Пошук по сайту


15 – 20 балів - Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологія спорту»

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологія спорту»

Сторінка5/5
1   2   3   4   5

15 – 20 балів виставляється якщо виконані всі вимоги до написання реферату: позначена проблема і обґрунтована її актуальність, зроблено короткий аналіз різних точок зору на дану проблему і логічно викладена власна позиція, сформульовані висновки, тема розкрита повністю, витриманий обсяг, дотримані вимоги до зовнішнього оформлення.

10 – 14 балів виставляється якщо основні вимоги до реферату виконані, але при цьому допущені незначні недоліки. Зокрема, не витриманий обсяг реферату; є упущення в оформленні.

6 – 9 балів виставляється якщо основні вимоги до реферату виконані, але при цьому допущені значні недоліки. Зокрема, є неточності у викладі матеріалу; відсутня логічна послідовність в судженнях, не витриманий обсяг реферату; є упущення в оформленні.

3 – 5 балів виставляється якщо є істотні відступи від вимог до реферування. Зокрема: тема висвітлена лише частково, відсутній висновок.

1 – 2 балів виставляється якщо тема реферату не розкрита, виявляється істотне нерозуміння проблеми.

0 балів виставляється якщо реферат студентом не представлений.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

90 - 100 балів виставляються студенту, якщо повністю виконані всі запропоновані завдання, дані правильні, повні і глибокі відповіді на всі теоретичні питання індивідуального завдання відповідно до навчальної програми дисципліни, дані чіткі визначення понять, в тестових завданнях немає помилок у виконанні, матеріал викладено грамотною мовою з дотриманням логічної послідовності;

80 - 89 балів виставляються студенту, якщо запропоновані завдання виконані, але в одному із завдань допущені несуттєві неточності або помилки, дано правильні, але неповні відповіді на теоретичні питання індивідуального завдання, матеріал викладено грамотною мовою з дотриманням логічної послідовності;

75 - 79 балів виставляються студенту, якщо запропоновані завдання виконані, але в одному із завдань допущена суттєва помилка, дано правильні, але не повні відповіді на теоретичні питання індивідуального завдання, матеріал викладено грамотною мовою з дотриманням логічної послідовності;

66 - 74 бали виставляються студенту, якщо одне з завдань не виконано або виконано невірно, відповіді на теоретичні питання неповні, допущені неточності у формулюваннях і логічні помилки або хід відповіді правильний, але допущені 1-2 помилки;

60 - 65 балів виставляються студенту, якщо третина завдань не виконано або виконано частково, відповіді на теоретичні питання містять грубі помилки, які свідчать про незнання і нерозуміння відповідних розділів програмного матеріалу;

40 - 60 балів виставляються студенту, якщо дві третини завдань не виконано, або виконано частково, відповіді на теоретичні питання містять грубі помилки, які свідчать про незнання і нерозуміння відповідних розділів програмного матеріалу;

0 - 39 балів виставляються студенту, якщо всі завдання не виконані або виконані невірно, не дано відповіді на більш ніж 70% теоретичних питань.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ У ФОРМІ ІСПИТУ

90 - 100 балів виставляються студенту при глибоких і всебічних знаннях проблеми, грамотному і злагодженому логічно їх викладі, досконалому володінні понятійним апаратом, умінні підкріплювати теоретичні знання практичними висновками, здатності швидко і правильно робити умовиводи, використовувати при аналізі сучасних явищ теоретичні положення на основі вивчення основної та додаткової літератури; якщо дані правильні, повні і глибокі відповіді на всі теоретичні питання відповідно до навчальної програми дисципліни, немає помилок у виконанні, матеріал викладено грамотною мовою з дотриманням логічної послідовності;

81 - 89 балів виставляються студенту при глибоких і всебічних знаннях проблеми, грамотному і злагодженому логічно їх викладі, досконалому володінні понятійним апаратом, умінні підкріплювати теоретичні знання практичними висновками, здатності швидко і правильно робити умовиводи, використовувати при аналізі сучасних явищ теоретичні положення на основі вивчення основної та додаткової літератури; якщо студентом дано правильні, повні відповіді на всі теоретичні питання індивідуального завдання відповідно до навчальної програми дисципліни, матеріал викладено грамотною мовою з дотриманням логічної послідовності, однак допущені незначні похибки при відповіді;

75 - 80 балів виставляються студенту при твердому і досить повному знанні проблеми, відсутності характерних неточностей при відповідях на питання екзаменаційного білета та на поставлені додаткові питання, умінні в основному пов'язувати теоретичний матеріал з практичними завданнями, стоять в сучасних умовах, володінні понятійним апаратом, знанні основної літератури;якщо на запропоновані теоретичні питання дані правильні, але неповні відповіді; матеріал викладено грамотною мовою з дотриманням логічної послідовності, однак допущені несуттєві похибки або неточності у відповідях, допущена незначна помилка;

66 - 74 балів виставляються студенту при достатньому знанні навчального матеріалу, відсутності грубих помилок при відповідях на питання екзаменаційного білета, умінні підкріплювати теоретичні знання практичними висновками, знанні основних понять і категорій; якщо відповіді на теоретичні питання в цілому правильні, але неповні, допущені неточності у формулюваннях і логічні похибки, допущені одна - дві несуттєві помилки;

60 - 65 балів виставляються студенту, якщо відповіді на теоретичні питання неповні, допущені неточності у формулюваннях і логічні похибки;

40 - 59 балів виставляються студенту при наявності грубих помилок у відповідях на теоретичні питання екзаменаційного білета, які свідчать про неправильному розумінні суті проблеми, невмінні підкріплювати теоретичні знання практичними висновками, незнанні основного категоріального апарату, якщо відповіді на теоретичні питання містять грубі помилки, свідчать про незнання і нерозуміння відповідних розділів програмного матеріалу;

0 - 39 балів виставляються студенту, якщо відповіді на теоретичні питання містять грубі помилки, які свідчать про незнання і нерозуміння відповідних розділів програмного матеріалу.

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТА

Підсумкова оцінка за 100-бальною шкалою переводиться в національну шкалу оцінювання, шкалу ECTS відповідно до шкали переведення:

100-бальна шкала

Національна шкала

Шкала ECTS

90 -100 балів

«відмінно»

A

80-89 балів

75-79 балів

«добре»

B

C

66-74 балів

60-65 балів

«задовільно»

D

E

40-59 балів

0-39 балів

«незадовільно»

FX

F

60-100 балів

«зараховано»

A B C D E

40-59 балів

0-39 балів

«не зараховано»

FX

F


Якщо студентом за підсумками всіх видів контролю набрано:

- 40-59 балів, студент направляється на повторну здачу іспиту викладачеві;

- 0-39 балів, студент направляється на повторну здачу іспиту відразу комісії.

Повторна здача іспиту здійснюється в повному обсязі навчальної програми.

2.7. Питання до іспиту


 1. Предмет завдання і проблематика психології спорту.

 2. Виникнення психології спорту як галузі психології.

 3. Оздоровче значення фізичної культури і спорту.

 4. Міжнародний спортивний рух і психологія спорту.

 5. Теорії, що пояснюють походження спорту. Їх критика.

 6. Причини, сприяючі популяризації і розвитку психології спорту.

 7. Міжнародні організації, що координують розвиток психології спорту.

 8. Класифікація вправ змагань.

 9. Специфіка спорту як виду діяльності.

 10. Можливості спортивного психолога.

 11. Тренер і психолог: різні професійні завдання.

 12. Якості спортивного психолога.

 13. Характеристика діяльності психолога в спорті.

 14. Спорт як трудова діяльність.

 15. Структура багаторічного процесу занять спортом.

 16. Поняття спортивного відбору і спортивної орієнтації.

 17. Відбір і орієнтація спортсменів в процесі багаторічного тренування

 18. Порівняльна характеристика спортсменів і осіб, що не займаються спортом.

 19. Агресивність спортсменів.

 20. Оцінка особистісних якостей спортсменів по опитувальникові Р. Кеттелла.

 21. Особистисть ідеального тренера.

 22. Авторитарність тренера.

 23. Поняття «мотивація» в психології спорту.

 24. Класифікація мотивів.

 25. Вікова динаміка мотивації досягнення.

 26. Мотивації, стимулюючі спортсмена: прагнення до стресу і його подолання, статус, матеріальні заохочення.

 27. Риси особи спортсмена: агресивність, інтелектуальний рівень, твердість характеру, упевненість в собі, авторитарність, емоційна стійкість, інтроверсия, екстраверсія

 28. Особові зміни, пов'язані із заняттями спортом

 29. Міжгрупові порівняння: особові особливості спортсменів у видах спорту, жінки в спорті

 30. Особа ідеального тренера.

 31. емоційність тренера.

 32. Тренер - новатор.

 33. Тренер - вчитель

 34. Рекомендації тренерам

 35. Основи управління в спортивному тренуванні.

 36. Види контролю в процесі тренувань і змагань.

 37. Психічні стани. Їх об'єктивна і суб'єктивна оцінка.

 38. Стани тренованості і «спортивної форми».

 39. Лікарський-психологічні спостереження в процесі тренувальних занять.

 40. Самоконтроль при заняттях фізичною культурою і спортом.

 41. Контроль психічної підготовленості.

 42. Стани готовності змагання спортсмена.

 43. Раціональна підготовка до стартів.

 44. Механізми виникнення передстартового збудження, апатії, «бойової готовності».

 45. Індивідуальні особливості протікання передстартових станів.

 46. Стан оптимальної бойової готовності (ОБС) і його компоненти.

 47. Увага в спорті.

 48. Активація (збудження)

 49. Тривожність і виступи спортсменів в змаганнях

 50. Агресивність у спорті

 51. Зняття тривожності.

 52. Поняття про стрес.

 53. Вплив стресу на успішність спортсменів.

 54. Симптоми дістресса у спортсменів.

 55. Нервово-психічна напруга і його ознаки.

 56. Стадії розвитку стомлення.

 57. Психомоторний розвиток людини.

 58. Поняття психомоторних здібностей.

 59. Психомоторна обдарованість.

 60. Час реакції і швидкість психомоторного реагування.

 61. Вдосконалення сили і витривалості.

 62. Аутогенне тренування.

 63. Особливості методів релаксації.

 64. Методи релаксації.

 65. Проблеми уявного тренування

 66. Типові помилки як показник рівня емоційного збудження.

 67. Структура багаторічного процесу занять спортом.

 68. Поняття спортивного відбору і спортивної орієнтації.

 69. Відбір і орієнтація спортсменів в процесі багаторічного тренування

 70. Теорії, що пояснюють походження спорту. Їх критика.

 71. Причини, сприяючі популяризації і розвитку психології спорту.

 72. Міжнародні організації, що координують розвиток психології спорту.

 73. Класифікація вправ змагань.

 74. Риси особи спортсмена: агресивність, інтелектуальний рівень, твердість характеру, упевненість в собі, авторитарність, емоційна стійкість, інтроверсия, екстраверсія

 75. Особові зміни, пов'язані із заняттями спортом

 76. Міжгрупові порівняння: особові особливості спортсменів у видах спорту, жінки в спорті

 77. Особа ідеального тренера.

 78. Емоційність тренера.

 79. Психологічні рекомендації тренерам

 80. Стани готовності змагання спортсмена.

 81. Раціональна підготовка до стартів.

 82. Механізми виникнення передстартового збудження, апатії, «бойової готовності».

 83. Індивідуальні особливості протікання передстартових станів.

 84. Стан оптимальної бойової готовності (ОБС) і його компоненти.

 85. Аутогенне тренування.

 86. Особливості методів релаксації.

 87. Методи релаксації.

 88. Проблеми уявного тренування

 89. Типові помилки як показник рівня емоційного збудження.

 90. Система емоційно-вольової підготовки (ЕВП) спортсменів3. Список рекомендованої літератури
Основна література:

 1. Ильин, Е. П. Психология спорта / Е. П. Ильин. - СПб. : Питер, 2010. - 352 с.

 2. Акимова Л.Н. Психология спорта: Курс лекций. – Одесса: Студия «Негоциант», 2004. – 127 с.

 3. Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И. Психология физического воспитания и спорта. – М., 2002.

 4. Психология спорта: Хрестоматия / Сост. – ред. А.Е. Тарас/ - М. АСТ; Мн.: Харвест, 2007. – 352с.

 5. Ложкин Г.В. Психолог спорта в изменении профессиональной подготовки // Практична психологія та соціальна робота. – №5. – 2003. – С. 1-3.

 6. Озеров В.П. Психомоторные способности человека. – Дубна: «Феникс+», 2002. – 320 с.

 7. Практикум по спортивной психологии / под ред. И. П. Волкова. - СПб. : Питер, 2002. - 288 с.

 8. Уэнсберг Р.С., Гоулд Д. Основы психологии спорта и физической культуры. – К.: Олимпийская лит-ра, 2001. – 335 с.


Додаткова література

 1. Алексеев А.В. Себя преодолеть. – М., 1985. – 165 с.

 2. Блудов Ю.М., Плахтиенко В.А. Личность в спорте: Очерки исследований психологии спортсмена. – М., 1987. – 154 с.

 3. Волков И.П. Задачи и формы психологического обеспечения высококвалифицированных спортсменов к соревнованиям // Научные исследования и разработки в спорте. – 1994. – №1. – С. 5-10.

 4. Вяткин Б.А. Роль темперамента в спортивной деятельности. – М., 1978. – 135 с.

 5. Вяткин Б.А. Управление психическим стрессом в спортивных соревнованиях. – М., 1981. – 112 с.

 6. Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И. Психология физического воспитания и спорта. – М.: Изд. Центр «Академия», 2002. – 288 с.

 7. Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта. – М.: ФиС, 1986. – 182 с.

 8. Деркач А.А., Исаев А.А. Творчество тренера. – М.: ФиС, 1982. – 238 с.

 9. Клименко В.В. Психомоторные способности юного спортсмена. – Киев, 1987. – 165 с.

 10. Кретти Б.Дж. Психология в современном спорте. – М., 1978. – 224 с.

 11. Кун Л. Всеобщая история физической культуры и спорта. – М.: «Радуга», 1982. – 399 с.

 12. Некрасов В.П. Психорегуляция в подготовке спортсменов. – М.: ФиС, 1985.

 13. Немчин Т.А. Состояния нервно–психического напряжения. – Л.; ЛГУ, 1983.

 14. Никифоров Г.С. Самоконтроль человека. – Л., 1989. – 191 с.

 15. Пилоян Р.А. Мотивация спортивной деятельности. – М.: ФиС, 1984. – 104 с.

 16. Психология спорта высших достижений / Под общ. ред. А.В. Родионова. – М., 1979.

 17. Психология спорта. Современные направления в психологии. – М., 1989.

 18. Психология физического воспитания и спорта / Под общ. ред. Г.Г. Джамгарова, А.Ц. Пуни. – М., 1979.

 19. Психодиагностика спортивных способностей. – М.: ФиС, 1973. – 216 с.

 20. Спортивная психология в трудах отечественных специалистов / Сост. и общая редакция И.П. Волкова. – СПб., 2002.

 21. Стресс и тревога в спорте / Сост. Ханин Ю.Л. – М.: ФиС, 1983. – 287 с.

 22. Теория спорта / Под ред. проф. В.Н. Платонова. – К.: Вища школа, 1987. – 424 с.

 23. Филатов А.Т. Аутогенная тренировка в спорте. – К.: Здоров’я, 1986.

 24. Эмоционально-волевая подготовка спортсменов / Н.К. Агишева, А.В. Алексеев, И.М. Виш и др. Под ред. А.Т. Филатова. – К.: Здоров’я, 1982. – 295 с.
1   2   3   4   5

Схожі:

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологія масових комунікацій»
Робоча програма дисципліни "Психологія масових комунікацій" складена відповідно до навчальної програми, місця І призначення цієї...

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психодіагностика»
Робоча програма дисципліни "Психодіагностика" складена відповідно до навчальної програми, місцем І призначенням цієї дисципліни в...

Робоча навчальна програма Дисципліни
Примітка: Робоча навчальна програма для спеціальності затверджується головою Науково-методичної ради інституту

Робоча навчальна програма Дисципліни “Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму 0804 – Комп’ютерні науки

Робоча навчальна програма філософія освіти для напряму професійної...
Філософія освіти: Робоча навчальна програма для магістрів / Укладач Огнев'юк В. О. – К.: Видавництво "Університет" Київського університету...

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологічні аспекты Паблік Рілейшенз»
«Психологічні аспекты паблик рилейшен» складена відповідно до навчальної програми, її місця І призначенню в структурно-логічній схемі...

Робоча навчальна програма з дисципліни
Навчальна програма з дисципліни "Спеціальна психодіагностика" / Сост. А. В. Кірейчев. Севастополь: нкп пнпу, 2012. с

Робоча навчальна програма Поурочно-тематичний план
Навчальна програма розроблена на основі типової програми для підготовки агентів з організації готельного сервісу та туризму, відповідно...

Робоча навчальна програма на 2009-2010 навчальний рік Церковне право для спеціальності
Робоча програма навчального курсу “Церковне право” розроблена для студентів спеціальності 060101, Правознавство

Робоча навчальна програма дисципліни
Навчальна дисципліна “Облік та аналіз зед” є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка