Пошук по сайту


Робоча програма навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліниФорма № ОНМУ Н - 3.04
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра цивільного та трудового права

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ«ПРАВОВІ СИСТЕМИ СВІТУ»
081 «Право»
Юридичний факультет

2015 – 2016 навчальний рік

Робоча програма навчальної дисципліни «Правові системи світу» для студентів за напрямом підготовки: 081 «Право».
Розробники:

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри цивільного та трудового права

Протокол від “____”_______2015 року №


Завідувач кафедри «ЦТП»,

д. ю.н.,проф. Г.Г. Мошак

©., 2015 рік

© ОНМУ, 2015 рік
  1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів - 3 (EСTS)

Галузь знань

081Право

(шифр і назва)

Нормативна


Напрям підготовки

081 Правознавство

(шифр і назва)

Модулів – 1

Рік підготовки:

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: реферат

Семестр:

1-й

Загальна кількість

годин – 90

Лекції:

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 6

Освітньо-кваліфікаційний рівень:магістр

14 год.

Семінарські заняття:

16 год.

Практичні заняття:

-

Самостійна робота:

60 год.

Індивідуальні завдання:

-

Вид контролю:

диференційований залік,

Примітка:

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить – 30/60
2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Сучасний період у розвитку людства пов'язаний з двома суперечливими процесами: по-перше, намаганням держав досягти своєї самостійності, ідентичності; по-друге, тенденціями до об’єктивного зумовлених: інтеграції і глобалізації. Це стосується і розвитку правових систем світу та відповідних національно-правових систем конкретних країн.

Мета спецкурсу. Кожне політичне суспільство, кожна держава виробляє своє власне право в залежності від властивих йому характеристик, стану його розвитку, його філософії, ідеології, вірувань і устремлінь. У певному змісті, право того чи іншого конкретного суспільства носить унікальний характер, будучи вираженням освоєної цим суспільством особливої концепції соціального порядку, а також підтвердженням того завдання, що суспільство покладає на право. Різним політичним суспільствам, різним країнам і навіть різним історичним епохам властиві різні державні правові системи зі своїми особливими базовими принципами, юридичними концепціями і категоріями, із своїми особливими побудовами, виконанням і призначенням правових норм.

У той же час, незважаючи на подібне різноманіття права різних країн, у ньому простежуються деякі подібні риси і певний технічний, політичний і культурний взаємозв'язок. Ретельне порівняльне дослідження дозволяє розподілити право різних країн по декількох великих групах права, іменованими системами права.

У сучасному світі посилюються інтеграційні процеси в багатьох сферах державного й громадського життя. Це відноситься і до правової сфери. Світове співтовариство й держави визнають важливе значення загально правових систем. Зростає інтерес до вивчення і взаємного використання досвіду розвитку національних законодавств, обміну правовою інформацією і науковими ідеями.

Тому основною метою даної дисципліни є одержання, оновлення і поглиблення узагальнених достовірних знань про правові системи сучасного світу, пізнання глибинних зв'язків державно-правового життя, котрі визначають його історичний рух. Спираючись на досягнення інших галузей наукового знання, дисципліна "Правові системи світу " формулює наукові закони, поняття та визначення державних і правових явищ, які надають можливість не тільки з'ясувати сутність, зміст і різновиди правових сімей світу, а й використати отримані знання для здійснення прогресивних суспільних реформ.

Завдання курсу: Учбова дисципліна "Правові системи світу" досліджує загальні закономірності зародження, еволюційного розвитку правових систем, галузей та інститутів державного права, аналіз відомих дослідникам пам'яток права, усвідомлення слухачами магістратури нерозривності європейсько-правової та світової традицій, яка має беззастережний вплив на формування правової системи України.

Студент повинен знати:

- порядок формування та становлення правових систем сучасності;

- поняття правової системи;

- класифікацію основних правових систем сучасності;

- джерела права в основних правових системах сучасності;

- типологічні особливості правової системи України.

Студент повинен вміти:

- належним чином опановувати запропоновану літературу;

- виконувати тестові завдання до кожної теми.


3. Програма навчальної дисципліни
Тема 1. Поняття "правові системи світу" як науки та навчальної дисципліни
Правова система, структура правової системи; статичні елементи структури правової системи: система права; система законодавства; правова культура; юридичні установи; принципи права; динамічні елементи структури правової системи: правотворчість; правореалізація; юридична практика; правові відносини; функції правової системи: інтегративна функція, регулятивна функція, комунікативна функція, охоронна функція; джерела права; форми (джерела) права; звичай; правовий звичай; судова практика; судовий прецедент; правова доктрина; нормативно-правовий акт; закон; делеговане законодавство; нормативно правовий договір.
Тема 2. Класифікація правових систем світу
Критерії класифікації правових систем: роль правових джерел, концепція "західного права", технічний та ідеологічний критерії, "правовий стиль", тип праворозуміння, первинність створення оригінальних правових рішень, поширеність та впливовість у світі; правова сім'я;романо германська правова сім'я; англосаксонська правова сім'я; традиційні правові системи; релігійні правові системи; світські правові системи: домінуючі, ті, що наближені до них; зближення національних правових систем; уніфікація національних правових систем; модельні нормативно правові акти.
Тема 3. Значення правового звичаю в основних правових системах
Звичай; легітимація звичаю; правовий звичай; правове переконання; соціологічна концепція; позитивістська теорія; компіляція; кодифікація; звичаї, що виступають на додаток до закону; звичаї, що діють замість закону; звичаї, що діють всупереч закону.

Тема 4. Роль судової практики в романо-германському, англосаксонському та мусульманському праві
Судова практика, правотворча діяльність судів; судовий прецедент; види судових прецедентів: обов'язкові та необов'язкові; структура судового прецеденту; принцип обов'язкового дотримання прецедентів; інститут перегляду (скасування) прецеденту.

Тема 5. Закон як джерело права в основних правових системах
Нормативно-правові акти, критерії класифікації нормативно-правових актів; закон; конституція; конституційні закони; органічні закони; підзаконні нормативно-правові акти; система законодавства; кодифікація; види статутів парламенту; делеговане законодавство; переваги делегованого законодавства; недоліки делегованого законодавства.
Тема 6. Релігійні правові системи.

Релігійні правові системи, іудейське право; принципи іудейського права; джерела іудейського права; індуське право; джерела індуського права; кодифікація індійського права; рецепція англійського права; канонічне право; джерела канонічного права.
4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

усього

у тому числі

л

с

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1.

Змістовий модуль І.

Тема1. Поняття "Правові системи світу" як науки та навчальної дисципліни

12

2

28

Тема2. Класифікація правових систем світу

14

2

210

Тема3. Звичай в основних правових системах світу

13

2

29

Тема4. Роль судової практики в романо-германському, англосаксонському та мусульманському праві

18

2

412

Тема5. Закон як джерело права в основних правових системах

13

2

29

Тема6. Релігійні правові системи

20

4

412

Разом за змістовим модулем 1

90

14

16605. Теми семінарських занятьз/п

Назва теми

Кількість годин

1

Тема1. Поняття "Правові системи світу" як науки та навчальної дисципліни

2

2

Тема2. Класифікація правових систем світу

2

3

Тема3. Звичай в основних правових системах світу

2

4

Тема4. Роль судової практики в романо-германському, англосаксонському та мусульманському праві

4

5

Тема5. Закон як джерело права в основних правових системах

2

6

Тема6. Релігійні правові системи

4
Усього

16


6. Теми практичних занять

Навчальним планом практичні заняття не передбачені.
7. Теми лабораторних занять

Навчальним планом лабораторні заняття не передбачені
8. Самостійна роботаз/п

Назва теми

Кількість годин

1

Тема1. Поняття "Правові системи світу" як науки та навчальної дисципліни

8

2

Тема2. Класифікація правових систем світу

10

3

Тема3. Звичай в основних правових системах світу

9

4

Тема4. Роль судової практики в романо-германському, англосаксонському та мусульманському праві

12

5

Тема5. Закон як джерело права в основних правових системах

9

6

Тема6. Релігійні правові системи

12
Усього

60


9. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Індивідуальним навчально-дослідним завданням виступає написання та захист рефератів з проблематики дисципліни, теми яких студент обирає за власним бажанням з переліку тем. Виконання цього індивідуального навчально-дослідного завдання виступає необхідною умовою допуску до складання іспиту з дисципліни.

10. Методи навчання

Основними видами навчальних занять є: лекції, семінарські заняття, консультації. Впроваджується індивідуалізація та розширення самостійної роботи студентів у вирішенні поставлених практичних завдань.

  1. Лекція – така форма аудиторного заняття студентів, що забезпечує доведення викладачем навчального матеріалу шляхом викладення загальних і специфічних положень теми курсу.

  2. Семінарські заняття – така форма аудиторних занять, що передбачає різноманітні варіанти прояву студентами рівня засвоєння лекційного матеріалу, інформації, що була здобута ними при самостійному опрацюванні наукової та науково-методичної літератури.

3. Консультації студентів – така форма заняття (аудиторного або індивідуального) із окремим студентом (групою студентів, лекційним потоком в цілому), метою якої є з’ясування студентом (групою студентів) окремих питань або аспектів теми, що були ним (ними) недостатньо засвоєні, роз’яснення змісту та особливостей розуміння окремих проблем, зокрема, понятійного апарату, теми.

11. Методи контролю

При вивченні начальної дисципліни «Правові системи світу» використовуються наступні методи контролю:


- оцінювання роботи студента впродовж аудиторних занять (систематична підготовка до семінарських занять, відповіді на запитання викладача, активна участь у дискусіях за темою заняття);

- оцінювання за виступ в аудиторії із самостійно підготовленою доповіддю за темою семінарського заняття (структурованість доповіді, обґрунтованість матеріалу, що викладається, зацікавленість слухачів);

- оцінювання за виконання комплексної контрольної роботи (виконання комплексної контрольної роботи може проводитися з використанням ПК або у паперовому вигляді) – студент має продемонструвати знання за усіма темами курсу;

До поточної оцінки можуть бути додані бали за участь студента у науково-дослідній, пошуковій роботі, олімпіадах та конференціях.

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку, який складається з усіх вищезазначених форм роботи.

Підвищення оцінки здійснюється у формі усного опитування або у вигляді письмової роботи за темами курсу.

12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИЗалік (9 семестр)

поточний та модульний контроль

Завдання №1

Завдання №2

Завдання №3

Реферат, доповідь

Завдання №4

Завдання №5

Завдання №6

усна активність

Підсумковий контроль

10

10

10

20

10

10

10

20

100


Шкала оцінювання: національна та ЄКТС
Оцінка за шкалою ЄКТС

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка за національною шкалою

для курсової

для заліку

А

90-100

відміннозараховано

В

82-89

добре

С

74-81

D

64-73

задовільно

E

60-63


FX

35-59

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

F

1-34

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


13. Методичне забезпечення

Робоча програма навчальної дисципліни; конспект лекцій; плани семінарських занять та методичні рекомендації до них; завдання для самостійної роботи; підручники та посібники.
14. Рекомендована література

Базова:

1. Алебастрова И. А. Основи американского конституционализма. — М, 2001.

2. Алексеев С. С. Право: азбука — теория — философия: опьіт комплексного исследования. — М., 1999.

3. Алексеев С. С. Право на пороге нового тысячелетия: Некоторые тенденции мирового правового развития — надежда и драма современной зпохи. — М., 2000.

4. Аннерс 3. История европейского права. — М., 1994.

5. Арден Ф. Франция: государственная система. — М., 1994.

6. Берман Г. Дж. Западная традиция права: зпоха

формирования. — М., 1994.

7. Бернхем В. Вступ до права та правової системи США. —

К.,1999.

8. Бехруз X. Введение в сравнительное правоведение. — Одесса, 2002.

9. Боботов С. В. Конституционная юстиция (сравнительньїй анализ). — М., 1994.

10. Боботов С. В., Жигачев И. Ю. Введение в правовую систему США. — М., 1997.

11. Богдановская И. Ю. Судейское право и его современная роль // Право и демократия: Межвуз. сб. науч. тр. — М., 1995.

12. Богдановская И. Ю. Закон в английском праве. — М, 1987.
13. Богдановская И. Ю. Судебньїй прецедент как категория общего права // Право и политика. — 2002. — № 7 (31). — С. 18-23.

14. Богдановская И. Ю. Правовьіе системи Канади, Австралии и Новой Зеландии: особенности развития // Право и политика. — 2002. — № 8 (31). — С. 21-25.

15. Бостан С. К., Тимченко С. М. Державне право зарубіжних

країн. — К., 2005.

16. Вишневский А. А. Каноническое право в Западной Европе. —

М, 1994.

17. Гарнер Д. Великобритания. Центральное и местное

управление — М, 1984.

18. Гелей С. Д., Рутар С. М. Політико-правові системи світу: Навч. посіб. — К., 2006.

19. Георгіца А. 3. Конституційно-правові інститути зарубіжних країн. — Чернівці, 1994.

Додаткова:

20. Георгіца А. 3. Конституційне право зарубіжних країн. — Тернопіль, 2003.

21. Горохов С. Индуизм, общество, государство // Азия и Африка сегодня. — 1999. — № 12 (509). — С. 13-19.

22. Давид Р., Жоффре-Спиннози К. Основньїе правовьіе системи современности. — М., 1999.

23. Денисов В. Н. Системи права развивающихся стран. — К.,

1978.

24. Дмитрієв А. І., Шепель А. О. Порівняльне правознавство: Навч.посіб. — К., 2003.

25. Евдокимов В. Б. Местные органы власти в зарубежных странах. — Екатеринбург, 1997.

26. Жалинский А., Рерихт А. Введение в немецкое право. — М, 2001.

27. Жданов Н. В. Исламская концепция и миропорядок. — М., 1991.

28. Избирательньїе системи стран мира. Формирование

парламентов, вибори президентов / Под ред. П. И. Савицкого. —

Екатеринбург, 1993.

29. Избирательньїе системи стран мира. Формирование

парламентов. Выборы президентов / Отв. ред. П. И. Савицкий. —

Екатеринбург, 1999.

30. Ислам. Краткий справочник. — М., 1983.

31. Испания. Конституция и законодательньїе актьі. — М., 1982.

32. История государства и права зарубежньїх стран / Под общ.

ред. Н.А. Крашенинниковой и О. А. Жидкова. — М., 1999.

33. Каррі Девід П. Конституція Сполучених Штатів Америки / Пер. з англ. О. М. Мокровольського. — К., 1993.

34. Конституции государств Европейского Союза. — М., 1999.

35. Конституции зарубежньїх государств. — М., 1996.
36. Конституционное право зарубежньїх стран / Под ред. М. В. Баглая, Ю. Н. Лейбо, Л. М. Знтина. — М., 2005.

37. Конституционное (государственное) право зарубежньїх стран / Под ред. Б. А. Страшуна. — М, 2005. — Т. 1-2.

38. Крашенинникова Н. А. Индусское право. История и современность. — М., 1982.
39. Кросе Р. Прецедент в английском праве. — М., 1985.

40. Крутоголов М. А. Парламент Франции. — М., 1988.

41. Крутоголов М. А. Президент Французской Республики.

Правовое положение. — М., 1980.

42. Кудрявцев М. К. Кастовая система в Индии. — М, 1992.

43. Кузнецов В. Религия в обществе и государстве // Азия и

Африка сегодня. — 2001. — № 6. — С. 13-20.

44. Лафитский В. И. Основы конституционного строя США. — М,

1998.

45. Лісничий В. В. Політичні та адміністративні системи

зарубіжних країн. — К., 2004.

46. Лубський В. І., Борис В. Д. Мусульманське право. —К.. 1997.

47. Лузин В. Место и роль конституционного соглашения в

системе источников права Англии // Правоведение. — 1999. — № 2. — С. 103-106.

48. Марченко М. Н. Курс сравнительного правоведения. — М.,

2002.

49. Марченко М. Н. Вторичные источники романо-германского

права // Вестн. МГУ. — Сер. 11. Право. — 2000. — № 4. — С. 52-63.

50. Марченко М. Н. Закон в системе источников романо-германского права // Вестн. МГУ. — Сер. 11. Право. — 2000. — № 3. —С. 33^13.

51. Марченко М. Н. Источники романо-германского права: понятие, видьі, классификация // Вестн. МГУ. — Сер. 11. Право. — 2000. — № 2. — С. 14-28.

52. Марченко М. Н. Отличительньїе особенности романо-германского права // Вестн. МГУ. — Сер. 11. Право. — 2000. — № 1. — С. 26-42.

53. Медушевский А. Н. Сравнительное конституционное право и

политические институтьі: Курс лекций. — М., 2002.

54. Мишин А. А. Принцип разделения властей в

конституционном механизме США. — М., 1984.

55. Овсепян Ж. И. Судебньїй конституционньїй контроль в

зарубежньїх странах. — Ростов н/Д, 1992.

56. Оборотов Ю. Н. Традиции и новации в праве. — Одесса, 2001.

57. Оборотов Ю. Н. Общеправовое развитие и евроазийская

правовая семья // Философия права. — 2001. — № 1. — С. 71-74.

58. Общая теория государства и права: Академ. курс: В 2 т. / Под ред. М. Н. Марченко. — М., 1998.

59. Оніщенко Н. М. Правова система: проблеми теорії. — К., 2002.

60. Осакве К. Сравнительное правоведение в схемах: Общая и особенная части: Учеб.-практ. пособие. — М., 2000.

61. Осакве К. Типология современного российского права на

фоне правовой картьі мира // Государство и право. — 2001. — № 4.

— 12-22.

62. Подольская Н. А. Прецедент как источник права в романо-

германской правовой семье // Вестн. МГУ. — Сер. 11. Право. —

1999. — № 6. — С. 80-88.

63. Порівняльне правознавство: підручник / За ред. В. Д.

Ткаченка. — К., 2003.

64. Правовьіе системьі стран мира: Знциклопедический

справочник / Отв. ред. А. Я. Сухарев. — М., 2001.

65. Проблеми общей теории государства и права: Учеб. для вузов / Под общ. ред. В. С. Нерсесянца. — М., 1999.

66. Решетников Ф. М. Правовьіе системи стран мира. — М., 1993.

67. Романов А. К. Правовая система Англии: Учебн. пособие. — М, 2000.

68. Рулан Н. Юридическая антропология / Пер. с франц., отв. ред. В. С. Нерсесянц. — М., 2000.

69. Саидов А. X. Основи мусульманского права: Курс лекций.

— Ташкент, 1995.

70. Саидов А. X. Сравнительное правоведение (основние

правовне системи современности): Учебник / Под ред. В. А.

Туманова. — М., 2000.

71. Савчин М. В. Порівняльне правознавство. Загальна частина: Навч. посіб. — К., 2005.

72. Сахаров Н. А. Институт президентства в современном мире.

— М., 1994.

73. Синицнна И. Е. Обнчай и обнчное право в современной Африке. История изучения, кодекси обнчного права. — М, 1978.

74. Синюков В. Н. Правовне системи и правовне семьи // Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. — М., 1999.

75. Синюков В. Н. Российская правовая семья: Введение в

обшук» теорию. — Саратов, 1994.

76. Современньїе зарубежньїе конституции. — М., 1991-1992.

77. Современное право КНР. — М., 1985.

78. Соединенньїе Штатьі Америки. Конституция и законодательньїе акта. — М., 1993.

79. Судебная практика как источник права. — М., 2000.

80. Судебньїе системьі западньїх государств. — М., 1991.

81. Супатаев М. А. Право в современной Африке (основньїе чертьі и тенденции развития) — М., 1989.

82. Супатаев М. А. Право в странах Восточной Африки. — М.,1984.

83. Сурилов А. А. Теория государства и права: Учеб. пособие.

— К.: Одесса, 1989.

84. Сюкияйнен Л. Р. Мусульманское право. Вопросьі теории и

практики. — М., 1986.

85. Сюкияйнен Л. Р. Шариат и мусульманско-правовая культура.

— М, 1997.

86. Теория государства и права: Учебник / Под ред.

В.М.Корельского и В. Д. Перевалова. — М, 1998.

87. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н. И.

Матузова и А. В. Малько. — М., 1997.

88. Тихомиров Ю. А. Курс сравнительного правоведения. — М.,

1996.

89. Тихомиров Ю. А. Право: национальное, международное,

сравнительное // Государство и право. — 1999. — № 8. — С. 5-12.

90. Урьяс Ю. П. Механизм государственной власти ФРГ. — М.,

1988.

91. Федеративная Республика Германия. Конституция и

законодательньїе актьі. — М., 1991.

92. Фомичев А. В. Основи конституционного права США. — Спб., 2005.

93. Французская Республика. Конституция и законодательньїе акти. — М, 1989.

94. Фридмзн Л. Введение в американское право. — М., 1993.

95. Харитонов Е. О. Рецепция римского частного права. —

Одесса,1996.

96. Харитонова О. І., Харитонов Є. О. Порівняльне право Європи:

Основи порівняльного правознавства. Європейські традиції. — X.,

2002.

97. Хайдарова М. Є. Основньїе направлення и школьї

мусульманского права // Мусульманское право. — М., 1984. — Є. 38—48.

98. Хачим Ф. И. Вопросьі государства и права в идеологии

исламского фундаментализма // Правоведение. — 2000. — № 1 (228).

— Є. 20-27.

99. Хессе К. Основи конституционного права ФРГ. — М., 1981.

100. Цвайгерт К., Кетц X. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. — М., 1998. — Т. 1: Основи.

101. Цунзо Инако Современное право Японии. — М., 1981.

102. Чиркин В. Е. Злементн сравнительного государствоведения.

— М, 1994.

103. Чиркин В. Е. Государствоведение: Учебник. — М., 1999.

104. Чиркин В. Е. Мусульманская концепция права //

Мусульманское право (структура и современние институтн). — М., 1984.

— Є. 3-12.

105. Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. — К., 2001.

106. Шаповал В. М. Конституційні системи зарубіжних країн.

— К., 1992.

107. Шаповал В. М. Основний закон України у світовому

конституційному вимірі // Право України. — 2002. — № 2. — С. 10-18.

108. Злон М. Еврейское право: Пер. с иврита / Под общ. ред. И.Ю. Козлихина. — СПб., 2002.

109. Юдовская А. Я. Зволюция права в государствах Европьі и Америки. — СПб., М, 1996.

110. Явич Л. С. Сущность права. — Л., 1985.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психодіагностика»
Робоча програма дисципліни "Психодіагностика" складена відповідно до навчальної програми, місцем І призначенням цієї дисципліни в...

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологія масових комунікацій»
Робоча програма дисципліни "Психологія масових комунікацій" складена відповідно до навчальної програми, місця І призначення цієї...

Робоча програма навчальної дисципліни гендерна філософія
Робоча програма з гендерної філософії: теорія, методологія та вимірювання для студентів усіх спеціальностей

Робоча програма навчальної дисципліни земельне право напрям підготовки 030401 «Правознавство»
Робоча програма навчальної дисципліни «Земельне право» для студентів 3 курсу юридичного факультету нні права та безпеки денної форми...

Робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри філософії та політології Кіровоградського державного педагогічного університету...

Робоча програма навчальної дисципліни загальна педагогіка напрям...
Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка» : 0402 Фізико-математичні науки

Робоча програма навчальної дисципліни «Основи аудиту»
Робоча програма дисципліни «Основи аудиту» для студентів за напрямом підготовки 030509 «Облік І аудит» спеціальністю 03050901 «Бухгалтерський...

Програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів Донну за напрямом підготовки 030301 «Історія» бакалавр, «Політологія» бакалавр,...

Робоча програма навчальної дисципліни історія педагогіки напрям підготовки...
Робоча програма дисципліни «Історія педагогіки» для студентів напряму підготовки 020303 Філологія. Українська мова та література....

Робоча програма навчальної дисципліни «Чинники успішного працевлаштування за фахом»
Робоча програма дисципліни «Чинники успішного працевлаштування за фахом» для студентів за напрямом підготовки 070106 «Автомобільний...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка