Пошук по сайту


Уроку

Уроку

9 клас

Календарно-тематичне планування уроків світової літератури

І семестр

№п/п

Дата

Тема уроку

Обладнання

Очікувані результати

Домашнє завдання

І Вступ, із літератури європейського бароко

1.
Бароко як перший за­гально європейський ху­дожній напрям. Євро­пейське і українське бароко.

Мультимедійні слайди з репродукціями картин художників, фонозаписи музики композиторів доби бароко.

Учень: пояснює, що бароко є пер­шим художнім напрямом, який охопив практично всю Європу, вт. ч. українські землі; дає визначення бароко як літера­турного напряму.

Опрацювати матеріали підручника про мистецтво бароко.

Повторити відомості про мистецтво бароко, отримані на уроках всесвітньої історії та історії України. Підготувати індивідуальні по­відом лення про митців бароко.

2.
Педро Кальдерон - ви­датний драматург і поет іспанського бароко.

Мультимедійна презента­ція "Бароко в Україні", портрет Кальдерона, ви­ставка різних видань творів Кальдерона.

Учень: пояснює, що бароко є пер­шим художнім напрямом, який охопив практично всю Європу, в т. ч. українські землі; доводить, що у драматургії іспан­ця Кальдерона втілилися художні особливості бароко.

Опрацювати матеріали підручника про Кальдерона. Прочитати драму «Життя -це сон».

Повторити відомості про Іспанію XVII - XVIII ст..

3.
"Життя - це сон" як втілення світоглядних і художніх принципів ба­роко.

Виставка художніх творів, міфологічний словник.

Учень: доводить, що у філософській драмі іспанця Кальдерона "Життя - це сон" втілилися художні особ­ливості бароко: підкреслена кон­трастив ність, яка передана пере­довсім у протиставленні; пишна, навіть надмірна метафоричність; висловлює й ілюструє цитатами з тексту свою точку зору на події драми.

Опрацювати матеріали підручника про драму "Жит­тя - це сон".

Підготувати повідомлення про літературну основу п'єси Кальдерона.

4.
Філософсько-мораль­ний конфлікт драми "Життя - це сон".

Виставка художніх творів, що мали вплив на появу драми Кальдерона.

Учень: визначає філософсько-мораль­ний конфлікт драми (пророцтвом про долю Сехісмундо, з одного боку та його справжньою долею; між бажан­ням та можливостями людини впли­вати на долю, фатум, -з другого). Висловлює й ілюструє цитатами з тексту свою точку зору на події драми.

Дібрати цитатний матеріал для характеристики образу Сехісмундо.

Об'єднатися в мікрогрупи.

5.
Причини і наслідки ево­люції образу Сехісмундо.

Виставка художніх творів.

Учень: простежує причини і наслідки еволюції, зміни образу Сехісмундо

Підготуватися до контрольної роботи

6.
Контрольна робота «Вступ, із літератури європейського бароко»Підготувати мультимедійну презентацію "Живопис доби класицизму".


II Із літератури класицизму

7.
Класицизм як художній напряму у літературі XVII ст. Філософське та ес­тетичне підґрунтя класи­цизму. Основні правила класицизму.

Підручник "Зарубіжна література. 6 клас", муль­тимедійні слайди з репро­дукціями творів живопи­су

Учень: характеризує класицизм як потужний європейський художній напрям;

дає визначення класицизму як літературного напряму XVII ст.

Характеризувати класицизм як потужний європейський художній напрям. Вміти дати визначення кла­сицизму як літературного напряму XVII ст.

8.
Ж.Б. Мольєр - видат­ний драматург доби класицизму. Місце ко­медії "Міщанин-шлях-тич" у творчому дороб­ку Мольєра.

Портрет Ж.Б. Мольєра, виставка різних видань творів письменника, ро­ман М. Булгакова "Життя пана де Мольєра".

Учень: відзначає, що в комедії "Міщанин-шляхтич" реалізована важлива настанова класицизму -прагнення виховати глядача (на­станова: "не будьте такими, як оцей Журден").

Опрацювати матеріали підручника про Мольєра. Прочитати комедію Мольєра "Міщанин-шляхтич". Довести, що комедія "Міща­нин-шляхтич" містить озна­ки новаторської комедії Мольєра.

9.
Журден - головний ге­рой класицистичної ко­медії "Міщанин-шлях-

тич".

Фонозапис музики Ж.Б. Люллі, створеної до ко­медій Ж.Б. Мольєра.

Учень: пояснює надмірне прагнен­ня буржуа Журдена стати шляхти­чем як рису класицистичної ко­медії, герой якої часто є носієм якоїсь пристрасті.

Повторити відомості про види комічного. Підготувати інсценізацію од­ного із епізодів комедії, який здався найсмішнішим.

10
Засоби творення сміш­ного в комедії "Міщанин-шляхтич".

Літературознавчі словни­ки, реквізит, необхідний для інсценізацій епізодів комедії.

Учень: називає засоби творення смішного в комедії.

Вивчити визначення понять іронія, сарказм, фарс, буфо­нада.

Вміти визначати засоби тво­рення смішного в комедії "Міщанин-шляхтич". Спробувати написати комедію-мініатюру «Сучасний Журден».

11
Виховний потенціал ко­медії "Міщанин-шляхтич".

Стікери, ватман зі шка­лою оцінки.

Учень: висловлює особисте став­лення до проблем, що порушують­ся в комедії, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.

Дібрати цитатний матеріал та скласти плани до твору-роздуму за творчістю Каль­дерона (Мольєра

12
Розвиток мовлення. Твір-роздум за творчістю Мольєра (Кальдерона)

Цитатний матеріал, необ­хідний для написання творчої роботи, додатки із планами творів.
Повторити вивчений мате­ріал. Підготуватися до конт­рольної роботи за розділом «Із літератури класицизму».

13
Контрольна робота за розділом "Із літерату­ри класицизму".

Зошити для контрольних робіт, матеріали для про­ведення контрольної ро­боти.
Фонвізін «Недоросток»

14
ПЧ Фонвізін «Недоросток»Повторити відомості про добу Просвітництва, отри­мані на уроках всесвітньої історії.

Підготувати повідомлення про видатних представників філософії та мистецтва доби Просвітництва.

Ill Із літератури XVIII століття. Просвітництво

15
Просвітництво як літе­ратурна епоха.

Слайди для мультимедій­ної презентації "Видатні представники філософії та мистецтва доби Про­світництва".

Учень: характеризує Просвітниц­тво як ідейний рух і літературну епоху.

Опрацювати матеріали підручника про Просвітниц­тво. Підготувати повідомлен­ня прожиття і творчість Воль­тера.

16
Вольтер - автор повісті "Простак".

Портрет, виставка творів Вольтера

Учень: повідомляє короткі відомості прожиття і творчість Вольтера

Прочитати повість "Про­стак". Опрацювати матеріа­ли підручника про життя і творчість Вольтера. Підготу­вати відповіді на запитання до статті.

17
Ідейний зміст і художня структура філософської повісті "Простак", сенс її назви. Конфлікт при­родної людини Гурона і французького суспіль­ства як центральний у творі.

Філософський та літера­турознавчий словники.

Учень: висловлює особисте став­лення до проблем, що порушують­ся у повісті, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.

Дібрати цитатний матеріал для характеристики образів повісті "Простак".

18
Антимонархічні та антиклерикальні мотиви твору. Гурон і Гордон у Бастилії. Трагізм долі мадемуазель де Сент-Ів і Гурона

Ілюстрації до повісті "Простак»

Учень: пояснює сутність полеміки Гурона і Гордона у Бастилії; розкриває сутність трагізму долі мадемуазель де Сент-Ів і Гурона.

Підготувати твір "Я пишу як громадянин світу…» (Ф.Шиллер). Повторити відомості про життя та творчість Й .В. Гете

19
Йоганн Вольфґанґ Гете. Трагедія "Фауст" - вер­шина творчості Гете і один з найвидатніших творів світової літерату­ри. Історія створення.

Портрет Гете, виставка літературних творів, що стосуються трагедії "Фа­уст", фонозапис опери "Фауст" Ш. Гуно.

Учень: наводить найвідоміші фак­ти з творчої історії "Фауста", зок­рема про прообраз головного ге­роя, мага-чорнокнижника; проте, що цей твір Гете писав протягом майже всього свого життя і дав у ньому художнє втілення проблем, які його хвилювали.

Прочитати трагедію "Фауст".

20
Композиція та пробле­матика трагедії "Фауст".

Виставка різних видань трагедії "Фауст", ілюст­рації Е. Делакруа до тра­гедії.

Учень: висловлює особисте став­лення до проблем, що порушують­ся в трагедії, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.

Опрацювати матеріали підручника про трагедію "Фа­уст". Підготувати відповіді на запитання до статті. Підготувати повідомлення про образи героїв Гете у тво­рах живопису.

21
Образ Фауста як вті­лення динамізму нової європейської цивілізації. Пошуки сенсу буття і призначення людини.

Репродукції картин М. Вру­беля, Р. Кента.

Учень: розкриває головну тему трагедії - пошуки людиною сенсу буття і свого призначення; харак­теризує образ Фауста як втілення динамізму нової європейської ци­вілізації.

Дібрати цитатний матеріал для характеристики образів головних героїв трагедії. Підготувати виразне читан­ня поетичних творів про ге­роїв трагедії Гете. Підготувати повідомлення про образи героїв Гете у му­зичних творах.

22
Опозиція Фауст - Мефістофель, діалектичне розв'язання проблеми добра і зла. Фауст і Мар­гарита.

Фонозаписи музичних творів Бетховена, Берліоза, Ліста, Ваг­нера, Шуберта.

Учень: характеризує трагічний конфлікт "Фауст - Маргарита", висловлює особисте ставлення до обох героїв, аргументує свої думки цитатами з тексту; тлумачить сенс опозиції Фауст -Мефістофель.

Підготуватись до творчої роботи

23
Контрольний твір за творчістю Й.В.Гете

Контрольні зошити
Повторити відомості про життя і творчість Ф. Шиллера

24
Йоганн Крістоф Фрідріх Шиллер - виразник про­світницьких ідей свобо­ди і справедливості.

Репродукція портрета Шиллера роботи А. Траффа, виставка творів Шил­лера.

Учень: аргументує твердження про те, що німецький поет Шиллер є виразником просвітницьких ідей свободи і справедливості.

Опрацювати матеріали під­ручника про життя і творчість Шиллера. Підготувати повідомлення про швейцарське повстання проти Австрії XIII ст. Прочитати драму Шиллера "Вігельм Телль".

25
Народна драма "ВільгельмТелль".

Слайди для мультимедій­ної презентації про Швей­царію.

Учень: пояснює, в чому полягає зв'язок народної драми "Вільгельм Телль" з ідеологією Просвітництва.

Підготувати виразне читан­ня в особах сцени на Рютлі.

26
Поетизація в драмі Шиллера боротьби за національну неза­лежність і свободу осо­бистості. Символічний сенс сцени на Рютлі.

Ілюстрації до драми "ВільгельмТелль".

Учень: пояснює символічний сенс сцени на Рютлі, де швейцарці різних кантонів об'єднуються для боротьби за незалежність своєї батьківщини, як заклик до націо­нального об'єднання.

Підготувати цитатний мате­ріал для характеристики об­разів головних героїв драми Шиллера.


27
Геслер і Вільгельм Телль: причини і характер про­тистояння. Особливості драматичного конфлікту в драмі "ВільгельТелль" та його художнього втілення.

Афіші та програмки вис­тави "Вільгельм Телль".

Учень: пояснює протистояння Геслера і Телля як втілення драматич­ного конфлікту твору: непримирен­ного конфлікту вільнолюбства і тиранії, природних прав і неспра­ведливих суспільних законів, вільної особистості й тиранічної влади; висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в драмі, аргументуючи свою точку зору при­кладами і цитатами з тексту.

Повторити відомості про життя та творчість Шіллера; написати лист до літературного героя драми Шіллера.

28
Урок розвитку мов­лення. Рекламне представлення творів Ф.Шіллера

Кросворди
Повторити вивчений мате­ріал. Підготуватися до контрольної роботи за розділом "Із літератури XVIII ст. Просвітництво".

29
Контрольна робота за

розділом «Із літератури XVIII ст. Просвітництво»

Зошити для контрольних робіт, матеріали для проведення контрольної роботи.
Повторити відомості про ве­лику Французьку буржуазну революцію, отримані на уро­ках всесвітньої історії.

IV
Із літератури романтизму
30
Особливості романтиз­му як художнього напря­му його естетичні прин­ципи. Специфіка ро­мантичного світосприй­няття. Багатство і розмаїття літератури романтизму, її художні відкриття і найвидатніші представники.

Репродукції картин Е. Де­лакруа «Свобода», К.Д. Фрідріха "Подорожній над морем", малюнок 0. Одарич "Відродження".

Учень: визначає романтизм як значний художній напрям у Європі та США межі XVIII - XIX ст. і нази­ває його характерні ознаки.

Скласти план статті "Роман­тизм" з підручника. Підготувати усну зв'язну роз­повідь про романтизм як ху­дожній напрям.

31.
Ернст Теодор Амадей Гофман - багатогран­ний митець-романтик. "Крихітка Цахес..." — шедевр романтичної казки-новели.

Портрети та малюнки із зображеннями Гофмана, гравюри та офорти Ж. Колло, аудіозаписи музичних творів Моцарта, його портрет, опорна схе­ма "Характерні риси літе­ратури романтизму".

Учень: характеризує Гофмана як багатогранного митця-романтика; дає визначення поняття роман­тизм.

За статтею підручника скла­сти хронологічну таблицю життя і творчості Гофмана. Прочитати казку Гофмана "Крихітка Цахес...". Підготувати для однокласників 10 запитань за змістом казки.

32.
Протистояння митця та філістера - основний конфлікт казки "Крихітка Цахес...". Специфіка ро­мантизму Гофмана.

Таблиці "Реальний та фан­тастичний план у казці Гофмана", "Герої казки", картки із завданнями для роботи в групах.

Учень: переказує зміст повісті-казки Гофмана, знаходить у ній харак­терні риси романтизму.

Визначити алегоричне зна­чення образів твору. Нама­лювати ілюстрації до казки.

33
Сатирико-метафоричний зміст казки "Крихіт­ка Цахес...". Іронія і гро­теск у творі.

Учнівські ілюстрації до казки, виставка різних видань творів Гофмана.

Учень: визначає наявність у "Крихітці Цахесі..." іронії та гротес­ку як важливу рису індивідуально­го стилю Гофмана; дає визначення поняття гротеск, знаходить гротеск утворі; висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в казці, аргументуючи свою точку зору при­кладами і цитатами з тексту.

Написати сатиричну казку "Крихітка Цахес у сучасному світі".

Новели Е. По.

34
ПЧ Новели Е. ПоПідготувати інформаційний випуск літературних новин "Сенсаційні, але правдиві факти життя Генріха Гейне".поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроку Тема уроку
...

Уроку
Задачі уроку: ознайомити учнів з особливостями класу, відмінностями представників даного класу, розвивати мислення на основі матеріалу...

Уроку
Відомо, що в педагогічній методичній науці існують різні погляди на структуру уроку. Доктор педагогічних наук Мірошніченко Л. Ф....

Тема уроку
Мета уроку. Розкрити особливості процесу десталінізації в Україні та його суть

Уроку, да та Тема / підтема уроку
Розпитувати з метою роз’яснення І уточнення інформації та надання необхідних відповідей

Тема уроку
Мета уроку: удосконалювати вміння складати І розігрувати діалоги на професійну тему до запропонованої ситуації спілкування

План уроку музики №21 у 6 класі тема уроку: Доля генія зміст уроку...
Обладнання: роздатковий матеріал (слова пісень, характеристики музики, тощо), портрет композитора, ілюстрації, презентації Microsoft...

Уроку: вивчення нового матеріалу Жанр уроку
Тема: «Усеперемагаючий голос любові» (Урок позакласного читання. В. Шекспір «Ромео та Джульєтта»)

Уроку Тема уроку
Вавилонська вежа”. Біблійне пояснення виникнення різних мов на землі, символічне значення образу Вавилонської вежі

Тема уроку. Класифікація хімічних реакцій. Мета уроку
Мета уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про хімічні реакції; з`ясувати, за якими ознаками класифікують хімічні реакції;...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка