Пошук по сайту


Львівський національний університет імені Івана Франка

Львівський національний університет імені Івана Франка

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет іноземних мов

Кафедра світової літератури
*********************************************************************
Кафедра світової літератури запрошує взяти участь

у ІХ Міжнародних Чичерінських читаннях

«Світова література у літературознавчому дискурсі ХХІ століття»,

що відбудуться 15 – 16 жовтня 2015 року
Основні тематичні напрями конференції:

  • Жанрова багатогранність літератури межі ХХ–ХХІ ст.

  • Сучасні методології літературознавчого аналізу.

  • Генологічні аспекти світової літератури.

  • Часопросторові виміри світової літератури.

  • Взаємодії літератур: впливи, паралелі, наслідування.

Мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, французька.

Для участі у ІХ Міжнародних Чичерінських читаннях до 1 червня 2015 року необхідно надіслати на адресу svitlit.lviv@gmail.com

  • заявку на участь у конференції (додаток 1);

  • анотацію доповіді (електронну версію), обсяг до 500 знаків;

  • для учасників без наукового ступеня рекомендацію наукового керівника або спеціаліста з відповідної галузі дослідження.

Електронні версії рукописів статей подають секретареві секції під час секційного засідання в електронній формі (на Flash-носіях, із поверненням авторові) разом із роздруком (1 прим.).
Публікація матеріалів: Доповіді очних учасників конференції будуть опубліковані в періодичному фаховому науковому виданні з філологічних дисциплін. Видання здійснюється коштом авторів. Статті докторів наук приймаються без оплати. Матеріали, подані до друку, повинні відповідати визначеним вимогам (додаток 2).
З усіх питань (щодо організації роботи конференції, оргвнеску, поселення, публікації матеріалів тощо) можна звертатись до секретаря оргкомітету Кіт Оксани Іванівни:

тел. 097 5955611; 032 2394582 (кафедра світової літератури)

E-mail: svitlit.lviv@gmail.com


Від імені оргкомітету Сулим В.Т.,

канд. філол. наук, доцент,

декан факультету іноземних мов


ДОДАТОК 1
Заявка на участь

у ІХ Міжнародних Чичерінських читаннях

«Світова література у літературознавчому дискурсі ХХІ століття»

15 – 16 жовтня 2015 року1

Прізвище, ім’я, по батькові

Вчений ступінь, звання

Місце роботи


Посада


Адреса для листування, е-mail

Домашня адресаДомашній телефон, е-mail

Тема доповіді

Тематичний напрям

Необхідність резервування житла на час конференції:

• гуртожиток __________________


• готель ___________________

Дні перебування у Львові____ _________________ 2015 р.

ДОДАТОК 2

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

ІХ Міжнародних Чичерінських читань

«Світова література у літературознавчому дискурсі ХХІ століття»

(15–16 жовтня 2015 р.)

Формат. Текст статті подається в електронному вигляді: у редакторі Microsoft Word 2003 з розширенням doc або rtf. Кегль – 14. Шрифт Times. Стиль – «Обычный». Інтервал – 1,5. Абзацний відступ – 0,75. Вирівнювання – по ширині. Розміри полів: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм.

Структура статті. Стаття має містити такі елементи: постановка проблеми, огляд літератури, новизна, мета, актуальність, методологія (теоретична база дослідження), результати дослідження, обговорення і висновки, література.

Композиція: вгорі – назва статті; нижче – ім’я та прізвище автора; далі – науковий ступінь, учене звання, посада, назва закладу, де працює чи навчається автор, адреса закладу, електронна пошта автора; нижче – індекс УДК (Універсальної десятинної класифікації).

Анотації. Далі подаються анотації англійською та українською мовами. Назва анотацій – ABSTRACT. Обсяг анотацій – 150 слів. Оскільки анотація – це самостійне джерело інформації, що використовується в наукометричних базах, бажано, щоб структура її була такою: вступне слово про тему дослідження («The article deals with»; «This article examines the…»; «In this article, I explore…»); мета наукового дослідження («The aim of this study»); опис теоретичного і практичного значення роботи («The article gives a detailed analysis of…»); опис методології дослідження; основні результати («This article reports the results of a…»; «The main idea of the article is…»), висновки дослідницької роботи («The article is of interest to…»); цінність проведеного дослідження («The article is of great help to…»).

Цитати в тексті оформляються за зразком « », або «” ”». Використані джерела містяться наприкінці статті (ЛІТЕРАТУРА), в тексті вказується номер джерела та сторінка: [5, с. 6].

Відомості про авторів. На окремій сторінці подаються загальні відомості про авторів українською мовою: ПІБ, номер телефону, поштова адреса, вищий навчальний заклад, кафедра, вчене звання та ступінь, науковий керівник, місце роботи, посада, е-mail. Для авторів без ступеню стаття супроводжується рецензією наукового керівника.

Орієнтовний обсяг статей – до 0.5 друкованого аркуша (до 12 сторінок).


ЗРАЗОК:
ПИСЬМО ЯК СПОСІБ КОМУНІКАЦІЇ ТА САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ (ЗА ПОВІСТЮ ОКСАНИ ЗАБУЖКО «ІНОПЛАНЕТЯНКА»)

Мар’яна Гірняк

Кандидат філологічних наук, доцент,

кафедра теорії літератури та порівняльного літературознавства,

Львівський національний університет імені Івана Франка (УКРАЇНА),

79000, м. Львів, вул. Університетська 1, e-mail: maryana_hirniak@yahoo.com

UDC: 821.161.2-312.1.09:[159.923.2:003]

ABSTRACT

Hirnyak Maryana. Writing as The Way of Communication and Self-Identification (Following the

Story «The Woman from Another Planet» by Oksana Zabuzhko)

The paper deals with the problem of writing, which is not reduced to the material fixation of signs, but, accordingly to the theory of deconstruction, provides ongoing play of senses referring to the «eternal presence». Theoretical conclusions are made on the base of Oksana Zabuzhko’s «The Woman from Another Planet», where writing appears on different levels and allows for different perspectives of approaching. It is the writing of world the meaning of which the human being is eager to decipher and it is the writing being created by the person-artist via producing new texts. In the story by O.Zabuzhko the arising and existing of the artistic text is closely connected with the series of other problems: searching for an authentic word capable to prove human’s essence, attempts to clear own identity, in particular, as the unique character in the writing of world, realizing the necessity to co-exist with other characters and, regardless inevitable

misunderstanding, to build the dialogue for «self-understanding-via-other».

Key words: writing, text, word, dialogue, world, human being, Self /Other.

У статті зосереджено увагу на проблемі письма, яке, відповідно до деконструктивістської теорії, не зводиться до матеріальної фіксації знаків, а передбачає безперервну гру смислів через відсилання до «вічної присутності». Теоретичні узагальнення зроблено на матеріалі повісті Оксани Забужко «Інопланетянка», де письмо постає на різних рівнях і передбачає різні перспективи наближення. Це письмо світу, значення якого намагається розшифрувати людина, і письмо, яке створює людина – митець, продукуючи нові тексти. Народження та існування художнього тексту в повісті О. Забужко тісно пов’язані з низкою інших проблем: пошук автентичного слова, здатного засвідчити, ким є людина, спроби з’ясувати власну ідентичність, зокрема, як унікальної літери в письмі світу, усвідомлення необхідності співіснувати з іншими подібними «літерами» та, попри неминучі непорозуміння, налагоджувати діалог задля «розуміння-себе-через-іншого».

Ключові слова: письмо, текст, слово, діалог, світ, людина, Я/Інший.

Текст статті
ЛІТЕРАТУРА

1. Бланшо М. Простір літератури / Моріс Бланшо. – Львів : Кальварія, 2007. – 272 с.

2. Вітгенштайн Л. Tractatus logico-philosophicus. Філософські дослідження / Людвіг Вітгенштайн. – К. : Основи, 1995. – 311 с.

3. Гайдеґґер М. Гельдерлін і сутність поезії / Мартін Гайдеґґер // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / [за ред. М. Зубрицької]. – Львів : Літопис, 2002. – С. 250–261.

4. Ґадамер Г.-Ґ. Різноманітність мов і розуміння світу // Ґадамер Г.-Ґ. Герменевтика і поетика / Ганс-Ґеорґ Ґадамер. – К. : Юніверс, 2001. – С. 164–175.

5. Ґадамер Г.-Ґ. Вірш і розмова // Ґадамер Г.-Ґ. Вірш і розмова / Ганс-Ґеорґ Ґадамер. – Львів : Ї, 2002. – С.137–150.

6. Деррида Ж. О грамматологии / Жак Деррида. – М. : Ad marginem, 2000. – 511 с.

7. Забужко О. Інопланетянка // Забужко О. Сестро, сестро: Повісті та оповідання / Оксана

Забужко. – К. : Факт, 2004. – С.167–226.

8. Ильин И.П. Письмо / И.П. Ильин // Западное литературоведение ХХ века : Энциклопедия / [под ред. Е.А. Цургановой]. – М. : Intrada, 2004. – C. 314–316.
**********************************

Альманах «Studia methodologica» внесено до: переліку фахових видань України за спеціальністю «філологія» (мовознавство, літературознавство) згідно з постановою від 01.07.2010 р. № 1-05/5, а також до міжнародної наукометричної бази даних «Index Copernicus» (http://jml2012.indexcopernicus.com/Studia+methodologica,p1545,3.html)

Науковий альманах «Studia methodologica» створено Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка для публікації результатів досліджень у галузі методології гуманітарних наук.

Матеріали друкуються мовою ориґіналу зі збереженням авторської стилістики. Авторський примірник надсилається поштою.

Подробиці про роботу альманаху та вимоги до матеріалів – на сайті http://studiamethodologica.com.ua

1 Примітка: Всі поля – обов’язкові для заповнення.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Державна навчально-наукова установа «академія фінансового управління»...
Запрошуємо Вас взяти участь у І всеукраїнській науково-практичній конференції «Потенціал стійкого розвитку та фінансова безпека соціально-економічних...

Хто такий філолог в Україні?
В україні професії філолога навчають у багатьох вищих навчальних закладах, до них, зокрема, належать такі: Київський національний...

Програма курсу: Соціологія націй Лектор: антоніна колодій, докт філос...
Україні. У певному сенсі, курс може розглядатися як методологічна підготовка до майбутньої можливої участі в соціологічних опитуваннях...

“проблеми планування в ринкових умовах ”
Національний Таврійський університет ім. Вернадського, Одеський державний економічний університет, Одеський національний політехнічний...

10 клас Контрольна робота №2 Література 70-90-их років ХІХ ст. Творчість...
Творчість Івана Карпенка-Карого, Михайла Старицького, Івана Франка, Бориса Грінченка

Міністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний...
Огієнка, 61, м. Кам’янець-Подільський, 32300; тел.: (097) 665 75 60, e-mail: aspirantka000@gmail com

Двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Малихін О. В
Державної установи Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці (далі ду «нндіпбоп»)

Н. О. Чермалих Київський національний лінгвістичний університет «що я залишу в спадок ?»
Рец на: Рьокан. Вибрані поезії / Переклад Івана Бондаренка. – К., 2008. – 264 с

“Сучасний німецькомовний науковий дискурс із лінгвістичної проблематики...
У 1999 році закінчила Волинський державний університет ім. Лесі Українки І отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Німецька...

Національний стандарт україни
Розроблено: Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова» розробники: Н. Петрова (науковий керівник);...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка