Пошук по сайту


Курсова робота має на меті такі роз в’язання таких завдання, як вивчення основних понять, концепцій та систем маркетингу; дослідження та аналіз деревообробної галузі; зробити відповідні висновки

Курсова робота має на меті такі роз в’язання таких завдання, як вивчення основних понять, концепцій та систем маркетингу; дослідження та аналіз деревообробної галузі; зробити відповідні висновки

Сторінка1/11
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Вступ


В наш час економіка України розвивається в умовах ринкового середовища. Запорукою успіху будь-якої фірми на ринку є вміння знайти і задовольнити потреби споживачів як єдина можливість досягти цілей, пов’язаних з прибутком, проникненням на нові ринки, розвитком фірми. З іншого боку необхідне певне інформаційне забезпечення для прийняття управлінських рішень, конкретні дії щодо розробки та управління товаром, ціноутворенням, розподілом та просуванням товарів. Всі ці завдання з успіхом вирішує служба маркетингу на підприємстві.

Маркетинг представляє собою процес управління, втілення задуму, ціноутворення та реалізацію ідей, товарів та послуг через обмін, що задовольняє цілі окремих осіб та організацій.

Історія походження маркетингу налічує близько сім тисяч років і пов’язується з виникненням організованої торгівлі. Перші елементи маркетингу (ціна, збут, реклама) з’явилися ще в середині сімнадцятого століття. Початок теоретичних досліджень знаменує запропонована Д. Маккарті модель “4Р”. Бурхливий розвиток маркетингу припадає на 50 – 60-ті рр. двадцятого століття. Як академічна дисципліна маркетинг вперше виник в США.

Останнім часом зростає тенденція до практичної реалізації таких важливих функцій маркетингу, як товарна і цінова політика, маркетингові комунікації, збут та організація продажу.

Метою курсової роботи є формування системи знань і умінь щодо сутності і змісту маркетингу як інструментарію діяльності підприємства в умовах ринкової економіки та конкуренції.

Об’єктом дослідження в курсовій роботі є ДП «Зарічненський лісгосп», його техніко-економічні показники, конкурентоспроможність підприємства та його продукції, а також маркетингова ситуація ринку.

Курсова робота має на меті такі роз в’язання таких завдання, як вивчення основних понять, концепцій та систем маркетингу; дослідження та аналіз деревообробної галузі; зробити відповідні висновки.

Робота складається з трьох розділів, в яких спланована теоретична, розрахунково-аналітична частина. У кожному розділі розрахунки подані у табличній формі, а їх результати наведені та проаналізовані у висновках. Для більшої наочності та кращого розуміння в роботі є також рисунки та схеми.

В першому розділі висвітлені теоретичні основи сучасних систем та концепцій маркетингу. Розглянуто сутність, історію виникнення та розвиток маркетингу, еволюцію його концепцій, основні поняття та види маркетингу, а також систему та структуру його засобів. Другий розділ присвячено аналізу можливостей підприємства та дослідження стану ринку галузі, здійсненню аналізу конкурентоспроможності, а також SWOT-аналізу підприємства та його продукції.

1. Сучасні концепції та системи маркетингу

1.1 Сутність маркетингу: історія виникнення та розвиток


В сучасного бізнесу, особливе місце займає маркетинг. Саме слово “маркетинг” виникло в Сполучених Штатах Америки в процесі пошуку місцевими фермерами ринку збуту для своєї продукції. Йшлося про оволодіння ринком – Market Getting. Пізніше з цих двох слів утворилося одне – маркетинг (marketing). [3]

Становлення маркетингу як науки проходило сторіччями і історично склалось в результаті еволюційного розвитку дрібних, середніх і великих товаровиробників, зміни потреби цивілізованих суспільств, їх запитів та і вимог коливань ринкового співвідношення попиту (запитів і вимог) і пропонування (можливостей задоволення останніх). [10]

Хронологія розвитку маркетингу свідчить про те, що його перші елементи - ціна, збут, реклама з’явилися ще в середині XVII століття. В цей час один з членів сім’ї Міцуї в Токіо відкрив магазин, прообраз сучасного універмагу. З ім’ям С.Маккорміка (1809-1884) пов’язують створення чотирьох основних інструментів маркетингу (організація сервісної політики, принципи визначення цін, дослідження та аналіз ринку). Початок теоретичних досліджень у сфері маркетингу знаменувала запропонована Д. Маккарті модель “4Р” – товар (product), ціна (price), збут (place), просування (promotion). Бурхливий розвиток маркетингу припадає на 50-60-ті роки ХХ століття. На сьогодні за принципами маркетингу організовано управління більшістю фірм США, Європи, Японії. Як академічна дисципліна маркетинг вперше виник у США. Ще 1905 року В. Креузі прочитав курс лекцій «Маркетинг товарів» у Пенсільванському університеті, а Р.Ватлер почав вести постійний курс «Методи маркетингу» в університеті Вісконсіна.

В цей же час з’являється перша маркетингова організація – Американське товариство маркетингу, перейменоване 1973 року на Американську асоціацію маркетингу. Активно пропагують ідеї маркетингу Європейський комітет маркетингу, Міжнародна асоціація маркетингу, утворюються національні інститути та асоціації маркетингу, 1997 року засновано Українську асоціацію маркетингу. [3]

Якщо розглянути більш детально факти та хронологію виникнення маркетингу, то можна перелічити наступні:

XVII ст. – в Токіо відкрився перший в світі універмаг.

1639р. – видйшла книга Г.Д. Берна “Торговець” (Італія).

1751р. – видано книжку Ж. Саварта “Успішний торговець” (Франція).

1772р. – видано книжку К.Г. Людовіка “Нарис закінченої купецької системи” (Німеччина).

1804р. – побачила світ книжка Й.М. Лойха “Система торгівлі” (Німеччина).

1880р. – видано книжку Г.Х. Веле “Реклама” (Німеччина).

1901-1905рр. – до навчальних програм провідних університетів США (Гарвардський, Пенсільванський, Піттсбурзький, Вісконсінський) включено нові академічні дисципліни “Маркетинг продукції” та “Методи маркетингу”.

1908р. – створено першу маркетингову дослідницьку фірму (США).

1911р. – організовано перші відділи маркетингу в складі управлінського апарату корпорацій США.

1914р. – видано книгу В. Матейї та Р. Зейферта “Реклама купця” (Німеччина).

1915р. – створено асоціацію викладачів курсу реклами в США.

1926р. – створено Американську національну асоціацію викладачів маркетингу та реклами.

1931р. – створено Американське товариство маркетингу.

1936р. – вихід першого випуску журналу “Маркетинг” (США).

1964р. – вийшов перший номер журналу “Маркетингові дослідження” (США).

1967р. – вихід першого випуску журналу “Маркетингові новини” (США).

1974р. – вийшов перший в СРСР збірник перекладів “Маркетинг”.

Досліджуючи історію і хронологію маркетингу, необхідно пам’ятати, що його окремі елементи й підходи були відомі набагато раніше. [7]

В літературі з маркетингу налічується дуже багато визначень маркетингу. Наведемо найбільш поширені з них:

Маркетинг – це передбачення, управління та задоволення попиту на товари, послуги, організації, людей, території та ідеї через обмін. [3]

Маркетинг – це підприємницька діяльність, яка здійснює управління рухом товарів і послуг від виробника до споживача або користувача. [10]

Маркетинг – це процес планування і втілення задуму щодо ціноутворення, просування та реалізації ідей, товарів та послуг шляхом обміну, який задовольняє цілі окремих осіб та організацій. (Американська маркетингова асоціація)

Маркетинг – це комплексна система організації виробництва і збуту продукції, орієнтована на задоволення потреб конкретних споживачів і отримання прибутку на основі дослідження ринку. [6]

За Ф. Котлером, маркетинг – соціальний та управлінський процес, спрямований на задоволення потреб та бажань як індивідів, так і груп, шляхом створення, пропонування та обміну наділених цінністю товарів. [8]

Отже, маркетинг – це діяльність, спрямована на створення попиту та досягнення цілей підприємства через максимальне задоволення потреб споживачів.

Одночасно з розвитком теорії проходив процес практичного втілення основних принципів маркетингу в комерційну діяльність. У зв’язку з цим можна виділити окремі етапи розвитку маркетингу як науки теорії ринку і практики підприємницької діяльності (табл.1.1.)
Таблиця 1.1.1

Етапи розвитку маркетингу (ХХст.)


Етапи

Періоди часу

Умовна назва періоду

Характерні особливості

1

2

3

4

1.

До 30-х рр.

«Товарної орієнтації»

Прагнення виробників вдосконалити виробництво товарів, поліпшити їх якість в умовах незмінності ринку

2.

30-ті – 50-ті рр.

«Збутової орієнтації»

Максимальний продаж товарів найвищої якості з високими споживчими властиво-стями за допомогою стимулювання


Продовження таблиці 1.1.1

1

2

3

4


факторів інформування і довготермінового планування коливань ринкових потреб

3.

50-ті – середина 60-их рр.

«Ринкової орієнтації»

Виробництво товарів високої якості з підвищеним попитом, початок ери «мисте-цтва» продажу товарів, поява служб і відділів ринкового дослідження, стратегіч-ного планування і прогнозування попиту споживачів.

4.

Середина 60-их – 70-ті рр.

«Становлення маркетингового управління»

Управління фірмами з орієнтацією на ринок, застосування методів формування попиту конкретних груп покупців, розквіт «мистецтва» продажу, рекламування і пропаганда товарі, активізація виходу на зовнішній ринок із застосуванням внутрішніх маркетингових важелів управління ринковим продажем.

5.

Початок 80-их рр.

«Глобального застосування маркетингу»

Застосування маркетингових важелів та інструментів комплексу маркетингу, сучасних способів передачі маркетингової інформації, організація транснаціональних служб міжнародного маркетингу, врахування особливостей «соціально-етичного» маркетингу

Отже, маркетинг як економічна система управління господарською діяльністю з орієнтацією на ринок отримав теоретичне обґрунтування становлення і розвитку та організаційне втілення у підприємницьку діяльність організацій, фірм та компаній, що працюють у ринковому середовищі. [10]

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Курсова робота має на меті такі розв’язання таких завдання, як вивчення...
Досвід розвинутих країн переконливо доводить, що основною формою економічної життєдіяльності підприємств в умовах ринкової економіки...

Курсової роботи
Використання сучасних концепцій та систем маркетингу в діяльності підприємства (на прикладі )

1. Загальні відомості про підприємство
Тому в результаті проходження практики І складання звіту по ньому я намагатимусь висвітлити всі необхідні питання, якнайповніше їх...

Курсова робота на тему: Оволодіння правовими
Професія юриста має мати дуже багату професійну культуру. Адже юрист це фізична особа, яка має професійні правові знання у галузі...

1. Інформація про підприємство та основні техніко-економічні показники
Тому в результаті проходження практики І складання звіту по ньому я намагатимусь висвітлити всі необхідні питання, якнайповніше їх...

Всеукраїнський студентський архів
Філософ, в буквальному значенні цього слова, є не тільки творцем світоглядних систем. Він бачить своє завдання в тому, щоб зробити...

4. Курсова робота має характер цільної завершеної роботи як стосовно...
Курсова робота є до курсовим завданням І подається куратору курсі в на 3-й день перебування на курсах

Курсова робота
Сп дало змогу зрозуміти причини таких хвороб, як панкреатити, гемофілія, емфізема, що створило теоретичний базис для їх лікування....

Курсова робота з дисципліни «Статистика» на тему: «Статистичне вивчення...
Курсова робота відповідає вимогам діючої нормативної документації України та умовам ects/кмсонп

Тема заняття
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка