Пошук по сайту


Книга записів висновків І рекомендації

Книга записів висновків І рекомендації

Вимоги до ведення книги внутришкільного контролю.


 1. Книга для запису висновків і рекомендацій за наслідками внутрішкільного контролю є одним із обов’язкових атрибутів шкільної документації. Її ведуть усі члени адміністрації школи в індивідуальному порядку.

 2. Зберігаються ці книги протягом навчального року відповідно в директора та його заступників, потім – у шкільному архіві впродовж п’яти років.

 3. Книги обов’язково пронумеровуються, прошнуровуються і скріплюються підписом директора та печаткою школи.

 4. Всі записи в книгах повинні вестись чітко, акуратно чорнилом або пастою.

 5. Перша сторінка книги повинна містити :

 • Назву книги

 • Прізвище, ім’я, по батькові членів адміністрації

 • Дату початку і дату закінчення ведення книги.

Наприклад:
ДОНЕЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № ____

ДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


КНИГА

ЗАПИСІВ ВИСНОВКІВ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЗА НАСЛІДКАМИ ВНУТРІШКІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З НВР


Розпочата :______________

Закінчена :____________

 1. Друга сторінка книги визначає перелік об’єктів контролю:
з/п

Назва кафедри

з/п

ПІБ вчителя

Сторінка

Категорія

Класи

Відношення до атестації

Молодий вчитель

Дати відвідування уроків

І семестр

ІІ семестр

1

Математика, інформатика2

фізика

 1. Аналіз уроку за формою:

Орієнтовна схема для спостереження та аналізу уроку

Дата _____________________ Учитель _________________ Предмет_________________

Клас____________ Усього____________________ На уроці _________________

Тема уроку________________________________________________________________________________________

Мета уроку________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Мета відвідування__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Зміст аспектів контролю

Рівень

Високий

Середній

Низький

Дуже низький

Нульовий

Організаційний

1.

Темп включення учнів до роботи на уроці
2.

Раціональне використання часу на уроці
3.

Виконання плану уроку
4.

Врахування зниження загальної працездатності учнів
5.

Наявність зворотного зв’язку з учнями
6.

Забезпечення уроку наочністю, ТЗН, доцільність їх використання
7.

Рівень організації оформлення документації на уроці
8.

Виконання санітарно-гігієнічних норм уроку, правил ТБ
9.

Вчасне завершення уроку, закріплення, домашнє завдання
Дидактичний

1.

Оптимальність вибору та ступінь досягнення дидактичної мети
2.

Дотримання дидактичних принципів
3.

Логіка викладання навчального матеріалу
4.

Дидактична доцільність зміни видів діяльності учнів
5.

Підбір методів і прийомів навчання
6.

Активізація пізнавальної діяльності учнів
7.

Самостійна робота учнів
8.

Відповідність ходу і результатів уроку цілям та завданням уроку
9.

Контроль за виробленням знань, умінь, навичок учнів, рівень вимог
Методичний

1.

Ефективність використання дидактичних принципів
2.

Прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці
3.

Оптимальність поєднання методів і форм перевірки знань учнів
4.

Доцільність видів самостійної роботи учнів
5.

Методи диференційованої роботи з учнями
6.

Доцільність поєднання прийомів і методів для розв’язання дид. завдань уроку
Психологічний

1.

Створення сприятливого психологічного мікроклімату в класі
2.

Рівень психологічної взаємодії вчителів та учнів
3.

Ступінь психологічного впливу вчителя на учнів
4.

Врахування психологічних вікових особливостей учнів
5.

Ступінь активності учнів
6.

Оптимальність мовлення вчителів
7.

Вміння вчителя стимулювати навчальну діяльність учнів за рахунок створення позитивних емоцій
Виховний

1.

Формування навчальних навичок в учнів
2.

Використання можливостей для профорієнтації
3.

Вплив уроку на розвиток учнів
4.

Рівень культури праці, організованості, дисциплінованості учнів
5.

Культура спілкування учнів одне з одним та з учителем
6.

Використання виховних можливостей словесної і бальної оцінок
7.

Позиція учителя по відношенню до учнів, стиль керівництва ними
8.

Особистість учителя, його педагогічна та загальна культура1.

Сформованість знань, умінь та навичок відповідно до програми
2.

Сформованість загальнонавчальних знань, умінь, навичок
3.

Сформованість розумових операцій
4.

Уміння побачити взаємозв’язок між розділами навчального предмета
5.

Уміння використовувати спеціальні знання та навички з предмета під час виконання завдань з інших предметів
6.

Рівень пізнавальної активності
7.

Ступінь самостійності
8.

Сформованість мовлення, письмових, графічних навичок
9.

Уміння працювати з приладами, спеціальним обладнанням
10

Зацікавленість даним навчальним предметом

Висновки і рекомендації: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ознайомлена: _____________________________ “____”___________20__ р.
7.1. Вибір мети відвідування
Головним завданням аналізу уроку є оцінка виконання вчителем функцій освіти, розвитку, виховання учнів, виявлення змін, які відбуваються в діяльності вчителя й учнів за період, що аналізується, в порівнянні з попереднім періодом; використання методів і прийомів організації діяльності вчителя й учнів на уроці, які дають (чи не дають) належний позитивний ефект, пошуки резервів підвищення ефективності роботи всіх учасників педагогічного процесу.

Плануючи відвідування уроків, керівник мусить чітко визначити мету відвідування як системи уроків, так і кожного епізодичного відвідування, користуючись при цьому загальними завданнями навчання, виховання й розвитку учнів, принципами навчання, конкретними завданнями, поставленими перед школою на даному етапі, особливостями роботи конкретного вчителя чи класу тощо.

Пропонуємо орієнтовний перелік питань для визначення мети відвідування уроку:


 1. Забезпечення єдності навчання, виховання і розвитку учнів на уроці.

 2. Реалізація вчителем дидактичних принципів навчання.

 3. Ефективність застосування методів навчання.

 4. Ефективність застосування форм навчання.

 5. Застосування лекційно-практичної системи навчання.

 6. Застосування проблемного навчання.

 7. Вміння вчителя організувати навчальну роботу на уроці, забезпечити навчальну дисципліну.

 8. Формування загально навчальних умінь та навичок учнів.

 9. Диференціація навчання.

 10. Дотримання вимог навчальної програми з оцінювання знань, умінь і навичок учнів.

 11. Врахування вчителем реальних навчальних можливостей учнів.

 12. Реалізація вчителем виховного потенціалу уроку.

 13. Здійснення трудового виховання і профорієнтаційної роботи (рівень підготовки учнів до професійної самореалізації).

 14. Практична спрямованість викладання предмета.

 15. Формування в учнів навичок самоосвіти, потреби в знаннях.

 16. Реалізація завдань естетичного виховання школярів.

 17. Виховання патріотизму і національної свідомості школярів.

 18. Забезпечення засвоєння учнями основних понять на уроці.

 19. Забезпечення розвитку мислення учнів на уроці.

 20. Розвиток творчих здібностей і обдарувань дитини.

 21. Вироблення навичок культури усного і писемного мовлення.

 22. Ефективність роботи вчителя з розвитку мови учнів, збагачення словникового запасу.

 23. Робота вчителя над удосконаленням навичок читання учнів.

 24. Формування в учнів інтересу до вивчення рідної мови.

 25. Організація ігрової діяльності.

 26. Організація самостійної роботи учнів на уроці.

 27. Організація повторення навчального матеріалу.

 28. Використання краєзнавчого матеріалу на уроці.

 29. Здійснення індивідуального підходу до учнів.

 30. Ефективність використання логіко-структурних схем.

 31. Ефективність роботи вчителя з розвитку пізнавальної активності учнів.

 32. Оптимальність об’єму і складність домашнього завдання. Інструктаж з його виконання.

 33. Система контролю за рівнем знань учнів.

 34. Виявлення прогалин і типових недоліків у знаннях учнів.

 35. Робота з невстигаючими учнями на уроці.

 36. Гуманізація навчального процесу.

 37. Надання методичної допомоги вчителю.

 38. Ознайомлення з роботою молодого (нового) вчителя.

 39. Реалізація міжпредметних зв’язків.


7.2. Аналіз уроку

Після вивчення деяких методичних розробок ми пропонуємо схему аналізу відвіданого уроку, яка містить основні вимоги, щодо забезпечення ефективності сучасного уроку.

Для практичної реалізації таблицю зручно зобразити на аркуші стандартного формату А4. Ці аркуші нумеруються, прошнуровуються та скріплюються печаткою на початку навчального уроку.

У процесі відвідування уроку доцільно поступово робити помітки про виконання тих чи інших вимог, їх успішне чи невдале втілення. На наш погляд, така відмітка може бути у вигляді знаків "+" відповідно до того на якому рівні виконано вимогу. Безумовно, необхідно розрізняти, що не обов’язково всі вимоги можна реалізувати на конкретному уроці. Їх виконання визначає тема уроку, його тип, форми проведення, поставлена мета тощо. Проте, вивчаючи систему роботи вчителя, можна зробити висновки про володіння педагогом основними елементами та вимогами до сучасного уроку.
7.3. Висновки та рекомендації:

Після таблиці перевіряючий на підставі своїх заміток записує висновки, де дає загальну оцінку уроку, а також стисло обґрунтовує цю оцінку, вказавши на позитивні риси та недоліки уроку. Після висновків записуються пропозиції та рекомендації.

Висновки повинні відображати:

 1. Особистість учителя (професійний рівень), ерудицію, педагогічний такт, культуру мовлення, естетику зовнішнього вигляду тощо. Організаторські якості (контакт із класом, вміння організовувати роботу класу, враховувати індивідуальні психологічні особливості учнів, наукова організація праці).

 2. Особливості класу (сильний, середній, слабкий). Рівень працездатності учнів (стійкість уваги, зацікавленість). Активність учнів на уроці. Рівень знань, умінь і навичок учнів.

 3. Обладнання уроку: ТЗН, роздатковий матеріал, таблиці, література. Робоче місце вчителя.

 4. Санітарно-гігієнічні умови.

 5. Аналіз результативності уроку:

  1. Методи перевірки знань, застосовані на уроці (усний, письмовий, графічний, практичний) та їхня доцільність. Які види перевірки використовувалися та їхня доцільність (фронтальна, індивідуальна, поточна, схематична, атестаційна). Яку функцію вони виконували: контрольну, навчальну, розвивальну; яких дотримувались вимог: всебічності, об’єктивності, дієвості, гласності, індивідуалізації. Який характер мала перевірка: відтворюючий чи творчий. Заохочення учнів до навчання методом оцінювання.

  2. Аналіз роботи вчителя під час вивчення нового матеріалу. Врахувати, які принципи навчання найбільш вдало реалізовано на уроці (наступність, доступність, науковість тощо). Відповідність методичних прийомів особливостям змісту, типу, меті уроку і віку учнів. Співвідношення методів і прийомів роботи вчителя й учнів. Наявність проблемних ситуацій, пізнавальних завдань навчального, тренувального і пошукового характеру. Види і місце самостійної роботи учнів на різних етапах уроку. Доцільність використання ТЗН, наочності, додаткової літератури. Рівень творчості, емоційності на уроці. Залучення психологічного елементу навчання і виховання. Чергування різних видів діяльності учнів (слухання. Мовлення, практика).

 6. Мету відвідування уроку. Показати повноту розкриття вчителем теми та мети уроку.

 7. Рівень проведення вчителем самоаналізу уроку.


Пропозиції, рекомендації мають орієнтувати на:

 1. удосконалення змісту, структури, організації уроку;

 2. здіснення індивідуалізації, диференціації навчання;

 3. реалізацію виховного потенціалу навчального предмета;

 4. вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду;

 5. опрацювання методичної літератури;

 6. моделювання власної творчої лабораторії тощо.

При наступних відвідуваннях уроків та інших форм навчально-виховної роботи, а також перевірці документації директор і його заступники обов’язково звертають увагу на виконання вчителем поданих раніше пропозицій і відмічають це у своїх висновках.
7.3. Ознайомлення учителя з результатами відвідування уроку.

Логічним завершенням відвідування уроку є його обговорення, яке доцільно здійснювати індивідуально з кожним учителем. Вимагати і радити можна лише тоді, коли добре знаєш працівника, його сильні та слабкі сторони. Бажаним є встановлення його достоїнств: для справи корисніше знати не те, чого він не може зробити, а те, що в нього виходить краще. При цьому попередньо необхідно вислухати самого вчителя та самоаналіз його навчальної діяльності, обов’язково звернувши увагу на такі складові, як реалізація теми та досягнення мети уроку, його позитивні та невдалі сторони. Але в жодному разі не варто забувати що урок це творчий процес. Передбачити його на 100% ― неможливо. Тому реалізація творчої складової кожного учителя є пріоритетною. Необхідно всіляко заохочувати творчість наших колег. В подальшому для вивчення системи роботи учителя матеріали з аналізами відвіданих уроків зручно впорядкувати.

Аналіз одержаних результатів і розроблення на цій основі пропозицій щодо подальшого вдосконалення навчально-виховного процесу, підбиття підсумків на засідання педагогічної ради, нараді при директорові, засіданні методичного об’єднання чи в процесі усної бесіди з учителем інколи закінчується виданням наказу по школі.

ТЕХНОЛОГІЯ


Якими б різноманітними не були управлінські функції керівника школи, головна з них –– бути організатором навчально-виховного процесу. Тому відвідування та аналіз уроку й виховного заходу для керівника –– основне джерело знань про якість навчання й виховання в школі, про можливості педагогічного колективу.

Відомо, що спостереження та аналіз уроку складає найбільш важку частину посадових обов’язків керівника, який відвідує уроки, але незадовільно їх аналізує. Причини такого явища криються не тільки в недостатній теоретичній чи загально дидактичній підготовці частини керівного корпусу.

Серед об’єктивних труднощів аналізу уроку можна назвати такі:

 • керівникам школи доводиться аналізувати уроки з 14 предметів інваріантної частини навчальних планів. Якщо до цього додати предмети варіативної частини навчальних планів, предмети за вибором, факультативи, позакласні заходи тощо, то їх стає ще більше. Викладання кожного предмета не тільки будується на основі загальних педагогічних закономірностей, але й має специфіку в змісті й методах викладання;

 • складність уроку, всі елементи якого взаємопов’язані й перебувають у прямій залежності один від одного;

 • кожний урок є лише відносно закінченим, його неможливо відділити, повністю ізолювати від інших уроків.


В нашому навчальному закладі склалася певна система організації внутрішкільного контролю з боку адміністрації, яка, на наш погляд, сприяє раціональному виконанню контрольно-аналітичної діяльності. Відповідно до "Графіка черговості вивчення стану викладання предметів протягом 5 років", в розділі "Контрольно-аналітична діяльність" річного плану роботи школи обираються об’єкти контролю, зазначається мета перевірки, вид контролю та форми узагальнення результатів перевірки.
Мета внутрішкільного контролю полягає в:

 • зборі оперативної та стратегічної інформації для створення системи внутрішкільної педагогічної інформації;

 • своєчасному виявленні й виправленні, попередженні збоїв, помилок і недоліків у організації та здійсненні педагогічного процесу;

 • допомозі вчителям у підвищенні педагогічної майстерності, в оволодінні сучасними технологіями, ефективними методами навчання і виховання;

 • підвищенні рівня навчально-виховної роботи та її конкретних результатів;

 • поширені передового педагогічного досвіду;

 • упорядкуванні системи та переведенні її в новий якісний стан.

На сучасному етапі в умовах демократизації школи суттєво змінюються функції внутрішкільного контролю.

Функції внутрішкільного контролю


 1. Інформаційна – створює правдивий масив інформації про якість освіти в ЗНЗ.

 2. Діагностична – фіксує реальний стан освіти у навчальному закладі.

 3. Прогностична – виявляє стратегію та тактику розвитку освіти у навчальному закладі.

 4. Управлінська – впливає на мету, зміст та методи управлінської діяльності.

 5. Педагогічна – вибудовує цілісність процесу навчання, виховання та розвитку учнів.

 6. Адаптаційна – мінімізує негативні наслідки сучасної ситуації, що дає можливість створити середовище розвитку дитини.Форми і методи контролюДемократизовані форми контролю

Найбільш відповідні їм класичні форми контролю

Інші класичні форми контролю

1

адміністративний

класно-узагальнюючий

попередній

оглядовий

персональний

тематичний

фронтальний

2

колективний

фронтальний

тематичний

персональний

оглядовий

3

взаємоконтроль

персональний

оглядовий

тематичний

попередній

4

самоконтроль

персональний (до себе самого)

потенційна готовність до високих результатів контролю в будь-якій формі


На практиці в нашій школі склалися певні форми, традиції відвідування уроків для отримання найбільш об’єктивної картини рівня викладання, якості навчальних досягнень учнів. Це:

 • відвідування всіх уроків в одного вчителя, відведених на вивчення певної теми водному класі (вивчення системи уроків);

 • відвідування всіх уроків в одного вчителя протягом навчального дня в різних класах (вивчення відповідності методичних прийомів віковим особливостям учнів);

 • відвідування всіх уроків в одному класі протягом двох-трьох днів (класно-узагальнюючий контроль);

 • відвідування уроків у різних вчителів і в різних класах з метою вивчення певного питання (тематичний контроль);

 • відвідування уроків в експериментальних і контрольних класах (у разі потреби) для визначення ефективності запропонованої методики викладання.


Відвідуванню уроків, позакласних заходів повинна передувати ретельна підготовка, –– зокрема, необхідно визначити мету відвідування, ознайомитися з поурочним планом учителя, результатами попереднього відвідування уроків у цьому класі. Керівник школи повинен ознайомитися з навчальною програмою, продивитися підручник, наявну методичну літературу, вияснити наявність засобів навчання, які повинні використовуватися на даному уроці. Плануючи перевірку навчальних досягнень учнів, потрібно підготувати матеріали (тексти контрольних і самостійних робіт, тести, перелік запитань тощо), залучати для цього, в разі потреби спеціалістів.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Складний життєвий шлях випав на долю Олександра Олеся (справжнє прізвище...
Києві (1909 — 1919). У 1907р у Петербурзі вийшла перша книга Олеся — “З журбою радість обнялась”, що принесла славу молодому поетові....

1. Книга джерело знань
Книги – наші постійні супутники. Книга – джерело знань для школяра, студента, кожної людини. Книга – наш найкращий порадник у всіх...

Ця книга захищена авторським правом. Авторські права належать кія
Книга надається всім охочим друкувати та розповсюджувати її без будь яких обмежень

Книга: сторінки історії та розвитку (Замість вступу) Слово «книга»
...

Книга твій друг 1-2 класи Дерево не дерево, а листки має (Книга)
Заклад, в якому зберігаються та видаються для тимчасового користування книжки. (Бібліотека)

Основою освіти була книга. Книга в Україні була дуже шанована. Подарувати...
Український народ був позбавлений власної державності, одним із найважливіших факторів розбудови національної свідомості стала рукописна...

Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку літератури (30 джерел)
Розділ Пропозиції по розробці нових видів систем засобів просування товарів на ринку ат “багіра ком” 36

Книга – морська глибина
Книга – одне з найбільших чудес, створеною людиною. З тих пір, як люди навчилися писати, свою всю мудрість вони довірили книгам....

Дипломна робота складається з чотирьох розділів, вступа І висновків
Полгиблення економічних реформ, розвиток фінансово-кредитної І банківської систем, введення національної валюти україни сприяли становленню...

Інструкція по розстановці карток в ак призначається як для абеткових...
Доцільність розстановки бібліографічних записів українською та російською мовами в єдиному алфавітному ряду обумовлюється спорідненістю...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка