Пошук по сайту


Українська мова І література

Українська мова І література

Сторінка1/2
  1   2
УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА

У 2013/2014 навчальному році предмети «Українська мова і література» будуть викладатися згідно з Методичними рекомендаціями щодо вивчення української мови і літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році (лист Міністерства освіти і науки України від 24.05.2013р. №1/9-368).

У 2013/2014 навчальному році вивчення української мови у 5 класі у школах (класах) з українською мовою навчання здійснюватиметься за новою навчальною програмою для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, розробленою на основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392) і затвердженою наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.06.2012 р. № 664.

Вивчення української мови у 5 класах у загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням мовами національних меншин здійснюватиметься за програмою:

 • Українська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням російською мовою (укладачі: Бондаренко Н.В., Караман С.О., Ярмолюк А.В., Кононенко В.Л., Савченко О. В.).

Визначальною ознакою вивчення української мови за новою навчальною програмою є зміщення акцентів на готовність учня застосовувати здобуті знання й набуті вміння й навички для розв’язання проблем, що виникають у реальному житті.

Зміст мовленнєвої змістової лінії за новою навчальною програмою для 5 класу викладається за принципом структурної систематичності, що передбачає поступове ускладнення й поглиблення мовленнєвознавчих понять і формування вмінь і навичок у всіх видах мовленнєвої діяльності (аудіативних, читацьких, текстотворчих – усних і письмових).

Зміст мовної змістової лінії подається за лінійним принципом, що доповнюється реалізацією системи міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків.

Мовленнєва змістова лінія

Розділ «Поняття про текст» знято у мовній змістовій лінії, тому в мовленнєвій лінії розширено відомості про мовлення поняттям про текст, змістову й композиційну єдність, структуру тексту, ключові слова й відповідно внесено зміни щодо вимог до рівня мовленнєвої компетентності, уточнено види робіт.

Мовна змістова лінія.

Уточнено й змінено вступні уроки. Оскільки розділ про текст знято, то збільшено кількість годин на повторення вивченого в початкових класах (тут і далі: у чисельнику подано стару кількість годин – 9; а в знаменнику нову – 10) і в кінці року (3/6); також збільшено кількість годин на вивчення відомостей із синтаксису й пунктуації (20/23), зокрема на другорядні члени (3/5), речення з однорідними членами (7/8). Збільшено кількість годин на вивчення розділу «Фонетика. Графіка. Орфоепія» (23/27). Знято в 5-му класі з розділу «Лексикологія» матеріал про фразеологію й перенесено в 6–й клас, оскільки п’ятикласники у зв’язку з їхніми віковими особливостями важко опановують це мовне явище. Відбулися деякі зміни у змісті розділу «Будова слова. Орфографія».

За новою програмою з української мови кількість годин не змінилася, тільки відбувся перерозподіл їх між 6 і 7 класами.

Відповідно до визначеної кількості годин у 5 класі (122 години на рік; 3,5 год на тиждень) кількість фронтальних та індивідуальних видів контрольних робіт з української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання залишається незмінною.

Фронтальні види контрольних робіт:

Форми контролю

5

І

ІІ

Перевірка мовної теми*

4

4

Письмо:

переказ


1


1

твір1

Правопис:

диктант**

1

1

Аудіювання*1

Читання мовчки*

1* Основною формою перевірки мовної теми, аудіювання і читання мовчки є тестові завдання.

** Основною формою перевірки орфографічної й пунктуаційної грамотності є контрольний текстовий диктант.

Вивчення української мови у 5 класі загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 навчальному році здійснюватиметься за підручниками, рекомендованими Міністерством(лист Міністерства освіти і науки України від 24.05.2013р. №1/9-368)

У 2013/2014 навчальному році вивчення української мови у 6-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за діючими програмами (Перелік «Педагогічний вісник Криму» №8, 2011р.).

Викладання української мови у 10-11 класах буде відбуватись за програмами , затвердженими Міністерством освіти і науки України (наказ від 28.10.2010 р. №1021)(Перелік «Педагогічний вісник Криму» №8, 2011р., лист від 01.06.2012р. №1/9-426).

Оцінювання результатів навчальної діяльності учнів з української мови здійснюється на основі функціонального підходу до мовної освіти. Тобто робота над мовною теорією, формуванням знань про мову підпорядковується інтересам розвитку мовлення учнів.

При цьому оцінювання результатів мовленнєвої діяльності відбувається за такими показниками: аудіювання (слухання й розуміння прослуханого), говоріння й письмо (діалогічне і монологічне мовлення), читання вголос і мовчки, мовні знання і вміння, правописні (орфографічні і пунктуаційні) уміння учнів.

Зразок заповнення сторінки журналу з української мови подано у методичному листі Міністерства від 21.08.2010 № 1/9-580 (Інформаційний збірник Міністерства. – № 14-15. – 2010р.). Звертаємо увагу, що додатковий запис щодо теми над датами в журналі не робиться.

Перевірка мовних знань і вмінь здійснюється за допомогою завдань тестового характеру із урахуванням специфіки виучуваного матеріалу. Решта часу контрольного уроку може бути використано на виконання завдань з аудіювання, читання мовчки.

Тематичну оцінку виставляють на підставі поточних оцінок з урахуванням контрольної (тестової) роботи з мовної теми. Оцінку за семестр виставляють на основі тематичних оцінок.

Оцінювання говоріння, читання вголос здійснюється індивідуально шляхом поступового накопичення оцінок для того, щоб кожний учень (учениця) одержав(ла) мінімум одну оцінку за виконання завдань на побудову діалогу, усного переказу й усного твору. Для цих видів робіт не відводять окремого уроку, а оцінки виводять один раз на рік і виставляють у колонки без дати.

У 2013-2014 навчальному році вивчення української літератури у 5 класі здійснюватиметься за новою навчальною програмою для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, розробленою на основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392) і затвердженою наказом Міністерства від 6.06.2012 р. № 664.

У програмі для 5 класу було вилучено тексти, які застарілі, нецікаві для сучасних учнів або ж заскладні для їхнього розуміння й естетичного сприймання. Натомість запропоновано нові сучасні художні твори.

Програма 5 класу структурована за такими взаємопов’язаними тематично-проблемними блоками: «Світ фантазії, мудрості», «Історичне минуле нашого народу», «Рідна Україна. Світ природи». На рубрику «Література рідного краю» виділено 4 години, які вчитель упродовж року може розподіляти самостійно. Це сприятиме додатковому індивідуальному вибору вчителем текстів для розгляду. До «літератури рідного краю» пропонується включати також художню творчість відомих ровесників учнів, їхніх земляків.

Запропонована кількість часу на вивчення кожного розділу, теми є орієнтовною, учитель може її змінювати (в межах 70 год.). Резервний час може використовуватися для уроків розвитку мовлення, контрольного оцінювання, різних видів творчих та інших робіт (екскурсій, диспутів, семінарів тощо) − на вибір учителя. Ознайомлення з літературою рідного краю відбувається упродовж року.

Необхідно звернути увагу, що текстово вивчаються лише твори, виокремлені у новій програмі півжирним, інші ж лише називаються. Це саме стосується й коротких оглядів перед підтемами.

Вивчення української літератури у 6-9 класах, 10-11 класах в загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання здійснюватиметься за діючими програмами.

Звертаємо увагу українських словесників на те, що вивчення української літератури у 5, 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин здійснюватиметься за навчальними програмами та підручниками для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання; у 6 - 9 класах - вчителі працюють за навчальною програмою з української літератури за ред. Івасюк О. М. з урахуванням змін, внесених до неї та підручниками цього ж авторського колективу.

Програми курсів за вибором і факультативів, схвалені Міністерством, вміщено у збірниках:

Збірник програм курсів за вибором і факультативів з української літератури/ За загальною ред. Таранік-Ткачук К.В. – К.:Грамота, 2011.

Збірник програм курсів за вибором і факультативів з української мови/ За загальною ред. Таранік-Ткачук К.В. – К.:Грамота, 2011.

Звертаємо особливу увагу, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки,молоді та спорту Україні від 02.08.2012 р. №882 « Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах» загальноосвітні навчальні заклади мають право використовувати в організації навчально-виховного процесу лише навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, що мають відповідний гриф Міністерства, схвалення відповідною комісією Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства.
Рекомендуємо методистам міських (районних) методичних кабінетів (центрів), учителям обговорити на серпневих нарадах актуальні проблеми викладання української мови і літератури у новому навчальному році, а саме:

- організація навчально-виховного процесу у п’ятих класах загальноосвітніх навчальних закладів;

- оновлення програмового, навчального та методичного забезпечення предметів українська мова і література;

- проведення тематичних уроків, лекцій, науково-практичних конференцій, круглих столів в зв’язку з вшануванням пам’яті і відзначенням круглих дат з дня народження (смерті) наступних поетів, письменників: Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Нечуя-Левицького, Олександра Довженка;

- критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, форми контролю, інструкцію щодо оформлення шкільної документації;

- використання комп’ютерних технологій на уроках української мови і літератури;

- розвиток творчої діяльності учнів на уроках української мови і літератури, та в позакласній роботі.

Н.І.Рашпиь,

методист з української мови

навчально-методичної лабораторії філологічної освіти


СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА

У 2013/2014 навчальному році предмет «Світова література» в 5 класах буде викладатися згідно з листом Міністерства освіти і науки України від 24.05.2013 №1/9-368 «Про організацію навчально - виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі».

Головною метою вивчення світової літератури у 5 класах загальноосвітніх навчальних закладах є залучення учнів до найвищих досягнень національної та світової літератури і культури, національних і загальнолюдських духовних цінностей, формування комунікативної та літературної компетентностей, розвиток творчих здібностей учнів, виховання в них естетичного смаку, високої читацької та загальної культури, вироблення вмінь самостійно ознайомлюватися зі зразками мистецтва слова, свідомо сприймати втілені в них естетичні й духовні цінності.

У 2013-2014 навчальному році вивчення світової літератури у 5 класі здійснюватиметься за новою навчальною програмою для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, розробленою на основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392) і затвердженою наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 6.06.2012 р. № 664.

5 клас за новою навчальною програмою розпочинає новий етап літературної освіти – прилучення до читання (5-7 класи), який продовжує етап літературного читання, що здійснювався у початковій школі. У зв’язку із підготовкою школярів до входження в сучасний світ і життя в умовах інформаційного суспільства необхідно залучити сучасні інформаційні технології для формування якостей творчого читача (Інтернет - портали бібліотек, сайти письменників і т.д.).

Згідно з новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти передбачається реалізація чотирьох змістових ліній: емоційно-ціннісної, культурологічної, літературознавчої і компаративної.

У програмі збільшено варіативний компонент (20% – 14 годин із 70 на рік): резервний час (6 годин), уроки розвитку мовлення (4 години), уроки позакласного читання (4 години), коли вчитель може обрати твір із переліку додаткової літератури, розподілити додаткові години у межах розділу або теми, врахувавши свої уподобання, інтереси учнів, особливості й рівень підготовки класу.

Вивчення світової літератури у 5 класі загальноосвітніх навчальних закладів у 2013-2014 навчальному році здійснюватиметься за підручниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України:

 • Ніколенко О.М., Конєва Т.М., Орлова О.В., Зуєнко М.О., Кобзар О.І. Світова література. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Грамота, 2013.

 • Волощук Є.В. Світова література. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2013.

Предмет «Світова література» для учнів 6-11 класів загальноосвітніх навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році буде викладатися за чинними методичними рекомендаціями, що містяться у листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.06.2012р. № 1/9-426 і методичними рекомендаціями про особливості викладання навчальних предметів у 2012-2013 навчальному році (Педагогічний вісник Міністерства освіти і науки, молоді і спорту Автономної Республіки Крим, серпень, №8).

Вивчення світової літератури у 6-9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України: Зарубіжна література. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів/Автори Ю.І. Ковбасенко, Г.М. Гребницький, Н.О. Півнюк, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська. Керівник авторського колективу Ю.І. Ковбасенко. За загальною редакцією Д.С. Наливайка. – К., Ірпінь: Перун, 2005, у 10-11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ від 28.10.2010р. № 1021).

Ефективність практичного втілення системи профільного вивчення світової літератури забезпечується наявністю трьох профільних програм із світової літератури.

 • Світова література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математич-ний, технологічний, спортивний напрями. Рівень стандарту/ Укладачі: Ю.І. Ковбасенко, керівник авторського колективу; Г.М. Гребницький, Т.Б. Недайнова, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська, І.А. Тригуб, О.О. Покатілова. – К.: Грамота, 2011.

 • Світова література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями. Академічний рівень / Укладачі: Ю.І. Ковбасенко – керівник авторського колективу; Г.М. Гребницький, Т.Б. Недайнова, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська, І.А. Тригуб, О.О. Покаталова. – К.: Грамота, 2011.

 • Світова література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям. Профільний рівень / Укладачі: Ю.І. Ковбасенко- керівник авторського колективу; Г.М. Гребницький, Т.Б. Недайнова, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська, І.А. Тригуб О.О. Покатілова. – К.: Грамота, 2011.

Згідно з наказом МОН України від 18.02.2008 р. № 99 «Про Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів» розроблено навчальну програму зі світової літератури «Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) із поглибленим вивченням зарубіжної літератури. 8-9 класи /За загальною наук. ред. Д.С.Наливайка, керівник авторського колективу Ю.І.Ковбасенко; програму підготували: Ю.І. Ковбасенко, Г.М. Гребницький, Н.О. Півнюк, Г.В. Бітківська. К.Н. Баліна».

Допрофільне та профільне навчання із світової літератури забезпечується також курсами за вибором та факультативами. Програми курсів за вибором та факультативів, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, вміщено у збірках:

 • Зарубіжна література. Збірник програм факультативних курсів для 8-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів/Ю.Ковбасенко, В.Федоренко, Н.Жданова/Зарубіжна література, 2008.– №1-3.

 • Збірник програм курсів за вибором і факультативів зі світової літератури. 8-11 класи. Книга 1 / За загальною ред. Таранік-Ткачук К.В., Дворницької І.П. – Тернопіль: Мандрівець, 2011.

З метою систематизації та упорядкування навантаження учнів протягом навчального року, подаємо рекомендовану кількість видів контролю у процесі вивчення світової літератури у кожному класі. Поданий у таблиці розподіл годин є мінімальним і обов’язковим для проведення в кожному семестрі. Вчитель на власний розсуд може збільшити кількість видів контролю відповідно до рівня підготовки учнів, особливостей класу тощо.

Обов’язкова кількість видів контролю (6-9 класи)

Класи

6

7

8

9

Семестри

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

Контрольні роботи у формі:

3

3

3

3

3

3

3

3

контрольного класного твору;

1

1

1

1

1

1

І

1

виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

2

2

2

2

2

2

2

2

Уроки розвитку мовлення* (РМ)

2

у+п

2

у+п

2

у+п

2

у+п

2

у+п

2

у+п

2

у+п

2

у+п

Уроки позакласного читання (ПЧ)

2

2

2

2

2

2

1

1

Перевірка зошитів

4

5

4

5

4

5

4

5

У 8-9-х класах з поглибленим вивченням світової літератури пропорційно збільшується кількість контрольних робіт та уроків розвитку мовлення (на розсуд вчителя визначається кількість і види контрольних робіт).

Обов’язкова кількість видів контролю (10-11 класи)

Класи

10

11
10

11
10

11

Семестри

І

II

І

II
І

II

І

II
І

II

І

11

РІВНІ

РІВЕНЬ СТАНДАРТУ

АКАДЕМІЧНИЙ РІВЕНЬ
профільний рівень

Контрольні роботи у формі:

▪ контрольного класного твору;

▪ виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1
3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2
4

1

3

4

1

.5

4

1

3

4

1

3

Уроки розвитку мовлення (РМ)

2

у+п

2

у+п

2

у+п

2

у+п
2

у+п

2

у+п

2

у+ п

2

у+ п
3

1у+2 п

3

2у+1п

3

1у+2 п

3

2у+1 п

Уроки позакласного

читання (ПЧ)

1

1

1

1
2

2

1

1
2

2

2

2

Перевірка зошитів

4

5

4

5
4

5

4

5
4

5

4

5

* У кожному семестрі обов'язковим є проведення двох уроків розвитку мовлення: одного уроку усного розвитку мовлення, а другого – писемного. Умовне позначення у таблиці – (у + п).

Можливі види контрольних робіт: тест, відповіді на запитання, контрольний літературний диктант, анкета головного героя, комбінована контрольна робота тощо, письмові контрольні твори.

Можливі види контрольних робіт із розвитку мовлення:

 • складання оповідання (казки) за прислів’ям;

 • добір прислів’їв, крилатих виразів, фразеологічних зворотів, що виражають головну ідею твору;

 • введення власних описів в інтер’єр, портрет, пейзаж у вже існуючому творі;

 • усний переказ оповідання, епізоду твору;

 • твір-характеристика персонажа;

 • написання асоціативного етюду, викликаного певним художнім образом;

 • написання вітального слова на честь літературного героя, автора тощо;

 • твір-опис за картиною;

 • складання тез літературно-критичної статті (параграфа підручника);

 • підготовка проекту (з можливим використанням мультимедійних технологій) – індивідуального чи колективного – з метою представлення життєвого і творчого шляху, естетичних уподобань письменника тощо.

Звертаємо увагу на те, що домашній контрольний твір не є обов’язковою формою контролю зі світової літератури. Ураховуючи розвиток інформаційних технологій і рівень володіння ними сучасними учнями, написання домашнього контрольного твору, який потім має перевірити учитель, перетворюється на формальність і не дозволяє об’єктивно визначити знання учнів з певної теми.

Якщо такий вид контролю навчальних досягнень учнів, як домашній контрольний твір, залишений учителем, необхідно обрати таку форму творчої роботи (наприклад, створення фанфіків тощо), щоб учні самостійно виконували творче домашнє завдання.

Оцінювання результатів навчання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та від 30.08.2011 р. № 996).

Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів зі світової літератури

Рівні навчальних досягнень учнів

Бали

Оцінювання навчальних досягнень учнів

Початко

вий

1

Учні відтворюють матеріал на елементарному рівні, називаючи окремий літературний факт або явище.
2

Учні розуміють навчальний матеріал на елементарному рівні його засвоєння, відтворюють якийсь фрагмент окремим реченням.
3

Учні сприймають навчальний матеріал, дають відповідь у формі зв’язного висловлювання (з допомогою вчителя).

Середній

4

Учні володіють літературним матеріалом на початковому рівні його засвоєння, відтворюють незначну його частину, дають визначення літературного явища без посилання на текст.
5

Учні володіють матеріалом та окремими навичками аналізу літературного твору, з допомогою вчителя відтворюють матеріал і наводить приклади з тексту.
6

Учні володіють матеріалом, відтворюють значну його частину, з допомогою вчителя знаходять потрібні приклади у тексті літературного твору.

Достатній

7

Учні володіють матеріалом і навичками аналізу лiтературного твору за поданим учителем зразком, наводять окремі власні приклади на підтвердження певних суджень.
8

Учні володіють матеріалом, навичками текстуального аналізу на рівні цілісно-комплексного уявлення про певне літературне явище, під керівництвом учителя виправляють допущені помилки й добирають аргументи на підтвердження висловленого судження або висновку.
9

Учні володіють матеріалом та навичками цілісно-комплексного аналізу художнього твору, систематизують та узагальнюють набуті знання, самостійно виправляють допущені помилки, добирають переконливі аргументи на підтвердження власного судження.

Високий

10

Учні володіють матеріалом та навичками цілісно-комплексного аналізу літературного твору, виявляють початкові творчі здібності, самостійно оцінюють окремі нові літературні явища, знаходять і виправляють допущені помилки, працюють з різними джерелами інформації, систематизують та творчо використовують дібраний матеріал.
11

Учні на високому рівні володіють матеріалом, вміннями і навичками аналізу художнього твору, висловлюють свої думки, самостійно оцінюють різноманітні явища культурного життя, виявляючи власну позицію щодо них.
12

Учні вільно володіють матеріалом та навичками текстуального аналізу літературного твору, виявляють особливі творчі здібності та здатність до оригінальних рішень різноманітних навчальних завдань, до використання набутих знань та вмінь у нестандартних ситуаціях, схильність до літературної творчості.
  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Українська мова 5 клас
О. М. Авраменко – тестові завдання №12 – 24, с. 218– 220; №12 – 28, с. 224 – 229, №12 – 18, с. 228 – 240 (О. М. Авраменко. Українська...

Пробне зно 2017
Нам відомо, що у 2017 році результати зно з трьох предметів (українська мова І література (українська мова), математика або історія...

Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка»
Музичне мистецтво, 020205 Образотворче мистецтво, 020207 Дизайн, 020302 Історія, 020303 Філологія. Українська мова та література,...

9 клас( з українською мовою навчання) Українська мова
Українська література – “Хронологічна таблиця до біографії Шевченка”, поема”причина”,уривок напам’ять від початку до слів “ Така...

Українська мова та література

Робоча програма навчальної дисципліни історія педагогіки напрям підготовки...
Робоча програма дисципліни «Історія педагогіки» для студентів напряму підготовки 020303 Філологія. Українська мова та література....

Нова редакція навчальної програми для 1-3 класів Українська мова
Українська мова як державна вивчається в усіх навчальних закладах України, у тому числі й у школах з російською мовою викладання

“Українська мова державна мова України. Сучасний статус української...
Українська мова – державна мова України. Сучасний статус української літературної мови”

Українська мова І література
Зменшити кількість годин (з 3 до 2) на реалізацію теми «Розділові знаки в складному безсполучниковому реченні»

2 1009 Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти вул. Київська, 46
України в 2015 році затверджено перелік навчальних предметів зовнішнього незалежного оцінювання: українська мова І література, математика,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка