Пошук по сайту


Урок концерт. Драма кохання у творчості І. Я. Франка збірка «Зів’яле листя»

Урок концерт. Драма кохання у творчості І. Я. Франка збірка «Зів’яле листя»

Сторінка1/4
  1   2   3   4


Відділ освіти

Білоцерківської райдержадміністрації

Методичний кабінет

Нестандартні форми

і методи викладання

української літератури

в 10 – 11 класах2010


Нестандартні форми

і методи викладання

української літератури

в 10 – 11 класах


Схвалено і рекомендовано науково – методичною радою відділу освіти Білоцерківської райдержадміністрації ( Протокол № 3від 27.12.10)

Матеріал підготувала вчителька української мови і літератури Фурсівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, спеціаліст вищої категорії, учитель – методист Пех Зінаїда Петрівна.
У посібнику вміщено зразки уроків, нестандартних за формою організації навчального процесу. Мета – допомогти вчителю урізноманітнити структуру уроків і методів роботи, відійти від шаблонів, навчити дітей діяти творчо й самостійно, враховуючи індивідуальні властивості учнів, їхні інтереси.

З. П. Пех, укладання, 2010

Зміст


 1. Передмова………………………………………………………

 2. Урок – концерт. Драма кохання у творчості І.Я.Франка (збірка «Зів’яле листя»)10 клас………………………………..

 3. Урок - усний журнал. «Я син народа, що вгору йде…» Постать Івана Франка в духовному просторі України. Сторінки його життя. 10 клас………………………………….

 4. Урок – лекція з елементами бесіди. Іван Франко. Поема «Мойсей». 10 клас………………………………………………

 5. Урок – конкурс. Розвиток української літератури від давнини до середини ХІХ століття. (підсумково – узагальнюючий урок) 9 клас…………………………………...

 6. Урок – психологічне дослідження. Смішний чи страшний пузир у п’єсі І.Карпенка – Карого «Хазяїн»? 10 клас………...

 7. Урок – роздум. Любові не заснути, душі не опустошитись. Чи так це? (за романом О.Гончара «Собор»)…………………

 8. Рекомендована література……………………………………..6 - 10
11 - 15

16 - 19
20 - 24

25 - 29
31 - 35
36 - 43

44
Передмова

За роки незалежності Україна зробила значні кроки в реформуванні системи середньої освіти. Упровадження нових стандартів, перехід на нові методи й технології оцінювання знань учнів, розмаїття вітчизняних методичних шкіл, новаторські пошуки вчителів засвідчують успіхи української школи, наближення вітчизняної освіти до світових стандартів.

Одним із важливих напрямів української освіти є гуманітарний, який забезпечує духовний розвиток учнів. Серед дисциплін гуманітарного циклу особливе значення має література як мистецтво слова і спосіб формування загальної культури людини, її моральних орієнтацій і цінностей.

Нова Концепція літературної освіти спрямована на реалізацію завдань, що стоять перед сучасною загальноосвітньою школою як школою формування нового покоління особистостей з високою гуманітарною культурою і громадянською відповідальністю.

Навчально-виховні завдання школи реалізуються через зміст навчального матеріалу, форми й методи навчально–виховної роботи, а також через особистість учителя й характер його діяльності.

Щоб забезпечити ефективність навчання, повноцінність уроку, необхідно поєднувати репродуктивну й пошукову діяльність.

Учень не пасивна фігура педагогічного процесу, і вчитель повинен прагнути дати йому не лише певний вантаж знань, а й навички мислити, стимулювати розвиток його пізнавальних сил, роботу думки, постійну потребу вчитися, самостійно здобувати знання, спостерігати, досліджувати.

«Однією з найсерйозніших хиб нашої шкільної практики є те, що, навчаючи дітей, працює переважно вчитель», - цю думку В.Сухомлинського можна застосувати до характеристики навчального процесу й на сучасному етапі.

Праця учня, який роками сидить мовчки за партою, слухає вчителя і намагається запам’ятати те, що йому говорять, - не може забезпечити ні повноцінного формування особистості, ні найвищого щастя людини від успіхів у праці.

Сучасна педагогічна наука та практика використовують термін «інноваційна діяльність», який означає оновлення технології навчання та перебудову особистісних установок учителя. Такою сучасною засадою є розуміння навчального процесу як діалогу двох особистостей – учителя й учня, які є суб’єктами процесу педагогічної дії.

Перебудова навчального процесу передбачає також певну переорієнтацію функцій вчителя. Різко зменшується питома вага його виконавчої діяльності на уроці і, відповідно, зростає функція організаційна. Це, в свою чергу, вимагає глибокого оволодіння педагогічною технологією, вмінням прогнозувати в деталях діяльність кожного учня. Лише за цієї умови вчитель зможе повноцінно включати учня в діяльність як свого «партнера».

Отже, навчальний процес слід побудувати так, щоб сприяти свідомій співучасті особистості, яка освоює предмет, у відтворенні його змісту.

Освіта мусить поставити в центр процес знаходження кожним істини, тобто шлях пізнання. О.Потебня сказав: «Знання відносне, тим часом як пошук істини нескінченний». Радість від шукання і пізнання істини називається інтелектуальним почуттям, яке необхідно плекати від самого дитинства. Тоді головним для вчителя стає залучення учня до процесу пошуку.

Для реалізації свого життя зараз і в майбутньому дитина мусить вибирати той чи інший ідеал. Українська література відкриває безмежний світ, в якому можна «працювати над собою» - набувати знання, розвивати самоаналіз, саморефлексію, самосвідомість.

Кожен час людина відкриває і вирішує для себе питання: хто я, для чого прийшла у цей світ, яке моє місце в ньому, який сенс мого життя, на основі яких цінностей я повинна робити вибір свого життєвого шляху, визначати мету і значення своєї діяльності, вибирати засоби їх досягнення та оцінювати їх результати: на що я можу спертися в оцінюванні цих результатів, за якими критеріями і як можливе удосконалення моєї особи. Для відповідей на ці питання важливо не здобуття різноманітних знань, а їх осмислення і мета.

Отже, методика створює умови, в яких з’являється і потреба, і бажання ставити запитання і шукати відповідей. Методика - це шлях, яким буде йти дитина.

Важливий для вчителя словесності і принцип активності учня. Його знання, розумовий, духовний та культурний розвиток повинні спиратися на власні зусилля. Особливу цінність для учня має шлях, яким він пройде, розв’язуючи поставлену перед ним проблему. Учень оволодіває методом праці, який у майбутньому зможе застосувати до аналогічних завдань. Цей принцип допоможе дитині виробити в собі впевненість у власній цінності, у тому, що вона сама дасть собі раду і власними зусиллями зуміє подолати труднощі, які траплятимуться на її життєвому шляху.

Впровадження нестандартних форм є нині найефективнішим, оскільки яскраво вирізняється стилем, засобами, забезпечує позитивну мотивацію здобуття знань з мови та літератури, активне функціонування інтелектуальних і вольових сфер, сприяє розвитку творчої особистості.

У своїй роботі я постійно впроваджую нові педагогічні технології. На уроках даю можливість учням займати ініціативну позицію в навчальному процесі, перетворити урок на живий процес. Діагностую навчання, розробляю опорні конспекти, створюю нові види наочності, працюю над моделюванням уроку.

Нетрадиційний підхід до навчального процесу пов'язаний з визначенням мети навчання. Такою метою є розвиток в учнів можливостей засвоювати новий досвід на основі цілеспрямованого творчого і критичного мислення.

Виходячи з цього, працюю над розробкою таких моделей навчання: організація навчально-ігрової моделюючої діяльності, організація активного обміну думками, творчої дискусії. У такій ситуації я займаю роль лідера.

Нетрадиційні форми впроваджую під час вивчення нового матеріалу, закріплення знань, умінь і навичок, аналіз контрольних робіт, узагальнення і систематизація знань, повторення теми чи розділу, розвитку зв’язного мовлення.

Готуючись до семінару за романом «Вершники» Ю.Яновського, я поділила учнів на групи на групи. Вони готували доповіді. Примірні питання (тематика) доповідей:

 1. Розкрити композиційну будову твору.

 2. Довести, що «Вершники» - це твір романтичний і має ознаки роману новелістичного.

 3. Розкрити зміст новели «Подвійне коло». Її місце в романі.

 4. З’ясувати роль пейзажів у творі. Зробити стилістичний аналіз окремих уривків.

По-новому підходжу до вивчення біографії письменника. Так, перед вивченням життєвого і творчого шляху Лесі Українки було проведено екскурсію до музею поетеси в м. Києві. а потім у святково прибраній кімнаті була присутня Леся, її мама, Олена Пчілка, рідні, друзі, знайомі.

Для того, щоб перед учнями постав цілісний образ поета–лірика, поета–співця, поета–борця, вважаю урок вивчення поезії Лесі Українки провести спарений.

До нетрадиційних форм уроку належать уроки–дослідження. Вони дають кожному учневі виявити особисте ставлення до головної проблеми, поставленої на уроці.

Також цікавою формою роботи є урок–конференція. Така форма роботи дає можливість залучити до праці одночасно весь клас.

Уваги заслуговують уроки–аналогії. Такий урок було проведено з теми:

Він доблесно і чесно жив,

Він кривди серцем не любив.

На цьому уроці було проведено дослідження подвигів народних месників - Олекси Довбуша і Робін Гуда.

Добрий розвиток для дітей мають уроки компаративного аналізу. Працюючи з байками Л.Глібова, саме до такого типу уроку я й звернулася, щоб показати байку «Вовк та Ягня» в Езопа, Федра, Крилова, Глібова.

Добре себе зарекомендували уроки–бесіди з елементами диспуту. На таких уроках діти мають можливість висловити свою думку. Такий тип уроків використовую при опрацюванні творів: «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного, «Кайдашева сім’я» І.С.Нечуя-Левицького, «Перехресні стежки» І.Я.Франка, «Я (Романтика)» Миколи Хвильового, «Жовтий князь» Василя Барки.

Намагаюся, щоб на уроках української літератури діти не тільки збагачували свої знання, а й розвивали почуття прекрасного, знаходжу такі оптимальні методи і завдання навчання, які б сприяли формуванню інтелектуально–розвиненої національно мовної особистості, свідомого громадянина України.

У посібнику вміщено зразки уроків, нетрадиційних за формою організації навчального процесу.

Мета посібника – допомогти вчителю урізноманітнити структуру уроків і методи роботи, відійти від шаблонів, навчити учнів діяти творчо й самостійно, враховуючи індивідуальні властивості учнів, їх інтереси.

Урок – концерт

10клас

Тема уроку. Драма кохання у творчості І.Я.Франка (Збірка «Зів’яле листя»)

Мета уроку:

допомогти учням зрозуміти неперевершену красу інтимної лірики І.Франка;

розвивати вміння учнів визначати належність твору до певного літературного жанру, його проблематику;

виховувати шанобливе ставлення до інтимних почуттів людей, чистоту і благородство почуттів.

Обладнання:

тексти поезій, грамзапис поезій збірки «Зів’яле листя», ілюстрації.

Епіграф до уроку:

Розвійтеся з вітром, листочки зів’ялі,

Розвійтесь, як тихе зітхання!

Незгоєні рани, невтишені жалі,

Завмерлеє в серці кохання.

Іван Франко

Хід уроку.

І. Актуалізація опорних знань учнів.

Ввідна бесіда за питаннями:

 1. Що таке лірика? Назвати жанри ліричних творів.

 2. Назвати зразки інтимної лірики.

ІІ. Оголошення теми і мети уроку.

ІІІ. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу.

1. Франко – «лірик високої проби»

Звучить мелодія Шопена. Під її звуки вчитель читає поезію.

Тричі мені являлася любов.

Одна несміла, як лілея біла.

З зітхання й мрій уткана, із обснов

Сріблястих, мов метелик, підлетіла.

Купав її в рожевих блисках май,

На пурпуровій хмарі вранці сіла

І бачила довкола рай і рай!

Вона була невинна, мов дитина,

Пахуча, як розцвілий свіжо гай.

І.Франко

«Людина, - сказав М.М.Коцюбинський, - яка б вона сильна не була, не може жити самою боротьбою, самими громадськими інтересами. Трагізм особистого життя часто вплітається в терновий вінок життя народного.

У Франка є прекрасна річ – лірична драма «Зів’яле листя». Се такі легкі, ніжні вірші, з такою широкою гамою чувства і розуміння душі людської, що, читаючи їх, не знаєш, кому оддати перевагу: чи поетові боротьби, чи поетові –лірикові, співцеві кохання і настроїв…Взагалі Франко–лірик високої проби…»

(учні записують вислів М.Коцюбинського)

2. Історія першого кохання І.Франка .

Один з учнів, одягнений в українську вишиту сорочку, представляє постать І.Франка.

«Ще в гімназії я влюбився в дочку одного руського попа Ольгу Рошкевич. Наша любов тяглася 10 літ, батьки зразу були прихильні мені, надіючись, що я зроблю блискучу кар’єру, але по моїм процесі 1878 – 1879 р. заборонили мені бувати в своїм домі, а в 1880р. присилували панну вийти заміж за іншого… Се був для мене важкий удар,і сліди його знайдете в оповіданні «На дні» і у віршах «Картки любові».

Інший учень виконує роль Тараса, сина І.Франка.

«У біографії мого батька Ольга Рошкевич займає певне місце. Він дружив з нею в молоді роки, закохався в неї.

Народилась вона в селі Лолин, над річкою Свічею. Перший раз Іван Франко побачив Ольгу в 1874 році. Було їй тоді 20 років. Ольга добре знала німецьку і французьку мови. Друкуючи свої записи,підписувалась псевдонімом «Надежда».

12 червня 1877 року батько і його товариші були заарештовані. Піп Рошкевич, батько його нареченої, склав на нього некорисні знання. Старий Рошкевич так допікав дочці знайомством з Іваном Франком, що та примушена була залишити сім’ю і вийти заміж за богослова Володимира Одаркевича.

Один із учнів запитує: «А чи була щаслива Ольга у своєму шлюбі?»

Відповідь: Ольга жила дуже нещасливо. Підкреслювала, що побралася з своїм чоловіком не по любові, а внаслідок тяжких обставин. У 1912 році Ольга залишилась вдовою і жила в дочки поблизу Львова.

Учитель. Ользі Рошкевич І.Франко присвятив ІХ поезію другого жмутка «Чому не смієшся ніколи?»

Двоє учнів (хлопець і дівчина читають поезію І.Франка .

Хлопець: І ти лукавила зо мною!

Ах, ангельські твої слова!

Були лиш облиском брехні!

І ти лукавила зо мною!

І нетямущому мені

Затрули серце гризотою

Ті ангельські слова твої…

І ти лукавила зо мною!

Та під пліною золотою

Ховались скази мідяні,

І цвіт, розцвілий навесні,

Під пишнотою золотою

Крив черв’яка! Ох, чи не в сні

Любились щиро ми з тобою?

І серце бідне рве у мні,

Що ти злукавила зо мною!

Дівчина: Ти ж думаєш, я не терпіла,

В новії зв’язки радо бігла?

Ти ж думаєш, я сліз не лила,

По ночах темних не тужила?

Не я лукавила з тобою,

А все лукавство в нашім строю –

Дороги наші віддалило.

Учитель. У листі до А.Кримського, який уже цитувався, І.Франко пише, що його сліди першого кохання можна знайти в оповіданні «На дні».

Учень зачитує уривок з цього оповідання.

Учитель. Перед нами повість Романа Горака «Тричі мені являлася любов»,яка складається з чотирьох частин. Перша присвячена Ользі.

(Дві учениці виконують роль Ольги і сестри її, Михайлини)

Учитель. Про цей період життя поета ми довідаємося також з роману «Терен на шляху» Петра Колесника, що вийшов у Львові у 1960 році.

(Хлопець і дівчина інсценують уривок з книжки П.Колесника «Терен на шляху»).

Дівчина. - Здрастуй, Іванку…

Хлопець. - Здрастуй, Олю. Ніби ти і ніби не ти. Дуже змінилась. А в чому, не можу сказати. Трохи поблідла.

Дівчина. – І ти поблід.

Хлопець. – А в очах ніби страх перед тим, кого назвала своїм мужем.

Дівчина. – Я назвала своїм мужем тебе. Вийшла за іншого, а мріяла про зустріч з тобою.

Хлопець. – Мила моя! Не слід лукавити зо мною. Я нетямущий був, коли ми полюбились.

Дівчина. – Я не лукавила з тобою, Іванку мій! Я вірила в майбутнє, мною керувала щира любов до тебе. Ти думаєш, що я не мучилась, не плакала ночами, поки не зважилась вийти за другого? Не я лукавила з тобою. Все лукавство в жорстоких умовах нашого життя.

Учень виразно читає вірш «Хоч ти не будеш цвіткою цвісти»

Учитель. Він любив її усе життя. Не якихось 10 років, а все життя…

Пройшов час. Явилась друга – гордая княгиня…

Учень у ролі І Франка говорить:

«Велике враження зробила на мене знайомість з однією полькою – Юзефою Дзвонковською.»

Учитель розповідає про хворобу Дзвонковської.

Учень виразно читає вірш «Я забув, що то осінь холодна!»

Учитель. Відійшла у минуле Ольга…Не прийняла його любові Юзефа.

Учень виразно читає поезію «Лиш біль страшний, пекучий в серці там»

Учитель. Явилась третя – женщина чи звір?

Глядиш на неї – і очам приємно.

Учень у ролі І.Франка читає уривок з листа А.Кримському:

«Фатальне для мене було те, що вже, листуючись з моєю теперішньою жінкою, я здалеку пізнав одну панночку польку і закохався в неї.»

Учитель. Нею виявилась Целіна Журовська. Оповідання І.Франка «Маніпулянтка» розповідає про цей період у житті поета.

Багато поезій І.Франка просяться на музику.

(Звучить грамзапис романсу А.Кос-Анатольського на слова І.Франка «Ой ти дівчино, з горіха зерня»).

Висновок. Ліричний герой збірки, можливо, найскладніша постать у всій Франковій поезії. Це жива, багатюща, гаряча й глибока натура. Франко малює любов як діяння, як найвищий витвір душі. Його любов до жінки – велика, всеохоплююча,правдива. Спасибі поетові за те, що умів так кохати і мав талант донести до людей свої почуття, спасибі за те, що створив неповторну пісню великої любові, яка лунатиме вічно.

ІУ. Підведення підсумків й оцінювання знань учнів.

У. Домашнє завдання:написати відгук на одну з поезій збірки «Зів’яле листя».
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок концерт. Драма кохання у творчості І. Я. Франка збірка «Зів’яле листя»
...

Література >Зарубіжна література
Збірка “Листя трави, її провідні теми й мотиви. Звернення до вільного вірша (верлібру)

Урок засвоєння нових знань. Література рідного краю Форма уроку:...
Обладнання: портрет Василя Слапчука; збірка «Як довго ця війна тривала»; епіграфи

Урок №1Дж. Г. Байрон англійський поет-романтик, фундатор течії байронізму....
Застосування інтерактивних форм та методів діяльності на уроках Світової літератури. Село Старий Кривин: Старокривинська зош І-ІІІ...

Література. 8 клас Тема уроку. Урок виразного читання. Читання творів Тараса Григоровича
Та є такі, що залишаються поза часом, бо стають невмирущими. Серед них – І наш великий Кобзар, Тарас Григорович Шевченко. Сьогодні,...

Поетика Віри Китайгородської
Джерелом творчості для поета є природа, яка дарує слова із “ясен світ”, з ”густої трави”, та ще почуття кохання “свідчить” на віршовані...

Українські билини (збірка) українські билини (збірка) Передмова
Якась дивна тема, — здивується юний літературознавець. — Хіба існують українські билини?

Урок систематизації й узагальнення знань. Обладнання: інтерактивна...
Тип уроку: урок систематизації й узагальнення знань. Обладнання:інтерактивна дошка,мультимедійна презентація до вірша «Любіть Україну»,кольорові...

Всеукраїнський студентський архів
Кожного великого митця історія нагороджує гучним найменням, у якому відбивається сутність його творчості. Шевченка вона назвала Кобзарем,...

Урок буде трохи незвичайний, але, сподіваюсь, цікавий. І для того...
Тема: Франческо Петрарка –видатний італійський поет-гуманіст. Багатство людської душі, краса І щирість почуттів, оспівування кохання...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка