Пошук по сайту


Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологія спорту»

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологія спорту»

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДI ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

Севастопольський економіко-гуманітарний інститут

Філія кафедри загальної психології ТНУ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор із заочної

та післядипломної освіти

_____________М.О. С’єдін

«____ » __________2012 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ДИСЦІПЛІНИ

«Психологія спорту»
для студентів 3 курсу очної форми навчання

галузі знань: 0301- соціально-політичні науки

напряму підготовки: 6.030102 - Психологія

освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»


Севастополь - 2012

Робочу програму склав: кандидат психологічних наук, доцент А.В. Кірейчев
Робоча програма затверджена на засіданні фiлiї кафедри загальної

психології ТНУ

Протокол № 2 від 01.09.2012 р.

Зав. кафедрою__________________ О.Б. Шихматова

Схвалено Вченою радою СЕГІ ТНУ (протокол № 09 від 01.09.2012 р.)

Голова _______________ І.М. Воронін

І. Мета та завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі
Робоча програма дисципліни «Психологія спорту» складена відповідно до навчальної програми, її місця і призначенню в структурно-логічний схемі навчального плану, охоплює всі розділи (теми) учбової програми, із загальною кількістю 72 години, передбачених робочим навчальним планом.

Предметом вивчення курсу є загальний огляд психології спорту; історія розвитку, зв'язок з іншими науками, розуміння індивідуальних особливостей людей, які займаються спортом, розвиток характеру, упевненість в особі, спортивна порядність, зловживання хімічними препаратами серед спортсменів; спорт як сфера життєдіяльності людини, особа спортсмена;

Міждисциплінарні зв'язки: Даний курс опирається на теоретичну базу загальної і експериментальної психології. Особливу увагу курс приділяє методам і засобам психологічного експерименту, практичному вивченню сучасних психологічних методів дослідження психічних явищ, використанню ЕОМ для збору і обробки експериментальних даних.

Мета курсу - розкрити становлення психології спорту як прикладній галузі психології, вивчити дію психологічного чинника на фізичну активність, вивчити впливу занять спортом на фізичний і психічний розвиток особи.

Місце в навчальному процесі: Навчальна дисципліна "Психологія спорту" є логічним продовженням курсів "Загальна психологія", "Вікова і педагогічна психологія". По закінченню читання курсу студенти, які за результатами перевірки і оцінки знань, умінь роботи успішно освоїли курс, допускаються до складання іспиту

Завдання курсу - глибоке оволодіння слухачами знаннями, які відображають зміст і структуру психології спорту;

В результаті вивчення дисципліни студент винен

Знати:

предмет і об'єкт психології спорту

методологічні підходи до вивчення психології спорту;

історію виникнення і становлення психології спорту як в Україні, так і за кордоном;

основні методи дослідження психології спорту;

суть феноменів “перегорання”, “перетренована ”, “перевтома”;

Уміти

застосовувати методи дослідження психології спорту психології на практиці;

на основі психодіагностичної взаємодії визначати психологічні особливості суб'єктів діяльності у сфері спорту

визначати психологічні особливості суті спілкування в спортивній команді, фізкультурній групі, на спортивному майданчику, уроці фізкультури.Форма навчання

Курс

Семестри

Лек-ції (год.)

Практичні /

семінарські (год.)

Лабо-ратор-ні (год.)

всього годин

Самос-тійна робота (год.)

ІРС

Залі-ки (се-местр)

Іспити (се-местр)

Денна

3

4

18

34

-

72

19

19

-

4ІІ. Тематичний план дисципліни
2.1. Розподіл навчального часу, що відводиться на дисципліну:
2.1.1. Для студентів 3 курсу денної форми навчання


п/п

Розділи (теми) курсу

Всього

У тому числі:

Форми контролю

Лекції

Пр.\ Сем. заняття

ІРС

СРС

1

Тема 1 Введення в психологію спорту

Міжнародний спортивний рух і психологія спорту. Практичний психолог в спорті.

Проблема спортивного відбору і спортивної орієнтації.


19

6

4

4

5

Опорний конспект, реферат

2

Тема 2 Особистість і спорт

Проблема особистісних особливостей в спорті.

Проблема мотивів і мотивації спортивної діяльності. Особистість спортсмена. Особистість тренера.


18

4

4

4

4

Опорний конспект, реферат

3

Тема 3. Психологічний контроль і підготовка спортсменів

Проблема психологічного контролю і управління спортивною діяльністю. Стартові стани і передстартова підготовка спортсменів. Психічні процеси і полягання в спорті: увага, активація, тривожність, агресивність.


18

4

4

4

4

Опорний конспект, реферат

4

Тема 4. Методи психічної регуляції

Система емоційно-вольової підготовки (ЕВП) спортсменів. Стрес і психічна напруженість в спорті. Психомоторні здібності людини. Методи психічної саморегуляції; самооцінка.

19

4

4

5

4

Опорний конспект, реферат

ИТОГО
18

16

19

19

Іспит

 • СРС - самостійна робота студентів
  ІРС - індивідуальна робота студента


2.2. Зміст тем курсу

2.2.1. Денна форма навчання

Тема 1. Введення в психологію спорту. (Всього 6 годин)

Лекція 1 Введення в психологію спорту. (2 години)

 1. Предмет завдання і проблематика психології спорту. [1-4]

 2. Виникнення психології спорту як галузі психології. [1-4]

 3. Оздоровче значення фізичної культури і спорту.[1-4]

 4. Міжнародний спортивний рух і психологія спорту.[1-4]

 5. Теорії, що пояснюють походження спорту. Їх критика.[1-4]

 6. Причини, сприяючі популяризації і розвитку психології спорту.[1-4]

 7. Міжнародні організації, що координують розвиток психології спорту.[1-4]

 8. Класифікація вправ змагань.[1-4]

Література:

1. Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И. Психология физического воспитания и спорта. – М.: Изд. Центр «Академия», 2002. – 288 с.

2. Кретти Б.Дж. Психология в современном спорте. – М., 1978. – 224 с.

3. Кун Л. Всеобщая история физической культуры и спорта. – М.: «Радуга», 1982. – 399 с.

4. Психология физического воспитания и спорта / Под общ. ред. Т.Т. Джамгарова, А.Ц. Пуни. – М, 1979.
Тема 1. Введення в психологію спорту.

Лекція 2. Практичний психолог в спорті (2 години)

 1. Специфіка спорту як виду діяльності.[1-4]

 2. Можливості спортивного психолога.[1-4]

 3. Тренер і психолог: різні професійні завдання.[1-4]

 4. Якості спортивного психолога.[1-4]

 5. Характеристика діяльності психолога в спорті.[1-4]

Литература:

1. Волков И.П. Задачи и формы психологического обеспечения высококвалифицированных спортсменов к соревнованиям // Научные исследования и разработки в спорте. – 1994. – №1. – С. 5-10.

2. Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта. – М.: ФиС, 1986. – 182 с.

3. Некрасов В.П. Психорегуляция в подготовке спортсменов. – М.: ФиС, 1985.

4. Ложкин Г.В. Психолог спорта в изменении профессиональной подготовки // Практична психологія та соціальна робота. – №5. – 2003. – С. 1-3.
Тема 1. Введення в психологію спорту.

Лекція 3. Проблема спортивного відбору і спортивній орієнтації (2 години)

 1. Спорт як трудова діяльність.[1-4]

 2. Структура багаторічного процесу занять спортом.[1-4]

 3. Поняття спортивного відбору і спортивної орієнтації.[1-4]

 4. Відбір і орієнтація спортсменів в процесі багаторічного тренування.[1-4]

Література:

 1. Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И. Психология физического воспитания и спорта. – М., 2002.

 2. Клименко В.В. Психомоторные способности юного спортсмена. – Киев: Здоров’я, 1987. - 165 с.

 3. Озеров В.П. Психомоторные способности человека. – Дубна: «Феникс+», 2002. – 320 с.

 4. Психология спорта. Современные направления в психологии. – М., 1989.

 5. Теория спорта / Под ред. проф. В.Н. Платонова. – К.: Вища школа, 1987. – 424 с.


Тема 2 Особистисть та спорт. (Всього 4 години)

Лекція 1. Проблема особових особливостей в спорті (2 години)

1. Порівняльна характеристика спортсменів і осіб, що не займаються спортом. [1-4]

2. Агресивність спортсменів.[1-4]

3. Оцінка особистісних якостей спортсменів по опитувальникові Р. Кеттелла.[1-4]

4. Особистисть ідеального тренера.[1-4]

5. Авторитарність тренера.[1-4]

Література:

 1. Блудов Ю.М., Плахтиенко В.А. Личность в спорте: Очерки исследований психологии спортсмена. – М., 1987. – 154 с.

 2. Деркач А.А., Исаев А.А. Творчество тренера. – М.: ФиС, 1982. – 238 с.

 3. Кретти Б. Дж. Психология в современном спорте. – М., 1978.

 4. Психология спорта. Современные направления в психологии. – М., 1989.

 5. Спортивная психология в трудах отечественных специалистов / Сост. и общая редакция И.П. Волкова. – СПб., 2002.

 6. Уэнсберг Р.С., Гоулд Д. Основы психологии спорта и физической культуры. – К.: Олимпийская лит-ра, 2001. – 335 с.


Тема 2 Особистисть та спорт.

Лекція 2. Проблема мотивів і мотивації спортивної діяльності (2 години)

1. Поняття «мотивація» в психології спорту.[1-4]

2. Класифікація мотивів.[1-4]

3. Вікова динаміка мотивації досягнення.[1-4]

4. Мотивації, стимулюючі спортсмена: прагнення до стресу і його подолання, статус, матеріальні заохочення.[1-4]

Література:

 1. Кретти Б.Дж. Психология в современном спорте. – М., 1978.

 2. Пилоян Р.А. Мотивация спортивной деятельности. – М.: ФиС, 1984. – 104 с.

 3. Психология спорта высших достижений / Под общ. ред. А.В. Родионова. – М., 1979.

 4. Психология спорта. Современные направления в психологии. – М., 1989.

 5. Спортивная психология в трудах отечественных специалистов / Сост. и общая редакция И.П. Волкова. – СПб., 2002.


Тема 2 Особистисть та спорт.

Лекція 3. Особа спортсмена

 1. Риси особи спортсмена: агресивність, інтелектуальний рівень, твердість характеру, упевненість в собі, авторитарність, емоційна стійкість, інтроверсия, екстраверсія. [1-4]

 2. Особові зміни, пов'язані із заняттями спортом.[1-4]

 3. Міжгрупові порівняння: особові особливості спортсменів у видах спорту, жінки в спорті. [1-4]
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологія масових комунікацій»
Робоча програма дисципліни "Психологія масових комунікацій" складена відповідно до навчальної програми, місця І призначення цієї...

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психодіагностика»
Робоча програма дисципліни "Психодіагностика" складена відповідно до навчальної програми, місцем І призначенням цієї дисципліни в...

Робоча навчальна програма Дисципліни
Примітка: Робоча навчальна програма для спеціальності затверджується головою Науково-методичної ради інституту

Робоча навчальна програма Дисципліни “Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму 0804 – Комп’ютерні науки

Робоча навчальна програма філософія освіти для напряму професійної...
Філософія освіти: Робоча навчальна програма для магістрів / Укладач Огнев'юк В. О. – К.: Видавництво "Університет" Київського університету...

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологічні аспекты Паблік Рілейшенз»
«Психологічні аспекты паблик рилейшен» складена відповідно до навчальної програми, її місця І призначенню в структурно-логічній схемі...

Робоча навчальна програма з дисципліни
Навчальна програма з дисципліни "Спеціальна психодіагностика" / Сост. А. В. Кірейчев. Севастополь: нкп пнпу, 2012. с

Робоча навчальна програма Поурочно-тематичний план
Навчальна програма розроблена на основі типової програми для підготовки агентів з організації готельного сервісу та туризму, відповідно...

Робоча навчальна програма на 2009-2010 навчальний рік Церковне право для спеціальності
Робоча програма навчального курсу “Церковне право” розроблена для студентів спеціальності 060101, Правознавство

Робоча навчальна програма дисципліни
Навчальна дисципліна “Облік та аналіз зед” є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка