Пошук по сайту


Курсова робота має логічну структуру та складається з вступу, основної частини (в якій розкриті 3 питання плану), висновку та списку в - Сторінка 5

Курсова робота має логічну структуру та складається з вступу, основної частини (в якій розкриті 3 питання плану), висновку та списку в

Сторінка5/5
1   2   3   4   5

Цей принцип не застосовується у випадках, коли те саме протиправне діяння виступає підставою для залучення до різних видів відповідальності. Наприклад, особа, засуджена до позбавлення волі за крадіжку, одночасно зобов'язується відшкодувати матеріальний збиток потерпілому. У даному випадку застосовуються два види санкцій: штрафна - у виді позбавлення волі і право-відновлювальна - у вигляді обов'язку відшкодувати матеріальний збиток. Прикладом протиправного діяння, за скоєння якого можуть застосовуватися два види штрафних санкцій, служить дрібна крадіжка, вчинена особою за місцем роботи. Застосування до особи мір адміністративного стягнення дає підставу роботодавцю звільнити працівника з роботи.



3. Мета та функції юридичної відповідальності
Юридична відповідальність необхідна насамперед в ім'я справедливості, щоб «відповісти» належним чином на не­гативне (байдуже, безвідповідальне, зневажливе, а іноді навіть вороже) ставлення до людей, суспільства, держави, що виявилося у правопорушенні, щоб обмежити в чомусь, покарати правопорушника.

Кузьменко пропонує під обмеженням розуміти всю сукупність явищ, що здійснюють свій вплив на можливості особи обирати вид та міру своєї поведінки звуженням обсягу її особистих конституційних прав і свобод, які становлять сферу її індивідуальної свободи, або розширенням обсягу її обов’язків на підставах, умовах і порядку передбачених законом. Автор акцентує увагу та тому, що результатом такого впливу є правомірне стримування протизаконного чи іншого діяння особи, через що створюються умови для задоволення інтересів інших осіб та інтересів суспільства.

Вітчизняне законодавство містить обмеження прав та свобод особи з метою усунення загрози найважливішим цінностям держави і громадській безпеці, здоров’ю населення, інтересам інших осіб.

При цьому покарання не має на меті завдавати фізичних страждань або принижувати люд­ську гідність — так вимагає закон, зокрема ч.3 ст. 50 Криміналь­ного Кодексу України.

Ч.2 цієї ж статті визначає, що покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами. Тобто можна виділити 3 основні цілі (мети) юридичної відповідальності:

1. кара правопорушника за вчинене суспільнонебезпечне діяння;

2. виправлення засудженого;

3. запобігання вчиненню нових злочинів. Цей інститут має назву превенція. Вирізняють спеціальну та загальну превенцію. Під загальною превенцією розуміється запобігання вчиненню нових злочинів усім суспільством (через покарання злочинців, проведення роз’яснення серед населення тощо), спеціальна превенція – заходи стримування від протиправних дій злочинців.

Спеціальна превенція дійсно діючий засіб, він включає 2-а аспекти: юридичний та фактичний. Юридичний полягає в засудженні особи ти дій правопорушника. Фактичний – вплив пенітенціарних установ.

Але не можна зводити юридичну відповідальність лише до «відплати» правопорушнику, її функції є ширшими, а головне — гуманнішими, їх в основному три:

1) охоронна — захистити, охороняти від посягань на такі найважливіші для всіх людей цінності, як права і сво­боди громадян і організацій. Якщо такі посягання вчинено, то юридична відповідальність має на меті відновлення, відшкоду­вання, «ремонт» блага, що постраждало;

2) виховна — змінити погляди, свідомість правопорушни­ка так, щоб він у майбутньому не допускав подібних проступ­ків;

3) запобіжна (профілактична) — на окремих людей, які могли б (через недостатню свідомість або з інших причин) вчинити правопорушення, вплинути таким чином, щоб вони утрималися від цього.

Юридична відповідальність буває різною і залежить від виду правопорушення, «розмірів» шкідливості (або небез­пеки) його наслідків, кола людей і організацій, яким запо­діяно шкоду. Урахування цих обставин — неодмінна умо­ва справедливості покарання.

Дві обставини — ступінь шкідливості (або, небезпечності) правопорушення і особа правопорушника — завжди беруться до уваги при встановленні міри юридичної відповідальності як при виданні закону, так і при його застосуванні до кон­кретних осіб. Це цілком відповідає засадам соціальної справедливості і виражається у принципі індивідуалізації відповідальності: вона повинна відповідати ступеню тяжкості правопорушен­ня (тяжкості «вчиненого», як виражаються юристи) і особ­ливостям особи правопорушника.


Функції юридичноївідповідальності

правоохоронна

виховна





правовідновлююча (компенсаційна)

загальнопревентивна

- спрямована на відновлення незаконно порушених прав, примусове виконання невиконаних обов'язків, властивих цивіль­ній, насамперед, майновій, відповідаль­ності (відновлення майнового права). Правовідновлюючі санкції мають абсо­лютно визначений характер: розмір запо­діяної шкоди може бути точно встанов­лений незалежно від обставин правопо­рушення

— спрямована на виховання громадян у дусі поважання за­кону

каральна (штрафна)

спеціально-превентивна

спрямована на покарання державою правопорушника та запобігання новим правопорушенням; притаманна насампе­ред кримінальній та адміністративній від­повідальності, а також цивільній (конфі­скація, штраф, відмова в захисті суб'єк­тивного цивільного права). Каральні санкції мають відносно визна­чений характер, встановлюють вищу або нижчу межу покарання (стягнення): його призначення залежить від обставин пра­вопорушення, ступеня вини, характерис­тики особи та інших обставин

— спрямована на виховання правопо­рушника


Висновок
Юридична відповідальність — це передбачене законом і застосоване органами держави примусове обмеження або позбавлення правопорушника певних благ. Вона завжди су­проводжується моральним осудженням порушника закону. Розрізняють такі основні види юридичної відповідальності: дисциплінарна, цивільна, адміністративна, кримінальна.

Юридична відповідальність застосовується лише за пев­них обставин, передбачених законом, які називаються підставою відповідальності. Такою підставою є факт вчинен­ня правопорушення.

Юридична відповідальність - це найсуворіший, «жорст­кий», але все ж не єдиний примусовий засіб держави для боротьби з порушеннями права, для їх запобігання.

Основнимим видами відповідальності є :

 • кримінальна;

 • адміністративно-правова;

 • цивільно-правова;

 • дисциплінарна.

Принципи юридичної відповідальності — це незаперечні вихід­ні вимоги, що ставляться до правопорушників і дозволяють за­безпечувати правопорядок у суспільстві. Вони є різновидом між­галузевих принципів права, відображають його глибинні устале­ні закономірні зв'язки.

У числі основних принципів юридичної законності найчастіше називають наступні принципи.законності:

 • обґрунтованості;

 • справедливості;

 • невідворотності юридичної відповідальності;

 • презумпції невинності;

 • права на захист особи, притягнутого до відповідальності;

 • неприпустимості залучення до відповідальності за те саме правопорушення два і більш рази.

До основних функцій належать:

 1. правоохоронна;

 2. каральна;

 3. правовідновлювальна.


Список використаної літератури:
Нормативна література:


 1. Конституція України;

 2. Законом України «Про охорону праці;

 3. Закону України від 12 травня 1991 р. «Про захист прав споживачів»;

 4. Кримінальний кодекс України;

 5. Цивільний кодекс України;

 6. Кодекс законів про працю;


Навчальна література:


 1. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права і держави. - К., 1999.

 2. Ведєрніков Ю.А., Грекул В.С., Папірна А.В. Теорія держави і права: Навчальний посібник для підготовки до державного іспиту. - Дніпропетровськ: Юридична академія МВС України, 2005.

 3. Цвік М.В Загальна Теорія Держави і права.–Харьків 2002.

 4. Загальна теорія держави і права. Навчальний посібник за ред. В.В.Копєйчикова – К.:Юрінком, 2002.

 5. Кельман М.С. Теорія держави. –Тернополь,1997

 6. Скакун О.Ф. Теорія держави та права. – Харків: Консум, 2001.

 7. Ващенко С.В. Визначення адміністративної відповідальності в системі правових засобів та проблеми її врегулювання в законодавстві України //Вісник Запорізького юридичного інституту – 2000 - № 4

 8. Хуторян Н.М. Теоретичні проблеми матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин: Монографія. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – 264с.

 9. Ярмакі Х.П. Проблеми адміністративної відповідальності //Вісник Запорізького юридичного інституту – 2000 - № 4

 10. Комарів «Теорія держави і права» М.,-1996р.

 11. Мальтузов Н.И., Малько А.В. «Курс лекцій» М.,-1996р.

 12. Спиридонов Л.И. «Теорія держави і права» М.,-1996р.

 13. Хропанюк В.Н. «Теорія держави і права» М.,-1997р.

 14. Венгеров А.Б. «Теорія держави і права» М.,-1994р.

 15. Лазарев В.В. «Загальна теорія держави і права» М.,-1996р.

 16. Кравчук В.М. «Теорія держави і права (опорні конспекти)»

 17. Котюк В.О. «Теорія права» К.,-1996р.


1   2   3   4   5

Схожі:

Рецензія
Структура І зміст роботи повністю відповідають назві теми, а також напрямку підготовки спеціаліста. Робота складається із вступу,...

Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку літератури (30 джерел)
Розділ Пропозиції по розробці нових видів систем засобів просування товарів на ринку ат “багіра ком” 36

4. Курсова робота має характер цільної завершеної роботи як стосовно...
Курсова робота є до курсовим завданням І подається куратору курсі в на 3-й день перебування на курсах

Курсова робота з підприємництва на тему: Розвиток підприємств малого бізнесу в Україні
Економічний прогрес у цих країнах дає підстави для висновку про те, що його поступ значною мірою був забезпечений створенням малого...

Курсова робота „Статистика продукції будівництва" складається з двох...
Статистика продукції будівництва являє собою один з важливих розділів статистики будівництва, вивчення якого визначає правильне розуміння...

Курсова робота на тему Акціонерні товариства
Україні, його правовой статус та види, розглянуті питання щодо створення, управління та контролювання діяльності акціонерного товариства....

Курсова робота
Національна система виховання складається з принципів, провідних ідей, форм, методів виховної роботи, типів навчальних закладів,...

Курсова робота
Курсова робота з дисципліни „Маркетинг”/ О. В. Полюхович, Рівне: нувгп, 2012, – 44 с

Курсова робота на тему: Оволодіння правовими
Професія юриста має мати дуже багату професійну культуру. Адже юрист це фізична особа, яка має професійні правові знання у галузі...

«Коротка історія часу»
Книжка трималася у списку бестселерів «Санді таймс» (Sunday Times) понад чотири роки, потрапила до «Списку найпродаваніших книжок»...



База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка