Пошук по сайту


Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологічні аспекты Паблік Рілейшенз»

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологічні аспекты Паблік Рілейшенз»

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДI ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

Севастопольський економіко-гуманітарний інститут

Філія кафедри загальної психології ТНУ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор із заочної

та післядипломної освіти

_____________М.О. С’єдін

«____ » __________2012 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ДИСЦІПЛІНИ

«Психологічні аспекты Паблік Рілейшенз»

для студентів 6 курсу заочної форми навчання

галузі знань: 0301 соціально-політичні науки

спеціальності 7.03010201 - Психологія

освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

Севастополь - 2012
Робочу програму склав: кандидат психологічних наук, доцент А.В. Кірейчев
Робоча програма затверджена на засіданні фiлiї кафедри загальної

психології ТНУ

Протокол № 2 від 01.09.2012 р.

Зав. кафедрою__________________ О.Б. Шихматова

Схвалено Вченою радою СЕГІ ТНУ (протокол № 09 від 01.09.2012 р.)

Голова _______________ І.М. Воронін
Вступ
Робоча програма дисципліни «Психологічні аспекты паблик рилейшен» складена відповідно до навчальної програми, її місця і призначенню в структурно-логічній схемі навчального плану, охоплює всі розділи (теми) навчальної програми, із загальною кількістю 108 години, передбачених робочим навчальним планом.

Предмет навчальної дисципліни «Психологічні аспекты паблик рилейшен» включає вивчення теоретико-комунікативних та практичних основ сутності, типів, видів і форм, сучасних комунікаційних комплексів та регулювання реклами і зв’язків з громадськістю.

Міждисциплінарні зв'язки: Даний курс опирається на теоретичну базу загальної і експериментальної психології. Особливу увагу курс приділяє методам і засобам психологічного експерименту, практичному вивченню сучасних психологічних методів дослідження психічних явищ, використанню ЕОМ для збору і обробки експериментальних даних.

І. Мета та завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі

Метою і завданням навчальної дисципліни «Психологічні аспекты паблик рилейшен» є:

  • ознайомлення з актуально-практичними та науково-прикладними зв’язків з громадськістю (паблік рилейшнз);

  • вивчення типології зв’язків з громадськістю;

  • знання ринку зв’язків з громадськістю;

  • ознайомлення із регулюванням ПР-рекламної діяльності;

  • знайомство та участь в ПР-рекламних фестивалях;

  • підготовка до участі в ПР-рекламній діяльності.

Завдання вивчення дисциплін :

- показати значення діяльності фахівця з PR для ефективної роботи компанії;

- виявлення основних механізмів і прийомів, використовуваних в роботі PR -специалистами;

- розкрити особливості діяльності фахівця з PR.

-навчити принципам і правилам складання стратегічних планів фірми і плануванню виборчих кампаній;

- показати внутрішні і зовнішні чинники, що несприятливо впливають на діяльність компанії і її репутацію;

- розвиток умінь управляти проблемами з метою запобігання кризових ситуацій;

- оволодіння навичками організації роботи служби PR;

- уміти вивчати громадську думку, очікування громадськості.

Вимоги до знань та вмінь.

Студент повинен знати:

- основні поняття, тлумачення і терміни паблік рилейшнз;

- принципи, функції і завдання ПР у суспільстві;

- типи, категорії, види паблік рилейшнз та їх форми і жанри;

- регулювання зв’язків з громадськістю;

- ринок зв’язків з громадськістю;

- вітчизняні і міжнародні фестивалі з реклами паблік рилейшнз;

- діяльність підрозділів і учасників ПР-рекламного ринку та бізнесу;

- стандарти професії.

Студент повинен уміти:

- тлумачити і виокремлювати та паблік рилейшнз;

- обирати відповідні типи, категорії, та ПР як оптимально-ефективні ринкові промоції;

- застосовувати види, форми ПР для просування певних ринкових об’єктів;

- будувати аналітичні порівняльні таблиці маркетингових комунікацій;

- створювати матриці сучасних інтегрованих комунікаційних комплексів;

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна «Психологічні аспекты паблик рилейшен» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», є певною базою для вивчення таких спеціальних дисциплін як «Психологія бізнесу та реклами», " Психологія масових комунікацій», Мистецтво спілкування», «Ораторське мистецтво», «Риторика» та інші.Форма навчання

Курс

Семестри

Лек-ції (год.)

Практичні /

семінарські (год.)

Лабо-ратор-ні (год.)

ВСЬОГО годин

Самос-тійна робота (год.)

ІРС

Заліки (се-местр)

Іспити (се-местр)

Заочна

6

4

16

8

-

108

46

46

4

-
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологія спорту»
Робоча програма дисципліни «Психологія спорту» складена відповідно до навчальної програми, її місця І призначенню в структурно-логічний...

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психодіагностика»
Робоча програма дисципліни "Психодіагностика" складена відповідно до навчальної програми, місцем І призначенням цієї дисципліни в...

Робоча навчальна програма з дисципліни“Паблік Менеджмент: лідерство та організаційна культура”
Львівський регіональний інститут державного управління національної академії державного управління

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологія масових комунікацій»
Робоча програма дисципліни "Психологія масових комунікацій" складена відповідно до навчальної програми, місця І призначення цієї...

Робоча навчальна програма Дисципліни
Примітка: Робоча навчальна програма для спеціальності затверджується головою Науково-методичної ради інституту

Робоча навчальна програма Дисципліни “Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму 0804 – Комп’ютерні науки

Робоча навчальна програма філософія освіти для напряму професійної...
Філософія освіти: Робоча навчальна програма для магістрів / Укладач Огнев'юк В. О. – К.: Видавництво "Університет" Київського університету...

Робоча навчальна програма з дисципліни
Навчальна програма з дисципліни "Спеціальна психодіагностика" / Сост. А. В. Кірейчев. Севастополь: нкп пнпу, 2012. с

Робоча навчальна програма Поурочно-тематичний план
Навчальна програма розроблена на основі типової програми для підготовки агентів з організації готельного сервісу та туризму, відповідно...

Робоча навчальна програма на 2009-2010 навчальний рік Церковне право для спеціальності
Робоча програма навчального курсу “Церковне право” розроблена для студентів спеціальності 060101, ПравознавствоБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка