Пошук по сайту


Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологія масових комунікацій»

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологія масових комунікацій»

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДI ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

Севастопольський економіко–гуманітарний інститут

Філія кафедри загальної психології ТНУ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор із заочної

та післядипломної освіти

_____________М.О. С’єдін

«____ » __________2012 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦІПЛІНИ

«Психологія масових комунікацій»

для студентів 3 курсу денної форми навчання

галузі знань: 0301- соціально-політичні науки

напряму підготовки: 6.030102 - Психологія

освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»


Севастополь - 2012

Робочу програму склав: кандидат психологічних наук, доцент А.В. Кірейчев
Робоча програма затверджена на засіданні фiлiї кафедри загальної

психології ТНУ

Протокол № 2 від 01.09.2012 р.

Зав. кафедрою__________________ О.Б. Шихматова

Схвалено Вченою радою СЕГІ ТНУ (протокол № 09 від 01.09.2012 р.)

Голова _______________ І.М. Воронін

Вступ
Робоча програма дисципліни "Психологія масових комунікацій" складена відповідно до навчальної програми, місця і призначення цієї дисципліни в структурно–логічній схемі навчального плану, охоплює усі теми навчальної програми, із загальною кількістю 72 години, передбачених робочим навчальним планом.

Предметом курсу є теоретичні психологічні основи масової комунікації в сучасному соціумі.

Міждисциплінарні зв'язки. Психологія масових комунікацій як науковий підхід склалася на стику таких наук як соціальна та експериментальна психологія, загальна психологія, психологія реклами, психологічні основи PR.

І. Мета та завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі

Мета курсу - ознайомлення з базовими теоретичними і практичними відомостями по психології масової комунікації.

Завдання курсу :

  • вивчення основних соціально-психологічних підходів, використовуваних в психології масової комунікації;

  • розгляд закономірностей психічних пізнавальних, мотиваційних, емоційних процесів, аудиторії в ході масової комунікації;

  • вивчення методів і методик вивчення психологічних особливостей аудиторії в ході масової комунікації;

  • оволодіння умінням аналізувати психологічні особливості аудиторії і враховувати їх при організації комунікативних процесів;

  • оволодіння умінням аналізувати психологічні особливості комунікатора і імідж комунікатора в ході масово-комунікаційних процесів;

  • Оволодіння умінням здійснювати психологічний і логічний аналіз повідомлень СМК;

  • оволодіння умінням аналізувати масово-комунікаційні процеси у сфері зв'язків з громадськістю;

  • вивчення психологічних закономірностей творчих процесів, оволодіння прийомами активізації творчих здібностей в журналістській діяльності.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

Знати: основні напрямки, поняття, теоретичні концепції в області психології масової комунікації.

Уміти: виявляти, описувати і пояснювати особливості сприйняття і поведінки споживачів ЗМІ; розуміти процес конструювання соціальної реальності засобами ЗМІ.

Володіти: методологічним базисом дисципліни, що вивчається, визначати співвідношення психології масової комунікації з суміжними науками, мати уявлення про специфіку комунікативних процесів в сучасному суспільстві.


Форма навчання

Курс

Семестри

Лек–ції (год.)

Практичні /

семінарські (год.)

Лабо–ратор–ні (год.)

ВСЬОГО годин

Самос–тійна робота (год.)

ІРС

Залі–ки (се–местр)

Іспити (се–местр)

Денна

3

1

18

1672

18

18

1


  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологія спорту»
Робоча програма дисципліни «Психологія спорту» складена відповідно до навчальної програми, її місця І призначенню в структурно-логічний...

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психодіагностика»
Робоча програма дисципліни "Психодіагностика" складена відповідно до навчальної програми, місцем І призначенням цієї дисципліни в...

Робоча навчальна програма Дисципліни
Примітка: Робоча навчальна програма для спеціальності затверджується головою Науково-методичної ради інституту

Робоча навчальна програма Дисципліни “Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму 0804 – Комп’ютерні науки

Робоча навчальна програма філософія освіти для напряму професійної...
Філософія освіти: Робоча навчальна програма для магістрів / Укладач Огнев'юк В. О. – К.: Видавництво "Університет" Київського університету...

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологічні аспекты Паблік Рілейшенз»
«Психологічні аспекты паблик рилейшен» складена відповідно до навчальної програми, її місця І призначенню в структурно-логічній схемі...

Робоча навчальна програма з дисципліни
Навчальна програма з дисципліни "Спеціальна психодіагностика" / Сост. А. В. Кірейчев. Севастополь: нкп пнпу, 2012. с

Робоча навчальна програма Поурочно-тематичний план
Навчальна програма розроблена на основі типової програми для підготовки агентів з організації готельного сервісу та туризму, відповідно...

Робоча навчальна програма на 2009-2010 навчальний рік Церковне право для спеціальності
Робоча програма навчального курсу “Церковне право” розроблена для студентів спеціальності 060101, Правознавство

Тема 7 комплекс маркетингових комунікацій
Маркетингова політика комунікацій. Основні елементи комплексу маркетингових комунікаційБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка