Пошук по сайту


Уроку

Уроку

Сторінка1/4
  1   2   3   4
«Затверджую»: Директор школи В.І.Берест

11 клас ( 70 годин) Академічний рівеньз/п

Дата про-

ведення

Тема уроку

Очікувані результати

навчальних досягнень учня

Теорія

літератури

Обладнання, ілюстра-

тивні матеріали

При-

мітки

І СЕМЕСТР


Вступ. Драматургія кінця XIX — початку XX століть (11 годин) + 1 з резерву + 2 конт
1
Основні тенденції

розвитку драматургії

кінця XIX — початку

XX ст. «Нова драма­тургія», її засадничі принципи. Творчі

знахідки та здобутки Г. Ібсена, А. Чехова, Дж. Б. Шоу

Розповідає про основні тен-

денції розвитку драматургії

наприкінці XIX — на початку

XX ст,, зокрема — про «нову драматургію» та її засадничі принципи; називає творчі знахідки та здобутки Г. Ібсена, А. Чехова, Дж. Б. Шоу


Драматичні

твори, «нова

драматургія»

Карта світу, мистецькі

зразки різних стилів

кінця XIX—XX ст,,

книжкова виставка, портретна галерея драматургів
2
Генрік Ібсен — нор-

везький письмен­ник, зачинатель європейської «нової драматургії». Жит­тєвий і творчий шлях

Розповідає про основні віхи

«Нова драма-

тургія»

Портрет письменника,

видання твору та ілю­страції до нього

життєвого і творчого шляху письменника;

пояснює, чому норвежця Ген-ріка Ібсена вважають зачина­телем європейської «нової дра­матургії», новатором сцени; перелічує та ілюструє прикла­дами з тексту основні ново­введення Ібсена-драматурга:

а) перенесення акценту із зо­
внішньої дії на дію внутрішню;

б) посилення уваги до дискусії,
гострого зіткнення різних
думок і позицій; в) винесення
зав'язки конфлікту драми поза
межі дії драми; в) активне вико­
ристання «відкритого фіналу»

3
Твір Г. Ібсена

«Ляльковий дім» —~ соціаль­но-психологічна драма. Сюжет. Особливості драма­тичного конфлікту та розвитку сценіч­ної дії в п'єсі

Знає зміст прочитаного твору.

виділяє елементи сюжету, називає особливості драматич­ного конфлікту та розвитку сценічної дії в п'єсі; дає визначення п'єси «Ляль­ковий дім» як соціально-психологічної драми; висловлює свої судження, аргу­ментує їх прикладами з тексту

Соціально-

психологічна драма, зо­внішня й вну­трішня дія, «нова дра­ма», сюжет, драматичний конфлікт
4
Аналітична компо-

зиція п'єси Г. Іб­сена «Ляльковий дім». Образ Нори Роль письменника в розвитку нової єв­ропейської драма­тургії («ібсенізм»)

Визначає елементи компози-

ції, характеризує образ голов­ної героїні;

висловлює своє ставлення до зображуваного

Композиція,

художній об­раз, художні засоби


Література першої половини XX ст

(27 години) + 5 резерв + 8 конт

5
Бурхливий, супе-

речливий суспільно-історичний розви­ток світу в першій половині XX ст. Зміна світогляд­них та естетичних систем. Складність та неоднозначність художнього проце­су цього періоду

Визначає розвиток модернізму

та авангардизму як провідні тенденції літературного про­цесу першої половини XX сто­ліття;

висловлює судження про суспільно-історичний роз­виток світу в І пол. XX ст. та його неоднозначні зв'язки з культурним і літературним процесом

Модернізм,

авангардизм

Карта світу, мистецькі

зразки різних стилів XX ст., книжкова виставка, портретна галерея письменників
6
Модернізм як

неокласична модель культури, найновіше й най­послідовніше втілення естетико-художнього перево­роту XX ст. Аван­гардизм та його основні течії. Доля реалізму. Елітарна та масова культура

Знає про культурно-

історичнии розвиток су­спільства XX ст., називає авангардистські течії 1910-1920-х років: футуризм, ку­бізм, дадаїзм, експресіонізм, сюрреалізм;

висловлює судження про долю реалізму в літературі XX ст. (з одного боку — продовження традицій літератури поперед­ніх епох, з другого — пошуки нових засобів і форм худож­нього вираження, взаємодія з модернізмом); розповідає про особливості культурної ситуації в умовах тоталітаризму; характеризує роздвоєння культурного про десу на два річища (елітарну та масову культуру) як характерну озна­ку культурної ситуації XX століття

Реалізм,

авангардизм, модернізм, футуризм, ку­бізм, дадаїзм, експресіо­нізм, сюрреа­лізм, елітарна та масова культура
7
Європейська мо-

дерністська проза першої половини XX ст. Життєвий і творчий шлях австрійського пи­сьменника Франца Кафки. Оповідання « Перевтілення »

Пояснює, чому Франца

Кафку, Джеймса Джойса і Марселя Пруста називають засновниками («батьками») європейської модерністської прози;

характеризує світоглядні та естетичні засади модернізму в літературі, головні художні здобутки «батьків» європей­ської модерністської прози; розповідає про головні віхи життєвого й творчого шляху Ф. Кафки та місце в ньому оповідання «Перевтілення»

Модернізм,

оповідання

Портрет письменника,

видання твору та ілю­страції до біографії

8
Своєрідність світо­бачення та його художнє втілен­ня в оповіданні Ф. Кафки «Перевті­лення». Грегор Замза і його родина. Особливості стилю письменника

Знає зміст твору; визна­чає ключові епізоди, уміє їх коментувати; називає характерні особливості індивідуального стилю Франца Кафки (поєднання реальності та міфотворчо­сті, підкреслено буденний, беземоційний опис фанта­стичних подій, гротескове відтворення трагізму буття «маленької людини»);

Експресіо­нізм, гро­теск, міфо­творчість, «маленька людина», ін­дивідуальний стиль пи­сьменника9
Розвиток писемно­го зв'язного мовлен­ня?.

Творча робота за оповіданням Ф. Кафки «Перевті­лення»

Уміє висловлювати в письмо­вій формі свої судження про твір, його героїв, стиль, художні особливості, підтвер­джувати власні міркуван­ня прикладами й цитатами з тексту

Проблема­тика, ідея, художні об­рази, художні засоби10
Життєвий і твор­чий шлях ірланд­ського письменника-модерніста Джеймса Джойса. Характерні риси його поетики: «по­тік свідомості», пародійність, іро­нічність, інтертек-стуальність

Розповідає про головні віхи життєвого й творчого шляху письменника;

називає та ілюструє приклада­ми з тексту психологічного есе «Джакомо Джойс» характерні риси поетики модерністських творів Джойса: а) використан­ня «потоку свідомості»; б) на­явність елементів пародійності й іронічності; в) інтертексту-альність .

«Потік свідо­мості», інтер-текстуальність, алюзія, пародійність, ремінісцен­ція, іроніч­ність

Портрет письменника, видання твору та ілю­страції до нього
11
Психологічне есе Дж. Джойса «Джакомо Джойс », його автобіографічний характер

Знає зміст твору; визначає ключові епізоди, уміє коментувати їх, визначати риси стилю «по­току свідомості», автобіогра­фічність

Психологічне есе, автобіо­графічність.

«потік свідо­мості»


12
Контрольна робо­та № 1. Тести

Знає зміст прочитаних творів, уміє аналізувати їх, характе­ризувати образи, зіставляти, висловлювати свої судження, аргументувати їх прикладами й цитатами з тексту

Зовнішня й внутрішня дія, «нова драма», авангардизм, модернізм, гротеск, мі­фотворчість,

Тестові завдання
13
Михáйло БУЛГÁКОВ (1891–1940). «Майстер і Маргарита».

Життєвий і творчий шлях російського письменника. Булгаков і Київ.


розповідає про головні віхи життєвого і творчого шляху письменника (зокрема про те, що М.Булгаков народився і виріс у Києві, на Андріївському узвозі є його будинок-музей, а творчість пов’язана з Україною);


Роман, роман міф -

Портрет письменника, видання твору та ілю­страції до нього
14
Творчий шлях письменника до «внутрішньої еміграції».Роман «Майстер і Маргарита» як вершина його творчості. Проблематика і система образів твору. проблеми

Знає зміст твору;визначає ключові епізоди, уміє коментувати їх; характеризує проблематику й систему образів роману; розповідає про дві частини твору («єршалаїмську» й «мо­сковську»);


Проблематика, особливо­сті композиції твору (роман у романі), сис­тема образів

.  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроку Тема уроку
...

Уроку
Задачі уроку: ознайомити учнів з особливостями класу, відмінностями представників даного класу, розвивати мислення на основі матеріалу...

Уроку
Відомо, що в педагогічній методичній науці існують різні погляди на структуру уроку. Доктор педагогічних наук Мірошніченко Л. Ф....

Тема уроку
Мета уроку. Розкрити особливості процесу десталінізації в Україні та його суть

Уроку, да та Тема / підтема уроку
Розпитувати з метою роз’яснення І уточнення інформації та надання необхідних відповідей

Тема уроку
Мета уроку: удосконалювати вміння складати І розігрувати діалоги на професійну тему до запропонованої ситуації спілкування

План уроку музики №21 у 6 класі тема уроку: Доля генія зміст уроку...
Обладнання: роздатковий матеріал (слова пісень, характеристики музики, тощо), портрет композитора, ілюстрації, презентації Microsoft...

Уроку: вивчення нового матеріалу Жанр уроку
Тема: «Усеперемагаючий голос любові» (Урок позакласного читання. В. Шекспір «Ромео та Джульєтта»)

Уроку Тема уроку
Вавилонська вежа”. Біблійне пояснення виникнення різних мов на землі, символічне значення образу Вавилонської вежі

Тема уроку. Класифікація хімічних реакцій. Мета уроку
Мета уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про хімічні реакції; з`ясувати, за якими ознаками класифікують хімічні реакції;...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка