Пошук по сайту


Тема дата

Тема дата

Календарне планування, українська література, 9 клас

2 години на тиждень


№ з/п

ТЕМА

Дата

Примітка
Тема 1. (1г). Вступ.1

Становлення і розвиток української літератури. Зв’язок літератури з життям та її значення в духовному розвитку суспільства.


Тема 2. (1г). Усна народна творчість.2

Поняття про народну драму та її основні жанри. “Весілля” – велична народна драма.


Тема 3. (4г). Прадавня українська література.3


Література і фольклор дохристиянського періоду. Слов’янська міфологія. “Велесова книга” – найдавніша у світі публікація пам’ятки V-IXст. Відкриття книги. Композиція.4

Біблія – видатна пам’ятка світового письменства. Загальний огляд змісту, час і місце створення. Переклади Біблії українською мовою.5

Перекладна світська література та оригінальна світська література.6

“Слово о полку Ігоревім” – найвидатніша пам’ятка давньоукраїнської літератури.


Тема 4. (9г). Давня українська література.7

Вступ. Запорозька Січ, її роль у розвитку освіти в Україні. Люблінська унія. “Галицько-Волинський літопис”. Загальна характеристика.8

І.Вишенський. “Послання до єпископів”. Т.Л. Поняття про полемічну літературу. Послання.9

Козацькі літописи, загальна характеристика, їх автори. “Літопис Самовидця”, “Історія Русів”, “Хмельницький, Барабаш і рескрипт короля”, “Прокламація гетьмана Мазепи”.10

Становлення і розвиток драматургії в давній українській літературі. Основні її жанри. Т.Л. Поняття про історичну драму, інтермедію та вертепну драму.11

Виникнення і розвиток віршованої літератури. Т.Л. Поняття про силабічний вірш, бурлеск і травестію.12

Г.Сковорода – видатний український письменник і філософ. Загальна характеристика поглядів. Трактат “Алфавит или букварь мира”.13

Художнє вираження філософських ідей Г.Сковороди в його байках. Поетична творчість Г.Сковороди. Збірка “Сад божественних песней”. Значення творчості.14

УПЧ. Бесіда за романом А.Чайковського “Сагайдачний”.15

Тематична контрольна робота №1.


Тема 5. (14г). Літературний процес кінця XVIII – перших десятиліть XIX ст.


Тема 5.1. (9г). Творчість І.П. Котляревського.16

Вступ. Становлення нової української літератури. Роль І.Котляревського в цьому процесі. Діяльність «Руської трійці». «17

І. Котляревський. Огляд життя і творчості. “Енеїда” – перший твір нової української літератури. Переробка поеми Вергілія. Реалістична основа.18

Втілення патріотизму, вірності обов’язку, мужності в образах Енея, троянців, Низа та Евріала19

Сатиричне змалювання панів, чиновників, козацької старшини.20

Народна основа гумору та сатири в поемі. Мова твору. Значення твору. Т.Л. Просвітницький реалізм як творчий метод.21

І.Котляревський “Наталка Полтавка”. Поетичний образ дівчини з народу.22

Засудження лицемірства, крутійства, хижацтва сільської верхівки в образах Виборного і Возного. Т.Л. Поглиблене поняття про драматичний твір.23

Класний твір за творчістю І.П.Котляревського.24

Тематична контрольна робота №2.


Тема 5.2. (6г). Творчість Григорія Квітки-Основ’яненка.25

Г.Квітка-Основ’яненко. Розповідь про письменника. “Маруся”. Тема соціальної нерівності.26

Оцінка поведінки героїв з морально-етичного погляду. Широка подача етнографічних картин. Т.Л. Сентименталізм в українській літературі.27

Поєднання реалістичного і фантастичного в повісті “Конотопська відьма”. Сатира на козацько-старшинський устрій у період його занепаду.28

Правдивий показ окремих сторін тогочасної дійсності (“Сватання на Гончарівці”). Підготовка до домашнього твору за творчістю Гр.Квітки-Основ’яненка.29

УПЧ. М. Костомаров «Чернігівка».30

Тематична контрольна робота №3.


Тема 6. (38г). Літературний процес 40-60-х років ХІХ ст.


Тема 6.1. (12г). Творчість М.Шашкевича, перший період творчості Т.Шевченка.33

Вступ. Суспільно-політичний рух в Україні в 40-50-х роках. Художньо-літературні альманахи того часу.34

М.Шашкевич. Огляд життя і творчості. Тема минулого України в творчості М.Шашкевича

Т.Л. Романтизм як творчий метод і літературний напрям.35

Т.Г.Шевченко. Життєвий і творчий шлях письменника. Романтичний характер ранніх поезій.36

“Причинна”. Фольклорна основа твору. Фантастичне і реальне в баладі.37

“Катерина “. Проблема соціальної нерівності і трагічної долі селянки в тогочасному суспільстві.38

Образи Катерини, її батьків, офіцера.39

“До Основ’яненка”, “Іван Підкова”. Туга за козацькою вольницею.40

Поема “Гайдамаки”. Історична основа твору. Сюжет і композиція. Героїчний характер поеми.41

Повсталий народ – головний герой твору. Образи Яреми, Гонти, Залізняка. Поєднання в поемі романтизму і реалізму. Оцінка твору критикою.42

Історична драма “Назар Стодоля”. Ліризм і гумор у зображенні людських почуттів та стосунків. Характеристика героїв. Т.Л. Реалізм як творчий метод, критичний реалізм.43

Література рідного краю. Творчість М. Петренка.44

Тематична контрольна робота №4.


Тема 6.2. (9г). Поетична творчість Т.Шевченка (1843-1847), (1847-1861) років.45

Особливості творчості поета цього періоду (“Три літа”). “Заповіт” – бойова програма поета- демократа.46

Поема “Сон”. Викриття самодержавно-кріпосницького гноблення в поемі. Патріотизм твору.47

Поема “Єретик”. Історична основа твору та образи-персонажі поеми. Особливості композиції.48

Поема “Великий льох”. Відображення трагічних епізодів української історії. Реальне і містичне в творі.49

Поема “Наймичка”. Образ знедоленої жінки, розкриття її трагічної долі, материнських почуттів. Т.Л. Поглиблення поняття про містерію як жанр драми.50

Поема “Кавказ”, її ідейна спрямованість. Образ Прометея. Позиція Т.Шевченка у висвітленні теми.51

Послання “І мертвим , і живим, і ненародженим землякам моїм...” Псевдолібералізм українського панства. Пафосність твору.52

“Іржавець”. Тлумачення Т.Шевченком причин поразки українського війська під Полтавою 1709р.53

Поезія років заслання. Цикл віршів “В казематі”.54

Повісті російською мовою. Автобіографічність повісті “Художник”. Теми і образи. Значення повістей Т.Шевченка.55

Поезія періоду після заслання. Нове ідейне піднесення у творчості поета. Мрії поета про щасливе майбутнє рідного краю.56

Інтимна лірика Т.Шевченка. Т.Л. Шевченківський вірш. Молитва як жанр лірики.57

Т.Шевченко – видатний художник, цінність його живописної спадщини. Т.Шевченко і наша дійсність. Світове значення творчості. Т.Л. Початкове поняття про літературну критику.58

Зв’язне мовлення. Виступ з доповіддю. Підготовка до домашнього твору за творчістю Т.Шевченка.59

УПЧ. Д.Чуб «Живий Шевченко».60

Тематична контрольна робота №5.


Тема 6.4 (11г). Творчість П.Куліша, Марка Вовчка, Ю.Федьковича.61

П.Куліш. Огляд життя і творчості. Світоглядні позиції. Поетична творчість. “До кобзи”, “Рідне слово”.62

“Чорна рада” – перший історичний роман в українській літературі. Історична основа, джерела.63

Художнє осмислення історичного минулого, поетизація давньої слави України, ратних подвигів козацтва.64

Персонажі – представники різних суспільних прошарків того часу. Естетичні функції описів у романі. Оцінка роману в критиці. Т.Л. Поняття про роман-хроніку.65

Марко Вовчок. Огляд життя і творчості. Повість “Інститутка”. Життєва основа твору.66

Образи селян-кріпаків. Типовий образ розбещеної панночки. Автор у творі. Т.Л. Поняття про характер та його типовість. Оповідання і повість як жанри епічного твору.67

Класний твір за творчістю П. Куліша і Марка Вовчка68

Ю.Федькович. Огляд життя і творчості. Основні мотиви поетичної творчості. “Нива”. «Три, як рідні брати». Трагічна доля жовніра в цісарській армії.69

УПЧ. О.Іваненко «Марія».70

Тематична контрольна робота №6.поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тема дата
Вступ. Розвиток української літератури на новому історичному етапі. Літературна дискусія 1925-1928рр

Дата народження 02 листопада 1967 року
...

Тема дата
Художній твір як явище мистецтва, новий ірреальний світ, створений письменником. Його особливість І значення. Функції мистецтва

Урок № дата тема: Тип Молюски. Узагальнення
Обладнання: таблиця «Молюски», набір листівок «Молюски», черепашки молюсків, додаткова література, сигнальні картки

Уроку Дата Тема уроку
Працювати з підруч­ником: орієнтувати­ся в його структурі, користуватися мето­дичним апаратом тощо; застосовувати поняття «історія»....

Резюме Поперешняк Дмитро Іванович Дата народження
Тараса Шевченка та отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини», спеціалізація «Міжнародні фінанси»...

Уроку музики Дата: Тема уроку: (обирається за навчальною програмою...
Освітня (навчальна): (розширення загального, естетичного та музичного кругозору учнів, ознайомлення їх із естетичними, жанрово-стилістичними...

Урок Дата
Класики соціально-психологічної прози: Ч. Діккенс, І. Тургенєв, Ф. Достоєвський, Л. Толстой, А. Чехов

Піб : Белдеман Юлія Володимирівна Дата нарождення
Мерчандайзер на фірмі «савсервіс» яка являється дистриб’ютором компанії «P and G»

Парасочка ганна іванівна дата народження
Формування в учнів груп продавців знань, вмінь та навичок згідно кваліфікаційної характеристикиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка