Пошук по сайту


Курсова робота

Курсова робота

Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України

Дніпропетровський обласний

інститут післядипломної педагогічної освіти

кафедра гуманітарних

дисциплін

Курсова робота

Виховання засобами мови та літератури загальнолюдських моральних цінностей як необхідної передумови уникнення конфліктних ситуацій

Куратор – керівник Слухач курсів

Сергієнко А. А. (підвищення кваліфікації

вчителів української мови

та літератури,

очно – заочна форма)

Шашніна С.П.

КЗО «СЗШ № 119» ДМР

Бабушкінський район

м. Дніпропетровськ

м. Дніпропетровськ, 2012

ЗМІСТ

ВСТУП ……………………………1

РОЗДІЛ 1. Опис власного досвіду з теми «Виховання засобами мови та літератури загальнолюдських моральних цінностей як необхідної передумови уникнення конфліктних ситуацій»

1.1 Теоретичні засади з методичної теми «Виховання засобами мови та літератури загальнолюдських моральних цінностей як необхідної передумови уникнення конфліктних ситуацій»……………2

1.2 Практична частина: розробка різнорівневих завдань з даної теми……………………………………..4

ВИСНОВКИ …………………………8

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………9

Вступ

Актуальність дослідження

Стан духовної культури і моралі суспільства як у світі, так і в Україні викликає занепокоєння. Корозія усталених духовних цінностей є наслідком прагматизації життя, пропаганди насилля, нехтування правових, моральних, соціальних норм і за своїми масштабами становить глобальну соціальну проблему. Відсутність у частини молоді навичок конструктивного спілкування, загальних принципів розуміння сутності найпростіших соціальних процесів і явищ призводить до конфліктів, стресових ситуацій, неадекватної соціальної поведінки. Як наслідок — «втеча молоді від реальної дійсності» в алкоголізм, наркоманію, віртуальне комп’ютерне середовище.

Духовні чесноти українського народу втрачають свою дієвість. Упродовж останнього десятиріччя зруйновано традиційні для українців цінності, які гармонізують відносини людини з суспільством. Для досягнення матеріального життєвого успіху як головної мети пропагуються аморальні засоби. Це спричиняє загальну кризу моральності.

Соціальні умови, що продукують меркантильність і цинізм, призводять до деформації системи цінностей у доволі значної кількості громадян України. Знецінюється одвічне: любов, сім’я, культурні цінності; гіпертрофується матеріальне та культивуються особисті потреби і задоволення. Зниження рівня суспільної та особистої моралі, сприйняття молоддю гедоністичних настанов, раннє статеве життя ведуть до формування особистості, котра не здатна створити міцну сім’ю, народити і виховати дітей. Як наслідок — поглиблюється демографічна криза. Тому, метою виховання є формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно реалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.

Виховна мета є спільною для всіх ланок системи виховання та є критерієм ефективності виховного процесу.

Виховання учнів у сучасній школі здійснюється в контексті національної та загальнолюдської культур, охоплює весь навчально-виховний процес, ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства, держави та нації. Тому, урок має великий виховний потенціал, саме на уроці, в позакласній діяльності учні здобувають важливі життєві компетенції.

-1-

РОЗДІЛ 1. Опис власного досвіду з теми «Виховання засобами мови та літератури загальнолюдських моральних цінностей як необхідної передумови уникнення конфліктних ситуацій»

1.1.Теоретичні засади методичної теми «Виховання засобами мови та літератури загальнолюдських моральних цінностей як необхідної передумови уникнення конфліктних ситуацій».

Методична тема «Виховання засобами мови та літератури загальнолюдських моральних цінностей як необхідної передумови уникнення конфліктних ситуацій» є для мене близькою та актуальною як для заступника директора з виховної роботи та вчителя української мови та літератури.

Адже в повсякденній педагогічній практиці часто зустрічаюсь із конфліктними ситуаціями між підлітками, батьками. Звичайно, є різні методи уникнення конфліктних ситуацій: аналіз ситуації, робота психолога, з’ясування причин конфліктності учнів, залучення до різних видів позакласної діяльності. Та не варто забувати про виховний вплив уроку, адже більшу частину навчального дня учні перебувають на уроці. Найефективнішими уроками, які мають великий виховний потенціал, на мою думку, є уроки мова та літератури. Адже «живе» слово вчителя, твори відомих письменників, розгляд на уроках вічних проблем: «добро – зло», «підлість – чесність», «право вибору», « моральність» та ін. дають змогу учням розібрати передумови конфліктних ситуацій, висловити власний погляд, пройти шлях конфлікту з літературним героєм, разом з ним переживати, страждати, радіти, програвати та перемагати; знайти правильне вирішення власної проблеми. Звичайно, цей шлях учень повинен пройти разом із вчителем. Тому, важливими завданнями навчання української мови та літератури є:

1) урахування виняткової ролі державної мови в суспільному й особистісному розвитку кожного громадянина й потреби належною мірою оволодіти нею; необхідність збереження й подальшого її розвитку як безцінного культурного надбання попередніх поколінь українського народу і відповідальності школярів як громадян України в цій справі перед світовою спільнотою;

2) розвиток пізнавального інтересу до української мови як до феномена, вироблення в учнів здатності діставати естетичне задоволення від сприймання усного українського слова, читання художньої літератури українською мовою;

3) формування потреби різнобічного розвитку власних здібностей і нахилів, оволодіння сучасними методами оперування знаннями, уміннями використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні технології (Інтернет, дистанційні форми навчання та ін..);

4) забезпечення доступності знань, розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнів на основі індивідуалізації навчання, інтенсифікації навчального процесу тощо;

-2-

5) вироблення цілісного світогляду, знаходження сенсу життя як важливих умов удосконалення власної мовленнєвої здатності;

6) потреба дотримання загальнолюдських моральних норм як необхідної передумови уникнення конфліктних ситуацій та оптимального розв'язання їх у разі назрівання; розвиток в учнів уміння вести діалог, висловлювати власні думки й переконливо аргументувати їх;

7) прилучення учнів до загальнолюдських цінностей, що найпродуктивніше можна реалізувати в процесі інтегративного вивчення української мови з використанням засобів музики й живопису, художньої літератури, також спираючись на історичні дані;

8) урахування компетентнісного підходу до навчання української мови, за якого забезпечується результат навчання, а не нарощування обсягу змісту;

9) забезпечення особистісної значущості для кожного школяра здобутих знань і набутих умінь та навичок з української мови, усебічний розвиток особистості, її нахилів, здібностей і талантів;

10) формування в учнів потреби в удосконаленні власної мовленнєвої здатності впродовж усього життя;

11)вироблення в учнів стійкого інтересу до читання, до української книжки зокрема;

12)формування самостійного, критичного, творчого мислення школярів у процесі аналізу художнього твору на основі засвоєння ними необхідної суми знань;

13)розвиток творчих здібностей, загальнокультурного рівня учнів через ознайомлення їх із творами мистецтва слова, розвиток високих моральних цінностей людини, втілених у художніх творах;

14)виховання сучасної естетично розвиненої особистості, творчого читача зі сформованим почуттям національної свідомості та власної людської гідності.

Враховуючи те, що в класі є учні з різним рівнем розвитку інтелектуальних здібностей, а також те, що основною діяльністю в підлітковому віці є діяльність, що забезпечує спілкування підлітків між собою за місцем колективної діяльності(в підлітковому віці сприйняття матеріалу відбувається за умови активної участі кожного учня в процесі навчання), вивчення кожної теми здійснюю шляхом використання інтерактивних методів навчання.

На уроках української мови та літератури в 11- А класі (27 учнів, з них мають середній рівень знань – 17, достатній – 6, високий – 4) використовую наступні інтерактивні методи навчання: «Творення гіпотези», «Групове навчання», метод «Прес», «Мозкова атака» та ін. В класі

-3-

1.2 Практична частина: розробка різнорівневих завдань з даної теми

I. Різнорівневі завдання до вивчення творчості Ю. Яновського, зокрема роману « Вершники» ( новела « Подвійне коло» та «Шаланда в морі») в 11- А класі.

Завдання 1( Вивчення біографії письменника) для учнів з високим рівнем знань:

Робота в групах: підготувати біографію письменника та розповісти однокласникам про найвизначніші чинники формування та ознаки творчої біографії митця з використанням власної підготовленої презентації за таким планом: - родина, оточення, освіта; - характер, вдача, світогляд; - ідеали, переконання, світобачення; - літературна проза( новела), драма, поезія; - обдарування, захоплення; - риси реалізму, романтизму, лірики.

Завдання 2 для всіх учнів класу:

Вільний мікрофон. На дошці записані запитання, на які кожен бажаючий має дати відповідь одним реченням: які події особливо вплинули на формування світобачення Ю.Яновського? У чому полягає трагедія Ю.Яновського як творчої особистості? Чи мав він право вибору? Чи маєте ви право вибору у власному житті?( Відповіді на питання ставляться до всього класу після ознайомлення з біографією та творчим шляхом письменника).

Завдання 3для учнів з високим рівнем знань:

Підготувати презентацію на тему: «Україна в період громадянської війни. Власне бачення конфлікту» до вивчення роману Ю. Яновського «Вершники», новела «Подвійне коло».

Завдання 4 для всіх учнів:

Проблемне запитання до аналізу новели «Подвійне коло», яке ставить вчитель до класу: новела – невеликий розповідний твір про якусь незвичайну подію з несподіваним фіналом. Яку незвичайну подію змальовано в новелі «Подвійне коло»? Чому новела мала таке трагічне закінчення? Які моральні проблеми порушені у новелі? ( при вирішенні проблеми використовується метод «Прес»; на дошці пам’ятка для учнів «Чотири важливі етапи висловлювання»( - я вважаю, що; - оскільки; - наприклад; - отже, таким чином).

-4-

Завдання 5( робота в групах)

 1. Визначити основні проблеми твору. Чи існують такі проблеми в сучасному житті, чи у окремо взятих людей?

 2. Розкрити характери героїв новели. Що, на вашу думку, вплинуло на формування характерів героїв?( Відповідь підтверджувати цитатами з твору).

3.Висловити власне ставлення до збереження родових коренів, до проблеми розпаду роду, родини як трагедії народу. Які моральні принципи порушив кожен з братів Половців? Чи винні батьки в «трагедії роду Половців»?

Завдання 6( висловити власну думку, порівняти актуальність даної проблеми в сучасних сім’ях):

Написати висловлювання на тему: « Тому роду не буде переводу, в котрому браття милують згоду».

Завдання 7( для учнів з високим, достатнім та середнім рівнем знань): дайте визначення людським чеснотам «доброта», «зло», « гріх», «братовбивство», « моральні норми», «порушення норм моралі»

Завдання 8

Схарактеризуйте образ подружжя Половців з роману Ю. Яновського «Вершники» (новела «Шаланда в морі»).

II. Зразок тестових завдань до контрольної роботи за творчістю

М. Хвильового, Остапа Вишні, Ю. Яновського( тестування)

Початковий і середній рівні (6 балів)

1. Укажіть найбільш яскравого учасника літературної дискусії 1925 – 1928 рр.:

а) М. Зеров;

б) Л. Каганович;

в) М. Хвильовий.

2. Укажіть фольклорний жанр, що найбільше позначився на своєрідності «Мисливських усмішок» Остапа Вишні.

-5-

3. Укажіть, яке явище розвінчується в новелі М. Хвильового («Я (Романтика)»:

а) більшовицький фанатизм;

б) прагнення до особистої наживи;

в) кримінальний злочин.

4. Укажіть, чого навчав старий Половець своїх синів (новела «Подвійне коло» з роману Ю. Яновського «Вершники»):

а) «Рід розпадається, а клас стоїть»;

б) «Тому роду не буде переводу, в котрому браття милують згоду»;

в) «Любіть Україну».

5. Назвіть присвяту, додану автором до новели «Я (Романтика)».

6. Визначте, який період української історії зображено у новелі «Подвійне коло» з роману Ю. Яновського «Вершники».

7. Назвіть справжнє прізвище письменника, який використав літературний псевдонім Остап Вишня.

8. Наймолодший із братів у новелі Ю. Яновського «Подвійне коло» є:

а) Андрій;

б) Оверко;

в) Панас;

г) Сашко;

д) Іван.

Достатній рівень (9 балів)

9. Пояснити, чому доля письменника М. Хвильового склалася трагічно.

10. Дайте визначення роману Ю. Яновського «Вершники».

Високий рівень (12 балів)

11. Виконайте одне із завдань:

а) Схарактеризуйте образ подружжя Половців з роману Ю. Яновського «Вершники» (новела «Шаланда в морі»); б) Схарактеризуйте образ оповідача твору Остапа Вишні «Моя автобіографія»

-6-

III. Різнорівневі завдання до вивчення творчості В. Підмогильного, зокрема роман «Місто»

Завдання 1 Підготувати повідомлення на тему: « Трагічність життя В. Підмогильного: право вибору»( високий та достатній рівень знань учнів)

Завдання 2

Питання до обговорення після вивчення біографії письменника( метод «Прес»)

 • Які риси характеру ви вважаєте доленосними для В. Підмогильного?

 • Чи міг він уникнути сфабрикованої справи та залишитись жити?

Завдання 3( метод « Прес»)

Проблемні запитання до характеристики головного героя роману

« Місто» Степана Радченка:

 • Якби склалося життя Степана Радченка, якби він одружився із Зоською?

 • Чи можемо ми назвати Степана Радченка пристосуванцем?

 • Чи порушував Степан Радченко моральні принципи у стосунках із жінками? Чим була зумовлена така його поведінка?

 • Чому виникають конфлікти людини з оточуючими?

Завдання 4 ( «Вільне письмо», протягом 5-10 хв. учні записують свої думки. Суть роботи полягає в тому, щоб зафіксувати свої емоції, не соромлячись їх і не боячись їхнього існування)

 • Які почуття, емоції, думки у вас виникали під час читання роману

« Місто» В. Підмогильного?( за бажанням учні зачитують свої думки).

Завдання 5( кожен учень висловлює власну думку шляхом «мозкової атаки» без втручання вчителя):

 • Які риси повинна мати людина, щоб досягти поставленої мети у житті?

-7-

Висновки

Дані завдання на уроках української літератури дають змогу учням розглянути важливі проблеми людського життя, віднайти питання на віковічні проблеми стосунків між людьми, зрозуміти, що людяність, гуманність не можна втрачати за будь – яких обставин; потрібно залишатися чесним, в першу чергу перед собою. Повага до інших формується через повагу до себе.

Саме потреба дотримання загальнолюдських моральних норм є необхідною передумовою уникнення конфліктних ситуацій та оптимального розв'язання їх у разі назрівання.

Інтерактивні методи навчання розвивають в учнів уміння вести діалог, висловлювати власні думки й переконливо аргументувати їх.

Пам’ятаймо:

 • Якщо діти живуть в умовах постійної критики, вони навчаються засуджувати;

 • Якщо діти живуть в умовах ворожнечі, вони навчаються насильства;

 • Якщо дитину постійно висміювати, вона навчається зневажати себе;

 • Якщо дітей постійно соромлять, вони навчаються відчувати постійну провину

 • Якщо діти живуть в умовах толерантності, вони навчаються терпимості;

 • Якщо дітей підтримують, вони навчаються впевненості в собі;

 • Якщо дітей хвалять, вони навчаються самоповаги;

 • Якщо діти живуть в умовах справедливості, вони навчаються бути справедливими;

 • Якщо діти живуть у безпеці, вони навчаються довіряти;

 • Якщо діти живуть з визнанням, вони навчаються дружелюбності.

 • Вони навчаються знаходити любов до землі.

-8-

Список використаної літератури

1.Гін А. Прийоми педагогічної техніки. – Луганськ, 2004. – 84 с.

2. Голодюк Л. Як навчити учнів спілкуватися на уроці // Рідна школа. – 2001. - №9.

3. Гузеев В.В. Образовательная технология: от приема до философии. – М.: Сентябрь, 1996.

4.Дьяченко В.К. Сотрудничество в обучении: О коллективном способе учебной работы. – М.: Просвещение, 1991.

5.Интерактивное обучение: новые подходы // Відкритий урок. – 2002. –№5-6.

6.Інтерактивні методи навчання у підготовці спеціалістів для банківської системи України: Зб. наук. праць. – Суми – Харків, 2001. – 250 с.

7.Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія і практика. – К., 2002. – 136.

8.Беспалько В.П.Слагаемые педагогической технологии. – М.: Педагогика,1989. – 192с.

9.Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. - М., 1996. -324с.

10. Освітні технології: Навч.-метод. посібник / О.М.Пєхота, А.З.Кіктенко, О.М.Любарська та ін., за ред.. О.М.Пєхоти. – К.: А.С.К., 2004. – 256с.

-9-

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Курсова робота
Курсова робота з дисципліни „Маркетинг”/ О. В. Полюхович, Рівне: нувгп, 2012, – 44 с

Курсова робота з дисципліни «Статистика» на тему: «Статистичне вивчення...
Курсова робота відповідає вимогам діючої нормативної документації України та умовам ects/кмсонп

Курсова робота з дисципліни «Статистика» на тему: «Статистика продукції промисловості»
Курсова робота відповідає вимогам діючої нормативної документації України та умовам ects/кмсонп

4. Курсова робота має характер цільної завершеної роботи як стосовно...
Курсова робота є до курсовим завданням І подається куратору курсі в на 3-й день перебування на курсах

” Навчально-дослідна робота (курсова робота) студента з „Економіки...
...

Курсова робота
Мікропрограма

Курсова робота
Вступ

Курсова робота
Вступ

Курсова робота на тему: “Міжнародні банківські розрахунки
Вступ

Курсова робота на тему: «Епічний театр Бертольда Брехта»
ВисновкиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка