Пошук по сайту


Українська мова І література

Українська мова І література

Українська мова і література
Клас

Назва теми

Кількість годин

Спосіб ущільнення

Заплано-

вано

Рекомен-

довано

Українська мова

1

9

Безсполучникове складне речення

9

8

Зменшити кількість годин (з 3 до 2) на реалізацію теми «Розділові знаки в складному безсполучниковому реченні»

Складне речення з різ-ними видами сполучни-кового і безсполучни-кового зв’язку

6

5

Зменшити кількість годин (з 3 до 2) на реалізацію теми «Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку»


Складне синтаксичне ціле

8

6

Зменшити кількість годин (з 2 до 1) на реалізацію тем:

 • «Види і засоби міжфразного зв’язку»;

 • «Повторення вивченого про пунктограми в простому і складному реченнях»

2

11 (рівень стан-дарту)

Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей із синтаксису, пунктуації, лінгвістичного тексту і стилістики

9

6

Об’єднати навчальні теми:

 • «Найважливіші відомості із синтаксису, пунктуації. Словосполучення і речення. Класифікація речень за будовою» та « Особливості вживання в мовленні простих речень»;

 • «Контрольна робота № 1. Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей з синтаксису, пунктуації простого речення» та «Особливості вживання в мовленні різних видів складних речень»;

 • «Контрольна робота № 3. Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей з лінгвістики тексту і стилістики» та «Розвиток мовлення № 10. Риторика як наука й мистецтво»

Орфографічно-пунктуаційний практикум

4

3

Об’єднати навчальні теми «Контрольна робота № 5. Орфографічно-пунктуаційний практикум» та «Повторення в кінці року»

3

11 (академічний рівень)

Стилістика мови. Куль-тура мовлення. Морфо-логічні засоби стилістики

9

8

Об’єднати навчальні теми «РЗМ № 6. Робота над помилками, допущеними в письмовому переказі з творчим завданням» та «Пунктограма при відокремлених другорядних членах речення»

Стилістика простих речень

7

5

Об’єднати навчальні теми:

 • «Види простих речень і їх відтінки значень. Пунктограми в кінці речення» та «Синоніміка двоскладних і односкладних речень»;

 • «РЗМ № 9. Робота над помилками, допущеними в письмовому творі» та «Синоніміка відокремлених другорядних членів речення. Виділення відокремлених членів речення розділовими знаками»

Стилістика складних речень

8

7

Зменшити кількість годин (з 2 до 1) на реалізацію теми «Синоніміка складносурядних і складнопідрядних речень. Пунктограма в цих реченнях»

Стилістика речень з різ-ними способами вира-ження чужого мовлення

4

3

Об’єднати навчальні теми: «Стилістичні особливості авторських слів при прямій мові» та «Синоніміка речень з прямою мовою, реплік у діалозі й непрямій мові»

Стилістика мовлення (функціональна). Культура мовлення

8

6

Об’єднати навчальні теми:

 • «Стилі мовлення, їх підстилі» та «Зміст і структура текстів розмовного стилю, його мовні засоби, основні жанри»;

 • «Зміст і структура текстів наукового стилю, його характерні мовні засоби, основні жанри» та «РЗМ № 16. Реферат на тему, пов’язану з предметами, що вивчаються, особливості його побудови і мовне оформлення»

Узагальнення й система-тизація найважливіших відомостей з укр. мови

8

7

Зменшити кількість годин (з 2 до 1) на реалізацію теми «Слово, словосполучення, речення (просте і складне). Члени речення. Система розділових знаків»

4

11 (профільний рівень)

Мова, індивід, суспільство

4

3

Об’єднати навчальні теми «Лінгвістика як наука про мову. Її основні розділи, місце в колі інших наук про людину й народ» та «Історія мовознавства в особах. Видатні мовознавці вітчизняної науки та їх праці»

Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей

із синтаксису та пунктуації

24

18

Об’єднати навчальні теми:

 • «Загальна характеристика синтаксичних одиниць, їх типів, зв′язків, засобів вираження синтаксичного зв′язку» та «Словосполучення як основна одиниця синтаксису»;

 • «Речення як основна синтаксична і комунікативна одиниця. Риторичне запитання, його стилістичні функції» та «Предикативна (граматична) основа речення. Порядок слів як стильова ознака мовлення»;

 • «Національний колорит паремійних висловлювань» та «Звертання, його роль, місце в реченні, способи вираження»;

 • «Складні і багатокомпонентні речення. Особливості їх структури» та «Складнопідрядні означальні речення і дієприкметникові звороти»;

 • «Пунктограми в складному реченні. Складні випадки використання розділових знаків» та «Синтаксичний аналіз»;

 • «Основні ознаки тексту. Класифікація текстів, зміст і будова. Складне синтаксичне ціле. Абзац. Засоби зв'язку й пунктограми в зв’язному тексті» та «Гіпертекст. Дискурс як комунікативний процес і як текст»Лінгвістична риторика

8

7

Об’єднати навчальні теми «Риторика як наука й мистецтво слова. Основні поняття риторики» та «Риторичні ідеали у різні історичні епохи»

З історії риторики й ораторського мистецтва

4

3

Об’єднати навчальні теми «Вітчизняна риторика. Мовотворчість І.Вишенського, Г.Сковороди, Ф.Прокоповича. Риторика в Києво-Могилянській академії» та «Розвиток риторичних традицій в Україні»

Основи ораторського мистецтва

8

6

Об’єднати навчальні теми:

 • «Види красномовства. Академічне красномовство, його різновиди. Виступ на зборах, семінарі» та «Промова, її види»;

 • «Духовне красномовство (гомілетика), його жанри і характерні риси» та «Соціально-побутове красномовство, його види»

Підготовка до державної підсумкової атестації.

Узагальнення і систематизація найважливіших відомостей

з основних розділів науки про мову

30

25

Об’єднати навчальні теми:

 • «Фонетика, орфоепія, орфографія. Інтонаційні особливості українського мовлення. Складні випадки наголошення слів» та «Асимілятивні, дисимілятивні процеси, подовження, спрощення у групах приголосних»;

 • «Написання слів іншомовного походження» та «Написання прізвищ та географічних назв»;

 • «Правила переносу та скорочення слів» та «Орфографічний аналіз слів. Використання орфографічного словника для перевірки написання слів»;

 • Терміни і професіоналізми» та «Фразеологія художнього мовлення, наукова, публіцистична, офіційно-ділова»;

 • «Складні випадки координації підмета і присудка» та «Складні випадки кваліфікації другорядних членів речення»

Українська література

5

9

Нова українська література

30

27

 1. Об’єднати навчальні теми «Картини життя українського суспільства за часів Великої Руїни в «Конотопській відьмі» Г. Квітки-Основ’яненка» та «Іронія і сатира, поєднання реалізму і фантастики в «Конотопській відьмі»;

 2. Зменшити кількість годин (з 2 до 1) на реалізацію тем «Історична основа, ідея, сюжет поеми «Гайдамаки» Т.Шевченка» та «Тема жіночої долі в творчості Т.Шевченка»

З літератури ХХ століття

7

6

Об’єднати навчальні теми «Контрольна робота № 6. З літератури ХХ століття» та «Василь Герасим’юк. Сповідь душі сучасного поета»

6

11 (рівень стан-дарту, академічний рівень)

Проза

10

9

Зменшити кількість годин (з 2 до 1) на реалізацію теми «Роман у новелах «Вершники» Ю.Яновського. Багатство змісту, досконалість художньої форми, ідейний зміст окремих новел»

Проза другої половини ХХ століття

7

5

Зменшити кількість годин (з 2 до 1) на реалізацію тем:

 • «Відомості про Григора Тютюнника. Вічна тема любові в новелі «Три зозулі з поклоном»;

 • «Життя і творчість Василя Шевчука. Особливості світобачення, громадянська позиція. Композиція роману-балади «Дім на горі»;

Сучасна українська література

2

1

Історико-культурна картина літератури кінця ХХ – початку ХХІ століття. Утворення АУП»

7

11 (профіль- ний рівень)

Поезія 1920-1930 рр.

15

12

Об’єднати навчальні теми:

 • «Національно-визвольне пробудження народу, радість українського відродження в поемі «Золотий гомін» П.Тичини. Оригінальність твору «Пам’яті тридцяти» та «Художнє осмислення трагічної долі України в роки громадян. війни («Одчиняйте двері…», «Скорбна мати»)»;

 • «Київські «неокласики». Загальна характеристика поезії «неокласиків», її особливості. Микола Зеров – лідер «неокласиків» та «Аналіз віршів «Київ – традиція», «Чистий четвер» М. Зерова»;

 • «Естетика природної краси й гармонії у поезіях «Запахла осінь в’ялим тютюном», «Солодкий світ!», «Коли усе в тумані життєвому» та «Гуманістичний пафос віршів «Мова», «Троянди й виноград» М.Рильського»

Проза 1920-1930 рр.

18

15

 1. Зменшити кількість годин (з 2 до 1) на реалізацію тем:

 • «Жіночі образи роману «Місто» В. Підмогильного. Перегук твору з кращими здобутками світової літератури»;

 • «Роман у новелах «Вершники» Ю.Яновського. Його своєрідність композиції і жанру»;

 1. Об’єднати навчальні теми «Трагічна доля Остапа Вишні. «Моя авто-біографія» - гумористична розповідь про життєвий шлях» та «Гумористичне висміювання негативних рис української ментальності в творі «Чухраїнці»

Драматургія 1920-1930 рр.

6

5

Зменшити кількість годин (з 2 до 1) на реалізацію теми «Сатирична комедіяпро українізацію «Мина Мазайло» М.Куліша. Особливості сюжету»

Українська література за межами України.

6

5

Об’єднати навчальні теми «Вірш «Автопортрет» як поетичне кредо Б.-І. Антонича. Оригінальне сприйняття природи (поезія «Вишні»)» та «Аналіз поезій Б.-І. Антонича «Зелена Євангелія», «Дороги», «Різдво», «Пісня про незнищенність матерії».

Еміграційна література

7

6

Зменшити кількість годин (з 2 до 1) на реалізацію теми «Марія» (роман-хроніка) як художній документ про життя селянської родини в Україні в умовах тоталітаризму. Образ Марії, її символічний зміст»Українська поезія 1960-1990 рр.

20

17

 1. Об’єднати навчальні теми:

 • «Патріотичні мотиви творчості Василя Симоненка» та ««Казка про Дурила» – твір про долю українського народу в умовах тоталітарного режиму і пробудження його національної свідомості»;

 • «Розповідь про письменника Дмитра Павличка. Основні поетичні збірки. Інтимна лірика» та «Громадянські мотиви поезії Д. Павличка»;

 1. Зменшити кількість годин (з 2 до 1) на реалізацію теми «Аналіз поезій Л. Костенко: «Українське альфреско», «Життя іде…», «Світлий сонет», «Хай буде легко. Дотиком пера…», «Я вранці голос горлиці люблю…», «Вже почалось, мабуть, майбутнє», «Надумано, негадано…»Постшістдесятництво

6

5

Зменшити кількість годин (з 2 до 1) на реалізацію тем:

 • «Ілейно-естетичні пошуки серед молодих поетів-постшістдесятників. «Київська школа» поетів (огляд)»;

 • «Патріотична та філософська лірика В.Стуса»

Українська проза 1960-1990 рр.

15

13

Зменшити кількість годин (з 2 до 1) на реалізацію тем:

 • «Проблемно-філософський Роман «Собор» О. Гончара. Захист моральних цінностей у творі. Собор як символ духовної краси людини. Герої роману»;

 • «Барокове поєднання духовного і буденного. Художні деталі та символи у творі «Дім на горі» В. Шевчука. Притчевість образів, епізодів»

Українська російськомовна поезіяЗменшити кількість годин (з 2 до 1) на реалізацію теми «Українська тематика у творах М. Ушакова, Л. Вишеславського, Б. Чичибабіна, Л. Кисельова»


Методист Кондирєва М.М.
Світова література


п/п

Клас

Тема програми

Рекомендації щодо ущільнення навчального матеріалу

1.

9

Від романтизму до реалізму

Варіант 1. Об’єднати теми уроків: 47-го «Євгеній Онєгін» - соціально – психологічний роман у віршах». та 48 –го Духовний світ головних героїв роману «Євгеній Онєгін»

2

9

Від романтизму до реалізму

Об’єднати теми уроків 54 –го Михайло Лермонтов. Життєвий і творчий шлях. та 55 –го Мотиви свободи і самотності, песимізм поезій Лермонтова.
9

Від романтизму до реалізму

Об’єднати теми уроків 61 «Високий гуманізм письменника у зображенні трагічної долі «маленької людини» у світовій літературі» та 62 «Захист учнівського портфоліо «Образ маленької людини» у світовій літературі»
9

Від романтизму до реалізму

Зняти урок позакласного читання 64 « М. Гоголь «Портрет»
9

Повторення і узагальнення

Варіант 2 .Об’єднати теми уроків 66 «Година запитань і відповідей» , 67 «Запрошуємо у світ літератури», 68 «Узагальнення та систематизація вивченого протягом року матеріалу»
9

Резерв часу

Використати 2 години з резерву часу у навчальній програмі.

2

11

Рівень стандарту

Із літератури кінця ХІХ – початку ХХІ ст.

2. Поєднати уроки 29 «Постмодернізм – одне із яскравіших літературних явищ другої половини ХХ ст.» та 30 «Милорад Павич. Утілення в оповіданні «Дамаскін» рис постмодернізму» та 31 «Інтенсивне використання фактів візантійської та поствізантійської культури в оповіданні «Дамаскін».
11

Із літератури кінця ХІХ – початку ХХІ ст.

Підсумок.

Поєднати теми уроків 34 «Представлення журналу «Всесвіт» та 35 «Узагальнення і систематизація вивченого протягом року матеріалу»
11

Резерв часу

Використати 1 годину з резерву часу

3

11

Академічний рівень

Із літератури другої половини ХХ століття

Поєднати навчальний матеріал з вивчення творчості Е. Хемінгуєя із запланованих навчальною програмою двох уроків в один урок (42 і 43 уроки)
11

Із літератури другої половини ХХ століття

Поєднати навчальний матеріал з вивчення творчості Кавабати Ясунарі із запланованих 3 годин у дві години (45,47, 48 уроки)
11

Із літератури кінця ХІХ –початку ХХ століття.

Дати оглядову лекцію з розвитку постмодернізму як літературного напрямку, об’єднавши 53 і 54 уроки
11

Із літератури ХІХ – початку ХХ століття

Поєднати навчальний матеріал з вивчення творчості Милорада Павичаі із запланованих 2 годин у одну годину (55,56 уроки)
11

Із літератури ХІХ – початку ХХ століття

Тему «Сучасний літературний процес (огляд) подати учням за 1 годину (63 і 64 уроки).
11

Узагальнення і систематизація вивченого матеріалу

Узагальнити навчальний матеріал з повторення шкільного курсу світової літератури за два уроки. (вивільнено 3 уроки)

4

11

Профільний рівень

Із літератури ХІХ – початку ХХ століттяСучасний літературний процес із літератури ХІХ – початку ХХ століття подати як оглядову лекцію за 1 годину. (вивільнено 4 години)
11

Із літератури ХІХ – початку ХХ століття

Вивільнити із шкільного курсу світової літератури 11 класу 2 додаткові уроки 96 і 97.
11

Повторення

Використати 7 годин резерву часу.Методист Зіневич Л.С.

Іноземні мови
Ущільнення годин для виконання програмових вимог з іноземної мови рекомендується проводити за рахунок резервних годин, зберігаючи при цьому змістову частину чинних програм та скорочуючи кількість годин для проведення контролю чотирьох видів мовленнєвої діяльності в першому та другому семестрах до 0,5 год. на кожний вид діяльності.

У класах з поглибленим вивченням іноземних мов доцільно зменшити кількість годин для домашнього читання.

Під час вивчення другої іноземної мови рекомендуємо планувати введення і закріплення великих обсягів навчального матеріалу в першому семестрі, а у другому семестрі надати навчальному процесу більш узагальнюючу функцію (активізація раніше сформованих умінь і навиків та формування вищого рівня комунікативної компетенції).

Введення нового мовленнєвого, лексичного та граматичного матеріалу у травні не планувати.
Методисти Пакуляк І.І., Уруська Л.В.
Історія, основи правознавства
Ущільнення програми в 9-му класі здійснюється за рахунок уроків узагальнення після кожної теми:

 • з історії України - уроки №№ 5, 13, 22, 27, 42, 47 (Історія України. Всесвітня історія. Календарно-тематичне планування/ автор-укладач Букавин І.Я. – Тернопіль : Видавництво «Астон», 2009);

 • із всесвітньої історії - уроки №№ 6, 16, 24, 34 (Історія України. Всесвітня історія. Календарно-тематичне планування/ автор-укладач Букавин І.Я. – Тернопіль : Видавництво «Астон», 2009);

 • з правознавства - уроки № 8, 14, 26, 34 (Правознавство (практичний курс). 9 клас. Календарнор-тематичне планування / / автор-укладач Букавин І.Я. – Тернопіль : Видавництво «Астон», 2009).

Ущільнення програми в 11-му класі здійснюється:

 • з історії України (рівень стандарту, академічний рівень) - за рахунок резервних та узагальнюючих уроків після кожної теми №№ 12-13, 21-22, 31-32, 39-40, 52 (Орієнтовне календарно-тематичне планування на 2011/2012 навчальний рік. Історія України. //Історія України. - №25-26, - липень, 2011 );

 • з Всесвітньої історії (рівень стандарту, академічний рівень) - за рахунок уроків узагальнення №№7, 23, 35 (Орієнтовне календарно-тематичне планування на 2011/2012 навчальний рік. Історія України. //Історія України. - №31, - серпень, 2011 ); та вивчення теми №7 «Міжнародні відносини другої половини ХХ - на початку ХХI ст.» упродовж однієї години;

 • для класів суспільно-гуманітарного, філософського та історичного профілів - за рахунок уроків резерву та узагальнення.


Методист Залипецький М.Т.
Математика
У зв’язку зі зменшенням кількості навчальних годин у 9-х та 11-х класах рекомендуємо при складанні календарно-тематичного планування застосовувати такі способи ущільнення вивчення навчального матеріалу:

- використання резерву навчального часу;

- використання годин на повторення, узагальнення та систематизацію навчального матеріалу;

- оглядове вивчення окремих тем навчального матеріалу (Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики – 11 клас, рівень стандарту).

Методисти Пришляк І.М., Іванюк Т.Г.
Географія, основи економіки
Виконання програм з географії та основ економіки доцільно здійснити за рахунок використання годин резерву (2 год.) та уроків узагальнення та контролю знань (3 год.).

Методист Вітенко І.М.
Біологія

Ущільнення навчального матеріалу з біології в 9 та 11 класах у 2011/12 н.р. провести за рахунок резервних годин.
Методист Турчин О.В.
Фізика, астрономія
Вивчення навчального матеріалу з фізики в 11 класі ущільнюється за рахунок оглядового або самостійного вивчення окремих тем навчального матеріалу, використання резервних годин навчальної програми, годин, передбачених на проведення фізичного практикуму.

З огляду на зазначене вище, змінюється розподіл годин, які відводяться на вивчення окремих тем у 11 класі. У таблиці наведено кількість годин, яка пропонується на вивчення окремих розділів за рівнями навчання.


Тема

Кількість годин

Рівень стандарту

Академічний рівень

Профільний рівень

Електродинаміка

48

78

156

Розділ 1. Електричне поле

11

11

26

Розділ 2.

Електричний струм

16

38

Розділ 3.

Електромагнітне поле

10

16

ЗО

Розділ 4. Електромагнітні коливання і хвилі

15

16

26

Розділ 5. Хвильова і квантова оптика

12

19

36

Атомна і ядерна фізика

14

15

34

Розділ 1. Атомна і ядерна фізика

12

13

32

Узагальнююче заняття

2

2

2

Резерв

2

2

2

Тематику окремих робіт фізичного практикуму можна включати до переліку експериментальних завдань, які проводяться упродовж вивчення теми. Кількість робіт фізичного практикуму, яка добирається та оцінюється, визначає вчитель залежно від тривалості роботи та її складності.

У 9 класі ущільнення навчального матеріалу провести за рахунок годин, відведених для екскурсій, а також за рахунок годин узагальнюючих занять.
Ущільнення навчального матеріалу з астрономії провести:

 • за програмою для академічного рівня та рівня стандарту на розгляд теми 4 «Сонячна система» та теми 8 «Будова й еволюція всесвіту» виділити 2 год.;

 • за профільною програмою: на розгляд тем 1.3. «Час та календар» та 3.3. «Малі тіла Сонячної системи» виділити по 1 навчальній годині, а на тему 4.4. «Утворення та еволюція зір» — 2.


Методист Гайда В.Я.
Хімія
При вивченні хімії у 9 класі доцільно ущільнення вивчення навчального матеріалу здійснити за рахунок резервних годин.

В 11-х класах, які вивчають хімію на рівні стандарту – за рахунок 5 резервних годин, на рівні профільному – 25 резервних годин. В 11-х класах академічного рівня можна використати 5 год. резервного часу і зменшити тривалість вивчення теми «Роль хімії в житті суспільства» з 6 до 4 годин.

В 11 класах, які вивчають предмет поглиблено, доцільно використати на ущільнення 13 год. резервного часу, а також зменшити кількість годин на вивчення теми «Дисперсні системи» до 9 годин, теми «Роль хімії в житті суспільства» - до 6 годин.
Методист Мартинюк Л.О.
Захист Вітчизни. Основи здоров’я
Ущільнення годин для виконання програмових вимог з курсу «Захист Вітчизни» рекомендуємо провести за рахунок резервних годин.

При вивченні курсу «Основи здоров’я» у 9 класі рекомендуємо вилучити з планування урок – екскурсію «Ознайомлення з роботою Центру здоров’я (громадського обєднання, асоціації, клубу тощо)» та урок узагальнення знань.
Методист Фука М.М.
Художня культура
У 9 класі ущільнення навчального матеріалу пропонуємо здійснити за рахунок резервного часу.

В 11 класах, які вивчають предмет на рівні стандарту або академічному ущільнення навчального матеріалу пропонується здійснити за рахунок годин резервного часу або шляхом вивчення художньої культури у І семестрі, а також об’єднати вивчення тем «Європейська музична культура» та «Музичні ритми Америки» (Розділ II).

В 11 класах профільного рівня ущільнення навчального пропонуємо здійснити використання передбаченого програмою резервного часу, а також об’єднання навчального матеріалу поданих нижче тем:

тема 12 «Норвегія» і тема 13 «Швеція» розділу І «Європейська художня культура»;

тема 15 «Південно-західні слов’янські народи» і тема 18 «Румунія» розділу І «Європейська художня культура»;

тема 17 «Чехія» і тема 19 «Угорщина» розділу І «Європейська художня культура»;

тема 21 «Країни Прибалтики» і тема 22 «Бєларусь» розділу І «Європейська художня культура»;

тема 3 «Латиноамериканські мелодії та ритми» і тема 4 «Карнавал» розділу VІ «Латиноамериканський культурний регіон».
Методист Саранчук Н.Р.
Фізична культура
Навчальна програма з фізичної культури передбачає виділення на опанування одного варіативного модуля програми приблизно 18 навчальних годин. Рекомендуємо при календарному плануванні вмотивовано зменшити кількість годин на вивчення окремих модулів з урахуванням року вивчення, матеріально-технічного забезпечення, традицій навчального закладу та побажань учнів.
Методист Єднак Г.М.
Трудове навчання
Ущільнення навчального матеріалу провести за рахунок годин резервного часу.

Методист Колодійчук О.Я.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Українська мова І література
«Українська мова І література» будуть викладатися згідно з Методичними рекомендаціями щодо вивчення української мови І літератури...

Українська мова 5 клас
О. М. Авраменко – тестові завдання №12 – 24, с. 218– 220; №12 – 28, с. 224 – 229, №12 – 18, с. 228 – 240 (О. М. Авраменко. Українська...

Пробне зно 2017
Нам відомо, що у 2017 році результати зно з трьох предметів (українська мова І література (українська мова), математика або історія...

Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка»
Музичне мистецтво, 020205 Образотворче мистецтво, 020207 Дизайн, 020302 Історія, 020303 Філологія. Українська мова та література,...

9 клас( з українською мовою навчання) Українська мова
Українська література – “Хронологічна таблиця до біографії Шевченка”, поема”причина”,уривок напам’ять від початку до слів “ Така...

Українська мова та література

Робоча програма навчальної дисципліни історія педагогіки напрям підготовки...
Робоча програма дисципліни «Історія педагогіки» для студентів напряму підготовки 020303 Філологія. Українська мова та література....

Нова редакція навчальної програми для 1-3 класів Українська мова
Українська мова як державна вивчається в усіх навчальних закладах України, у тому числі й у школах з російською мовою викладання

“Українська мова державна мова України. Сучасний статус української...
Українська мова – державна мова України. Сучасний статус української літературної мови”

2 1009 Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти вул. Київська, 46
України в 2015 році затверджено перелік навчальних предметів зовнішнього незалежного оцінювання: українська мова І література, математика,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка