Пошук по сайту


Лекція 2 Тема 1: Суб’єкти господарювання : загальні положення

Лекція 2 Тема 1: Суб’єкти господарювання : загальні положенняЛекція 2

Тема 2.1: Суб’єкти господарювання : загальні положення

 1. Поняття суб’єкта господарювання, його види.

 2. Утворення та державна реєстрація суб’єктів господарювання.

 3. Установчі документи.

 4. Припинення діяльності суб’єкта господарювання.

Література:

 1. Господарський кодекс України. - Київ: Право, 2009. - Глава 6.

 2. Щербина В.С. Господарське право України: Навч. посібник. - Київ: Юрінком Інтер, 2006. - Глава 5.

 3. Закон України “Про держану реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” // Урядовий кур’єр. -2003. - 8 жовтня.


1. Поняття суб’єкта господарювання, його види.

Суб’єкти господарювання - учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов’язків), мають відокремлене майно, несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством (ч.1 ст. 55 ГК України).

Суб’єктами господарювання є:

 • господарські організації – юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до Господарського кодексу України, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку;

 • громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці (ч.2 ст. 55 ГК України).

2. Утворення та державна реєстрація суб’єктів господарювання

Порядок утворення суб’єкта господарювання:

 • загальний - за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу;

 • спеціальний - у випадках, спеціально передбачених законодавством, - за рішенням інших органів, організацій і громадян.

Способи утворення суб’єкта господарювання:

  • шляхом заснування нового суб’єкта господарювання;

  • шляхом реорганізації (злиття, приєднання, виділення, поділу, перетворення) діючого (діючих) суб’єкта (суб’єктів) господарювання;

  • шляхом примусового поділу (виділення) діючого суб’єкта господарювання за розпорядженням антимонопольних органів відповідно до антимонопольно-конкурентного законодавства України.

Суб’єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа-підприємець у порядку, визначеному законом.

Відкриття суб’єктом господарювання філій (відділень), представництв без створення юридичної особи не потребує їх державної реєстрації.

Відомості про відокремлені підрозділи суб'єктів господарювання залучаються до її реєстраційної справи та включаються до Єдиного державного реєстру в порядку, визначеному законом.

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців – це засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій, які передбачені законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру.

Порядок проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців включає, зокрема:

 • перевірку комплектності документів, які подаються державному реєстратору, та повноти відомостей, що вказані в реєстраційній картці;

 • перевірку документів, які подаються державному реєстратору, на відсутність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації;

 • внесення відомостей про юридичну особу або фізичну особу - підприємця до Єдиного державного реєстру;

 • оформлення і видачу свідоцтва про державну реєстрацію та виписки з Єдиного державного реєстру.

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи - підприємця.

Розмір реєстраційного збору:

 1. При державній реєстрації:

10 НМДГ - для юридичної особи, 2 НМДГ - для фізичної особи - підприємця.

 1. При державній реєстрації змін:

до установчих документів юридичної особи - 30% від 10 НМДГ, імені або місця проживання фізичної особи - 30% від 2 НМДГ.

 1. За заміну свідоцтва про державну реєстрацію у зв’язку з його втратою або пошкодженням та за видачу дубліката оригіналу установчих документів та змін до них, засвідчених державним реєстратором - 1 НМДГ.

3. Установчі документи

Установчі документи субєкта господарювання (ст. 57 ГК України):

 • рішення про його утворення або засновницький договір;

 • статут (положення) суб’єкта господарювання.

Дані, які повинні бути зазначені в установчих документах:

  • найменування суб’єкта господарювання;

  • мета і предмет господарської діяльності;

  • склад і компетенція органів управління;

  • порядок прийняття рішень органами управління;

  • порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків;

  • умови реорганізації та ліквідації.

Засновницький договір:

 • зобов’язання засновників утворити суб’єкт господарювання;

 • порядок спільної діяльності щодо утворення;

 • умови передачі майна;

 • порядок розподілу прибутків і збитків;

 • управління діяльністю суб’єкта господарювання та участь в ньому засновників;

 • порядок вибуття та входження нових засновників;

 • інші умови діяльності;

 • порядок реорганізації та ліквідації.

Статут:

 • найменування;

 • мета і предмет діяльності;

 • розмір і порядок утворення статутного та інших фондів;

 • порядок розподілу прибутків і збитків;

 • органи управління і контролю, їх компетенція;

 • умови реорганізації та ліквідації;

 • інші відомості.

Положенням визначається господарська компетенція органів державної влади, органів місцевого самоврядування чи інших суб’єктів у випадках, визначених законом.

Статут (положення) затверджується власником майна (засновником) суб’єкта господарювання чи його представниками, органами або іншими суб’єктами відповідно до закону.

4. Припинення діяльності суб’єкта господарювання

Припинення діяльності суб’єкта господарювання здійснюється:

 • за рішенням власника (власників) чи уповноважених ним (ними) органів;

 • за рішенням інших осіб - засновників суб'єкта господарювання чи їх правонаступників;

 • за рішенням суду.

Види припинення діяльності: добровільне, примусове.

Форми припинення діяльності: ліквідація, реорганізація.

Способи реорганізації суб’єкта господарювання:

1) Злиття двох і більше суб’єктів господарювання в один означає перехід усіх майнових прав та обов’язків кожного з них до суб’єкта господарювання, що утворений внаслідок злиття;

2) Приєднання одного або кількох суб’єктів господарювання до іншого суб’єкта господарювання означає, що до цього останнього переходять усі майнові права та обов'язки приєднаних суб’єктів господарювання;

3) Поділ суб’єкта господарювання означає, що усі його майнові права і обов’язки переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках до кожного з нових суб’єктів господарювання, що утворені внаслідок цього поділу;

4) Виділення одного або кількох нових суб’єктів господарювання означає, що до кожного з них переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права і обов'язки реорганізованого суб’єкта;

5) Перетворення одного суб’єкта господарювання в інший до новоутвореного суб’єкта господарювання переходять усі майнові права і обов'язки попереднього суб’єкта господарювання.

Суб’єкт господарювання ліквідується:

 • за рішенням власника (власників) чи уповноважених ним (ними) органів, засновників суб’єкта господарювання чи їх правонаступників, або суду;

 • у зв’язку із закінченням строку, на який він створювався, чи у разі досягнення мети, заради якої його було створено;

 • у разі визнання його в установленому порядку банкрутом, крім випадків, передбачених законом;

 • у разі скасування його державної реєстрації у випадках, передбачених законом.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Лекція 5 еп Тема Аналіз ефективності природоохоронної діяльності
Природоохоронні заходи (поз) здійснюються суб’єктами господарювання з метою з метою забезпечення ефективного використання пр та недопущення...

Тема 6: Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання
Використання у підприємницькій діяльності прав інших суб’єктів господарювання (комерційна концесія)

Інформація про суб’єктів господарювання, уповноважених на проведення...
Категорія колісних транспортних засобів, на перевірку яких уповноважений суб`єкт господарювання

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 8 Облікові політики,...
Стандарт призначений для покращання доречності та достовірності фінансових звітів суб'єкта господарювання та зіставності таких фінансових...

1. Національна економіка: етимологія поняття. Об’єкти та суб’єкти національної економіки
Національна економіка: етимологія поняття. Об’єкти та суб’єкти національної економіки

Тема заняття
Дослідити основні показники що характеризують сучасний стан суб’єктів господарювання та виявити основні тенденції в їх розвитку (...

6. Політичні еліти та політичне лідерство. Еліта як суб’єкт політики
Різні суб'єкти політики справляють на політику неоднаковий вплив. Окремі громадяни І соціальні групи не беруть безпосередньої участі...

6. Політичні еліти та політичне лідерство. Еліта як суб’єкт політики
Різні суб'єкти політики справляють на політику неоднаковий вплив. Окремі громадяни І соціальні групи не беруть безпосередньої участі...

Регулювання цін в ринкових умовах господарювання
Одночасно ціна відображає споживчі властивості (корисність товару) купівельну спроможність грошової одиниці, ступінь рідкості товару,...

Загальна характеристика Управління Пенсійного фонду в Кременецькому районі
Суб’єкти, завдання, джерела зовнішнього І внутрішнього контролюБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка