Пошук по сайту


Дайте визначення повісті як жанру. Яка тематика повістей І. Нечуя-Левицького?

Дайте визначення повісті як жанру. Яка тематика повістей І. Нечуя-Левицького?

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ

«УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА»

( І семестр)


 1. Дайте загальну характеристику літературному процесу 70-90 років ХІХ ст.

 2. Дайте визначення повісті як жанру. Яка тематика повістей І.Нечуя-Левицького? Назвіть характерні риси творчості письменника.

 3. Визначте жанр „Кайдашевої сім’ї” І.Нечуя-Левицького. Які проблеми автор піднімає у цьому творі? Гумор, сатира і народознавство в повісті.

 4. Наведіть основні факти біографії П.Мирного. Проілюструйте тематичну та жанрову різноманітність його творчості.

 5. Яка історія написання роману „Хіба ревуть воли, як ясла повні?” Назвіть головних персонажів твору, стисло охарактеризуйте будь-кого з них.

 6. У чому полягає своєрідність композиції роману „Хіба ревуть воли , як ясла повні?”? (екскурси в минуле, багатоплановість сюжету і т.п.).

 7. Дайте соціальне та психологічне вмотивування бунтарства Чіпки Варениченка.

 8. Проаналізуйте умови розвитку драматургії і театру в Україні у другій половині ХІХ ст. Що означає слово „аматор”? Назвіть відомих українських акторів цього періоду.

 9. Назвіть відомих українських драматургів другої половини ХІХ ст. та їх п’єси. Дайте визначення комедії, трагедії, драми.

 10. Розкажіть про творчість І.Карпенка-Карого. Яким темам присвячені його драми? Назвіть справжнє прізвище драматурга.

 11. Визначте жанр п’єси І.Карпенка-Карого „Сава Чалий”. У чому полягає трагедійність головного героя твору? Назвіть інших персонажів п’єси.

 12. Розкрийте багатогранність таланту М.Старицького. Проаналізуйте одну з його поезій.

 13. Схарактеризуйте творчій доробок Старицького-драматурга. Розкрийте проблематику його драми „Талан”. Хто був прототипом головної героїні твору?

 14. Розкрийте самобутність особистості І.Я. Франка. Зробіть загальний огляд його громадянської, культурної, наукової, літературної діяльності.

 15. Схарактеризуйте поетичну творчість І. Франка (багатство тематики, ідейна глибина, різноманітність форми). Назвіть його поетичні збірки Проаналізуйте одну з поезій (на вибір).

 16. Як створювалася поема І. Франка „Мойсей”? У чому оригінальність трактування біблійної теми? Яка ідейно-смислова роль прологу до поеми? Що, на вашу думку, є спільного між образом Мойсея і постаттю І. Франка?

 17. Визначте жанр і особливості композиції поетичної збірки І. Франка „Зів’яле листя”. Які три жінки стали прототипами героїні поезії „Тричі мені являлася любов...” ? Проаналізуйте одну з поезій збірки.

 18. Розкрийте тематичну і жанрову різноманітність прози І. Франка. Відповідь проілюструйте прикладами.

 19. Розкрийте проблематику повісті І. Франка „Перехресні стежки”. Схарактеризуйте образ Євгена Рафаловича. Поясніть символіку назви твору.

 20. Дайте загальну характеристику творчості Б.Грінченка.

 21. Наведіть основні факти біографії М. Коцюбинського. Які автобіографічні мотиви знайшли вираження у його творах?

 22. Простежте еволюцію творчої манери М. Коцюбинського (від реалізму до імпресіонізму) на прикладі конкретних творів. Назвіть відомі вам новели письменника.

 23. Дайте характеристику імпресіонізму як напрямку. Які імпресіоністичні риси наявні в творчості М. Коцюбинського? (на прикладі новели „Цвіт яблуні”).

 24. Дайте визначення новели як жанру. Що було причиною створення „Intermezzo”? Розкрийте своєрідність цієї новели. Доведіть, що „Intermezzo” – імпресіоністична новела.

 25. Як у повісті М.Коцюбинського „Тіні забутих предків” відображено міфологічне світовідчуття гуцулів? Схарактеризуйте образи персонажів твору. З якою метою автор використовує у тексті твору діалектизми?

 26. Розкажіть про життєвий і творчий шлях Лесі Українки. Назвіть її поетичні збірки.

 27. Визначте основні мотиви лірики Лесі Українки (відповідь проілюструйте прикладами). Чи працювала поетеса у жанрі „поезія у прозі”?

 28. Поясніть відмінність між епічними і драматичними поемами. Назвіть відомі вам твори Лесі Українки. Продемонструйте масштабність тематики її драматичних поем.

 29. Як проявилася в „Лісовій пісні” Лесі Українки проблема боротьби за вільне, красиве, духовно багате життя людини? Назвіть міфологічних персонажів твору. Схарактеризуйте образи Мавки, Лукаша, Килини, дядька Лева.

 30. У якій драматичній поемі Леся Українка звернулася до національної історії? Дайте характеристику образам Оксани і Степана. Поясніть символіку образу „іржавої шаблі”. Визначте основну проблему твору. Чому цю поему забороняли друкувати в радянські часи?

 31. Схарактеризуйте творчість В. Стефаника. Дайте визначення новели. Розкрийте проблематику новел «Новина», «Камінний хрест», «Сини».

 32. Схарактеризуйте творчий доробок О. Кобилянської. Поясніть, чому письменниця звернулася до теми жіночої емансипації? У яких творах ця тема розкрита найяскравіше?

 33. Розкрийте проблематику повісті О. Кобилянської „Людина”. Схарактеризуйте образ головної героїні твору. Поясніть символіку назви твору.

 34. Доведіть, що найяскравіше талант О. Олеся розкрився у ліриці. Проаналізуйте одну з поезій О. Олеся. Які поетичні збірки цього автора вам відомі?

 35. Назвіть основні факти біографії В. Винниченка. З’ясуйте значення цієї особистості для розвитку української літератури й становлення української державності.

 36. Зробіть загальний огляд літературної спадщини В. Винниченка. У яких жанрах працював письменник? Назвіть тему й основну проблему новели В. Винниченка „Кумедія з Костем”.

 37. Розкрийте проблематику драми В. Винниченка „Чорна Пантера і Білий Ведмідь”. Дайте порівняльну характеристику Рити й Корнія. Вмотивуйте їхні вчинки. Чи бачите ви альтернативне закінчення цієї п’єси?


ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ

«УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА»

(ІІ семестр)


 1. У чому трагізм творчої долі П.Тичини? Назвіть особливості індивідуального стилю поета. Які його збірки і окремі поезії вам відомі? Проаналізуйте одну з поезій П.Тичини.

 2. Дайте характеристику неокласикам як літературному угрупуванню. Яка доля чекала на них? Чому?

 3. Назвіть основні мотиви поезії М.Рильського. Які збірки поета вам відомі? Проаналізуйте поезію М.Рильського „Молюсь і вірю…”

 4. Назвіть основні мотиви лірики В.Сосюри. Які збірки поета вам відомі? Проаналізуйте одну з поезій В.Сосюри.

 5. Назвіть основну проблему поеми В.Сосюри „Мазепа”. Які інші поеми цього автора ви знаєте?

 6. Розкажіть про причини виникнення і хід літературної дискусії 1925–1928 років. Яку роль у ній відіграв М.Хвильовий? Назвіть цикли памфлетів, написаних Хвильовим під час цієї дискусії.

 7. Зробіть загальний огляд літературної спадщини М.Хвильового. У яких жанрах працював письменник? Розкрийте проблематику його оповідання „Мати”.

 8. Як розкривається проблема внутрішньої роздвоєності людини у новелі М.Хвильового „Я (Романтика)”? Поясність подвійну назву твору. Схарактеризуйте членів „чорного трибуналу комуни”.

 9. Назвіть особливості індивідуального стилю Г.Косинки. Які твори письменника вам відомі? Визначте основні проблеми новел Косинки „В житах” і „Мати”.

 10. Розкажіть про творчий шлях Ю.Яновського. У чому своєрідність жанру „Вершників”? Назвіть основні проблеми новел Яновського „Шаланда в морі” і „Подвійне коло”.

 11. Назвіть особливості індивідуального стилю В.Підмогильного. Які твори письменника вам відомі?

 12. Доведіть, що „Місто” В.Підмогильного – модерністичний роман. Які проблеми порушуються у творі? Схарактеризуйте образ Степана Радченка.

 13. Зробіть загальний огляд творчої спадщини М.Куліша. Розкрийте проблематику його п’єси „Мина Мазайло”. Чи актуальний цей твір сьогодні?

 14. Як розвивалася українська література в еміграції? Назвіть представників „празької школи” українських письменників.

 15. Назвіть основні мотиви поезії Є.Маланюка. Які його поетичні збірки ви знаєте? Проаналізуйте одну з поезій Є.Маланюка.

 16. Схарактеризуйте літературну спадщину І.Багряного. У яких жанрах він працював? Назвіть відомі вам твори письменника. У яких з них наявні автобіографічні мотиви?

 17. Розкрийте проблематику роману І.Багряного „Тигролови”. Схарактеризуйте образ Григорія Многогрішного. Які риси родини Сірків вам до вподоби? (або: Схарактеризуйте образ Андрія Чумака. Які риси родини Чумаків вам до вподоби?)

 18. Розкрийте багатогранність таланту О.Довженка. Дайте стислу характеристику персонажам „Зачарованої Десни”. У чому автобіографічність твору7

 19. Дайте визначення кіноповісті як жанру. Розкрийте проблематику кіноповісті О.Довженка „Україна в огні”. Схарактеризуйте образи головних персонажів твору. Хто з них викликає вашу симпатію?

 20. Назвіть характерні риси творчості поетів-„шістдесятників”. Хто з українських митців належав до їх числа? Якою була їх подальша доля?

 21. Назвіть основні мотиви поезії В.Симоненка. Які збірки поета вам відомі? Проаналізуйте одну з поезій В.Симоненка.

 22. Схарактеризуйте творчість Д.Павличка. Які з поезій цього автора покладено на музику? Проаналізуйте одну з поезій Д.Павличка.

 23. Назвіть особливості індивідуального стилю Л.Костенко. Які її поетичні збірки вам відомі? Визначте основні мотиви поезії Л.Костенко. Проаналізуйте одну з її поезій.

 24. Розкрийте проблематику роману у віршах Л.Костенко „Маруся Чурай”. Дайте порівняльну характеристику Марусі й Гриця Бобренка. Які афоризми цього роману вам запам’яталися?

 25. Розкрийте проблематику роману О.Гончара „Собор”. Чому цей твір називають романом-попередженням? Назвіть головних героїв роману. Дайте порівняльну характеристику Володьки Лободи й Миколи Баглая. Поясніть символіку назви твору.

 26. Розкажіть про творчість П.Загребельного. Визначте тему й основну проблему його роману „Диво”. Назвіть персонажів твору.

 27. Зробіть загальний огляд літературної спадщини В.Барки. Розкрийте проблематику його роману „Жовтий князь”. Схарактеризуйте родину Катранників. Поясніть символічність назви твору.

 28. Схарактеризуйте творчість Григора Тютюнника. Розкрийте проблематику його новел „Зав’язь” та „Три зозулі з поклоном”. Які риси характеру людини автор вважав головними (за названими творами)?

 29. Назвіть основні мотиви лірики В.Стуса. Які його поетичні збірки вам відомі? Проаналізуйте одну з поезій В.Стуса.

 30. Назвіть особливості індивідуального стилю В.Шевчука. Які твори письменника вам відомі? Розкрийте проблематику новели Шевчука „Панна сотниківна”. Знайдіть у творі образи-символи і пояснить їх значення.

 31. Назвіть основні риси постмодернізму в українській літературі. Схарактеризуйте угрупування Бу-Ба-Бу.

 32. Які з сучасних українських письменників Вам відомі? Розкажіть про творчість одного з них.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Література 10 клас Тема
Тема: Фразеологія – джерело гумору та сатири повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»

13. життєвий І творчий шлях нечуя-левицького
Нечуй тощо) народився 25 листопада 1838р в м. Стеблеві Київської губ. Канівського повіту (нині — Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський...

Людина, борець, письменник”
Працював у пресі. Автор багатьох книжок, оповідань І повістей, з-поміж яких "А яблука падають ", "Гроно стиглого винограду", "З висоти...

Тема уроку : олександр довженко «зачарована десна»
Дайте визначення пейзажу. ( Пейзаж – один із композиційних компонентів художнього твору; опис природи, будь – якого незамкненого...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України двнз «Маріупольський...
Дайте визначення мови, вкажіть її основні функції. Що таке мовлення, назвіть його форми, типи

І. Тести з вибором однієї правильної відповіді Яка різниця між фольклором...
Фольклорні розповідно-описові пісні певного народу, в основі яких лежить національно-історична тематика – це …

Яка наука займала провідне місце у духовному житті суспільства XVIII століття?
Якою, на думку Вольтера, має бути «природна» людина? Покажіть це на прикладі повісті «Простак»

Тема : Влада золота та її філософія в повісті Бальзака «Гобсек» Мета
Обладнання: текст повісті, шкала «Мої життєві цінності», публікації «На що варто витрачати гроші» та «Будьте щасливими!», ілюстрації...

Походження назв «русь», «росія», «ВЕЛИКОросія», «МАЛОросія»?
Однак жодних слідів так званих русів археологи досі не виявили. Про таке плем'я нічого не сказано І в «Повісті минулих літ», яка...

5. Інструкція щодо визначення І забезпечення управління невідповідностями
Ціль – Попередження непередбачуваного використання або поставки продукції, яка не відповідає встановленим вимогамБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка