вирішувати:

 • капітальний ремонт підлоги коридору школи та спортивної зали;

 • термінове будівництво внутрішнього туалету;

 • недостатнє сучасне оснащення майстерні школи;

 • необхідні наочні, демонстраційні, ілюстративні посібники для виконання вимог нових програм з усіх предметів, осо­бливо з хімії, фізики, біології, праці, фізичної культури;

 • потребують оновлення меблі майже кожного кабінету.

Завдання на 2011-2012 навчальний рік

З метою реалізації положень Конституції України, законо­давчих актів України в галузі освіти, Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», Програми розвитку освіти в Україні на 2006-2010 роки, її інтеграції в Європейський освітній простір, створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, удосконалення культурних і національних освітніх прав і запитів усіх громадян, утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспільстві у галузі освіти визначені такі
напрями і завдання діяльності школи в 2011 -2012 н. р.:

 1. Забезпечити реалізацію права кожного учня на отримання освіти відповідно до його потреб і можливостей.
 1. Запроваджувати нові форми і методи роботи, використання новітніх технологій виходячи з реалізації науково – методичного проекту школи « Креативна освіта в школі – родині як основа розвитку інноваційної особистості ».
 1. Розробити і затвердити матеріали по входженню в експеримент «Школа – родина».
 1. Продовжувати роботу з обдарованими та талановитими учнями з залученням їх до роботи в МАН
 1. Посилити роботу з учнями які мають початковий рівень знань через використання диференційованих форм і методів навчання.
 1. Підвищити роль батьківського комітету та ради профілактики у вирішенні питання покращення успішності учнів.
 1. Вдосконалювати і розширювати межі проекту виховної роботи „ Я – МИ – РОДИНА - УКРАЇНА „ через запровадження курсу „ Українознавство „ ( 1- 4 класи ).
 1. Спрямувати виховний процес на використання національних традицій та посилення впливу патріотичного виховання.
 1. Підпорядкувати діяльність учнівського самоврядування завданням навчально – виховного процесу школи.
 1. Продовжити роботу по дотриманню мовного режиму, згідно Закону України „ Про мови „.У 2011-2012 н. р. заклад працюватиме над проблемами:

  • методична проблема — «Креативна освіта в школі – родині як основа розвитку інноваційної особистості»;

  • експериментальна проблема — «Формування і розвиток української національної школи як нової генерації школи – родини, розробка нових освітніх технологій засобами етнопедагогіки ».

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Харьковская общеобразовательная школа
Конституції України про освіту, законів «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови», наказів Президента України «Про...

Законів України „Про освіту", „Про загальну середню освіту"
України „Про освіту", „Про загальну середню освіту", державної програми „Вчитель", міських та районних програм у галузі „Освіта",...

Організація роботи в дошкільних навчальних закладах
Діяльність дошкільних навчальних закладів здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,...

Міністерство освіти україни
Це Положення розроблене на основі законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про дорожній рух" ( 3353-12 ) І визначає порядок підготовки,...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Законів України «Про освіту»
Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році

Відділ освіти добропільської міської ради методичний кабінет оновлення...
Діяльність дошкільних навчальних закладів здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,...

План роботи управління освіти чернівецької міської ради на 2011/2012...
Закони України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону праці»,...

Закон України «Про освіту»
...

Функціонування сучасної системи дошкільної освіти ґрунтується на...
Міжнародної конвенції ООН про права дитини, Законах України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про внесення змін до законодавчих...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка