Пошук по сайту


Курсова робота на тему: «Використання фреймових структур на уроках української мови та літератури»

Курсова робота на тему: «Використання фреймових структур на уроках української мови та літератури»

Сторінка1/3
  1   2   3
Відділ освіти

Апостолівської райдержадміністрації

Червонотоківська ЗШ І – ІІІ ступенів

Післякурсова робота

на тему:

«Використання фреймових структур

на уроках української мови

та літератури»

Підготувала

вчитель української мови

та літератури

Верхогляд Л.В.

2014
Використання фреймових структур на уроках української мови та літератури

               У формуванні людини чільне місце належить мові. Вона найглибше пронизує свідомість, підсвідомість людини та доносить величезну частку інформації про зовнішній світ. Через мову людина усвідомлює своє „Я” і наповнює його відповідним змістом. Тому на сучасному етапі особливого значення набуває оптимізація навчально-виховного процесу, що досягається ефективним використанням на уроці як нових, так і традиційних методів роботи з учнями. Проте, незважаючи на актуальність проблеми, методи навчання не знайшли досі належного висвітлення у дидактиці та окремих методиках.

Сучасне українське суспільство гостро потребує реального впровадження української мови як державної у широкий громадський загал, адже державний статус мови передбачає її пріоритетне використання в усіх сферах суспільного життя. Водночас українська мова є запорукою збереження й формування національних цінностей. У зв’язку з цим надзвичайно зростає роль навчальних закладів у підвищенні якості навчання української мови як предмета, що має різнобічні навчальний, розвивальний і виховний впливи на юне покоління, формує активну, творчу, національно свідому особистість, готову до діяльності у різних сферах життя. Для реалізації цих впливів необхідно постійно вдосконалювати сучасні технології, методи і форми навчання рідної мови.

Науково-технічний прогрес призводить до безперервного збільшення обсягу одержуваної людством інформації. Зростає і обсяг навчальної інформації, який необхідно засвоїти учням на всіх стадіях освітнього процесу: у школі, професійно-технічному навчальному закладі, вузі. Це обумовлює необхідність пошуку методів і технологій, що забезпечують засвоєння зростаючих обсягів інформації в ті ж терміни навчання. Мова йде про технології інтенсивного навчання, до яких відносяться нові інформаційні технології, концентроване навчання, метод опор, структурування, ігрові технології, метод проектів, модульно-рейтингова система та інші. Інтенсивне збільшення потоку науково-технічної інформації, зростання кількості навчальних предметів в освітніх закладах, а також обсягу знань з усіх предметів - все це вимагає аналітико-синтетичної обробки навчально-наукового матеріалу з метою його згортання і компактного представлення інформації, яка в ньому міститься. Актуальність цього способу обробки навчального матеріалу зараз зростає ще в зв'язку зі збільшенням кількості підручників з усіх дисциплін, де один і той же матеріал викладається по-різному. Згорнути та компактно представити навчальний матеріал можна шляхом використання фреймового способу подання знань, який отримав свою назву від поняття «фрейм».

           

Фрейм - стереотип, стандартна ситуаціяФрейм (англ. frame — «каркас, остов», «будова, структура, система», «рамка», «окремий кадр фільму» та ін.) — структура, що репрезентує стереотипні ситуації у свідомості (пам'яті) людини або інтелектуальної системи і призначена для ідентифікації нової ситуації, що базується на такому ситуативному шаблоні.

Провісником методу фреймових опор можна вважати метод опорних конспектів Шаталова В.Ф. Метод опор заснований на візуалізації навчального матеріалу у вигляді малюнків, схем, графіків, формул, що дозволяє стискати інформацію та ефективно використовувати зоровий канал, через який надходить від 80 до 90% всієї інформації. На зміну опорним конспектам приходять фреймові схеми-опори.

Фреймова схема-опора  є абстрактний образ стандартних стереотипних ситуацій в символах – жорстку конструкцію (каркас), щомістить як елементи порожні вікна - слоти, які багаторазово перезаряджаються інформацією, на відміну від класичних шаталовських опор, що представляють собою статичні картинки, які включають у себе малюнки, схеми, графіки, формули певного параграфу. І опорні конспекти, і фреймові схеми дозволяють стискати текст. Відмінність в способах і масштабах компресії. Фреймова схема стискає інформацію в десятки і сотні разів, тому що вона відображає стереотипнуситуацію. Учень використовує фреймові схеми-алгоритми, які легко вкладаються в довготривалій пам'яті. Оскільки кількість схем невелика, їх можна зобразити у вигляді плакатів або стендів і вивісити в кабінеті. Використання фреймових схем істотно інтенсифікує процесс навчання. Сутність фреймового підходу до організації знань полягає у смисловій компресії навчального матеріалу.

              Специфіка смислової компресії полягає в тому, що вона включає в себе одночасно два процеси: безпосереднє згортання інформації і мовне вираження згорнутої інформації. Вид, ступінь і спосіб згортання матеріалу залежить від першоджерела – від його змісту, форми викладу, складності і т.д. Необхідність навчання способам компресії не викликає сьогодні сумнівів і не заперечується, так як її навчальний потенціал в методиці викладання надзвичайно високий і ще не досяг межі. Складність смислової компресії полягає в тому, що процесс згортання інформації вимагає, по-перше, високого рівня розуміння, необхідного для адекватного виділення з тексту основного змісту, по-друге, володіння реферативною формою викладу і, по-третє, володіння способами  подання стислої інформації в вигляді фреймових моделей і схем.

У творчій роботі викладаються теоретико-методологічні основи фреймової організації знань: форми представлення знань у вигляді фреймів, структура фрейму; фрейм як результат смислової компресії тексту; використання фреймів у методиці навчання як інноваційний процес; використання фреймів як засобу інтенсифікації навчання, використання фреймів при вивченні української мови. Наводяться принципи конструювання фреймових опор. Інноваційний процесс поширення фреймових методів у педагогіці закономірний: про використання фреймових опор та їх ефективність заявляють А.А Остапенко, Т.М. Колодочка (великоблочні опори фреймового типу), В.Е. Штейнберг (логіко-смисловімоделі та семантичніфрактали), Н.Д. Колетвінова (конструювання та використання тест-фреймів). Фреймові подання знань у освітньому процесі дозволяє істотно підвищити якість і швидкість навчання. Актуальність методики використання фреймів у вивченні української мови та літератури полягає у створенні можливості уникнути протиріччя між необхідністю постійно збільшувати обсяг освітньої інформації і навчальними можливостями учнів, уникненні роздрібнення навчального матеріалу, з’єднанні елементів навчання в одне, забезпеченні глибокого й міцногозасвоєння знаньучнями, поєднанні навчання й виховання. Діагностичне цілепокладання – гарантування кожному учневі знанняукраїнської мови відповідно до Державного стандарту.

Специфіка фреймового підходу стосовно

 української мови та літератури

Для того, щоб виділити специфіку фреймового підходу в навчанні української мови, слід орієнтуватися на вимоги до рівня засвоєння змісту даної дисципліни, які викладені в програмі загальної освіти, а також шляхи підвищення якості викладання української мови. Мінімально необхідний рівень функціональної грамотності тих, хто вивчає українську мову, визначається, виходячи з пріоритетного комунікативного підходу і передбачає оволодіння всіма чотирма видами мовленнєвої діяльності (читання, говоріння, письмо, аудіювання). Таким чином, основним завданням удосконалення процесу навчання української мови на сучасному етапі є пошук шляхів розвитку мовної компетентності в учнів, значимої для соціальної мобільності та функціональної грамотності. Відповідно до Державного Стандарту базової та повної загальної середньої освіти, з урахуванням загальноєвропейських рекомендацій до мовної освіти, завданнями освітньої галузі в старшій школі є подальший розвиток базових лексичних, граматичних, культуромовних, стилістичних, орфоепічних, правописних умінь і навичок на основі узагальнення й поглиблення знань учнів про мову як суспільне явище, вироблення комунікативних умінь і навичок ефективного спілкування в різних життєвих ситуаціях. Очевидно, дані вимоги зумовлюють пошук нових методів і засобів інтенсифікації навчання, заснованих на розкритті резервних особистісних можливостей учнів і застосуванні нових підходів до навчання, спрямованих на розвиток комунікативної, прогностичної (вміння прогнозувати результати комунікативних дій,встановлення причинно-наслідкових зв'язків), здатність до планування конструктивного діалогу, вибір оптимального мовного засобу для вираження комунікативного наміру, інформаційної (пошук оптимального вирішення, аналіз результатів комунікації, синтез наукових теорій та теорії з практикою), креативної (проблемне бачення дійсності, рішення пошукових завдань, вибір оптимальних шляхів рішення) компетентностей. Використання подібних методів знімає протиріччя між обмеженим часом, виділеним на засвоєння матеріалу, і триваючим збільшенням обсягу навчального матеріалу.

Специфіка концепції навчання української мови та літератури за допомогою фреймового підходу

I. Проблемний блок концепції застосування фреймового підходу в навчанні української мови та літератури включає такі основні фактори:

- затребуваність якісного навчання української мови;

- зростання обсягу мовної інформації, яку необхідно освоїти учням, а

також нових тенденцій розвитку фонетичної, граматичної, лексичної норм;

- недостатність інноваційних засобів і методів, що забезпечують інтенсифікацію процесу навчання української мови та освоєння учнями лінгвістичних знань, умінь, навичок, комунікативної компетентності.

Функція фреймового підходу при навчанні української мови та літератури полягає в забезпеченні реалізації інтенсивного освоєння лексичних, граматичних та стилістичних норм української мови, умінь ефективно вирішувати основні комунікативні завдання спілкування на основі використання лексичних та граматичних ресурсів мови, витягувати інформацію, сприймати її та інтерпретувати. Фреймовий підхід обумовлює швидкість і якість навчання мови, а також формування уявлення в учнів про багаторівневу систему української мови (фонетичний, лексичний та граматичний рівні).

II. Базис - підстава концепції фреймового підходу в навчанні української мови - джерела розробки концепції, первинні положення, теорії, на яких ґрунтується дана концепція.

Результати констатуючого опитування серед учнів, які свідчать:

- про недостатню сформованість системного мислення, що вимагається для використання різних форм монологічного та діалогічного мовлення письмовій та усній мові і правильного формулювання пропозиції висловлювання;

- про недостатній розвиток комунікативних умінь, знань, навичок і компетентностей, виділених у вимогах до рівня засвоєння змісту дисципліни (предмета) «українська мова».

- про необхідність поповнення базисного словникового запасу за темами.

Основні положення, що обґрунтовують застосування фреймового підходу в навчанні української мови:

- подання лексичного, граматичного матеріалу українською мовою у вигляді фреймів дозволяє істотно підвищити якість і швидкість навчання;

- високоефективний спосіб стиснення мовної, дискурсивної інформації у вигляді схем, моделей, алгоритмів-сценаріїв називається фреймуванням;

- фреймова організація знань є основою розуміння і довгострокового запам'ятовування лінгвістичної інформації.

Теоретичними обґрунтуваннями концепції виступають відомі теорії освіти:

- теорія продуктивного навчання (Башмаков М.І., Беспалько В.П., Татур Ю.Г. та ін);

- принципи структурування знань, у тому числі у вигляді системи знакових символів ( Жинкін Н.І., Ледньов В.С., Лернер І.Я., Сохор А.М.);

- теоретико-методологічні та психолого-педагогічні основи візуалізації навчального матеріалу і «згущення» інформації (Колодочка Т.А., Остапенко А.О., Сохор А.М. та ін);

- теорія фреймів (Дейк Т.А., Мінський М., Тарасов Є.Ф., Філлмор Ч., Лузіна Л.Г., Кубрякова О.С. та ін);

- теоретичні основи побудови науково-технічної термінології (Лоте Д.С., Кузьміна О.С.).

III. Зміст (теоретичний масив, тіло), або ядро концепції навчання української мови на основі фреймової підходу представляють собою провідні ідеї, підходи, принципи, основні положення та моделі, реалізація яких призводить до інтенсифікації навчання української мови.

Його складають наступні компоненти:

  • підходи до освітньої діяльності;

  • принципи навчання; мети;

  • основні концептуальні положення, які визначають вимоги до навчання української мови на основі фреймового підходу.

Розглянемо їх більш докладно. Підходи до навчання української мови за допомогою фреймів включають: системно-діяльнісний, компетентнісний; фреймовий до організації знань у процесі навчання, культурологічний, особистісно орієнтований і комунікативний підходи до навчання.

Компетентнісний підхід дозволяє сформувати комунікативну компетентність у сукупності її складових - мовної, соціокультурної, компенсаторної, навчально-пізнавальної компетентності в учнів; і ключові, базові, професійні компетентності у вирішенні основних комунікативних цілей спілкування підлітків.

Фреймовий підхід до організації знань заснований на фреймуванні - високоефективному способі стиснення дискурсивної інформації).

Системно-діяльнісний підхід у навчанні української мови - це підхід, у результаті якого учні набувають здатність і готовність аналізувати мову як систему пов'язаних елементів, виділяти загальний принцип побудови цієї системи та конструювати на його основі нові системи мовних елементів.

Комунікативний підхід - це реалізація способу спілкування, при якому здійснюється впорядкована, систематизована і взаємоспіввідносна модель навчання української мови як засобу навчання в умовах, що моделюються на навчальних заняттях мовленнєвої діяльності як частини екстралінгвістичної діяльності.

Принципи побудови освітнього системного процесу за допомогою фреймового підходу.

Крім загальних дидактичних принципів Я.А. Каменського, в основі фреймового підходу до навчання лежать також такі специфічні принципи:

- генералізації знань - включає узагальнення вмінь і знань, «згущення», стиснення мовного матеріалу,

- інтенсифікації навчання - передбачає освоєння учнями лінгвістичних знань, умінь, навичок в обмежені терміни.

Головні цілі навчання за допомогою фреймового підходу такі:

- якісне навчання всіх учнів: навчання української мови з максимальним використанням розумових можливостей, знань, умінь і особистісних якостей до досягнення максимально можливого рівня підготовки кожним учнем;

- інтелектуальний розвиток особистості: формування уявлення про мову як багаторівневу систему зв'язаних один з одним елементів.

Основні концептуальні положення, що представляють ядро концепції, визначають вимоги до фреймового підходу при навчанні української мови:

1. Механізми реалізації процесу навчання української мови повинні включати технології, методи і засоби інтенсивного навчання, що пов'язано з потребою освоєння комунікативних знань, умінь, навичок, а також комунікативної компетенції якісно і в короткі, стислі терміни.

2. Фреймовий підхід у навчанні української мови забезпечує інтенсифікацію процесу навчання, так як дає можливість учням освоїти сукупність комунікативних знань, умінь, навичок та компетентності в обмежені терміни.

3. Застосування фреймового підходу в навчанні української мови дозволяє в обмежений термін сформувати базисний словниковий запас.

4. Фреймовий підхід забезпечує формування специфічних комунікативних знань, умінь, навичок, компетентності, досвіду коректного використання мовних виразів, оволодіння мовними нормами у всіх видах мовленнєвої діяльності, особливо в говорінні та письмі.

5. Навчання за допомогою фреймового підходу формує уявлення про мову як систему взаємопов'язаних елементів на різних рівнях (фонетичному лексичному, граматичному).

6. Фреймовий підхід посилює ефективність навчання української мови, оскільки стимулює мотивацію і підтримує інтерес учнів.

7. Діагностика, яка включає в себе діагностичний інструментарій, методи обробки результатів вимірів і методи виділення коефіцієнта навченості учнів української мови.

IV. Практичний (прикладний) блок концепції навчання української мови за допомогою фреймового підходу включає в себе наступні компоненти.

Методи, щоб забезпечити освітні стратегії фреймового підходу в навчанні української мови та літератури:

- комунікативні, що дозволяють ефективно вирішувати основні комунікативні завдання спілкування на основі використання лексичних та граматичних ресурсів вивчається, а також компетентність у вирішенні основних комунікативних цілей спілкування у сфері міжкультурної комунікації;

- інтенсивні та інноваційні методи зумовлені необхідністю підвищити якість та швидкість навчання мови.

Засоби:

- вербальні (наприклад, гра), що забезпечують уміння конструювати і використовувати різні форми висловлювання для вирішення комунікативних завдань;

- наочні, що включають учнів в типові комунікативні ситуації, представлені у вигляді фреймів з метою оволодіння навичками коректного вживання мовних засобів і формування компетентності правильного використання мовної норми у спілкуванні (наприклад: варіаційний тест, коли для встановлення істинності чи хибності даних тверджень учні повинні обмінятися інформацією, об'єднати її і прийняти рішення; завдання щодо доповнення незавершених пропозицій, при виконанні якого слід керуватися життєвим досвідом і т.д.);

 - технічні (ТЗН);

  • засоби НІТ, що забезпечують можливість наочної демонстрації фреймів у вигляді презентацій.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Курсова робота на тему: «Фреймове структурування навчального матеріалу...
Оновлення змісту мовної освіти потребує трансформації технологій навчання української мови, розробки інноваційних методик, спрямованих...

З проблеми
«Використання елементів компаративного аналізу на уроках української мови І літератури»

На уроках української мови
України досі не введено окремий предмет "Права людини". Правове виховання учнів проводиться на уроках гуманітарного циклу: історії,...

На уроки та позакласні заходи вчителя української мови І літератури
Оксани Щепан свідчить, що її педагогічний досвід на тему “Розвиток пізнавальних інтересів І здібностей учнів на уроках української...

Уроках української мови та літератури Педагогічне кредо
Я, Лебедєва Людмила Дмитрівна, закінчила в 1998р. Уманський державний педагогічний інститут імені П. Г. Тичини. Здобула кваліфікацію...

Словникова робота на уроках української мови в початкових класах
Оволодіння словниковим складом літературної мови стає необхідною умовою вивчення учнями української мови: її орфоепії, орфографії,...

На уроках української літератури
Лаврут Валентина Володимирівна, вчителька української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист Української...

Методичні рекомендації вчителям української мови та літератури проектні...
Метод проектів  це модель організації навчального процесу, орієнтована на творчу самореалізацію особистості, розвиток її можливостей...

Курсова робота з предмету інвестиції на тему : Лізинг як метод інвестування...
Процес переходу к ринковим відносинам,повязаний з вирішенням протиріч в розвитку економічних структур,заставив шукати нові шляхи...

Опитування учнів на уроках української літератури у 7 класі методичнийпос І б н и к
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка