Пошук по сайту


Банківське право україни

Банківське право україни

Сторінка1/20
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
О.А. Костюченко

БАНКІВСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Банківське право

Національний банк

Комерційний банк

Розрахунки і кредитування

Ринок цінних паперів

Національне законодавство

Банківські системи зарубіних країн

Інститут банківської таємниці
Підручник

КИЇВ

“Видавництво А.С.К.”

2003

БВК 67.304.2я73

К72


Рекомендовано вченою радою Академії адвокатури України

(Протокол №5 від II лютого 2002 року)
Затверджено Міністерством освіти і науки України

як підручник для студентів вищих навчальних закладів

(Лист № 14/18.2-1051 єід 17 травня 2002 раку)
Рецензенти: В.Ф. Погорічко, докт. юрнд. наук, проф., член-кор. АПрН України (Інститут держави і права НАН України ім. В. М. Корецького); /. К, Туркевич, докт. юрид. наук, проф. (Академія адвокатури України); М. І. Єрофгсв, канд. юрнд. наук (зав. відділу апарату Верховної Ради України
Костютенко О.А.

К 72 Банківське право: Банківська система. Національний банк. Комерційні банки. Розрахунки і кредитування. Ринок цінних паперів. Національне валютне законодавство. Банківські системи зарубіжних країн. Інститут банківської таємниці: Підручник.— 3-тє вид.— К.: Видавництво А.С.К., 2003.— 928 с. — (Економіка. Фінанси. Право).

ISBN 966-8291-06-9
У підручнику відповідно до навчальної програма курсу “Бан­ківське право” висвітлено сутність і джерела банківського пра­ва, визначено правове становище Національного банку України і комерційних банків, теоретичні і практичні питання правового ре­гулювання розрахункових, кредитних, валютних відносин та опе­рацій з цінними паперами. Розглянуто основні положення банків­ського права провідних зарубіжних країн. Подано зразки основ­них банківських документів, важливі нормативно-правові акти, що регулюють банківську діяльність в Україні. Матеріал викладено на основі чинного законодавства і практики його застосування з урахуванням потреб навчального процесу.

Розрахований на студентів юридичних та економічних вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, а також працівників банків. Буде корисним усім, хто цікавиться проблемами банківсь­кого права.

ББК 67.304.2я73

I8ВN 966-9291-(№-9 © О. А. Коетюченко, 2002


© П. С. Починок, художнє оформлення, 2003

© "Видавництво А.С.К.", 2003

ПЕРЕДМОВА


Докорінні зміни у соціально-політичному розвиткові України пов’язані з радикальною економічною реформою, демократи­зацією та формуванням правової держави і громадянського суспільства, побудованих на пріоритеті прав і свобод громадян, рівності всіх форм власності.

Органічною складовою здійснюваних у країні економічних пе­ретворень є реформування банківської системи і визначення її правових основ.

Сучасні банки своєю діяльністю глибоко проникають в усі сфери економіки, активно впливають на економічні та соціальні процеси. Сферою банківської діяльності охоплено всі суб'єкти -від органів законодавчої і виконавчої влади до підприємств, організацій, фірм, фізичних осіб.

Банківська система й банківське законодавство України пе­ребувають у процесі становлення і їх розробка є першочерговим та актуальним завданням сучасної науки. За цих умов великого значення набуває вивчення засад банківського права. Пропонова­ний підручник поповнить перелік спеціальної літератури, яка висвітлює правові засади банківської діяльності, допоможе пізнати сутність банківського права й банківської системи України, опанувати основами правового положення Національ­ного банку України, з'ясувати актуальні проблеми організації та діяльності комерційних банків, засвоїти порядок здійснення основних видів банківських операцій. У підручнику подано загаль­ну характеристику валютного законодавства, аналізується правовий режим валютних операцій та операцій з цінними паперами.

Логічним завершенням підручника є глава, присвячена осно­вам банківського права провідних зарубіжних країн, у якій роз­глядаються суть банківського права, його самостійний харак­тер у правовій системі окремої держави, аналізуються особли­вості джерел банківського права, висвітлюються організація та функціонування банківських систем провідних зарубіжних країн.

Підручник підготовлено на основі найновішого нормативного матеріалу, який висвітлює правові аспекти банківської діяль­ності, аналізуються прийняті акти банківського законодавства та практика застосування їх.

Глибоке і всебічне вивчення правових аспектів банківської діяльності сприятиме оволодінню “азбукою” в банківській сфері, використанню основних положень у практичній діяльності різних кредитно-фінансових установ, в ефективному функці­онуванні банківської системи України.

Навчальне видання має на меті викликати інтерес до банківської сфери і допомогти студентам в опануванні теоре­тичного курсу, правильно зрозуміти сутність і спрямованість інститутів банківського права.
Глава І
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «конституційне право україни»
Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Конституційне право України», напрям підготовки 030401 «Правознавство»....

«Цивільне право України»
Цивільне право – це система правових норм, які регулюють майнові відносини щодо володіння, користування І розпорядження матеріальними...

Авторські права на текст програми “Українська література, 5-12 кл.”...
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...

Авторські права на текст програми “Зарубіжна література, 5-12 кл.”...
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...

Авторські права на текст програми “Зарубіжна література, 5-12 кл.”...
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...

Авторські права на текст програми “Іноземні мови, 2-12 кл.” належать...
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...

Реферат з дисципліни „Екологічне право”
В ході наступного етапу земельної реформи на селі, відбувається виділення земельних ча­сток (паїв) в натурі (на місцевості). Замість...

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «право інтелектуальної...
«право інтелектуальної власності» для підготовки магістрів у галузі знань «Право» (0304)

Загальна характеристика права власності в Україні
Право власності в Україні регулюється Конституцією України, Законом України “Про власність”, від 7 жовтня 1991р., Цивільним кодексом...

Програма для підготовки та складання кандидатського іспиту зі спеціальності...
Е. О. Дідоренка, кандидат юридичних наук, доцент; Бондар В. С., начальник ад’юнктури лдувс ім. Е. О. Дідоренка, кандидат юридичних...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка