Пошук по сайту


Уроках математики для формування універсальних І ключових компетентностей учнів

Уроках математики для формування універсальних І ключових компетентностей учнів

Сторінка1/3
  1   2   3
Використання інформаційних технологій навчання на уроках математики для формування універсальних і ключових компетентностей учнів .Робота

вчителя математики

Овруцької загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів №4

Редчиць Олени Вікторівни
Введення.

Тема роботи:

Використання інформаційних технологій навчання на уроках математики для формування універсальних і ключових компетентностей учнів .

Автор роботи:

Редчиць Олена Вікторівна, вчитель математики.

Адреса: ЗОШ №4

Досвід вивчався у 2011-2015 рр.

Актуальність досвіду:

У зв'язку з модернізацією сучасної шкільної освіти триває інформатизація освітнього простору шкіл, яка включає в себе оснащення сучасною технікою, що дозволяє повною мірою реалізувати інформаційно-комунікаційні технології навчання. Серед технічних новинок, що приходять сьогодні в школу, особливе місце займають інтерактивні дошки та приставки - комплекс обладнання, що дає можливість педагогу зробити процес навчання яскравим, наочним, динамічним; а також здійснювати зворотний зв'язок з учнями.

         Ефективність застосування комп'ютерів та інших ІКТ залежить від способів і форм застосування цих технологій, від того, наскільки грамотно вчитель володіє методикою роботи з ними. Механізм практичного впровадження інтерактивних засобів навчання в практичну діяльність вчителів математики розроблений слабо.
Переорієнтація освіти на особистість учня, на пріоритет розвитку способів самостійного добування знань обумовили постановку проблеми продуктивної навчальної діяльності.
Учні багато засвоюють, якщо їм подобається процес навчання, звідси завдання вчителя - знайти способи підвищення мотивації.

Ведуча пед. ідея роботи:

Звернення до інформаційних освітніх ресурсів дозволяє педагогу вести урок на сучасному науковому рівні. Система уроків з використанням інформаційних технологій є необхідною дидактичним умовою оптимізації процесу навчання учнів, такі уроки сприяють підвищенню якості формування понять, умінь і навичок, рівня їх знань, формують пізнавальний інтерес до предмета.

ЗМІСТ

ВСТУП

4

РОЗДІЛ 1. Основна частина
1.1. Використання комп'ютеру на уроках математики .

5

1.2. Переваги використання мультимедійних презентацій.

18

1.3. Використання інтерактивної дошки на уроках математики.

1.4. Використання ресурсів мережі Інтернет

23


РОЗДІЛ 2. Розробки уроків

50

2.1. Тема уроку: « Додатні і від'ємні числа.»

53

2.2. Тема уроку: «Подорож у країну Десяткових Дробів на математичному потязі»


54

2.3. Тема уроку: «Пряма пропорційність і її графік»

74

РОЗДІЛ 3. ВИСНОВКИ

85СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Вступ.

Предмет математики в курсі середньої школи є досить складним, і, зрозуміло, завдання кожного вчителя полягає в найбільш повному освоєнні його учнями основ цього предмета. Перед учителем постає питання про вибір засобів і методів навчання з метою забезпечення максимальної ефективність навчання математики

Ефективне використання інформаційних технологій на різних етапах уроку математики сприяє підвищенню мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів, дозволяє учням глибше пізнати, міцніше засвоїти сутність теоретичних і практичних знань, краще оперувати поняттями і застосовувати отримані знання у практичній діяльності. [1:24]
     Враховуючи психологічні, вікові особливості школярів, на уроці повинні використовуватися різноманітні за формою і змістом вправи та завдання, які супроводжуються ілюстраціями. Уроки із застосуванням інформаційних технологій дозволяють ініціювати:
• активність в оперуванні набутими знаннями;
• прагнення поділитися інформацією з однокласниками;
• емоційно благополучний фон пізнавальної діяльності;
• вольовий прояв: зосередженість уваги, прагнення подолати виникаючі труднощі й до кінця уроку позитивна реакція на дзвінок;
• вільний вибір пізнавальної діяльності.
ІКТ зручно використовувати на всіх етапах уроку, відповідно до цілей і завдань уроку. І, насамперед, не як засіб наочності, а як засіб для відпрацювання необхідних умінь і навичок.

Наочність прикрашає урок навіть у момент напруженого опитування учнів і робить урок цікавим та різноманітним.

Відразу скажу про переваги даного методу роботи. Це викликає великий інтерес в учнів. Яка б складна й нудна не була б тема уроку, її неможливо прослухати або переглянути, якщо все це зроблено у всіх фарбах, зі звуком і багатьма іншими ефектами. У дітях вже є любов до комп'ютерів, тому якщо цю любов правильно використовувати і перекласти на свій предмет, ми всі від цього тільки виграємо.
Застосування комп'ютера в навчанні - це, насамперед, засіб управління навчальною діяльністю школярів: воно забезпечує індивідуалізацію навчання "в масовому порядку"; допомагає створити проблемну ситуацію; дає можливість учневі виступати в ролі користувача сучасної обчислювальної техніки, отримати доступ до самої різної інформації, зробивши її засобом діяльності; використовуючи колір, мультиплікацію і т.п., підсилює наочність навчального матеріалу; сприяє активізації учнів. .[3:16]
Інші сильні сторони комп'ютера: новизна роботи з ним викликає в учнів підвищений інтерес і підсилює мотиви навчання; з його допомогою реалізується особистісна манера спілкування; розширюються набори застосовуваних навчальних завдань з використанням моделювання.

Ефективне використання інформаційних технологій у загальноосвітніх предметах може бути досягнуто за умови: а) оволодіння вчителями-предметниками основами комп'ютерної грамотності; б) тісної взаємодії з вчителями інформатики.
Величезні можливості комп'ютерної техніки, різноманіття культурної інформації, яку представляють мультімедіабібліотеки і всесвітня мережа Інтернет, сьогодні знаходяться в глибокій суперечності з існуючою системою навчання, що спирається на обмежене стандартами зміст і традиційну класно-урочну технологію.
Існують два шляхи подолання цього протиріччя:
- Радикальна зміна змісту і методів освіти, відмова від уроку на користь самоосвіти, організація вільного культурно-освітньої подорожі в інформаційному просторі;
- Пристосування нових інформаційних можливостей до рамок традиційного уроку.
Перший сьогодні можливий тільки в позакласній, позаурочної діяльності учнів, другий, який одержує все більшого поширення, здійснюється у вигляді комп'ютерного уроку.

Використання комп'ютеру на уроках математики .

Комп'ютерним уроком називається будь-який урок із застосуванням комп'ютера як навчального засобу.

Варіант комп'ютерного уроку залежить від:
- Загальної дидактичної структури уроку;
- Варіантів використання засобів ІКТ;
- Обсягу делегованих комп'ютеру функцій учителя;
- Виду використовуваних комп'ютерних засобів
Сам же урок як дидактична одиниця будь-якої педагогічної технології виконує свою функцію, вплетеними в систему цієї технології. Застосування комп'ютера є проникаючої технологією, що підкоряється, накладається, що супроводжує логіку основної технології і підтримуючої, підвищує ефективність засвоєння навчального матеріалу. .[5:74]

Найбільш ефективно використання комп'ютера при:
• мотивації введення поняття;
• навчанні (подачі матеріалу);
• демонстрації;
• моделюванні;
• відпрацювання певних навичок і вмінь;
• контролі знань;
• організації дослідницької діяльності учнів;
• інтегруванні предметів природничо-математичного циклу. [7:30]

Вивчення (пояснення) нового матеріалу.


Учитель координує, спрямовує, керує і організовує навчальний процес, виховує. А «розкривати» матеріал замість нього може комп'ютер. Звичну чорну дошку заміняє електронний екран. На екрані відбувається «подорож по часу і простору». Багатство змістовної підтримки робить урок не тільки значно більш засвоюваним, а й незмірно більш захоплюючим.
Початкове ознайомлення з новим матеріалом відбувається фронтально, без комп'ютера або з комп'ютером. Індивідуальне спілкування з комп'ютером має ту перевагу, що є інтерактивним. Взаємодія здійснюється одночасно по всіх каналах сприйняття «текст-звук-відео-колір».


Закріплення.

Використання комп'ютера дозволяє або застосувати індивідуальне програмування, або організувати групову диференціацію у класі. Зазвичай клас ділиться на три групи, кожна група працює за своїм варіантом, по закріпленню матеріалу за своєю програмою. Одна або дві групи сідають за комп'ютер, з третьою займається вчитель (потім відбувається зміна груп). Частина учнів може працювати за індивідуальними освітніми програмами.
Комп'ютер дозволяє провести експрес-діагностику засвоєння і залежно від її результатів провести відповідну корекцію.


Повторення.

Актуалізує повторення, в першій частині уроку в комп'ютерному варіанті може бути представлено у будь-якому форматі (текст-звук-зображення). У результаті всі учні проявляються,тому готові до сприйняття нового. Ступінь самостійності регулюється в широких межах: повна, часткова, самостійний пошук інформації, творча робота, виведення формули, побудова доказів, вільна подорож.


Контроль знань.


Комп'ютерний контроль знань у порівнянні з традиційним має істотні переваги, які полягають у наступному:
- Здійснюється індивідуалізація контролю знань;
- Підвищується об'єктивність оцінки;
- Учень бачить детальну картину власних недоліків;
- Оцінка може видаватися не тільки після закінчення роботи, а й після кожного питання;
- На процедуру оцінювання затрачається мінімальну кількість часу.
Форми контролю: завдання, задачі, тести, самоконтроль, взаємоконтроль, завдання на репродукцію, застосування, творче застосування, рейтинговий контроль.
Комп'ютер допомагає педагогу в управлінні навчальним процесом, видає результати виконання учнями контрольних завдань з урахуванням допущених у темі помилок і витраченого часу; порівнює показники різних учнів за розв'язанням одних і тих же завдань або показники одного учня за певний проміжок часу.
Всі ці фактори визначають багатовимірну структуру особливостей комп'ютерного уроку.

Мультимедійні технології можуть бути використані:

1. Для оголошення теми
Тема уроку представлена ​​на слайдах, в яких коротко викладено ключові моменти основного питання на уроці.
 
2. Як супровід пояснення вчителя
У своїй практиці я використовую створені спеціально для конкретних уроків мультимедійні конспекти-презентації, що містять короткий текст, основні формули, схеми, малюнки, відеофрагменти. При використанні мультимедіа-презентацій в процесі пояснення нової теми досить лінійної послідовності слайдів, в якій можуть бути показані основні моменти теми. На екрані можуть також з'являтися визначення, схеми, які діти записують в зошит. Показ такої презентації проводиться викладачем на одному комп'ютері із застосуванням засобів проекції на настінний екран.

3. Як інформаційно-навчальний посібник
У навчанні особливий акцент ставиться сьогодні на власну діяльність дитини з пошуку, усвідомленню і переробці нових знань. Учитель в цьому випадку виступає як організатор процесу вчення, керівник самостійної діяльності учнів, який надає їм потрібну допомогу і підтримку. [2:52]
Такі посібники зручно використовувати в тих випадках, коли учень з якоїсь причини не встиг виконати завдання під час уроку або якщо він пропустив тему через хворобу. У цьому випадку учні можуть прийти в кабінет інформатики після уроків і доопрацювати матеріал. І, навпаки, учні, які встигають за урок виконати всі запропоновані по темі завдання, можуть, не чекаючи інших, переходити до наступного розділу теми або виконувати творче завдання по вивченій темі. Таким чином, завдяки індивідуальному режиму роботи кожного учня, всі досягають позитивного результату.
Мультимедійний додаток дозволяє організувати так роботу, яка має бути більш повною і включати в себе матеріали по декількох темам. У цьому випадку забезпечується можливість для самостійного вивчення розділів теми, а також для випереджаючого навчання. Структура презентації в цьому випадку повинна бути досить складною, нелінійною, з великою кількістю розгалужень і грунтуватися на "ручний" навігації по присвоєним тим чи іншим об'єктам посиланнях на інші кадри, що спрацьовує, коли користувач виконує клацання мишею на відповідному об'єкті.
При організації самостійної роботи на уроці важливо передбачити наявність додаткового матеріалу для учнів, які успішно справляються з обов'язковим рівнем навчання. Наявність мультимедійного забезпечення дозволяє компенсувати недостатність лабораторної бази, завдяки можливості моделювання процесів і явищ природи, що особливо актуально для проведення уроків.

4. Для контролю знань.
 
Використання комп'ютерного тестування підвищує ефективність навчального процесу, активізує пізнавальну діяльність школярів. При створенні тесту з вибором відповіді на комп'ютері, можна організувати виведення інформації про правильність (чи неправильність) зробленого вибору або без зазначення правильності зробленого вибору. Можна передбачити можливість повторного вибору відповіді. Такі тести повинні передбачати виведення результатів про кількість правильних і не правильних відповідей. За результатами таких тестів можна судити про ступінь готовності і бажанні учнів вивчати даний розділ.
Особливої ​​уваги потребує питання спільного використання мультимедійних презентацій і робочих зошитів. На мій погляд, не слід спиратися тільки на можливості комп'ютера, хоча він надає чудові засоби для наочного і барвистого представлення інформації з досліджуваної теми, тексти основних визначень і інші основоположні відомості все ж таки повинні залишитися в учнів у вигляді "паперової копії". При розв'язанні завдань, які потрібно виконати самостійно будь-які обчислення і вписати у вказані місця готові відповіді, також бажано робити це в робочому зошиті. Функції мультимедійних презентацій і робочих зошитів строго розділені і дублювати один одного повинні тільки там, де це дійсно необхідно.

Виділяють два типи комп'ютерного навчання:
 
а) безпосередню взаємодію учнів з комп'ютером (навчання без вчителя),
б) взаємодія учнів з комп'ютером через педагога, - зазвичай тоді, коли не можна забезпечити комп'ютером кожного учня.
В обох, випадках необхідно враховувати, які саме функції вчителя і учня при цьому автоматизуються і передаються комп'ютеру.
Використання комп'ютерних технологій дозволяє вчителю в певній ступені домогтися наступних цілей:
• представити на уроках математики максимальну наочність (завдяки зображень, анімації, та ін);
• підвищити мотивацію навчання (у зв'язку з розвитком інформатизації);
• використання на уроках різноманітних форм і методів роботи з метою максимальної ефективності уроку;
• залучення учнів до свідомої діяльністі;
• використання тестових програм з моментальною перевіркою і виставленням комп'ютером оцінки за виконану роботу.

Методика використання мультимедіа технологій припускає:

• вдосконалення системи управління навчанням на різних етапах уроку;
• посилення мотивації навчання;
• поліпшення якості навчання і виховання, що підвищить інформаційну культуру учнів;
• підвищення рівня підготовки учнів в галузі сучасних інформаційних технологій;
• демонстрацію можливостей комп'ютера, не тільки як засобу для гри.

Можна виділити різні типи навчальних комп'ютерних програм:

1. Програми, орієнтовані на засвоєння нового матеріалу в режимі програмованого навчання;
2. Програми, що реалізують проблемне навчання, що враховують не тільки результат, але і стратегію вивчення матеріалу;
3. Програми, призначені для закріплення умінь і навичок (тренажери);
4. Демонстраційні і ілюстраційні програми, що моделюють і аналізують конкретні ситуації;
5. Навчальні ігрові програми, що одержали широке поширення через свою привабливість;
6. Контролюючі програми;
7. Інформаційні програми.

Математикам комп'ютер може допомагати безпосередньо, як і всім іншим: він допомагає провести обчислювальний експеримент з математичною моделлю, сприяє візуалізації абстракцій і динамізації математичних об'єктів, вихованню базових здібностей і вмінь, систематизації математичної теорії, розширенню математичної практики, пробудженню первинного інтересу.

Однак у силу специфіки цілей навчання математики - не стільки передати інформацію, скільки навчити розв'язувати певні класи завдань і розвивати мислення учнів - застосування комп'ютера тут викликає певні труднощі.

Переваги використання мультимедійних презентацій.
 
Учнів приваблює новизна проведення мультимедійних уроків. У класі під час таких уроків створюється обстановка реального спілкування, при якій учні прагнуть висловити думки "своїми словами", вони з бажанням виконують завдання, виявляють цікавість до досліджуваного матеріалу, в учнів пропадає страх перед комп'ютером. Учні вчаться самостійно працювати з навчальною, довідковою та іншою літературою з предмета. В учнів з'являється зацікавленість в отриманні більш високого результату, готовність і бажання виконувати додаткові завдання. При виконанні практичних дій проявляється самоконтроль.

У своїй роботі використовую таку інформаційну технологію, як комп'ютерні презентації, розроблені в середовищі Power Point, які сприяють розв'язанню розвиваючих і виховних цілей, які я ставлю на уроках математики.

Наочність матеріалу підвищує його засвоєння, тому задіяні всі канали сприйняття учнів - зоровий, механічний, слуховий і емоційний. Використання мультимедійних презентацій доцільно на будь-якому етапі вивчення теми і на будь-якому етапі уроці.

Дітям цікава новизна проведення уроків з комп'ютерними презентаціями, так як це акцентує увагу учнів на головних моментах викладається інформації, концентрує візуальне увагу на особливо значимих моментах навчальної роботи, економить час, додає можливості для демонстрації великого обсягу інформації. При використанні комп'ютерних презентацій структура уроку принципово не змінюється. У ньому як і раніше зберігаються всі основні етапи, зміняться, можливо, тільки їх тимчасові характеристики.

Комп'ютерні презентації - це зручний і ефектний спосіб представлення інформації за допомогою комп'ютерних програм. Поєднання динаміки, звуку і зображення - фактори, які найбільш довго утримують увагу дитини. Одночасний вплив на два найважливіших органу сприйняття (слух і зір) дозволяють досягти набагато більшого ефекту. Полегшення процесу сприйняття і запам'ятовування інформації за допомогою яскравих образів - основа будь-якої сучасної презентації. Більш того, презентація дає можливість скомпонувати навчальний матеріал, виходячи з особливостей конкретного класу, теми, предмета, що дозволяє побудувати урок так, щоб домогтися максимального навчального ефекту. [5:24]

Я використовую презентацію і для систематичної перевірки правильності виконання домашнього завдання всіма учнями класу. При перевірці домашнього завдання зазвичай дуже багато часу йде на відтворення креслень на дошці, пояснення тих фрагментів, які викликали труднощі.

Широко використовую презентацію так само для усних вправ. Робота по готовому кресленню сприяє розвитку конструктивних здібностей, відпрацювання навичок культури мови, логіці і послідовності міркувань, вчить складанню усних планів розв'язання завдань різної складності.

Таким чином, при проведенні уроку з використанням комп'ютерних презентацій дотримується основний принцип дидактики - наочність, тобто забезпечення оптимального засвоєння матеріалу учнями, підвищення емоційного сприйняття і розвиток всіх видів мислення у дітей.

Використовувати ІКТ на уроках математики можна по-різному:

Використовувати відеопроектор і екран, при цьому це можна зробити в будь-якому доступному редакторі набагато вишуканішим, крупніше, наочніше, адже ми не обмежені у використанні кольорів, і нам нічого не треба економити, ми не витрачаємо папір і фарби. Найбільш доступна і проста для створення таких уроків програма PowerPoint. Слайди, створені в цій програмі повинні відображати основні етапи уроку. Наприклад, тексти завдань, домашнє завдання, історична довідка, основні формули, схеми, таблиці та інше. Якщо коротко, то ми заготовляємо електронні плакати. Це звільняє вчителя від малювання якогось креслення безпосередньо на уроці, що дуже економить час, і потім креслення на екрані - це зовсім інше, ніж щось намальоване в поспіху крейдою на дошці. Це крупно, рівно, барвисто, яскраво. Тим більше, якщо в школі функціонує не тільки кабінет інформатики, а й комп'ютерний кабінет, обладнаний комп'ютером і відеопроектором, інтерактивною дошкою.
У моїй роботі, останнім часом все більшою популярністю користуються комп'ютерні мультимедійні навчальні програми і використання інтерактивної дошки і відеоуроків. Крім того, я використовую матеріали дисків окремо від програм для різних цілей. Це - озвучення відеофрагментів, фотографії, моделі, тексти, які можуть бути використані для презентацій, доповідей, рефератів та інших творчих робіт вчителя і учня. При підготовці до уроків я також використовую Інтернет ресурси.
Використання інтерактивної дошки на уроках математики.

Серед технічних новинок, що приходять сьогодні в школу, особливе місце займають інтерактивні дошки - комплекс обладнання, що дозволяє педагогу зробити процес навчання яскравим, наочним, динамічним, варіювати приватні рішення з опорою на наявні готові «шаблони», а також більш ефективно здійснювати зворотний зв'язок з учнем .

Я перерахую наступні види освітньої діяльності, які я застосовую при роботі з електронною інтерактивною дошкою:
• робота з текстом і зображеннями;
• створення заміток за допомогою маркерів;
• збереження зроблених заміток для подальшого перегляду, порівняння або виведення на друк;
• створення за допомогою шаблонів і зображень власних завдань для занять;
• демонстрація і нанесення заміток поверх освітніх відеокліпів;
• використання вбудованого в програмне забезпечення інтерактивної дошки презентаційного інструментарію для збагачення дидактичного матеріалу;
• демонстрація презентацій, створених вчителем і учнями.

Електронні інтерактивні дошки збагачують можливості комп'ютерних технологій, надаючи великий екран для роботи з мультимедійними матеріалами. Цей екран, який можуть бачити всі учні в класі, виводить взаємодію учнів з викладачем на новий рівень. Інтерактивна сутність електронної дошки і можливості , які є в комплекті програмного забезпечення дозволяють влаштовувати в класі заходи, в яких беруть участь усі присутні. Електронні інтерактивні дошки підтримують в класі атмосферу жвавого спілкування й викликають дискусії - це істотно допомагає при ознайомленні учнів з новим матеріалом. За допомогою інтерактивної дошки я можу цілком заволодіти увагою учнів на всіх етапах уроку і отримати можливість спілкуватися з класом, продовжуючи працювати з матеріалом. Наочні матеріали у формі взаємопов'язаних об'єктів і картинок, відеофрагменти, можливості виділення тексту рамками будь-якого кольору і форми забезпечують загальну увагу. Першою реакцією учнів на можливість роботи в ході занять з електронною інтерактивною дошкою був яскраво виражений ентузіазм - зміни від одного дотику виглядали дуже ефектно. Відразу стало очевидним перевага нової технології перед усталеною практикою роботи. Наступна перевага інтерактивної дошки перед індивідуальною роботою було пов'язано з тим, що деякі учні не мали достатньої комп'ютерної грамотності, але освоїти інтерактивну дошку для них не склало великих труднощів. Навіть одного побаченого всім класом зображення достатньо, щоб почалася дискусія. Інтерактивні дошки дозволяють прискорити темп уроку і залучити до нього весь клас, це набагато більш дохідливий спосіб викладання. Усі учні (незалежно від успішності) з появою інтерактивної дошки почали проявляти активність на уроках. Відповіді учнів перед електронною інтерактивною дошкою дозволяють вчителю налагодити з класом зворотний зв'язок. Діти і батьки стверджують, що освітній процес став більш веселим, цікавим і захоплюючим. Учні обожнюють працювати з електронною інтерактивною дошкою! Їм подобається працювати з інструментом, для управління яким достатньо декілька дотиків. Вони самі часом напрошуються на перевірку знань, щоб зайвий раз попрацювати з дошкою. Все це наповнює клас подоланням ентузіазмом. За моїми спостереженнями, при використанні електронної дошки учні більш уважні, захоплені і зацікавлені, ніж при роботі на звичайній дошці.

Використання ресурсів мережі Інтернет.

Вибуховий розвиток Інтернету  стимулює  розвиток нових освітніх  технологій, і це вже факт безперечний. Головне завдання при цьому наступне: сформувати у вчителя Інтернет - орієнтований спосіб мислення, навчити використовувати інформацію для самоосвіти, підвищення кваліфікаційного рівня, вирішення вірогідних шкільних проблем і завдань. Щоб вирішувати такі завдання необхідно визначити для себе:  як можна використовувати Інтернет в освітніх цілях: при організації уроків, для підвищення мотивації учнів  до навчання, для професійного розвитку вчителів?

Насамперед визначимо користь використання ресурсів Інтернет в освітній установі:

- Доступ до всіх ресурсів (як до інструменту для створення уроків).

- Доступ до дослідження ресурсів (для досягнення освітніх цілей).

- Регулярний характер сприяння навчанню.

- Вдосконалення спілкування і інтелектуального обміну.

- Забезпечення існуючим світовим досвідом і навиками.

- Інтернет — як захоплююче, цікаве навчання (ігровий елемент).

Значення освітніх Інтернет-ресурсів – це необмежений доступ до професійної інформації, використання планів уроків, online курсів, Web-сайтів,  співпраця з  іншими вчителями, обмін інформацією з колегами і експертами  з інших країн, об'єднання професійних ресурсів для вирішення спільних завдань.

Великий інтерес викликає в учнів пошук інформації по заданій темі в Інтернеті. Такі індивідуальні завдання вони виконують із задоволенням і готові захоплено розповідати про це на уроці. Розповіді викликають безліч питань і втягують інших у бесіду. У виграші опиняються і доповідач і слухачі. Як випливає з досвіду, маючи можливість користуватися Інтернетом, багато дітей просто не знають, що з ним робити, як і для чого його застосовувати. Зрозуміти це вони зможуть лише при виконанні конкретних пошукових завдань, при допомозі педагога.
Монополія школи на передачу учням знань з різних областей, в тому числі і з математики, змінилася багатоплановою взаємодією учнів з програмними продуктами, публікаціями в Інтернеті. Це необхідно використовувати в роботі вчителя математики, використовуючи потенціал інформаційних технологій.


Перспективи:

• залучення учнів до свідомої діяльністі ( самостійне виготовлення презентацій за допомогою комп'ютерних засобів та засобів мультимедіа);
• використання різних програмних засобів тестового контролю на уроках математики (програми з пакету Microsoft Office (тести в Excel, PowerPoint), спеціальні редактори тестів);
• використання Інтернет ресурсів (при виконанні творчих завдань, при написанні рефератів, при пошуку необхідної інформації тощо) не тільки педагогом, але й учнями.
 При використанні на уроці мультимедійних технологій структура уроку принципово не змінюється. У ньому як і раніше зберігаються всі основні етапи, зміняться, можливо, тільки їх тимчасові характеристики. Необхідно відзначити, що етап мотивації в даному випадку збільшується і несе пізнавальне навантаження. Це необхідна умова успішності навчання, оскільки без інтересу до поповнення відсутніх знань, без уяви і емоцій немислима творча діяльність учня.
Впровадження комп'ютерних технологій не тільки збагатило навчально-виховний процес, воно відіграло і неоціненну роль у тому, що учні стали дивитися на комп'ютер не як на дорогу іграшку, вони побачили в ньому друга, який допомагає їм вчитися, пізнавати світ, мислити і творити. Вивчення комп'ютерних технологій в позаурочний час дозволяє розвивати в учнів алгоритмічне та логічне мислення, уяву, бажання самоствердитися, отримати кінцевий результат.
Психологічна готовність до життя в інформаційному суспільстві, початкова комп'ютерна грамотність, культура використання персонального комп'ютера як засобу розв'язання практичних завдань стають зараз необхідними кожній людині незалежно від професії. Все це пред'являє якісно нові вимоги до загальної освіти, мета якої - закласти потенціал збагаченого розвитку особистості. [4:65]

Висновок.

Таким чином, підводячи підсумок, хочеться сказати, що необхідно замислитися над проблемою використання інформаційних технологій в сучасній школі, так як це реальна потреба часу, яка необхідна всім тим, хто зацікавлений у формуванні універсальних і ключових компетентностей в учнів. Виходячи з позитивного досвіду роботи, можна зробити висновок, що педагогічну технологію навчання в інформаційному середовищі для формування пізнавального інтересу можуть використовувати вчителі всіх предметів, стосовно до учнів будь-якого віку.

Використання комп'ютерів у школах дає можливість впроваджувати інформаційні технології з усіх предметів без винятку. Звернення до інформаційних освітніх ресурсів дозволяє педагогу вести урок на сучасному науковому рівні.

Система уроків з використанням інформаційних технологій є необхідною дидактичним умовою оптимізації процесу навчання учнів, такі уроки сприяють підвищенню якості формування понять, умінь і навичок, рівня їх знань, формують пізнавальний інтерес до предмета.
Проводячи уроки з використанням інформаційних технологій, переконуюся, що творчість учнів активізується навіть у період підготовки уроку. Матеріал засвоюється глибше, оскільки встановлюються зв'язки між досліджуваними процесами і явищами. Знання набувають усвідомленість, гнучкість. Розвиваються дослідницькі навички, учні вчаться приймати самостійні рішення, беруть активну участь в обговоренні проблеми.

  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроках математики
Формування компетентностей учнів зумовлене не тільки реалізацією відповідного оновленого змісту освіти, але й адекватних методів...

Дипломи І ступеня 12
«Формування ключових компетентностей учнів на снові інноваційних освітніх технологій»

„Художньо-естетичний розвиток особистості учня засобами здоров’язберігаючих...
Формування ключових компетентностей загальнокультурної, здоров’язбережувальної та предметних мистецької, естетичної визначено нашою...

Обрання засобів виразності графіки для передавання форми та поверхні...
Формування ключових компетентностей: уміння дітей сприймати матеріал уроку, організовуватися до навчальної діяльності

У майстерні живописця
Формування ключових компетентностей: уміння дітей організовуватися до уроку, сприймати матеріал та формувати культуру поведінки І...

Проблема досвіду
Напрям(и) діяльності: організація роботи педагогів, формування у вихованців ключових компетентностей особистості засобами екологічної...

Г. М. Микитюк Критичність мислення та формування компетенцій
У пропонованому посібнику розглядаються можливості уроків критичного мислення з використанням методів навчання математики у формуванні...

Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою...
Формування ключових компетентностей учнів початкових класів. Готовність до переходу на новий державний стандарт початкової загальної...

Анкетування «Ключові ціннісні орієнтири учнів» Мета
Мета: виявлення ключових ціннісних орієнтирів учнів для формування напрямків виховної роботи

«Формування культурологічної компетентності учнів на уроках світової літератури»
Усе це й визначило вибір проблеми: «Формування культурологічної компетентності учнів на уроках світової літератури», яка є цілком...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка