Пошук по сайту


Література - Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологія спорту»

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологія спорту»

Сторінка4/5
1   2   3   4   5

Література:


 1. Психология спорта: Хрестоматия / Сост. – ред. А.Е. Тарас/ - М. АСТ; Мн.: Харвест, 2007. – 352с.

 2. Кретти Б. Дж. Психология в современном спорте. – М., 1978.

 3. Психология спорта. Современные направления в психологии. – М., 1989.

 4. Спортивная психология в трудах отечественных специалистов / Сост. и общая редакция И.П. Волкова. – СПб., 2002.

 5. Уэнсберг Р.С., Гоулд Д. Основы психологии спорта и физической культуры. – К.: Олимпийская лит-ра, 2001. – 335 с.


2.4. Самостійна робота студентів

(всього на курс для психологів – 19 годин)

Основною метою є забезпечення ефективності самостійної роботи студентів з літературою на основі раціональної організації її вивчення.

Мають бути поставлені і вирішені наступні завдання:

• активізація СРС

• сприяння розвитку творчого відношення до навчання

• вироблення умінь і навиків раціональної роботи з літературою

• забезпечення контролю за ходом СРС і її результатами по дисципліні

• управління пізнавальною діяльністю студентів і її стимулювання.

СРС охоплює вивчення теоретичних питань що не увійшли до основного лекційного курсу.

Самостійна робота студентів денної форми навчання з дисципліни включає вивчення наступних питань, які не освітлюються у лекційному матеріалі, та підготування конспекту з вивченого матеріалу:

з/п

Тема

Питання до самостійної роботи (конспектування):

Кількість годинТема 1 Введення в психологію спорту


Проблема спортивного відбору і спортивної орієнтації. Практичний психолог в спорті.


5Тема 2 Особистість і спорт


Особистість спортсмена. Особистість тренера.

4Тема 3. Психологічний контроль і підготовка спортсменів


Проблема психологічного контролю і управління спортивною діяльністю.

4Тема 4. Методи психічної регуляції


Система емоційно-вольової підготовки (ЕВП) спортсменів.

4

ИТОГО

19


2.5. Індивідуальна робота

(всього на курс для психологів 19 годин)
Основною метою індивідуальної роботи є забезпечення ефективності роботи студентів з літературою на основі раціональної організації її вивчення. Основною формою індивідуальної роботі студента являється написання реферату.

Реферат по дисципліні готується відповідно до тематики і за узгодженням з викладачем. Об'єм рефераті – не більше 15 стор.
Рекомендовані теми рефератів

з/п

Тема

Теми рефератів:

Кількість годинТема 1 Введення в психологію спорту


 1. Оздоровче значення фізичної культури і спорту.

 2. Теорії, що пояснюють походження спорту. Їх критика.

 3. Виникнення психології спорту як галузі психології.

 4. Причини, сприяючі популяризації і розвитку психології спорту.4Тема 2 Особистість і спорт


 1. Риси особи спортсмена: агресивність, інтелектуальний рівень, твердість характеру, упевненість в собі, авторитарність, емоційна стійкість, інтроверсия, екстраверсія

 2. Особові зміни, пов'язані із заняттями спортом

 3. Міжгрупові порівняння: особові особливості спортсменів у видах спорту, жінки в спорті

4Тема 3. Психологічний контроль і підготовка спортсменів


 1. Увага в спорті.

 2. Активація (збудження) в спорті.

 3. Тривожність і виступи спортсменів в змаганнях

 4. Агресивність в спорті

 5. Зняття тривожності в спорті.

4Тема 4. Методи психічної регуляції


 1. Симптоми дістресса у спортсменів.

 2. Нервово-психічна напруга і його ознаки.

 3. Стадії розвитку стомлення

 4. Психомоторна обдарованість.

 5. Час реакції і швидкість психомоторного реагування.

 6. Вдосконалення сили і витривалості

 7. Методи релаксації.

 8. Проблеми уявного тренування

 9. Типові помилки як показник рівня емоційного збудження

5

ИТОГО

192.6.Форми і методи контролю

Критерії оцінювання знань студентів денної форми навчання з дисципліни
У Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського діє 100-бальна шкала оцінювання знань студентів.

Підсумкова оцінка з дисципліни виставляється на основі оцінок з поточного, модульного контролю і оцінки, отриманої на іспиті.

Поточний контроль оцінюється зі 100 балів, яки складаються відповідно до табл. 1, 2.

Протягом навчального семестру з дисципліни проводиться один модульний контроль в термін, встановлений графіком проведення модульного контролю.

Модульний контроль проводиться під час навчальних занять з однією або декількома академічними групами (1 академічна година на групу). Модульний контроль проводиться після завершення вивчення навчальної дисципліни в цілому. Форма проведення - письмове контрольне завдання.

Знання студентів під час проведення модульного контролю оцінюються за 100-бальною шкалою (табл. 1).

Студенти, які не пройшли модульний контроль без поважної причини, вважаються такими, що отримали незадовільну оцінку

Повторне складання модульного контролю на більш високу оцінку не допускається. Модульні роботи студентів зберігаються на кафедрі протягом одного року.

Семестровий контроль з дисципліни проводиться у формі усного іспиту і оцінюється за 100-бальною шкалою (табл. 1).

Терміни складання іспиту встановлюються відповідно до «Графіка сесії».

Рішенням директора СЕГІ ТНУ імені В.І. Вернадського студентам, які не склали
іспит з поважної причини, може бути встановлений індивідуальний графік здачі сесії.

Підсумкова оцінка з дисципліни обчислюється, як середнє арифметичне оцінок поточного, модульного контролю та іспиту (табл. 1).
РОЗРАХУНОК БАЛІВ ПІДСУМКОВОЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТА

Види контролю

Підсумкова оцінка

Поточний контроль 100 балів

1. Виставляється на підставі оцінок за поточний і модульний контролі, якщо середнє арифметичне значення оцінки більше 60 балів і студент згоден з отриманою оцінкою.
2. Для студентів, які здають іспит, знаходиться як середнє арифметичне значення оцінки за поточний і модульний контролі та оцінки, отриманої на іспиті.


Лекції

Семінарські, практичні (лабораторні) заняття

Самостійна робота студента (СРС) та індивідуальна робота студента (ІРС)

30 балів

30 балів

40 балів


Модульний контроль100 балівІспит - 100 балів


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ


Кількість балів


Лекції

(30 балів)

Відвідування всіх лекцій, наявність повного конспекту.

25 – 30 балів

Відвідування всіх лекцій, конспект неповний.

17 – 24 балів

Пропуск частини лекційних занять, неповний конспект

9 – 16 балів

Пропуск всіх занять, відсутність більше половини конспектів.

0 – 8 балів


Семінарські,
практичні (лабораторні) заняття

(30 балів)

Відвідування всіх практичних занять, активна участь в обговорені та розв’язуванні завдань, присутні повні записи ходу рішення та розв’язування задач.

25 – 30 балів

Відвідування всіх практичних занять, незначна участь в обговорені та розв’язуванні завдань, присутні неповні записи ходу рішення та розв’язування задач.

18 – 24 балів

Пропуск 1 практичного заняття, студент не брав

участь в обговорені та розв’язуванні завдань, присутні неповні записи ходу рішення та розв’язування задач.

10 – 17 балів

Пропуск всіх практичних занять, відсутність більше половини записів ходу рішення та розв’язування задач.

0 – 9 балів

Самостійна робота студента,
індивідуальна робота студента*

(40 балів)

Виконання всіх видів завдань СРС та ІРС.

35 – 40 балів

При виконанні всіх видів завдань СРС та ІРС студент допускає незначні помилки.

30 – 34 балів

Завдання СРС та ІРС містять істотне помилки.

15 – 29 балів

Завдання СРС та ІРС виконані з грубими помилками або невиконані.

0 – 14 балів

Разом (максимально) за усі види робот з дисципліни:

100 балів.


*Самостійна робота студентів (СРС) містить конспектування, яке оцінюються до 20 балів. Індивідуальна робота студента (ІРС) містить реферат, який оцінюється до 20 балів.

Критерії оцінювання складання конспектів

17 – 20 балів виставляється якщо конспект має слідуючи особливості: змістовна точність; ясна і чітка структуризація матеріалу; наявність стислих аргументів або прикладів щодо положень; крім того, вітається кольорове та інше виділення головних положень та авторські коментарі студента ідей, що надане у конспекті.

13 – 13 балів виставляється при відсутності неточностей у змісти, при його достатній повноти, при чіткої структуризації матеріалу; крім того, у конспекту надане приклади або стисли аргументи щодо головних положень, не надане авторське коментарі студента щодо положень, враховується кольорове та інше їх виділення.

9 – 12 балів виставляється при відсутності неточностей у змісту, при його достатній повноті, при чіткої структуризації матеріалу; крім того, у конспекту не надане приклади або стисли аргументи щодо головних положень, не надане авторське коментарі студента щодо положень, враховується кольорове та інше їх виділення.

5 – 8 балів виставляється коли у конспекту зміст надано неповно, з логічними перепустками або помилками, структура тексту нечітка, відсутні докази або приклади щодо головних положень змісту, не використовувалось кольорове виділення головних положень.

2 – 4 балів виставляється коли у конспекту зміст надано неповно, з логічними перепустками або помилками, структура тексту нечітка, відсутні докази або приклади щодо головних положень змісту, не використовувалось кольорове виділення головних положень.

0 – 1 бал виставляється за наявністю грубих помилок у змісту, або його досить схематичне надання з втратою логіки міркування, наданої у оригіналі; або з тексту переписане деяке абзаци що не мають суттєвого значення до змісту теми; невиразна структура викладу або невиконань.

Критерії оцінювання реферату

Викладене розуміння реферату як цілісного авторського тексту визначає критерії його оцінки: новизна тексту; обґрунтованість вибору джерела, ступінь розкриття сутності питання; дотримання вимог до оформлення.

Новизна тексту: актуальність теми дослідження; новизна і самостійність у постановці проблеми, формулювання нового аспекту відомої проблеми у встановленні нових зв'язків (міждисциплінарних); вміння працювати з дослідженнями, критичною літературою, систематизувати та структурувати матеріал; наявність авторської позиції, самостійність оцінок і суджень; стильова єдність тексту, єдність жанрових рис.

Ступінь розкриття суті питання: відповідність плану темі реферату; відповідність змісту теми і плану реферату; повнота і глибина знань з теми; обґрунтованість способів і методів роботи з матеріалом; уміння узагальнювати, робити висновки, зіставляти різні точки зору з одного питання (проблеми).

Обґрунтованість вибору джерел: оцінка використаної літератури: чи притягнуті найбільш відомі роботи по темі дослідження (в т.ч. журнальні публікації останніх років, останні статистичні дані, зведення, довідки тощо).

Дотримання вимог до оформлення: наскільки вірно оформлені посилання на використовувану літературу, список літератури, оцінка грамотності та культури викладу (в т.ч. орфографічної, пунктуаційної, стилістичної культури), володіння термінологією; дотримання вимог до обсягу реферату.
1   2   3   4   5

Схожі:

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологія масових комунікацій»
Робоча програма дисципліни "Психологія масових комунікацій" складена відповідно до навчальної програми, місця І призначення цієї...

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психодіагностика»
Робоча програма дисципліни "Психодіагностика" складена відповідно до навчальної програми, місцем І призначенням цієї дисципліни в...

Робоча навчальна програма Дисципліни
Примітка: Робоча навчальна програма для спеціальності затверджується головою Науково-методичної ради інституту

Робоча навчальна програма Дисципліни “Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму 0804 – Комп’ютерні науки

Робоча навчальна програма філософія освіти для напряму професійної...
Філософія освіти: Робоча навчальна програма для магістрів / Укладач Огнев'юк В. О. – К.: Видавництво "Університет" Київського університету...

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологічні аспекты Паблік Рілейшенз»
«Психологічні аспекты паблик рилейшен» складена відповідно до навчальної програми, її місця І призначенню в структурно-логічній схемі...

Робоча навчальна програма з дисципліни
Навчальна програма з дисципліни "Спеціальна психодіагностика" / Сост. А. В. Кірейчев. Севастополь: нкп пнпу, 2012. с

Робоча навчальна програма Поурочно-тематичний план
Навчальна програма розроблена на основі типової програми для підготовки агентів з організації готельного сервісу та туризму, відповідно...

Робоча навчальна програма на 2009-2010 навчальний рік Церковне право для спеціальності
Робоча програма навчального курсу “Церковне право” розроблена для студентів спеціальності 060101, Правознавство

Робоча навчальна програма дисципліни
Навчальна дисципліна “Облік та аналіз зед” є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка