Пошук по сайту


Правила організації обслуговування та надання послуг відділом інформаційно-бібліотечного забезпечення львівського регіонального інституту державного управління

Правила організації обслуговування та надання послуг відділом інформаційно-бібліотечного забезпечення львівського регіонального інституту державного управління

ПРАВИЛА

ОРГАНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ

ВІДДІЛОМ ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЛЬВІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
1. Загальні положення
1.1. Правила організації обслуговування та надання послуг відділом інформаційно-бібліотечного забезпечення (далі - Правила) Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі – Інститут) розроблені відповідно до Конституції України, законів України «Про державну службу», «Про вищу освіту», «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про авторське право і суміжні права», «Про доступ до публічної інформації», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Положення про відділ інформаційно-бібліотечного забезпечення ЛРІДУ НАДУ.

1.2. Правила – це документ, що встановлює загальний порядок організації та надання послуг користувачам, доступ до фондів відділу інформаційно-бібліотечного забезпечення, права та обов’язки користувачів та відділу інформаційно-бібліотечного забезпечення ЛРІДУ НАДУ (далі – Відділ).

1.3. Інформаційні ресурси, спеціалізовані фонди Відділу є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави.

1.4. Правила є невід’ємним додатком до Положення про Відділ, яке затверджується директором ЛРІДУ НАДУ.
2. Права користувачів.
2.1. Право користування інформаційними ресурсами та послугами абоненту та читального залу Відділу мають студенти, слухачі, аспіранти, докторанти, науково-педагогічні працівники, працівники структурних підрозділів Інституту.

2.2. Науково-педагогічні працівники, які працюють в Інституті погодинно або за сумісництвом, аспіранти без відриву від виробництва, здобувачі, працівники органів державної влади та управління усіх рівнів, інші сторонні особи мають право користуватися інформаційними ресурсами та послугами Відділу виключно в читальному залі.

2.3. Користувачі мають право:

  • отримувати відомості про склад інформаційних ресурсів Відділу за допомогою довідково-пошукового апарату;

  • отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

  • отримувати в тимчасове користування наукові, навчально-методичні видання тощо з фондів Відділу.


3. Порядок запису користувачів
3.1. Запис користувачів здійснюється відповідно до наказів Інституту про зарахування на навчання та про працевлаштування на роботу.

3.2. Запис студентів, слухачів та аспірантів заочної форми навчання здійснюється тільки в читальному залі Відділу.

3.3. Запис здобувачів здійснюється тільки в читальному залі Відділу на підставі наказу про прикріплення здобувачів наукового ступеня кандидата наук.

3.4. Запис викладачів, наукових співробітників, які працюють в Інституті погодинно або за сумісництвом та сторонніх користувачів проводиться тільки в читальному залі.

3.5. Під час запису користувач повинен ознайомитися з Правилами і підтвердити своїм підписом у читацькому формулярі зобов’язання про їх виконання.

3.6. У разі зміни прізвища, місця проживання, зазначеного в паспорті, контактного телефону, переведення з факультету на інший факультет, зміни форми навчання, терміну навчання, місця роботи користувач повинен повідомити про це працівників Відділу.
4. Порядок користування фондами та послугами Відділу
4.1. Користувачі можуть отримувати у тимчасове користування документи з фондів Відділу на основі запиту на літературу.

4.2. Рідкісні та особливо цінні видання, енциклопедичні видання, довідкова література, словники, єдиний примірник книги, видання в обмеженій кількості (1-2 пр.), періодичні видання видаються для роботи тільки в читальному залі.

4.3. Рідкісні та особливо цінні видання, енциклопедичні видання, словники виносити з читального залу на ксерокопіювання, сканування заборонено.

4.4. Видача неопублікованих документів (кандидатські, докторські дисертації) здійснюється в установленому порядку тільки в читальному залі за наявності заяви на ім’я заступника директора з наукової роботи. Члени вченої Ради Інституту мають право користування дисертаційним фондом Відділу без письмового дозволу керівництва з обов’язковою реєстрацією в журналі обліку.

4.5. Магістерські роботи надаються для опрацювання тільки в читальному залі відповідно до наказу «Про порядок зберігання, видачі та знищення магістерських робіт».

4.6. Виносити із читального залу, копіювати, фотографувати, сканувати неопубліковані документи: магістерські роботи, кандидатські та докторські дисертації заборонено.

4.7. Користувачі мають можливість працювати з інформаційно-пошуковою системою Відділу – електронним каталогом, розробленим на підставі програмного продукту «Система автоматизації бібліотек «ІРБІС» (далі – САБ «ІРБІС»). Бази даних електронного каталогу виставлені в читальному залі.

4.8. Користувачі можуть працювати з традиційними каталогами та картотеками (на паперових носіях).

4.9. Наукова, навчальна, методична література тощо видається на семестр студентам, слухачам, аспірантам денної форми навчання на абонементі Відділу.

4.10. На підставі замовлення (вимоги) користувач може одержати на абонементі одночасно на читацький формуляр не більше ніж 10 примірників видань терміном до 30 діб. на прохання користувача термін користування може бути продовжено, якщо на ці видання відсутній запит інших користувачів.

4.11. Користувач може одночасно тримати на читацькому формулярі до 15 одиниць зберігання.

4.12. Одночасно для опрацювання у читальному залі користувач може отримати до 7 видань.

4.13. Одночасно для опрацювання у читальному залі користувач може отримати 1 неопублікований документ (дисертацію або магістерську роботу).

4.14. Користувачам не дозволяється виносити з Відділу видання, які не записані в читацькому формулярі.

4.15. Користувачам не дозволяється залишати читальний зал, не повернувши отриману літературу працівникам Відділу.

4.16. Кожний отриманий примірник, виданий на абонемент, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача. Отримання видань за посвідченням іншої особи не дозволяється.

4.17. Повернення отриманих видань здійснюється виключно у присутності користувача.

4.18. Користувачі не мають права передавати іншим особам видання, одержані на свій читацький формуляр.

4.19. Користувачам забороняється псувати отримані для опрацювання видання.

4.20. Слухачі усіх форм навчання, аспіранти, докторанти зобов’язані після завершення чергового семестру навчання повернути опрацьовані джерела для того, щоб мати можливість отримати наукові, навчальні, методичні матеріали тощо на наступний навчальний семестр.

4.21. Професорсько-викладацький склад, адміністративний персонал Інституту зобов’язаний повернути літературу, отриману впродовж року або перереєструвати її з обов’язковим пред’явленням отриманих видань, якщо виникає потреба у подальшому їх використанні.

4.22. У разі невиконання пп. 4.20, 4.21 Правил користувачі набувають статусу боржників і втрачають право на обслуговування.

4.23. Користувач, який втратив або пошкодив отримане видання, зобов’язаний замінити його аналогічним чи рівноцінним за змістом і вартістю або зробити ксерокопію цього видання та переплести (зробити обкладинку).

4.24. У разі неможливості здійснити таку заміну користувач повинен відшкодувати ринкову вартість утраченого видання. Розмір відшкодування визначається працівниками Відділу згідно із цінами, зазначеними у Каталозі видань, прейскурантах видавничо-книготорговельних організацій України та зарубіжних країн, але не нижче за ціну втраченого видання. вказану в облікових документах Відділу, з урахуванням подальшої індексації вартості фондів.

4.25. Грошова компенсація (ринкова вартість) за втрачену або пошкоджену літературу може бути внесена користувачем безпосередньо у касу Інституту.

4.26. Під час звільнення з роботи або після закінчення терміну навчання користувачі повертають отриману в тимчасове користування літературу та підписують обхідний лист щодо підтвердження повного розрахунку.
5. Обов’язки користувачів
5.1. Користувачі зобов’язані дбайливо ставитись до видань, отриманих для опрацювання та повертати їх у встановлений термін.

5.2. Під час отримання видань користувач повинен перевірити її кількість і фізичну цілісність та попередити працівника Відділу про виявлені дефекти. У разі невиконання цього правила користувач несе відповідальність за зіпсовані видання.

5.3. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених працівниками Відділу баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із чинним законодавством України.

5.4. Користувачі несуть матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність за збитки, завдані фондам та майну Відділу, згідно з чинним законодавством України.

5.5. Користувачі повинні дотримуватися тиші у читальному залі та абонементі Відділу.

5.6. Користувачі зобов’язані дотримуватись виконання вимог побутового характеру: не заходити у приміщення Відділу у верхньому одязі, під час роботи у читальному залі, на абонементі не вживати їжу та напої, не користуватись мобільними телефонами тощо.
6. Обов’язки Відділу
6.1. Відділ формує, комплектує фонди вітчизняними та зарубіжними виданнями (книги, періодичні видання тощо) на традиційних та електронних носіях з урахуванням потреб науково-освітньої діяльності Інституту.

6.2. Здійснює облік, забезпечує зберігання, раціональну організацію та ефективне використання сукупних фондів.

6.3. Організовує диференційоване інформаційно-бібліотечне, бібліографічне обслуговування запитів користувачів: студентів, слухачів та аспірантів усіх форм навчання, здобувачів, докторантів, науково-педагогічних працівників, працівників структурних підрозділів.

6.4. Надає якісні інформаційно-консультаційні та бібліотечно-бібіліографічні послуги користувачам під час пошуку інформації за допомогою інформаційно-комунікативних технологій, покладених в основу системи каталогів та картотек САБ «ІРБІС» Відділу.

6.5. Оперативно надає користувачам інформацію про власні інформаційні ресурси, надає доступ до Інтернет-ресурсів інших установ та організацій в читальному залі.

6.6. Інформує про нові надходження до фондів Відділу на веб-сайті Інституту.

6.7. Організовує виставки нових надходжень, тематичні виставки до комунікативних заходів в Інституті, до ювілейних подій та державних свят.

6.8. Створює відповідні (належні) умови роботи для користувачів та відвідувачів за сприяння керівництва Інституту.

6.9. Забезпечує збереження фондів, здійснює постійний контроль за своєчасним поверненням видань, отриманих користувачами, регулярно здійснює перереєстрацію користувачів згідно із пп. 4.20, 4.21 Правил.

6.10. У разі відмови користувача розраховуватись згідно з вимогами Правил (відшкодовування вартості неповернених або зіпсованих інформаційних джерел, майна тощо) виносить цей конфлікт на розгляд керівництва Інституту.

6.11. Позбавляє користувачів права користування інформаційними фондами Відділу Інституту за порушення цих Правил.

6.12. Проводить один раз на місяць санітарний день з метою дотримання технологічних вимог із впорядкування та утримання фондів.


Заступник директора

з наукової роботи А. В. Ліпенцев

поділитися в соціальних мережахСхожі:

В. Г. Синюшко Методологія сучасного наукового пізнання в галузі державного управління
Красівський О. Я. – д. І. н., проф завідувач кафедри європейської інтеграції та права Львівського регіонального інституту державного...

Дослідження сучасних проблем державного управління І місцевого самоврядування
Положення про написання та процедуру захисту магістерських робіт розглянуте на засіданні Вченої ради Львівського регіонального інституту...

П. М. Петровський Соціально-філософський аналіз суспільного розвитку
Красівський О. Я. – д. І. н., проф завідувач кафедри європейської інтеграції та права Львівського регіонального інституту державного...

Вступ
Ключове місце в процесі реформування системи державного управління належить інституту державної служби, який продовжує І завершує...

До єдиного Дня інформування населення області
Про роботу центрів надання адміністративних послуг з обслуговування громадян І суб’єктів господарювання області. Національний Шевченківський...

Методичні рекомендації розраховані на категорію слухачів спеціальності...
Львівський регіональний інститут державного управління національної академії державного управління

Методичні рекомендації з питань безпеки життєдіяльності
Висвітлено послідовність І методику надання медичної допомоги, а також правила рятування та надання допомоги потопаючому

Львівський регіональний інститут державного управління
Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України та...

Державного вищого навчального закладу
Напрям підготовки: «Фінанси», «Бухгалтерський облік», «Розробка програмного забезпечення», «Організація виробництва», «Туристичне...

Державного вищого навчального закладу
Напрям підготовки: «Фінанси», «Бухгалтерський облік», «Розробка програмного забезпечення», «Організація виробництва», «Туристичне...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка