Пошук по сайту


Виступ директора цхетум лавнюженкової Н. М. Дата проведення

Виступ директора цхетум лавнюженкової Н. М. Дата проведення

Сторінка1/3
  1   2   3
«Презентація діяльності

Комунального позашкільного навчального закладу «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді»

за період 2013-2015 р.р.
Виступ директора ЦХЕТУМ Лавнюженкової Н.М.

Дата проведення – 23 червня 2015 року

Час проведення – 11-00

Місце проведення – хол закладу
Шановні члени комісії,

шановні колеги,

представники батьківської громади!
Дозвольте мені сьогодні ознайомити Вас з основними аспектами діяльності навчального закладу та презентувати кращі педагогічні та творчі здобутки колективу. Готуючись до публічної презентації, адміністрацією навчального закладу був проведений ретельний аналіз усіх показників роботи протягом двох років. З аналітичними цифровими показниками Ви будете мати змогу ознайомитись на слайдах моєї презентації, а також всі матеріали будуть розміщені на офіційному сайті навчального закладу.

Слайд №1

Комунальний позашкільний навчальний заклад «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» Дніпропетровської міської ради - профільний позашкільний навчальний заклад створений у 2013 році, на виконання рішення виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради від 19.06.2013 року № 238 про перепрофілювання Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 90 ім. Г.Д.Епіка» Дніпропетровської міської ради.

Слайд №2

Навчальний заклад перебуває у міській комунальній власності, підпорядковується управлінню освіти і науки Дніпропетровської міської ради, знаходиться на балансі відділу освіти Амур-Нижньодніпровської районної у місті ради та функціонує на підставі нормативно-правової документації відповідно до чинного законодавства.

 • Статут навчального закладу №12241050011040102 від22.08.2013 затверджено наказом управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради від 14.08.2013 №197;

 • Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців , серія АВ № 938747 від 27.08.2013;

 • Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ № 043146 від 21.07.2009

 • Акт готовності навчального закладу до нового навчального року.


Організація роботи закладу, який створено шляхом перепрофілювання розпочалась з визначення функцій закладу, в рамках яких були побудовані відповідні системи. Функції було визначено дві: управлінська і педагогічна, відповідно відбулася побудова двох систем:

 • управлінська система

 • педагогічна система

В рамках кожної із систем розглянуті взаємопов'язані компоненти : людські, матеріальні, технічні, інформаційні, нормативно-правові та інші.

Статутом закладу визначено , що управління будується на принципах єдиноначальності та самоврядування. Формами самоврядування є загальні збори трудового колективу, педагогічна рада, Рада закладу, загальна конференція за участю батьків та вихованців , які розпочали діяти у нашому закладі з 2013 року.

З метою розвитку соціального партнерства, більш повному залученню потенціалу всіх членів трудового колективу на загальних зборах було обрано профспілковий комітет, якому надано право захищати інтереси працівників. Для цього відповідно до ст.3 Закону України «Про колективні договори і угоди» профком провів переговори з адміністрацією закладу і уклав колективний договір, який було зареєстровано управлінням праці та соціального захисту населення Амур-Нижньодніпровського району.

На сьогоднішній день у закладі склалася наступна структура управління:

 • рівень директора закладу

 • рівень заступника директора

 • рівень завідувача організаційно-масовою роботою

 • рівень методистів

 • рівень педагогічних працівників

Слайд №3

Директор — Лавнюженкова Наталія Миколаївна

Здійснює безпосереднє керівництво позашкільним навчальним закладом, забезпечує реалізацію державної освітньої політики, представляє навчальний заклад в організаціях та установах.

Слайд №4

Ковальова Яна Валентинівна, заступник директора з навчально-виховної роботи.

Відповідає за якісне виконання навчальних планів і програм, організацію навчально-виховного процесу в гуртках, упровадження інформаційних технологій, організацію атестації та перепідготовки педагогічних кадрів, методичну роботу предметних кафедр.

Слайд №5

Кожемяка Світлана Григорівна, завідувач організаційно-масовим відділом,

Відповідає за планування і проведення організаційно-масової роботи закладу;

Федоришин Тетяна Вікторівна, методист закладу,

Організовує методичний супровід навчально-виховного процесу;

Войтенко Анастасія Олексіївна, методист закладу,

Відповідає за методичний супровід організаційно-масових заходів.

Діяльність управлінського персоналу , педагогічних працівників та допоміжного персоналу регламентована Правилами внутрішнього трудового розпорядку, функціональними обов'язками, посадовими обов'язками, які були розроблені і затверджені у закладі.
Діяльність структурних підрозділів регламентована відповідними Положеннями:

 • Положення про Раду закладу

 • Положення про батьківську раду

 • Положення про організаційно-масовий відділ

 • Положення про Раду старост

 • Положення про систему організації роботи та управління охороною праці

 • Положення про адміністративно-громадський контроль з охорони праці

 • Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

Необхідною умовою управління закладом є його інформаційне та документаційне забезпечення. Створення документів є необхідність засвідчити наявність та зміст управлінських дій, способи переведення, зберігання і використання інформації протягом певного часу або постійно.

Вся обов’язкова ділова документація в Центрі художньо-естетичної творчості учнівської молоді ведеться згідно з Примірною інструкцією з ведення ділової документації в позашкільних навчальних закладах (наказ МОНУ від 23.08.2012 № 947), номенклатурою справ, яка затверджена наказом по закладу. Ведення документації здійснюється відповідальними особами згідно з розподілом функціональних обов’язків, державною мовою і зберігається у спеціально виділених місцях, де сторонні особи не мають доступу.

Документаційне забезпечення управління в нашому закладі включає комплекс взаємопов'язаних документів:

 • організаційні документи;

 • розпорядчі документи;

 • інформаційно-довідкові документи;

 • навчально-педагогічна документація.

Кожен з комплексів представлений відповідними документами, що регламентують структуру, завдання , функції закладу, організацію роботи, права та обов'язки, відповідальність керівника та працівників та інші види діяльності.

В закладі робота побудована згідно з п'ятьма управлінськими функціями: планування, організація, керівництво, контроль і аналіз.

Так функція планування реалізована через

 • Концепція розвитку закладу

 • План роботи закладу на поточний рік

 • Навчальний план

 • Плани роботи структурних підрозділів

 • Плани роботи органів самоврядування

Педагогічний процес у закладі розпочинався з «нуля». Задля чітких дій, з метою врахування організаційно-педагогічних принципів, що характеризують роботу позашкільного навчального закладу, а саме науковість, системність, мобільність; компетентнісна спрямованість; оптимальність співвідношення практичної та теоретичної складових, варіативність вибору змісту, форм, методів і засобів навчально-виховної роботи з урахуванням регіональних аспектів розвитку позашкільної освіти була розроблена Концепція розвитку закладу, яка стала системою поглядів педагогічного колективу, спрямованою на оптимізацію соціально-педагогічних умов, створених для навчання,  виховання, творчого розвитку й соціалізації учнівської молоді у позашкільному навчальному закладі.

   Річний план розроблено з урахуванням освітніх завдань, специфіки діяльності закладу: організації навчально-виховної роботи, системності організаційно-масової та методичної роботи.

Адміністрацією напрацьована певна система контролю за виконанням планів роботи, в яких визначається форма узагальнення результатів контролю різних видів діяльності. Усі матеріали, отримані під час здійснення внутрішнього контролю, висвітлюються, обговорюються на нарадах при директорові, засіданнях Ради закладу.

Директор закладу, заступник директора, завідувач організаційно-масовим відділом, які згідно з посадовими обов'язками, локальними Положеннями здійснюють керівництво за тим чи іншим напрямком роботи закладу, мають «Книгу обліку наслідків внутрішнього контролю».

Саме реалізація цих базових управлінських процесів (планування, організація, керівництво , контроль і аналіз) за два роки стали більш ефективними і забезпечили ґрунтовне розуміння членами колективу основних цілей (на етапі планування), швидку мобілізацію колективу на їх виконання (на етапі організації), здійснення оперативної звітності (на етапі контролю) , визначення відхилень від мети (на етапі аналізу) , що в свою чергу сприяло прийняттю адекватних управлінських рішень, ефективнішому діловому спілкуванню.

Важливою ланкою роботи навчального закладу є створення належних санітарно-гігієнічних, матеріально – технічних та безпечних умов навчання дітей. Центр художньо-естетичної творчості розміщений в окремій будівлі. Територія має упорядкований естетичний вигляд. Технічні показники приміщень закладу (температура, світловий режим) дозволяють вести навчально-виховний процес у безпечному для здоров'я вихованців режимі, стан приміщень, коридорів задовільний, відповідає державним санітарним нормам облаштування й утримання вихованців позашкільних навчальних закладів. Комісією, яка створюється на початок кожного року проводиться огляд будівель, споруд, приміщень і кабінетів , висновки перевірки узагальнюються відповідними актами.

З метою сталого функціонування закладу впродовж навчального року в закладі оформляється акт готовності як закладу так і власної теплогенераторної, яка введена в дію у 2003 році. В процесі підготовки акту здійснюються необхідні заходи щодо вимірювання опору заземленої мережі і опору ізоляції освітлювальної і силової електромережі, перевірка димоходу тепло генераторної, повірка засобів пожежогасіння та лічильників. В цьому році виділені кошти відділом освіти Амур-Нижньодніпровської районної у місті ради на повну заміну вузлів обліку газу тепло генераторної. Поточні ремонти в кабінетах та приміщенні проводяться щорічно за сприяння батьківської громадськості.

Спортивний майданчик використовуються під час перервного відпочинку та для проведення масових заходів.

Матеріально-технічна база школи стала основою для початку формування матеріально-технічної бази позашкільного закладу. В процесі розширення мережі гуртків відбувалися і якісні зміни в навчально-методичному оснащенні закладу, що дозволяє здійснювати начально-виховний процес на достатньому рівні. На сьогодні в центрі обладнано 9 кабінетів відповідно до напрямку роботи гуртків, комп'ютерний кабінет, методичний кабінет, спортивна зала.

Загальна площа приміщень, задіяних для проведення навчальних занять, становить 595, 5 м2, спортивна зала 100 м2. Навчальні площі використовуються виключно за цільовим призначенням, завдяки чому підвищується рівень організаційних умов, які сприяють навчанню та розвитку гуртківців. Але поряд з цим існують і проблеми, а саме відсутність актової зали, відповідно до норм обладнаної хореографічної зали. Для проведення масових заходів використовується хол закладу, а хореографічний гурток проводить заняття у пристосованому кабінеті без належного обладнання. Виділено 29 857 грн

Кожен навчальний кабінет має паспорт та відповідає вимогам Держсанпіну.

Кабінети забезпечені ростовими меблями, в комп'ютерному кабінеті 6 сучасних комп'ютерів , 2 мультимедійні проектори , в наявності музичні інструменти, комплект звукової апаратури Це створює сучасні умови для проведення занять, виховних та масових заходів.

Особливу увагу колектив закладу приділяє естетичному оформленню приміщення навчального закладу і здійснює це з використанням робіт вихованців , що одночасно слугує і рекламою для наших гуртків.

Будівля закладу одноповерхова. Розташування кабінету директора, методичного кабінету сприяє вільному спілкуванню вихованців, батьків, громадськості з адміністрацією.

Обмін думками, ознайомленням з педагогічними новинами, розпорядчими документами відбувається у методичному кабінеті, де для педагогів розміщена необхідна інформація, яка дозволяє внести корективи щодо ефективної організації навчально-виховного процесу, обговорити плани проведення спільних заходів, сценаріїв.З метою дотримання санітарно-гігієнічних умов утримання вихованців у позашкільному закладі наявні діючі внутрішні туалети. Туалети окремі для хлопчиків та дівчаток. Гаряче водопостачання забезпечується в туалетах і на коридорі встановленими водообігрівачами.

На сходах, біля вхідних дверей, встановлено пандус відповідно до технічних вимог.

Педагогічний та батьківський колективи докладають необхідних зусиль та сприяють розвиткові навчального закладу, укріпленню його матеріально-технічної бази.

Всього у навчальному процесі використовується 10 комп'ютерів. В управлінській діяльності закладу використовуються 5 комп'ютерів. Навчально-комп'ютерний комплекс закладу паспортизований відповідно до вимог ДСанПіН.

Доступ до Інтернету здійснюється через мобільний модем МТС, швидкістю 100 Мб. Адреса сайту http://chetum.dnepredu.com/uk/ На нашому сайті розміщена загальна інформація про навчальний заклад, висвітлюється інформація про події, які відбуваються , інформація для батьків, корисні посилання тощо.


Кадрове забезпечення закладу

Достатньо ефективною була кадрова політика. Розміщення управлінських і педагогічних кадрів відповідало нормативним розпорядженням, особистісним і професійним якостям. Збільшення кількісного складу педагогічних працівників відбувалося у 2013,2014,2015 у зв'язку із розширенням мережі гуртків.Навчальний

рік

Дані про педагогічних працівників

Кількість працівників

З них:

Стаж роботи

Основні працівники

Сумісники

до 3-років

більше 20 років

2013

6

5

1

2

3

2014

10

8

2

4

3

2015

14

12

2

7

3
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Результати олімпіади з української мови талітератури у 2016/17 н...

Женевський Василь Тихонович Дата народження
Посада: заступник директора Тростянецької зош І-ІІ ступенів (на даний час на заслуженому відпочинку)

Засідання Школи Молодого Вчителя Тренінг Хід засідання: Виступ «Продуктивне навчання»
Виступ «Продуктивне навчання» інформація виступу буде використана під час тренінгу

Довідка про стан роботи подовженого дня учнів 2-4-х класів в мзш І-ІІІ ступенів №57
Комісія: заступник директора з нвр, відповідальна за харчування Шклярик В. В., заступник директора з нвр латишева С. О., заступник...

Дата проведення
Мета заняття: навчити дітей конструювати та виготовляти змій-парашут. Виховувати уважність та акуратність під час теоретичних та...

План-конспект відкритого уроку трудового навчання Дата проведення: 06. 11. 13
Практична робота: Виявлення найкращих ознак в моделях-аналогах та створення ескізного малюнка виробу та малюнка для вишивання

Графік проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад...
Наказ директора Департаменту науки І освіти Харківської обласної державної адміністрації

«Система роботи з формування комунікативних можливостей учнів. (кінець...
«Корекція комунікативних можливостей та соціалізація учнів в умовах розвитку громадянського суспільства»

Звіт директора дптнз «Білківський професійний аграрний ліцей»
Закінчується навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб заслухати звіт про діяльність директора на посаді протягом 2012-2013...

Виступ на семінарі часопису “Ї” з доповіддю :”Громадянське суспільство: гармонія чи конфлікт”База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка