Пошук по сайту


План: Вступ. Розділ Загальна характеристика поняття корупція. 1 Етимологія слова «корупція»

План: Вступ. Розділ Загальна характеристика поняття корупція. 1 Етимологія слова «корупція»

Сторінка1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8


Курсова робота

Корупція

ПЛАН:

Вступ.


Розділ 1. Загальна характеристика поняття корупція.

1.1 Етимологія слова «корупція».

1.2 Наукове розуміння поняття «корупція».

1.3 Нормативно-правове розуміння корупції.

Розділ 2. Корупційні злочини і корупційна злочинність.

2.1 Обгрунтованість вживання терміну «корупційний злочин».

2.2 Підстави віднесення злочинів до категорії корупційних.

2.3 Види корупційних злочинів.

Розділ 3. Механізм корупційних відносин.

3.1 Визначення механізму корупційних відносин у науковій літературі.

3.2 Варіанти корумпованої поведінки.

3.3 Схеми корупційної поведінки.

Розділ 4. Стан, структура та тенденції розвитку корупції в Україні.

4.1 Хабарництво (ст. ст. 168 - 170 ККУ).

4.2 Результати застосування Закону України «Про боротьбу з корупцією».

Висновок.

Список використаної літератури.

ВСТУП
Корупція є однією з найактуальніших соціальних проблем сучасності. Деякі дослідники взагалі вважають, що корупція стала основною політичною проблемою кінця XX століття. За будь-яких підходів та оцінок однозначно одне - корупція є проблемою, розв’язання якої для багатьох країн є надзвичай­но актуальною справою. Це повною мірою стосується Украї­ни, високий рівень корумпованості якої визнано її політичним керівництвом, законодавчим ор-ганом, вітчизняними та зару­біжними аналітиками, відповідними міжнародними інститу­ціями.

Корупція в сучасних умовах стала чинником, який реально загрожує національній безпеці і конституційному ладу Украї­ни. Це явище негативно впливає на різні сторони суспільного життя: економіку, політику, управління, соціальну і правову сфери, громадську свідомість, міжнародні відносини. Корум­повані відносини все більше витісняють правові, етичні від­носини між людьми, із аномалії поступово перетворюються у норму поведінки.

В останні роки в Україні у сфері протидії корупції зробле­но досить багато - прийнято спеціальний антикорупційний закон та низку інших законодавчих актів антикорупційного спрямування, схвалено Концепцію боротьби з коруп-цією, роз­роблено спеціальну антикорупційну програму, на політичному рівні проголошено курс на посилення протидії цьому злу, за­проваджено система-тичне проведення на найвищому рівні організаційних заходів за участю керівників правоохоронних та інших державних органів, присвячених питанням протидії корупції тощо.

Однак, ці та інші, здійснювані в державі та суспільстві, за­ходи не привели до відчутних позитивних результатів у справі протидії корупції. Причин тому багато - як об’єктивних, так і суб’єктивних. Одна з них полягає у тому, що протягом існу­вання України як незалежної держави антикорупційні процеси не мали належного наукового забезпечення. Власне, на сьогодні проблему протидії корупції визначають три аспекти, співісну­вання яких є досить парадоксальним фактом: по-перше, вона є надзвичайно актуальною для соціального життя загалом і для юридичної науки і практики зокрема, що визнається і підкрес­люється усіма; по-друге, про неї надзвичайно багато говорять політики, журналісти, інші категорії громадян; по-третє, при цьому вона характеризується низьким рівнем наукового до­слідження.

Констатація низького рівня дослідження не говорить про відсутність будь-яких наукових досліджень проблеми протидії корупції. Вони є, але їх рівень не відповідає потребам антикорупційної діяльності, яка є комплексом правових, адміністра­тивних, виховних та інших заходів, що здійснюються з метою забезпечення законності діяльності органів державної влади, профе-сійного і чесного виконання службовцями своїх повно­важень, недопущення встановлення корумпованих зв’язків, виявлення фактів корупційних діянь, притягнення до відпові­дальності винних осіб, мінімізації наслідків такого роду діянь, усунення причин та умов, які сприяють корупційним право­порушенням.

При цьому не дослідженими належним чином залишається низка ключових для антикорупційної діяльності питань.

Ключовим питанням, яке не має на сьогодні чіт­кого і однозначного вирішення, є питання щодо визначення поняття корупції. У широко вживаний термін «корупція» різ­ними авторами вкладається найрізноманітніший зміст, почи­наючи від зведення корупції до такого злочину як одержання хабара, закінчуючи визначенням корупції за допомогою за­гальних формулювань, які не містять конкретних ознак право­порушення (стійкий зв’язок, система взаємовідносин тощо). Не з’ясовано також, чи можливо дати універсальне поняття корупції, яке б відповідало вимогам різних галузей науки, що становить корупція у правовому відношенні тощо. Разом з тим, визначення поняття корупції дає можливість визначитись з колом корупційних діянь, а також наповнити конкретним юридичним змістом зазначений термін.

До числа не вирішених питань, які мають важливе теоре­тичне і практичне значення для антикорупційної діяльності, відноситься і питання про механізм корумпованих відносин. З’ясування цього питання дозволить не лише більш глибоко і точно визначити соціальну сутність корупції та її правову природу, але і виробити адекватні заходи протидії цьому злу. Іншими словами, механізм протидії корупції повинен виходи­ти з механізму корумпованих відносин.

Особливості корупційних процесів та антикорупційної ді­яльності в Україні - це цілий комплекс питань, які потребу­ють свого дослідження. Відповідь на них дасть змогу визна­чити закономірності розвитку корупційних процесів, їх тен­денції, недоліки антикорупційного законодавства, основні проблеми, які виникають у його застосуванні, інші причини неефективної антикорупційної діяльності.


  1   2   3   4   5   6   7   8

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План. Вступ. Розділ Причини виникнення та розвиток терористичних...
Розділ Терористичні організації сучасності: нова методика та організаційні структури

1. Загальна характеристика дп «Дубровицький держспецлісгосп»
Вступ

Вступ
Загальна характеристика законодавства щодо кредитування індивідуального житлового будівництва 7

План вступ 3 Розділ Конфлікт як соціальне протиріччя 5 1 Сутність поняття "конфлікт" 5
Специфіка прояву організаційно-управлінського конфлікту при реалізації інновацій 23

Вступ
Загальна характеристика методів та прийомів, що використовуються під час слухання музики

План вступ 3 Поняття та класифікація податкових ризиків 7 Податкові...
Характеристика зовнішніх факторів прямого І посереднього впливу на підприємницький ризик, їх дія І стан справ підприємства, ранжування...

План вступ поняття І соціально-економічне значення культури торгівлі...
Культура І якість торговельного обслуговування населення – критерії оцінки комерційної діяльності торгівлі

1. Загальна характеристика підприємства І виробниче призначення
Загальна характеристика ват "Яготинський маслозавод" І виробниче призначення

План вступ Розділ Поняття емпатії та рефлексії, їх взаємозвязок...
Розділ Поняття емпатії та рефлексії, їх взаємозвязок при вирішені складних життєвих ситуацій

Вступ 3
Розділ І. Правова характеристика регулювання цивільно-правового захисту неповнолітніх в школах-інтернатах 6База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка