Пошук по сайту


Робоча навчальна програма «конкурентне право»

Робоча навчальна програма «конкурентне право»

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ МВС УКРАЇНИ

КАФЕДРА ГОСПОДАРСЬКОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА
«Затверджую»

Перший проректор інституту з навчально-методичної та наукової роботи

полковник міліції

____________________В.В. Пашутін

«___» ______________ 2012

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
«КОНКУРЕНТНЕ ПРАВО»
галузь знань 0304 Право

спеціальність 7.03040101 Правознавство

освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст

(спеціалізація: господарсько-правова)

для студентів 5 курсу денної форми навчання факультету права
«Узгоджено»

Начальник навчально-методичного відділу

полковник міліції

____________________ О.П. Солоніна

«___» _______________ 2012


Донецьк 2012


Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Конкурентне право»
для студентів 5 курсу денної форми навчання факультету права
галузь знань 0304 Право

спеціальність 7.03040101 Правознавство

освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст

(спеціалізація: господарсько-правова)

підготовлена, Громенко Юлією Олександрівною, старшим викладачем кафедри господарського та екологічного права Донецького юридичного інституту МВС України

Робоча навчальна програма затверджена на засіданні кафедри господарського та екологічного права (протокол № 19 від 14 травня 2012 року)


Завідувач кафедри Г та ЕП М.Л. Шелухін 

ЗМІСТ
1. Анотація ....................................................................................................….......5

2. Тематичний план навчальної дисципліни...................................................…...7

3. Зміст робочої програми по темам курсу.....................................................…...9

4.  Семінарські заняття ...........................................................................................13

4.1. Методичні рекомендації по підготовці до семінарських занять ..................13

4.2. Плани семінарських занять ………………………….....................................14

4.3. Форми та методи роботи на семінарських заняттях …….........………..…..18

4.4. Кількість балів. Критерії оцінювання....………………………………….....19

5. Самостійна робота ...............................................................................................20

5.1. Методичні рекомендації по виконанню завдань для самостійної роботи ..20

5.2. Завдання для самостійної роботи студентів по темам курсу .......................21

5.3. Термін та вимоги до виконання ......................................................................31

5.4. Кількість балів. Критерії оцінювання ............................................................31

6. Система оцінки знань за модулями ..................................................................35

7. Теми рефератів ....................................................................................................36

8. Форми та методи контролю ...............................................................................37

8.1. Модульний контроль .......................................................................................38

8.2. Підсумковий контроль ....................................................................................39

9. Перелік питань для складання екзамену ..........................................................42

10. Перелік основної, додаткової та навчально-методичної літератури ..........46

СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

навчальної дисципліни «Конкурентне право»

для студентів 5 курсу факультету права

денної форми навчання

галузь знань 0304 Право

спеціальність 7.03040101 Правознавство

спеціалізація: господарсько-правова

освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст
ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИОсвітньо-кваліфікаційний рівень

спеціаліст

Обов’язкова чи за вибором

обов’язкова

Курс

5

Семестр

9,10

Загальна кількість годин

162

За підсумком годин:

аудиторних60

позааудиторних

102

Кількість кредитів

4,5

Кількість модулів

4

Кількість тем

11

Кількість модульних контролів

3

Лекції ( кількість годин)

26

Семінарські заняття

(кількість годин)

34

Самостійна робота

(кількість годин)

Підготовка рефератів, складання таблиць, схем, вирішення задач, участь у конференціях
102

Вид контролю

9 семестр – залік на основі результатів поточного модульного контролю;

10 семестр - екзамен
1. Анотація
Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Конкурентне право» розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки спеціалістів. Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах.

1.1. Мета навчальної дисципліни полягає в формуванні у студентів необхідних правових і економічних знань щодо науки конкурентного права, що невід’ємно пов’язані з їх підготовкою та подальшою професійною діяльністю.

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни: ознайомити студентів із основними поняттями, категоріями, інститутами науки та галузі конкурентного права України; засвоєння студентами положень, що стосуються конкурентного законодавства, антимонопольно-конкурентних правовідносин, об'єктів та суб'єктів конкурентного права, відповідальності за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства.

1.3. Предмет навчальної дисципліни складає сукупність законів і інших нормативно-правових актів, які регулюють відносини, пов'язані з конкуренцією, зокрема, вивчення конкурентного законодавства, що визначає систему антимонопольних органів, їх повноваження, порядок здійснення контролю за дотриманням конкурентного законодавства; правила поведінки суб’єктів господарювання на ринку, заборонені види антиконкурентних узгоджених дій і монополістичної діяльності; товарні і територіальні межі ринку, а також монопольне становище суб’єктів господарювання на ньому; відповідальність за порушення конкурентного законодавства, застосування адміністративного і судового порядку захисту конкуренції.

1.4. Зв’язки з забезпечуючими модулями (з іншими начальними дисциплінами). Навчальна дисципліна «Конкурентне право» є однією з професійно орієнтованих дисциплін підготовки фахівців зі спеціальності 7.03040101 "Правознавство". Навчальна дисципліна передбачає вивчення студентами основних правових інститутів конкурентного права, спираючись на вже одержані знання з господарського права і господарсько-процесуального права, а також теорії держави та права, цивільного, адміністративного, кримінального та інших галузей права.

1.5. Зміст навчальної дисципліни

Модуль № 1. Загальна частина конкурентного права

Тема № 1. Поняття, система та завдання конкурентного права.

Тема № 2. Конкурентне законодавство зарубіжних країн.

Тема № 3. Законодавче та організаційне забезпечення конкурентної політики в Україні.

Модуль № 2. Особлива частина конкурентного права. Підтримка і розвиток економічної конкуренції

Тема № 4. Узгоджені дії суб’єктів господарювання.

Тема № 5. Правові засади контролю за економічною концентрацією.

Тема № 6. Регулювання монополій.

Тема № 7. Правове регулювання діяльності суб’єктів природних монополій.

Модуль № 3. Особлива частина конкурентного права. Порушення конкурентного законодавства

Тема № 8. Види порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

Тема № 9. Види порушень законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

Модуль № 4. Особлива частина конкурентного права. Правові засоби охорони та захисту економічної конкуренції

Тема № 10. Процесуальні норми конкурентного права

Тема № 11. Відповідальність за порушення конкурентного законодавства

1.6. В результаті засвоєння навчальної дисципліни «Конкурентне право» студенти повинні знати:

  • понятійний апарат навчальної дисципліни «Конкурентне право»;

  • основні нормативно-правові акти, що застосовуються при регулюванні відносин у сфері конкуренції;

  • правові основи діяльності Антимонопольного комітету України;

  • особливості діяльності природних монополій;

  • види та суть порушень законодавства про захист економічної конкуренції та законодавства про захист від недобросовісної конкуренції;

  • процесуальні норми конкурентного законодавства.

Після опанування основного змісту програми даної навчальної дисципліни студенти повинні вміти:

  • порівнювати і аналізувати норми законодавства, що регулює правовідносини у сфері захисту економічної конкуренції;

  • застосовувати навички та знання набуті при вивченні теоретичного матеріалу до конкретних життєвих ситуацій;

  • тлумачити законодавство;

  • узагальнювати практику реалізації окремих норм конкурентного права та робити відповідні висновки.

1.7. Складовою самостійної роботи студентів є опрацювання прослуханого лекційного матеріалу; робота з першоджерелами та нормативно-правовою базою; ознайомлення з матеріалами правозастосовчої практики; вивчення окремих тем та питань, що винесені на самостійне опрацювання, написання короткого конспекту з цих питань; підготовки до семінарських занять; вирішення практичних завдань (в т.ч. їх письмове оформлення); підготовка реферативних доповідей за темами, закріпленими викладачем за кожним студентом.

Програма розрахована на 162 години, у тому числі 26 годин лекцій і 34 години семінарських занять.

Тематичний план

з навчальної дисципліни «Конкурентне право»

для студентів 5 курсу денної форми навчання факультету права

на 2012-2013 навчальний рік (IX-X семестри)


Назва тем


Всього годин

Кількість годин аудиторної роботи


Самостійна робота


Примітка

зокрема

лекції

семінари

1

2

3

4

5

6

IX семестр

Модуль № 1. Загальна частина конкурентного права

36

6

6

24
Тема № 1. Поняття, система та завдання конкурентного права

12

2

2

8
Тема № 2. Конкурентне законодавство зарубіжних країн

12

2

2

8
Тема № 3. Законодавче та організаційне забезпечення конкурентної політики в Україні

12

2

2

8
Модуль № 2. Особлива частина конкурентного права. Підтримка і розвиток економічної конкуренції

48

8

8

32
Тема № 4. Узгоджені дії суб’єктів господарювання

12

2

2

8
Тема № 5. Правові засади контролю за економічною концентрацією

12

2

2

8
Тема № 6. Регулювання монополій

12

2

2

8
Тема № 7. Правове регулювання діяльності суб’єктів природних монополій

12

2

2

8
Модульний контроль (модульна контрольна робота № 1)
Модуль № 3. Особлива частина конкурентного права. Порушення конкурентного законодавства

38

4

10

24
Тема № 8. Види порушень законодавства про захист економічної конкуренції

18

2

4

12
Тема № 9. Види порушень законодавства про захист від недобросовісної конкуренції

20

2

6

12
Модульний контроль (модульна контрольна робота № 2)
Всього годин

122

18

24

80
Вид контролю: залік
X семестр

Модуль № 4. Особлива частина конкурентного права. Правові засоби охорони та захисту економічної конкуренції

40

8

10

22
Тема № 10. Процесуальні норми конкурентного права

20

4

4

12
Тема № 11. Відповідальність за порушення конкурентного законодавства

20

4

6

10
Модульний контроль (модульна контрольна робота № 3)
1

2

3

4

5

6

Всього годин

40

8

10

22
Всього годин за навчальною дисципліною

162

26

34

102
Вид контролю: екзамен
3. Зміст робочої програми по темам курсу
Модуль № 1. Загальна частина конкурентного права
  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Робоча навчальна програма на 2009-2010 навчальний рік Церковне право для спеціальності
Робоча програма навчального курсу “Церковне право” розроблена для студентів спеціальності 060101, Правознавство

Робоча навчальна програма Дисципліни
Примітка: Робоча навчальна програма для спеціальності затверджується головою Науково-методичної ради інституту

Робоча навчальна програма Дисципліни “Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму 0804 – Комп’ютерні науки

Робоча навчальна програма філософія освіти для напряму професійної...
Філософія освіти: Робоча навчальна програма для магістрів / Укладач Огнев'юк В. О. – К.: Видавництво "Університет" Київського університету...

Робоча програма навчальної дисципліни земельне право напрям підготовки 030401 «Правознавство»
Робоча програма навчальної дисципліни «Земельне право» для студентів 3 курсу юридичного факультету нні права та безпеки денної форми...

Робоча навчальна програма з дисципліни
Навчальна програма з дисципліни "Спеціальна психодіагностика" / Сост. А. В. Кірейчев. Севастополь: нкп пнпу, 2012. с

Робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Правові системи світу» для студентів за напрямом підготовки: 081 «Право»

Робоча навчальна програма Поурочно-тематичний план
Навчальна програма розроблена на основі типової програми для підготовки агентів з організації готельного сервісу та туризму, відповідно...

Робоча навчальна програма зі спеціального навчального курсу
«Порівняльне кримінальне право» є спеціальним начальним курсом. Викладається у 1 семестрі для студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний...

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологія спорту»
Робоча програма дисципліни «Психологія спорту» складена відповідно до навчальної програми, її місця І призначенню в структурно-логічний...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка