Пошук по сайту


Робоча програма навчальної дисципліни «Основи аудиту»

Робоча програма навчальної дисципліни «Основи аудиту»Харківський автомобільно-дорожній технікум

Лозівська філія

Циклова комісія «Бухгалтерський облік»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник завідувача з навчальної роботи
_______________ Н.І.Жук

“______”_______________20___ року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ«Основи аудиту»
напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит»
спеціальність 5.03050901 «Бухгалтерський облік»
відділення економічне


Лозова – 2014 рік

Робоча програма дисципліни «Основи аудиту» для студентів за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» спеціальністю 5.03050901 «Бухгалтерський облік»

30 серпня, 2014 року- 13 с.

Розробники: Минич Ю.В., викладач, спеціаліст.

Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії «Бухгалтерський облік»
Протокол від “____”________________20__ року № ___
Голова циклової комісії _______________________ (Яковенко С.Л.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ року
Схвалено методичною радою технікуму

Протокол від “____”________________20___ року № ___
Методист _______________ (Шморгун С.С.)

“_____”________________20__ року


Протокол від __________________ №______

____________

Протокол від __________________ №______

____________

Протокол від __________________ №______

____________


1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 1

Кредитів ЕCTS - 1,5

Галузь знань

0308 «Економіка і підприємництво»

Нормативна


Напрям підготовки

5.030509 «Облік і аудит»

Модулів – 1

Спеціальність:

5.03050901 «Бухгалтерський облік»


Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання -

Семестр

Загальна кількість годин – 54

5-й

5-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 32

самостійної роботи студента – 22

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку»


22 год.

10 год.

Практичні

10 год.

4 год.


Самостійна робота

22год.

40 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: тестовий


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 32\22

для заочної форми навчання – 14/40

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: формування системи теоретичних знань щодо проведення незалежної аудиторської перевірки фінансової звітності організацій та інших видів аудиторських послуг.

Завдання: набуття практичних навичок з організації аудиторської діяльності; планування аудиту; виконання комплексу аудиторських процедур; оформлення робочих документів аудитора; підготовки аудиторських висновків та інших підсумкових документів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • знати суть аудиту і його значення в сучасних умовах реформування економіки України;

 • знати взаємозв'язок аудиту з іншими формами контролю і його роль у системі управління;

 • знати задачі аудиту як специфічної контрольної діяльності;

 • знати процес проведення аудиторських перевірок і надання аудиторських послуг;

 • знати основні принципи аудиторської діяльності;

 • знати історію виникнення і становлення аудиту в ринковій економіці;

 • знати класифікацію аудиту;

 • знати норми і стандарти аудиту;

 • знати планування аудиту і його стадії;

 • знати робочі документи аудитора;

 • знати порядок сертифікації аудиторської діяльності;

 • знати методи одержання аудиторських свідчень;

 • знати джерела доказів при проведенні аудиторських перевірок;

 • знати методи перевірки звітності підприємств і основних статей балансу;

 • знати способи аналізу стану підприємства;

 • знати способи перевірки використання активів підприємства;

- знати способи оцінки системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю на підприємств;

 • знати оцінку ризику аудиту;

 • знати як використовувати ЕОМ при проведенні аудиту;

 • знати види аудиторських висновків і вимоги, пропоновані до них;

- знати чинне законодавство України, що регламентує діяльність аудиторів і аудиторських фірм.

вміти:

- організовувати і здійснювати перевірки господарської діяльності підприємств і організацій, проводити аудит різних суб'єктів господарської діяльності, робити різні аудиторські послуги;

- використовувати прогресивні форми і методи аудиту;

- перевіряти вірогідність інформації про результати законності при витраті матеріальних ресурсів і коштів;

- планувати аудиторську діяльність, укладати договір на проведення аудиту,

вести облік і узагальнювати результати проведених аудиторських перевірок;

 • вести робочі документи, складати аудиторські висновки;

 • перевіряти стан бухгалтерського обліку і вірогідність звітності;

 • оцінювати ефективність системи внутрішнього контролю;

 • розробляти разом з відповідними керівниками й іншими посадовими особами пропозиції по усуненню виявлених порушень і недоліків;

 • приймати рішення з питань, пов'язаних з аудиторською діяльністю, намічати заходи щодо зміцнення фінансової дисципліни;

- обробляти й аналізувати отримані результати, визначати ступінь аудиторського ризику;

 • використовувати засоби обчислювальної техніки й ЕОМ у аудиторській діяльності.

 • уміння складати договору на проведення аудиту і надання аудиторських послуг;

 • складання програм і методик проведення аудиту;

 • ведення робочих документів аудитора;

 • збір і одержання різних аудиторських свідчень;

 • уміння проводити перевірки різних сфер діяльності підприємства;

 • оцінку вірогідності представленої інформації і форм звітності;

 • складання заключних звітів аудиторської діяльності;

- розробку заходів щодо удосконалювання економічної роботи на підприємстві;

- упровадження прогресивних систем і технологій обробки економічної інформації;

 • захист інтересів клієнта в судових органах, державному арбітражі;

 • надання інших послуг.


3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.

Тема 1. Сутність і предмет аудиту.

Тема 2. Цілі і загальні принципи аудиту.

Тема 3. Методика проведення аудиту, аудиторський ризик і оцінка системи внутрішнього контролю й аудиту.

Змістовий модуль 2.

Тема 4. Аудиторські докази.

Тема 5. Аудит активів, пасивів і фінансової звітності.

Тема 6. Аудиторський звіт та інші заключні документи.

4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем, номер заняття

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

Усьо

го

у тому числі

Усьо

го

у тому числі

л

п

лб

інд

с.р.

л

п

лб

інд

с.р

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

Змістовий модуль 1

Тема 1. Сутність і предмет аудиту

10

4

-

-

-

6

10

2

-

-

-

8

Тема 2. Цілі і загальні принципи аудиту

4

2

-

-

-

2

4

2

-

-

-

2

Тема 3. Методика проведення аудиту, аудиторський ризик і оцінка системи внутрішнього контролю й аудиту

13

6

2

-

-

5

13

2

2

-

-

9

Разом за змістовим модулем 1

27

12

2

-

-

13

27

6

2

-

-

19

Змістовий модуль 2

Тема 4. Аудиторські докази

6

2

2

-

-

2

6

-

-

-

-

6

Тема 5. Аудит активів, пасивів і фінансової звітності

11

4

4

-

-

3

11

2

2

-

-

7

Тема 6. Аудиторський звіт та інші заключні документи

8

2

2

-

-

4

8

2

-

-

-

6

ККР

2

2

-

-

-

-

2

-

-

-

-

2

Разом за змістовим модулем 2

27

10

8

-

-

9

27

4

2

-

-

21

Усього годин

54

22

10

-

-

22

54

10

4

-

-

40


5. Теми семінарських занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

12...
6. Теми практичних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годинАудиторський ризик і оцінка системи внутрішнього контролю в аудиті

2Аудиторські докази

2Практичне застосування аудиту активів, пасивів та фінансової звітності

2Аудит активів, пасивів та фінансової звітності

2Аудит фінансової звітності

2
Усього

10


7. Теми лабораторних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

12...

8. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1.

Професійна етика і вимоги, пропоновані до кваліфікації аудита, права й обов'язки аудитора. Функції аудита в ринковій економіці. Стан і поводження об'єкта керування як предмет аудита. Класифікація аудита.


1

2.

Методика аудита з використанням прийомів і методів контролю. Заходи щодо виїзду на об'єкт перевірки. Методи і технології аудита, комп'ютеризація аудиторської діяльності.

2

3.

Міжнародні правила (стандарти) аудита. Концепції і постулати аудита. Особливі принципи, що регулюють аудит. Загальні стандарти. Стандарти практичної роботи. Стандарти звітності. Система норм аудита в Україні.

2

4.

Стандарти і норми аудита, аудиторські робочі документи. Стадії і процедури. Планування перевірки і зміст планових документів, висновок договорів і надання аудиторських послуг.

1

5.

Закон України «Про аудиторську діяльність». Аудиторська палата України. Міжнародні організації аудиторів. Підготовка і підвищення кваліфікації аудиторських кадрів. Заходи щодо виїзду на об'єкт перевірки.

2

6.

Дії аудитора при виявленні перекручувань. Ризик бізнесу аудитора й аудиторської фірми. Визначення аудиторського ризику. Попередній аналітичний огляд при оцінці внутрішнього контролю. Інтуїтивний ризик. Розрахунковий ризик. Прийнятний аудиторський ризик.

1

7.

Рівень прийнятного ризику. Ризик виявлення. Визначення оцінки величини ризику від рівня оцінки внутрішнього контролю. Взаємозв’язок між ступенем ризику і рівнем істотності.

1

8.

Перевірка поділу обов’язків співробітників. Перевірка плану-графіка розподілу інформації між співробітниками. Перевірка правильності первинного обліку. Графік документообігу. Перевірка облікової політики.

1

9.

Використання різних методів перевірки для визначення оцінки внутрішнього контролю. Усне тестування співробітників бухгалтерії. Оформлення результатів оцінки ефективності внутрішнього контролю. Критерії внутрішнього контролю. Класифікація всіх операцій суб’єкта господарювання.

2

10.

Організація вибірки для одержання аудиторських доказів. Внутрішні і зовнішні докази. Джерела аудиторських доказів.

1

11.

Визначення достатності аудиторських доказів. Цінність доказів. Співвідношення між витратами й аудиторськими доказами. Вибір методів одержання доказів.

1

12.

Аудит створення підприємств. Особливості аудита господарчих товариств. Аудит довірчих суспільств і інвестиційних фондів. Аудит підприємств з іноземними інвестиціями. Особливості аудита операцій, зв’язаних із приватизацією майна. Аудит припинення діяльності підприємств.

1

13.

Вплив штрафних санкцій на фінансовий стан підприємства. Квартальна і річна звітність. Аудит Головної книги підприємства. Зіставлення показників Головної книги, журналів-ордерів з даними фінансової звітності підприємства. Порядок визначення вірогідності фінансової звітності.

1

14.

Коефіцієнт ліквідності. Коефіцієнт покриття. Коефіцієнт абсолютної ліквідності. Коефіцієнт фінансової стійкості. Коефіцієнт фінансової незалежності. Коефіцієнт ефективності активів підприємства. Коефіцієнт ефективності капіталу.

1

15.

Аналітична частина аудиторського висновку. Виклад загальних результатів перевірки стану внутрішнього контролю організації. Виклад загальних результатів перевірки стану бухгалтерського обліку і звітності.

2

16.

Виклад загальних результатів перевірки дотримання законодавства підприємством. Підсумкова частина аудиторського висновку.

1

17.

Надання аудиторського висновку. Аудиторський висновок спеціального призначення.

1
Разом

22


9. Індивідуальні завдання

Реферати, повідомлення

10. Методи навчання

Словесні: лекції, пояснення, бесіди, робота з підручником.

Наочні: ілюстрування (рисунки, схематичні зображення); демонстрування слайдів.

Практичні: вправи, практичні роботи
11. Методи контролю

Усний: фронтальне і індивідуальне опитування.

Практична перевірка: перевірка практичних робіт.

Тестовий: модульне тестування, підсумковий тестовий контроль (СКР)


12. Розподіл балів, які отримують студентиПоточне тестування та самостійна робота
Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль №2

СКР
Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т610

10

20

10

20

10

20

100

Т1, Т2 ... Т6 – теми змістових модулів.

Приклад для екзамену

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль

2

Змістовий модуль

3
100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів
Приклад за виконання курсового проекту (роботи)

Пояснювальна записка

Ілюстративна частина

Захист роботи

Сума

до ___

до ___

до ___

100


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

відмінно

82-89

В

добре

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


13. Методичне забезпечення

Навчально-методичний комплекс з дисципліни: конспект лекцій, методичні вказівки до виконання практичних робіт, методичні вказівки до виконання самостійної роботи, завдання до практичної, самостійної роботи, поточного і підсумкового контролю. Методичні розробки занять.
14. Рекомендована література

Базова

1. Закони України, декрети Кабінету Міністрів України, укази Президента України, нормативно-інструктивні документи міністерств та відомств України з питань підприємництва, організації бухгалтерського обліку, адміністративного контролю, оподаткування, економічного аналізу й аудиту.

2. Аудит: теорія і практика: Навч. Посіб. \ А. Г. Загородній та ін.. -2-ге вид., переробл. і допов. – Л.:Львів. політехніка, 2004. – 456 с.

3. Аудит в Україні. Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту./За ред.проф. Немченко В.В., Редько О.Ю., Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 536с.

4. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Житомир: Рута, 2002. – 672.

5. Виноградова М.О. Аудит: навч.посіб./М.О.Виноградова, Л.І.Жиднєєва – К.: «Центр учбової літератури», 2014.- 656с.

6. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – Львів: Піча Ю.В.; К.: «Каравела»; Львів: «Новий Світ – 2000», 2002. – 504 с.

7. Огійчук М.Ф., Новіков І.Т., Рагуліна І.І. Аудит: організація і методика: Навч. посібник. 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Алерта, 2012. – 664 с.

8. Рядська В.В., Петраков Я.В. Аудит: Практикум. – К.: Центр учбової літератури, 2009.- 464 с.

9. Рядська В.В., Петраков Я.В. Аудит. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008.- 416 с.

Допоміжна

 1. Аудит і ревізія підприємницької діяльності : Навч. посіб ./ Ф.Ф. Будинец, Б.Ф. Усач, Н.Г. Виговська, Н. І. Петренко, М.М. Шигун.—Житомир : Рута, 2001.—416с.

 2. Аудит: Навч.-метод. посіб. Для самост. Вивч. дисц./В.Я. Савченко, В.О. Зотов, С. А. Кириленко та ін.—К.: КНЕУ, 2003.—268с.

 3. Аудит: теорія і практика: Навч. посіб./ А. Г.Загородній та ін. – 2-ге вид., переробл. і допов.—Л.: Львів. політехніка, 2004.—456с.

 4. Бондар М.І . Аудит в АПК : Навч. Посіб.---К .: Вид-во КНЕУ , 2003.--- 188с.

 5. Бондаренко Н. О. Аудит суб’єктів підприємницької діяльності : Навч . посіб. / Н. О. Бондаренко , В. Д. Понікаров , С.М. Попова – К.: ЦНЛ, 2004.—300с.

 6. Кулаковська Л.П. Основи аудиту : Навч. посід. / Л.П. Кулаковська , Ю.В. Піча .-2-ге вид., переробл. і допов. - К.:Л. : Каравела; Новий Світ -2000,2002. --- 504с.

 7. Журнали : «Вісник податкової служби України» тощо.

 8. Газети : «Все про бухгалтерський облік» тощо.15. Інформаційні ресурси

Примітки:

 1. Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом технікуму і містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролів.

 2. Розробляється викладачем. Робоча програма навчальної дисципліни розглядається на засіданні циклової комісії, у методичній раді технікуму, підписується головою циклової комісії, головою методичної ради заступником директора технікуму з навчальної роботи.

 3. Формат бланка А4 (210297 мм.).


16. Додаток. Календарний план викладання дисципліни


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Робоча програма навчальної дисципліни
Галецька Тетяна Іванівна, викл кафедри фінансів, обліку І аудиту Харчук Юлія Юріївна

Робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Правові системи світу» для студентів за напрямом підготовки: 081 «Право»

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психодіагностика»
Робоча програма дисципліни "Психодіагностика" складена відповідно до навчальної програми, місцем І призначенням цієї дисципліни в...

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологія масових комунікацій»
Робоча програма дисципліни "Психологія масових комунікацій" складена відповідно до навчальної програми, місця І призначення цієї...

Робоча навчальна програма основи документообігу в дошкільному навчальному...
Основи документообігу в дошкільному навчальному закладі. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені Бориса...

Робоча програма навчальної дисципліни гендерна філософія
Робоча програма з гендерної філософії: теорія, методологія та вимірювання для студентів усіх спеціальностей

Робоча програма навчальної дисципліни земельне право напрям підготовки 030401 «Правознавство»
Робоча програма навчальної дисципліни «Земельне право» для студентів 3 курсу юридичного факультету нні права та безпеки денної форми...

Робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри філософії та політології Кіровоградського державного педагогічного університету...

Робоча програма навчальної дисципліни загальна педагогіка напрям...
Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка» : 0402 Фізико-математичні науки

Програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів Донну за напрямом підготовки 030301 «Історія» бакалавр, «Політологія» бакалавр,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка