Пошук по сайту


Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Програму підготували - Сторінка 7

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Програму підготували

Сторінка7/8
1   2   3   4   5   6   7   8


2

Тарас Шевченко

Геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження в Україні. Його винятково велике значення. Рання творчість. Перші поетичні твори баладного та елегійного жанрів. («Причинна», «Думи мої…»). Історична тема («Іван Підкова», «Тарасова ніч», «Гайдамаки»). Вісь неперервності історичного часу («До Основ’яненка»).
ТЛ: послання.

Знати біографію і основні віхи творчості поета. Розуміти його життєвий подвиг в умовах підневільного становища нації в першій половині ХІХ ст.

Уміти розрізняти лірику й ліро-епіку, визначати жанрову групу, до якої належить твір. Виразно читати поезію, коментувати її ідейно-художній зміст.

2

«Сон» («У всякого своя доля...»)
Поема («комедія») «Сон» і тогочасна суспільно-політична дійсність. Композиційний прийом «сну», його роль для розширення можливостей поетичного зображення. Протистояння імперського режиму і вільнодумної, національно свідомої особистості. Сатиричний пафос поеми, його спрямування.
ТЛ: гротеск, контраст, умовність.

Коментувати зміст твору, визначити головні ідеї, контрастні картини в ньому. Схарактеризувати змалювання поетом морально звироднілих «землячків» і власне ставлення до таких людей. Визначити фрагменти поеми, що справили найбільше враження, вміти пояснити свій вибір.
Вивчити напам’ять: фрагмент (на вибір).

Усвідомлення гнітючої долі народу, підкореного імперією. Розуміння конструктивних засад, на яких ґрунтується “комедія”: рух у напрямку до демократичного устрою, національного визволення, вільного розвитку особистості.

1

Національна проблематика періоду «Трьох літ».
«Кавказ»
Пристрасний відгук на тогочасну загарбницьку імперську політику. Продовження теми національно-визвольної боротьби. Узагальнена ідея поеми − неприйняття насильства, поневолення людей, осуд загарбницьких воєн.

Уміти коментувати фрагменти поеми, визначати епізоди з ліричним, іронічним, інвективним забарвленнями. Вміти пояснювати узагальнену ідею твору.
Виховання почуття солідарності з боротьбою інших народів за визволення від гніту. Формування світоглядних переконань неприйняття насильства, осуду загарбницьких воєн.

2

«Великий льох»

Епізод культурної історії (проведення археологічних розкопок російськими вченими із залученням наглядачів-поліцейських), що став поштовхом до написання містерії «Великий льох». Його образне переосмислення. Моральний, політичний та прогностичний сенси «розкопаного» історичного минулого. Лірико-романтичний, алегорично-сатиричний, реалістичний плани твору. Оцінка поетом історичних постатей.

«Стоїть в селі Суботові...»

Художня оцінка діяльності Богдана Хмельницького (зокрема, так званого возз’єднання України з Росією 1654 р.). Зв’язок із «Великим льохом».
ТЛ: поема-містерія.

Уміти співвіднести містерійні образи твору з історичними реаліями. Пояснити суворість авторської позиції щодо найменших відступів од почуття національної єдності. Розкрити символічний образ «великого льоху».

Навчитися визначати в поетичному тексті образи і фрагменти додаткового символічного значення, самостійно розкривати їхній зміст.

Виховання почуття безкомпромісності у ставленні до гнобителів нації. Розвиток естетичного сприйняття явищ мистецтва.

1

«І мертвим, і живим, і ненарожденним...»

Продовження теми «земляків» у посланні. Викриття конформізму значної частини української еліти. Засудження комплексу меншовартості. Критичний перегляд національної історії задля перспективи її кращого майбутнього. Настроєві інтонації твору (суперечка, пересторога, погроза, заклик тощо).

Розуміти культурні й політичні чинники, що спонукали поета до написання цього твору. Виразно й усвідомлено читати твір. Визначити і схарактеризувати адресата послання, провідну думку твору. Орієнтуватись у складній композиції твору, виявляти його різні настроєві інтонації.

Дискутувати про актуальність мотивів твору для нашого часу.

Вивчити напам’ять: фрагмент (на вибір).
Формування переконання, що за будь-яких обставин необхідно залишатися з народом, його цінностями.

2

Тема жіночої долі у творчості Т. Шевченка («Катерина», «Наймичка», «На панщині пшеницю жала...», «Марія», «У нашім раї на землі…» та ін.)

«Вічна» тема матері й сина. Еволюція жіночого образу в поезії Шевченка. Різні типи втілення теми жіночої долі: романтичний («Катерина»), реалістично-побутовий («Наймичка», «На панщині пшеницю жала...»), символічно-узагальнений («Марія»).

«На панщині пшеницю жала…». Пристрасна мрія матері про гідне життя своєї дитини; невибагливість народних уявлень про щастя.

«Наймичка». Трагедія жінки з соціальних низів; боротьба за своє материнство. Людина з народу, поетичний опис завершення циклу її життя. Пафос Шевченкових творів про жіночу долю, їхній наскрізний ліризм.

Розуміти становище жінки в кріпацькій Україні часів Шевченка. Вміти порівнювати різні типи втілення теми жіночої долі у творчості поета (на прикладі творів).

Мати уявлення про пригноблене становище простої людини в часи кріпацтва, розуміти її прагнення до звільнення, мрії про щастя своїх дітей.

Уміти пояснити поведінку і вчинки героїні «Наймички». Дискутувати про правомірність учинків героїнь, а також про вічну проблему жіночого щастя.

Формування шанобливого ставлення до жінки в усіх її іпостасях (жінка-мати, жінка-кохана та ін.). Усвідомлення того, що жінка − уособлення краси на землі, що Свята Мати − джерело добра, яке змінює світ.

1

Особистісна лірика Т. Шевченка періоду арешту й заслання і після повернення з нього.
«Доля», «Росли укупочці, зросли...»

Риси автобіографізму в образі ліричного героя. Ностальгія за ідилією родинного життя, висока філософія життя людини на землі. Самотність поета («І виріс я на чужині…», «Самому чудно. А де ж дітись?..», «Доля», «Росли укупочці, зросли...»). Підбиття підсумків чесно прожитого життя.
ТЛ: ліричний герой (поглиблено), лірична медитація.

Уміти розповісти про обставини написання цих творів. Проникнути уявою в настрої, у внутрішній світ героїв Шевченка, вчитися бачити красу особистості. Назвати зразки поетичної образності, визначити їхню роль у структурі творів.

Вивчити напам’ять: «Доля».
Формування переконань, що контакт із друзями, однодумцями, зі світом є підтримкою особистості, що жити треба чесно, у добрі та взаємоповазі.

1

«Давидові псалми». «Блажений муж на лукаву…»

Біблія в житті Т.Шевченка. Світле пророцтво поета («Ісаїя. Глава 35»). Художня інтерпретація творів із Книги псалмів, риси її національної своєрідності у Т.Шевченка. Глибока смута пророка занепадом моральності, неправедними діяннями «сильних світу», пригнічення люду новими, внутрішніми «ворогами». Біблійні реалії в текстах творів Звернення до Бога з проханням змінити стан світу; Бог як оплот надії чесної людини. Ідеал життя згідно «закону Господнього» («Блажений муж на лукаву…»).

ТЛ: псалом.

Вміти обґрунтувати розуміння Шевченком ідеї Бога. Мати уявлення про її стильове й образне вираження у творчості поета. Уміти зiставити переспів Шевченка й оригінальні біблійні тексти псалмів, визначити домінанти поетового почуття.
Осмислення беззаконня життя «без Бога». Усвідомлення Бога як високого духовного оплоту особистості, щасливого майбутнього України при благословенні Бога, на шляхах праведних.


1

Підсумковий урок: Світова велич українського поета
Огляд вивченої поетичної спадщини Т. Шевченка і його міркувань із «Щоденника», прози, драматургії, малярського доробку. Визначні діячі світової культури про Шевченка. Його вплив на літератури інших народів. Шевченко та історичний поступ України. Вшанування пам’яті поета в Україні й за кордоном.

Розуміти великий духовний імпульс, який подала діяльність Шевченка у боротьбі за політичну незалежність і культурне збагачення України. Вміти схарактеризувати внесок Т. Шевченка у скарбницю української поезії, у розвиток української літературної мови, у світовий мистецький поступ.

Усвідомлення краси українського художнього слова, представленого в поезії Шевченка; того, що Т. Шевченко − гордість України.

4

Пантелеймон Куліш. «Чорна рада»
П. Куліш − відомий письменник, перший український професійний літературний критик, перекладач («Біблія», твори В. Шекспіра, Дж. Байрона, Ф.Шиллера), автор підручників для школи, українського правопису («кулішівка»).

Вплив на П. Куліша ідей європейського просвітництва: «Українець у Європі, європеєць в Україні». Романтична основа світогляду. Ентузіазм і жертовність П. Куліша у громадській та культурницькій роботі на шляху духовного відродження і культурного збагачення нації.
«Чорна рада» − перший україномовний історичний роман. Походження його назви. Історична основа й авторська уява, романтичність стилю. Динамічний інтригуючий сюжет. Непросте життя та романтичні пригоди головних героїв. Загальнолюдські риси ініціативності, працьовитості, лицарства, благородства, вірності почуттю та обов’язку. Оцінка роману Т. Шевченком.

ТЛ: роман, роман-хроніка, історичний роман.

Знати основні віхи життєвого і творчого шляху письменника.
Уміти розрізняти жанри: роман, історичний роман, роман-хроніка, біографічний роман. Уміти розрізняти історичну і художню правди у творі. Визначати основний конфлікт у ньому. Уміти розкрити образи й символи, пояснити особливості оповіді, засобів розкриття образів, історичний колорит.
Робити порівняльну характеристику героїв. Співвідносити образи твору з художніми образами інших історичних творів вітчизняних і зарубіжних письменників.
Усвідомлення значення ініціативності, наполегливості й працьовитості для досягнення поставленої мети.

Формування рис справедливості, колегiальності, лицарства, щирості, вірності почуттю і обов’язку.

2

Марко Вовчок. «Інститутка»

Життя і творча діяльність Марка Вовчка. Марко Вовчок як перекладач (Ж. Верна, Г. К. Андерсена, П. Е. Брема).

«Народні оповідання»; продовження теми народного життя в повісті «Інститутка». Антилюдяна суть кріпосництва та солдатчини. Образи персонажів – людей із народу та панночки. Авторська позиція у творі.

ТЛ: реалізм.

Вміти прокоментувати зміст твору, визначити його жанр, пояснити особливості сюжету.

Мати уявлення про пригнічене становище простої людини в історичну добу кріпацтва, розуміти повсякчасне прагнення особи до вільного, щасливого життя. Формування думки, що кожна людина, незалежно від свого суспільного стану, має право бути щасливою.

2

Українська поезія другої половини ХІХ ст..

Відомі поети (Степан Руданський, Леонід Глібов, Яків Щоголів, Іван Манжура, Володимир Самійленко, Борис Грінченко, Юрій Федькович, Михайло Старицький).

Страдницький життєвий шлях і творчість Павла Грабовського, революціонера-народника, борця за українську справу. Оптимістичні мотиви у творчості поета-засланця («Надія»). Зразок громадянської лірики («Справжні герої»). Дружні взаємини з Надією Сигидою, її образ у поезії «До Н. К. С.».

Михайло Старицький – драматург, поет, прозаїк, театральний діяч. «Не захвати солодкого зомління…» (із циклу «Монологи про кохання»). Духовне начало в коханні. Поетичні засоби (пейзаж, фантастичні мотиви) для вираження почуття.

Володимир Самійленко. «Не вмре поезія» Значення мистецтва, літератури в житті народу, ідея їх незнищенності.

Знати і вміти коротко розповісти про українську поезію другої половини ХІХ ст., називати її видатних представників. Уміти визначати жанрові та художні особливості поетичних творів, аналізувати їх ідейно-тематичний зміст.

Розуміння поезії як сповіді душі, вияву найсокровенніших думок і почуттів людини.

4

Іван Нечуй-Левицький. «Кайдашева сім’я»

Життя митця і його творчість як новий імпульс української літератури («Колосальне всеобіймаюче око України» (І.Франко). Її загальна характеристика. «Кайдашева сім’я» – соціально-побутова повість-хроніка. Гумористичний ракурс зображення та необхідність його врахування при інтерпретації повісті. Реалізм твору, сучасна (вічна) актуальність проблеми батьків і дітей. Колоритні характери в повісті. Українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту й моралі. Утвердження цінностей національної етики засобами комічного.

ТЛ: соціально-побутова повість, повість-хроніка.

Знати й уміти розповісти про письменника, назвати його основні твори.

Прокоментувати оцінку І. Франком творчого спадку І. Нечуя-Левицького.

Вміти визначити жанр твору, прокоментувати основну проблему, схарактеризувати образи-персонажі, засоби їхнього зображення. Вміти порівнювати образи, пояснювати авторську позицію, виокремлювати засоби комічного у творі, пояснювати їхню роль. Уміти висловити власну думку про українську ментальність, національний характер, народну мораль і етику.

Усвідомлення основних рис української ментальності, його значення для самопізнання й успішної адаптації в сучасному суспільстві.

4
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5
Світова література. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. У навчальну...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів
За основу для модернізації було прийнято програму 2012 року з історії для основної школи з урахуванням змін, яких вона зазнала під...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України
Програма призначена для 10-11 класів історичного профілю загальноосвітніх навчальних закладів в її основу покладено вимоги Закону...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів)
Зарубіжна література. 5–12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори Ю.І. Ковбасенко, Г. М. Гребницький,...

Програма природознавств о 5 к л а с для загальноосвітніх навчальних закладів
«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів ''образотворче мистецтво''
Вступ. Програма з образотворчого мистецтва для 5–7 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів ''образотворче мистецтво''
Вступ. Програма з образотворчого мистецтва для 5–7 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів “музичне мистецтво”
Вступ. Програма з музичного мистецтва для 5-8 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка