Пошук по сайту


Міністерство освіти І науки україни одеський національний університет ім. І.І. Мечникова на правах рукопису Смітюх Андрій Володимирович

Міністерство освіти І науки україни одеський національний університет ім. І.І. Мечникова на правах рукопису Смітюх Андрій Володимирович

Сторінка1/15
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. І.І. МЕЧНИКОВА

На правах рукопису

Смітюх Андрій Володимирович

УДК 341.96:347.44:340.141(043.5)ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНИХ КОМЕРЦІЙНИХ ДОГОВОРІВ УНІДРУА

ТА LEX MERCATORIA В КОНТЕКСТІ

МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА
Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес;

сімейне право; міжнародне приватне право
Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук
Науковий керівник

Черкес Марк Юхимович

кандидат юридичних наук, заслужений

юрист України, доцент, завідуючий кафедрою міжнародного права Одеської національної юридичної академії
Одеса - 2004


Зміст


ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ…………………………………………………………..


4

ВСТУП……………………………………………………………………………….


5

РОЗДІЛ 1. ПОЗАНАЦІОНАЛЬНЕ ПРАВО LEX MERCATORIA…..…………

12

1.1. Феномен позанаціонального права…………………………………………….

12

1.2. Генеза lex mercatoria………………………………………………………….…

22

1.3. Сучасне lex mercatoria (поза контекстом Принципів УНІДРУА)……………

32

1.4. Підстави застосування lex mercatoria міжнародним комерційним арбітражем……………………………………………………………………………41

Висновок до розділу 1………………………………………………………………

50


РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ ТА ҐРУНТОВНІ ІДЕЇ ПРИНЦИПІВ УНІДРУА………...

51

2.1. Історія прийняття Принципів УНІДРУА………………………………………

51

2.2. Огляд змісту Принципів УНІДРУА……………………………………………

53

2.3. Ґрунтовні ідеї Принципів УНІДРУА…………………………………………..

59

2.4. «Елементарні» принципи свободи договору, pacta sunt servanda та повної компенсації…………………………………………………………………………...65

2.5. Коригуючі принципи favor contractus та rebus sic stantibus………………….

69

2.6. Принцип добросовісності та чесного ведення справ…………………….……

78

2.6.1. Поняття добросовісності, його зміст та призначення………...…………….

78

2.6.2. Функції принципу добросовісності та чесного ведення справ……………..

89

2.6.3. Значення добросовісності та чесного ведення справ для Принципів УНІДРУА…………………………………………………………………………….104

Висновок до розділу 2………………………………………………………………

107РОЗДІЛ 3. ФУНКЦІЇ ПРИНЦИПІВ УНІДРУА………………………………...

109

3.1. Огляд функцій Принципів УНІДРУА……………………………………….…

109

3.2. Принципи УНІДРУА як належне право договору……………………….……

110

3.3. Принципи УНІДРУА у провадженні ex aequo et bono………………………..

122

3.4. Принципи УНІДРУА як засіб тлумачення та доповнення міжнародних уніфікованих документів…………………………………………………………….


123

3.5. Принципи УНІДРУА як замінник норм національного права, що підлягає застосуванню…………………………………………………………………....……


137

3.6. Принципи УНІДРУА як засіб легітимізації застосування норм національного права……………………………………………………...........…….


141

3.7. Принципи УНІДРУА як зразок для національних та міжнародних правотворців…..…………………………………………………………………….………


146

3.8. Принципи УНІДРУА як підручник, словник та матеріал для правопорівняльних досліджень…..………………………………………………………..


147

3.9. Принципи УНІДРУА як засіб тлумачення застереження про належне право договору...........................................................................................................……….


149

Висновок до розділу 3………………………………………………………………

150РОЗДІЛ 4. СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИНЦИПІВ УНІДРУА, LEX MERCATORIA ТА МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА………………………

151

4.1. Значення Принципів УНІДРУА для lex mercatoria…………………………

151

4.2. Пріоритети та перспективи застосування Принципів УНІДРУА та lex mercatoria в Україні................................................................................................….


160

4.3 Призначення та поняття lex mercatoria…………………………………………

169

4.4. Lex mercatoria як частина міжнародного приватного права…………….……

175

Висновок до розділу 4………………………………………………………………

178ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………

180СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………...


183

ДОДАТКИ…………………………………………………………………………...

208Перелік скорочень

Конвенція 1969


Віденська Конвенція ООН 1969 р. “Про право міжнародних договорів”

МАС

Міжнародний арбітражний суд

МКАС

Міжнародний комерційний арбітражний суд

МТП

Міжнародна торгова палата

ТПП

Торгово-промислова палата

УНІДРУА

Міжнародний інститут уніфікації приватного права

Принципи УНІДРУА, або Принципи

Принципи міжнародних комерційних договорів УНІДРУА, 1994 р.

МПрП

Міжнародне приватне право

ЦК УРСР

Цивільний кодекс УРСР, прийнятий Верховною Радою УРСР 18 липня 1963 р.

ЦК України,

або новий ЦК України

Цивільний кодекс України, прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р.

BGB

Burgerliches Gesetbuches – Цивільне уложення Німеччини

CISG

United Nations Convention on Сontracts for the International Sale of Goods - Віденська Конвенція ООН 1980 р. “Про міжнародну купівлю-продаж товарів”

ZGB

Schweizerisches Zivilgesetzbuch – Швейцарський цивільний кодекс

UCC

Uniform Commercial Code - Єдиний торгівельний кодекс СШАВСТУП
Актуальність теми. Вітчизняні вчені радянської доби приділяли велику увагу дослідженню правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності, СРСР приймав досить активну участь у розробці багатьох міждержавних конвенцій, спрямованих на уніфікацію відносин у сфері міжнародного комерційного обороту, але ідеологічний монізм та надмірний контроль держави за правосвідомістю визначали негативне ставлення до доктрин, що виходили з самостійного буття права. Існування поза межами соціалістичної правової реальності несумісних з нею явищ критикувалось або взагалі заперечувалось. Саме таке відношення було у вітчизняних дослідників до феномену lex mercatoria. Втім, рішення іноземних міжнародних комерційних арбітражних судів все частіше містили посилання на норми lex mercatoria, кількість праць іноземних дослідників, присвячених цьому явищу, постійно зростала, особливо після затвердження у 1994 р. Принципів УНІДРУА міжнародного документу неміждержавного походження, присвяченого проблемам загального договірного права - питанням укладання, змісту, тлумачення, виконання та невиконання міжнародних комерційних договорів.

Реформування суспільного ладу України в новітні часи, проголошення у ст.15 Конституції України [1] ідеологічної та економічної багатоманітності суспільного життя в Україні обумовило відхід від традиційно однозначного ставлення вітчизняної науки до багатьох проблемних питань права, в тому числі - до lex mercatoria. Українські науковці вже приділили Принципам УНІДРУА та lex mercatoria певну увагу. Обєктом наукового дослідження ставали не лише окремі норми Принципів УНІДРУА в контексті порівняльного правознавства, але й Принципи та lex mercatoria як такі.

Так, Л.Варшаломідзе здійснюючи комплексне наукове дослідження діяльності УНІДРУА, присвятив Принципам УНІДРУА 1 параграф 2 глави своєї дисертаційної роботи та зазначив “доцільність застосування Принципів українськими підприємцями”[55, c. 6]. О.Порфір´єва аналізуючи процес уніфікації регулювання умов зовнішньоекономічних контрактів звернулась до проблем lex mercatoria у підрозділі 6 розділу 1 своєї дисертаційної роботи. Принципи УНІДРУА ця дослідниця характеризує як “нову самостійну форму уніфікації”[132, c. 12] та “один з найбільш відомих проявів lex mercatoria [132, c. 2].

Втім, зазначені автори вивчали Принципи УНІДРУА та lex mercatoria оглядово - як одне з досягнень УНІДРУА, або як один з багатьох засобів уніфікації.

До того ж позиція О.Порфірєвої є досить двозначною, бо вона намагається примірити несумісні підходи щодо природи lex mercatoria, досліджує це явище як таке, що існує, та, водночас погоджується з поглядами вітчизняних вчених, які категорічно та послідовно заперечували його існування: визнаючи “необмежену автономію волі” проявом якої є можливість врегулювати договір нормами lex mercatoria [132, c. 4, 13], О.Порфірєва водночас виводить lex mercatoria за межі норм права, зазначає, що “їх статус є сумнівним, бо вони не є похідними від волі однієї держави, або узгодженої волі кілької держав” [132, c. 8]. Отже, договір, врегульований lex mercatoria базується на “правових регуляторах”, які не є нормами права.

Першу в Україні спробу системно дослідити lex mercatoria на дисертаційному рівні здійснив О.Мережко [113]. Втім, його дослідження здійснене в контексті міжнародного права, до того ж віднесення цим автором до джерел lex mercatoria окрім позадержавних джерел норм як міжнародного публічного так і національного права (тобто - широке розуміння lex mercatoria) не узгоджується з визнанням того, що lex mercatoria утворюється міжнародним діловим співтовариством та має недержавну сутність [109, c. 25; 112, с. 11; 113, с. 32; 114, с. 31]. У своїй роботі О.Мережко дослідив 4 судових рішення із застосуванням Принципів УНІДРУА. Втім, відомо більш ніж 70 таких рішень.

Якщо практика застосування Принципів УНІДРУА та lex mercatoria за кордоном постійно розширюється, в Україні вони майже не застосовуються. Це відбувається, мабуть, тому, що у розумінні правової природи Принципів УНІДРУА та lex mercatoria існує певна невизначеність: одні українські вчені вивчають lex mercatoria, спираючись на погляди вітчизняних дослідників права міжнародної торгівлі радянського періоду, які заперечували саме існування lex mercatoria; інші - в контексті проблематики міжнародного права. Втім, слід визнати, що lex mercatoria, Принципи УНІДРУА, їх ґрунтовні ідеї та практика застосування, як приватно-правові явища, підлягають дослідженню у світлі вітчизняної та іноземної доктрини сьогодення, з урахуванням практики їх застосування саме в контексті міжнародного приватного права.

Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тему дисертації затверджено вченою радою Одеського національного університету ім.І.І.Мечникова як складову частину спеціальної науково-дослідної теми кафедри цивільноправових дисциплін ОНУ ім.І.І.Мечникова “Правові форми забезпечення реалізації прав, свобод та інтересів суб´єктів у громадському суспільстві”.

Матеріали дисертаційної роботи використовуються при викладанні автором МПрП та спеціальної дисципліни “Принципи міжнародних комерційних договорів” в Одеському національному університеті ім.І.І.Мечнікова.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

поділитися в соціальних мережахСхожі:

“проблеми планування в ринкових умовах ”
Національний Таврійський університет ім. Вернадського, Одеський державний економічний університет, Одеський національний політехнічний...

Київський національний лінгвістичний університет на правах рукопису...
Прагматична реалізація категорії суб’єкта в політичних промовах канцлерів фрн повоєнного періоду 116

Міністерство охорони здоров’я україни одеський національний медичний університет
Перелік предметів, з яких подаються сертифікати (чи проводяться вступні випробування)

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний...
За наведеною таблицею визначити номер варіанту, де перший стовбець таблиці відповідає передостанньої цифрі залікової книжки, перша...

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Українізація...
Так, Володимир Ленін в одній з бесід з першим народним комісаром просвітництва А. В. Луначарським, зазначав наступне: «Доки народ...

Міністерство освіти І науки України Східноєвропейський національний...
Конференція відбудеться 15–16 листопада 2016 р. Форма проведення конференції – заочна

Міністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки надсилає Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти І науки України для використання...

Міністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний...
Огієнка, 61, м. Кам’янець-Подільський, 32300; тел.: (097) 665 75 60, e-mail: aspirantka000@gmail com

Міністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка