Пошук по сайту


Реферат Предмет

Реферат Предмет

Сторінка1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАІНИ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Реферат
Предмет: АДМІНИСТРАТИВНЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ


Виконала студентка 3-го курсу групи ЗМД-21

Бойко Галина Олександрівна

Перевірив викладач:

Ст. викладач МАТЯШ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
З оцінкою ___________________________________________

КИЇВ 2005

ЗМІСТ


Вступ 3

Поняття, предмет і метод адміністративного права 4

Адміністративно-правові гарантії прав і свобод громадян 7

Адміністративно-правовий статус іноземних громадян і осіб без громадянства 8

Органи виконавчої влади як суб'єкти адміністративного права 10

Види органів виконавчої влади 12

Принципи побудови органів виконавчої влади 15

Повноваження Президента України в сфері виконавчої влади. Місце Президента України в системі виконавчої влади 16

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим: статус та організація роботи 19

Уряд України і його повноваження 22

Центральні органи виконавчої влади 26

ВИСНОВОК 31

ЛІТЕРАТУРА 32

Вступ


Україна переживає надзвичайно складний період становлення своєї державності. З проголошенням та початком розбудови демократичної правової держави на базі ринкової економіки в Україні розпочався перехідний період від однієї суспільно-економічної формації до іншої який, поряд з іншими важливими соціально-економічними чинниками, характеризується значним оновленням змісту, форм та методів державної діяльності, більш чітким розподілом повноважень між окремими гілками державної влади, глибокою структурною перебудовою державного механізму, пошуком ефективних шляхів правового регулювання нових суспільних відносин на кардинально оновленій правовій базі, основу якої сьогодні становить нова Конституція України. Вона віднесла забезпечення прав і свобод людини, соціальний, правовий та економічний захист громадян до найважливіших функцій держави.

Реалізація конституційних положень значною мірою залежить від організації державного управління, діяльності відповідних державних органів та їх посадових осіб.

З метою забезпечення реформування системи державного управління створення умов для побудови демократичної, соціальної, правової держави, утворення і забезпечення прав людини і громадянина розроблена і втілюється в життя Концепція адміністративної реформи в Україні. Ключове місце у правовому забезпеченні якої посідає адміністративне право - найважливіша фундаментальна галузь правової системи України, нормами якого регулюються суспільні відносини, що складаються здебільшого у сфері державного управління в процесі здійснення виконавчої влади. Адміністративне право України є також однією з профілюючих юридичних дисциплін у всіх навчальних закладах юридичного профілю, яка передбачає вивчення складного комплексу теоретичних положень та правових інститутів, значного масиву нормативно-правових актів, що містять норми адміністративного права і визначають правовий статус різних суб'єктів управлінських стосунків, а також широкого діапазону суспільних відносин управлінського характеру з урахуванням їх різнобічного адміністративно-правового регулювання.

Поняття, предмет і метод адміністративного права


Адміністративне право - галузь права, норми якої регулюють суспільні відносини, що виникають в процесі організації і реалізації виконавчої влади.

Норми адміністративного права:

• встановлюють форми і методи державного управління, способи забезпечення законності в державному управлінні;

• регламентують порядок створення органів виконавчої влади, їхню компетенцію, повноваження посадових осіб цих органів; взаємовідносини органів виконавчої влади з іншими державними органами, суспільними об'єднаннями, підприємствами і громадянами;

визначають правове положення громадян, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань та інших недержавних формувань у сфері управління;

• регулюють управлінські відносини в соціально-політичній, соціально-культурній і економічній сферах.

Предметом будь-якої галузі права є коло суспільних відносин, що регулюються її нормами. Предмет адміністративного права сукупність суспільних відносин, що складаються в процесі організації та діяльності виконавчої влади, а також пов'язаних з внутрішньою організацією діяльності державних органів, інших державних організацій та органів місцевого самоврядування, застосуванням заходів адміністративного примусу, реалізацією й захистом прав і свобод громадян у сфері виконавчої влади та здійсненням окремими недержавними формуваннями делегованих їм повноважень і функцій виконавчої влади.

Метод правового регулювання - засоби(прийоми, способи) впливу на волю і поведінку учасників правових відносин.

Для адміністративного права характерні наступні методи правового регулювання:

  • метод влади - підпорядкування або метод прямого розпорядництва - означає, що одна сторона управлінських відносин юридично владна, а друга - юридично підвладна(наприклад відносини між податковою адміністрацією і платниками податку);

  • метод рекомендацій - рекомендації суб'єкта управління здобувають правову силу за умови прийняття її іншим учасником управління;

  • метод узгодження - ним регулюються відносини між учасниками, що не знаходяться між собою в підпорядкуванні;

виконувати покладені на нього обов'язки в сфері державного управління. Моментом виникнення правоздатності є народження, а моментом припинення - смерть;

адміністративна дієздатність - здатність громадянина своїми діями набувати та здійснювати права й обов'язки, передбачені нормами адміністративного права, а також нести відповідальність згідно з адміністративно - правовими нормами.

Види адміністративної дієздатності:

  • повна-з 18 років;

  • обмежена - з 16 років;

  • часткова - з 7 років.

На адміністративну дієздатність впливає наявність у громадян певних захворювань (психічна хвороба, слабоумство). У силу зазначених обставин громадяни можуть бути визнані обмежено дієздатними або недієздатними.

Стаття 20 Кодексу про адміністративні правопорушення України говорить: "Не підлягає адміністративної відповідальності особа, що під час скоєння протиправної дії чи бездіяльності була в стані неосудності, тобто не могла усвідомлювати свої дії або керувати ними внаслідок хронічної душевної хвороби, тимчасового розладу душевної діяльності, слабоумства чи іншого хворобливого стану".

В залежності від механізму реалізації права громадян підрозділяються на:

  • абсолютні (безумовні) права - права, якими особи користаються за своїм розсудом, а суб'єкти влади зобов'язані створювати умови і не заважати їхній реалізації та захищати їх (право на адміністративну скаргу, працевлаштування й т.п.);

  • відносні права - права, для реалізації яких потрібно акт державного органа (наказ про призначення на посаду, ліцензія на здійснення певної діяльності).

В залежності від кола осіб, яким надаються права, і підстав їх виникнення розрізняють:

  • загальні права громадян, що поширюються на всі галузі і сфери управління (наприклад, право громадян на участь у державному управлінні, право на оскарження дій державних органів і посадових осіб);

  • спеціальні права - права громадян у тій чи іншій сфері або галузі управління (наприклад, у сфері економіки кожен громадянин має право на здійснення підприємницької діяльності).

По змісту виділяють наступні групи прав:

право на участь у державному управлінні (право на державну службу, внесення пропозицій, одержання необхідних документів, припинення протиправних дій та ін.);

• право на державну участь, сприяння, допомогу компетентних організацій (одержання організаційної, технічної, санітарно-епідеміологічної, медичної допомоги тощо);

право на захист (основними формами реалізації права на захист є: адміністративна скарга, скарга, захист в адміністративно-юрисдикційному провадженні, право на допомогу недержавних організацій)..

3. По ступеню можливості реалізації адміністративно-правові обов'язки громадян підрозділяються на:

абсолютні - покладаються на кожного конкретних обставин (наприклад, дотримання встановлених податків і т.п.);

відносні - виникають із правомірних дій, спрямованих на придбання прав і користування ними (обов'язок власника автомобіля - платити податки/які надходять у дорожні фонди й т.п.),
  1   2   3   4   5   6   7   8

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Реферат Предмет І завдання диференціальної психології
План Предмет диференціальної психології. Структура людської індивідуальності

Реферат на тему: “ Поняття світогляду
Тому окремі філософи дотепно називають її вірознанням. Подальше поглиблення, уточнення знань про предмет філософії стане можливим...

Реферат Предмет загальної психології
Ось, чому ми кажемо, що зі всіх чудес, які нам відомі це сама людина. Тому заклик "пізнай самого себе", який був звернений до людей...

Реферат на тему: основні категорії та принципи державної політики в галузі охорони праці
Предмет „Основи охорони праці” це комплексна соціально–технічна дисципліна. Вона містить у собі такі основні відгалуження: санітарія...

План предмет, методи, завдання та зміст логопедії. Зв'язок з іншими...
Основні поняття теми: імпресивне, експресивне та внутрішнє мовлення; дефектологія, логопедія; предмет, мета логопедії; норма, патологія...

Конспект Міні-твір „Для чого потрібно ви­вчати світову літе­ратуру?”...
Вступ. Предмет І за­вдання курсу «Світова література»; її пізнава­льне значення: зображення життя, побуту, звичаїв, сві­тогляду,...

Як писати реферат реферат
Реферат –це доповідь, розроблена на основі критичного огляду, вивчення декількох джерел. В основі реферату лежить стислий переказ...

1. Предмет та об`єкт вивчення соціології. Наукові дискусії навколо...
Предмет та об`єкт вивчення соціології. Наукові дискусії навколо предмету соціології

Учебен предмет

Тема І. Соціологія як наука, її предмет, методи ї функції
Переднє словоБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка