Пошук по сайту


Урок Декоративно-ужиткове мистецтво Різновиди: вишивка, ткацтво, килимарство, гончарство, іграшка, художня

Урок Декоративно-ужиткове мистецтво Різновиди: вишивка, ткацтво, килимарство, гончарство, іграшка, художня

Сторінка1/4
  1   2   3   4
Розділ I. Мистецтво в просторі культури

Тема 2. Візуальні мистецтва

Урок 5. Декоративно-ужиткове мистецтво

Різновиди: вишивка, ткацтво, килимарство, гончарство, іграшка, художня

обробка металу, дерева, шкіри, вироби з бісеру. Український костюм.
Мистецтво - полiфункцiональне за своєю суттю - було не тiльки вiдображенням і пiзнанням життя, а й своєрiдною його моделлю. Однак за рiзних соцiальних функцiй воно зберiгало цiлiснiсть, внутрiшню єднiсть.

Виникнувши внаслiдок трудової дiяльностi, мистецтво, нерозривно пов’язане з життям народу, було тiльки народним. У всi епохи народне мистецтво було фундаментом художньої культури.

У рiзнi iсторичнi перiоди досягнення дпм були невід’ємною частиною розуміння гуманного, демократичного змісту народної творчостi, її жанрів i форм, багатства образотворчих та орнаментальних мотивiв, поетичних образiв i мелодiй, народжених людською фантазiєю. Ігнорування життєдайних джерел народної творчостi позбавляє професiйне мистецтво життєвої правди, призводить до антихудожнiх тенденцiй.

Вже на початку iсторї мистецтва можна видiлити двi його групи (родини) - основу подальшого вiдокремлення видiв i жанрiв.

У першiй групі (так зване музичне мистецтво) первiсна людина використовувала такi засоби, як рух тiла, звук голосу, що зумовило у майбутньому розвиток словесного, музичного, театрального мистецтв тощо.

У другiй групi (так зване технiчне мистецтво) людина використовувала природні матерiали: камiнь, глину, кiстку, дерево, природні барвники тощо, необхiднi для розвитку галузей декоративно-прикладного мистецтва, живопису, скульптури.

Вид мистецтва - це певна його галузь, що характеризується тим, якi сторони життя i як саме вона пiзнає, вiдображає. Кожен вид мистецтва вирізняється специфiкою функцiонального призначення, образностi, матерiалом, засобами творчостi тощо. Види мистецтва не iзольованi, доповнюють один одного, широко розкриваючи людське життя. Хоча окремi види мистецтв i мають схильнiсть до об’єднання і навiть злиття, однак важливе значення має розвиток специфiчних особливостей кожного з них, бо кожен вид вносить до свiтової художньої культури щось своє, нове, оригiнальне.

До народної творчості відносять такі види: поетична творчість, народна музика, народний танець, народний театр, народна архітектура, декоративне мистецтво.

Поетична творчiсть - це загальна назва словесного мистецтва, сукупнiсть рiзних видiв i форм усної художньої творчостi певного народу. У науці для визначення цього виду творчості поширенi такi термiни, як «усна поезiя», «усна творчiсть», «усна поетична творчість», усна (народна) словеснiсть, «фольклор» тощо. Для неї характерним є усний метод творення та усний шлях поширення, масове побутування, анонімність.

Народна музика (музичний фольклор - пісенна та інструментальна народна творчість. Вокальні та інструментальні твори створені на основі народних традицій.

Народний танець - невід’ємна частина народної музики та невід’ємна складова частина обрядів та землеробських свят.

Народний театр - створений народом пов'язаний з усною поетичною творчістю що містить елементи драматичної дії (трагедії, комедії), що містилися у трудовій пісні, давніх обрядах і звичаях, ігрищах.

Народна архітектура - народне будівництво має функціональне іконоструктурне призначення та проявляється у художньому втіленні.

Декоративне мистецтво - широка галузь мистецтва, яка художньо-естетично формує матеріальне середовище. До нього належать такі види: декоративно-прикладне, монументально-декоративне, оформлювальне, театрально-декораційне.

Кожен названий вид народної творчостi має власну iсторію, художнi виражальні засоби: матерiал, мову, способи передачі відомого, знайденого тощо. Передача iсторичного матеріалу, набутого досвiду, звичаїв — це традицiя.

Основне у традицiях народного декоративного мистецтва - матерiал, технiка його обробки, характер виготовлення предметiв, а також принципи i прийоми втiлення образу. Вирiшальну роль вiдiграють художнi особливостi сюжетних зображень, форми виробiв, орнамент, виражений живописними, пластичними або графiчними засобами. У залежності вiд характеру взаємозв’язкiв цi фактори формують специфiчнi риси окремих видiв мистецтва. Майстри робили гарними звичайнi речi, якими користувалися щоденно: посуд, одяг, рушники, скринi тощо. Цi вироби переконливо засвiдчують i той факт, що народнi майстри працювали за законами матерiалу, досконало знаючи їхнi фiзичнi (структурнi) властивостi.

За своїм змiстом, метою, виражальними засобами народне мистецтво не знає нацiональної замкненостi, територiальних обмежень. Сьогоднi декоративне мистецтво — складне, багатогранне художнє явище. Воно розвивається у таких галузях, як народне традицiйне (народнi художнi промисли), професiйне мистецтво і самодiяльна творчiсть. Народне декоративно-прикладне мистецтво живе на основi спадковостi традицiй i розвивається в iсторичнiй послiдовностi як колективна художня дiяльнiсть. Народнi художнi промисли - одна з iсторично зумовлених органiзацiйних форм народного декоративно-прикладного мистецтва, яка являє собою товарне виготовлення художнiх виробiв при обов’язковому застосуваннi творчої ручної працi.

Професiйне декоративне мистецтво - результат творчостi людей зі спецiальною художньою освiтою.

Самодiяльна художня творчість - непрофесiйна творчiсть широких народних мас.

Килими, керамiка, одяг, тканини, вишивка тощо є результатом як духовної, так i практичної дiяльностi людей. Вони матерiально вираженi і несуть iнформацiю про композицiю, орнамент, колорит тощо, яка зберiгається в колективнiй пам’ятi людей. Декоративно-прикладне мистецтво охоплює сферу знань, естетичнi погляди, смаки, звичаєво-обрядовi аспекти, етичнi переконання тощо. Це одна з частин народної художньої культури.

Декоративно-прикладне мистецтво розглядається як важлива художня цiннiсть, що виконує численнi функцiї - пiзнавальну, комунiкацiйну, естетичну та iн. Декоративно-прикладне мистецтво - предметно-духовний свiт людини - включає в себе численнi види художньої практики. Це плетiння i ткацтво, розпис i вишивка, рiзьблення і виточування тощо. Однi види - кераміка, обробка кiстки та каменю, плетiння - виникли на зорi людської цивiлiзації, iншi - відносно молодi: мереживо, гобелен, вироби з бiсеру, витинанки з паперу.

Термiн «декоративно-прикладний», яким ми сьогоднi вiльно користуємося, утвердився лише у 70-х роках цього столiття. Ранiше у вiтчизнянiй i зарубiжнiй лiтературi вживалися поняття: «прикладне мистецтво», «декоративне мистецтво», «функцiональне мистецтво», «виробниче мистецтво» та iн.

Морфологiя декоративно-прикладного мистецтва ґрунтується на рiзних принципах класифiкацiї:

 • за матерiалом - камiнь, дерево, метал, скло та iн.;

 • за технологiчними особливостями - ткацтво, вишивка, плетiння, в’язання, розпис тощо;

 • за функцiональними ознаками - меблi, посуд, прикраси, одяг, iграшки.

У декоративно-прикладному мистецтвi застосовується близько 20 матерiалiв та ще бiльше рiзновидiв.

Окрiм цього iснує понад 100 головних технiк i технологiй художньої обробки.

Усе це дає пiдстави стверджувати, що художнi ремесла і промисли є найбiльшою і найбагатшою галуззю художньої творчостi.

Декоративно-прикладне мистецтво з його багатством матерiалiв, конструктивно-формотворчих і декоруючих технiк, помножених на функцiональнi типи побутових предметiв, утворює надзвичайно розгалужену морфологiчну систему, для аналiзу якої необхiдно насамперед скористатися низкою розроблених естетичних категорiй: вид, рiд, жанр, твiр.

Художній образ є обов’язковим в творах декоративно-прикладного мистецтва, хоча у нього своя специфіка, свої особливості, обумовлені тим, що в них специфічно переломлюються виразні засоби інших видів мистецтва - живопису, графіки, скульптури, архітектури.

Основні характеристики народно-декоративного мистецтва:

 1. Утилітарність, побутова функція.

 2. Створюється на колективній основі, традиційне наслідування.

 3. Високий ступінь художнього узагальнення, що стосується форми та змісту. Причому зміст визначається ідеями добра, життєстверджуючого активного перетворення дійсності, що визначає образну специфіку.

 4. Варіативність (одного центру виробництва - Петриківський розпис).

 5. Канонічність.

Види декоративно-прикладного мистецтва - головна структурна одиниця морфологiї. Це - художня деревообробка, художня обробка каменю, художня обробка кiстки й рогу, художня керамiка, художне скло, художнiй метал, художня обробка шкiри, художнє плетiння, в’язання, художнє ткацтво, килимарство, вишивка, розпис, батiк, писанкарство, фотофiльмодрук, вибiйка, випалювання, гравiювання, рiзьблення, карбування, художнє ковальство, просiчний метал, витинанки, мереживо, виготовлення виробiв з бiсеру, емалi, а також меблiв, посуду, хатнiх прикрас, iграшок, одягу, ювелiрних виробiв тощо. Усi вони вiдносяться до декоративно-прикладного мистецтва, як частина до цiлого, мають вiдповiднi спiльнi риси і своєрiднi ознаки. Кожен з видiв унiкальний за специфiкою матерiалiв і технологiчним процесом обробки, за художньо-композицiйними закономiрностями структури образiв.

Художнiй твiр (вирiб) - становить останню, четверту сходинку морфологiчної структури декоративно-прикладното мистецтва. Це особливий соцiально-культурний предмет, який вiдбиває художньо-духовну концепцiю та має утилiтарну цiннiсть.

Усі вироби декоративно-прикладного мистецтва створені згідно композиційних закономірностей що в свою чергу ґрунтуються на художніх традиціях. Зокрема виділяють наступні закони створення художніх творів:

 • цілісності (властивість і якісний показник художнього твору, що синтезує елементи, частини в єдине неподільне ціле; основні риси цілісності - неподільність, підлеглість і групування елементів,частин композиційної структури твору);

 • тектоніки (гармонійна взаємозалежність формотворення що виражається формулою: функція-матеріал-конструкція-форма).

У дпм, окрім основних законів, діють закони масштабу, пропорційності і контрасту.

Широко застосовуються в дпм такі композиційні прийоми як ритм (повторюваність окремих елементів), симетрія (чіткий порядок у розташуванні і поєднанні елементів), асиметрія (відсутність жодної симетрії), спрощення (узагальнене спрощене зображення природних форм), стилізація (збагачення спрощених форм декоративними елементами), динаміка (зоровий рух), статика (спокій врівноваженість).

Засоби виразності у дпм: фактура (спосіб подачі, формування поверхні твору), текстура (природний візерунок на поверхні матеріалу), колір (забарвлення), графічність (якість творів що за своїм виконанням нагадують графіку або мають з нею спільні засоби виразності: лінії, крапки, плями, силуети), пластичність (моделювання м’яких матеріалів, ліплення), ажурність (зображення, що містять наскрізні отвори, просвіти).

Колір в дпм має важливе значення, використання кольорів і відтінків пов’язане з багатою культурною традицією народу. Наведемо приклади символізму кольору у дпм:

 • Білий - чистота, невинність, світло;

 • Жовтий - сонце, світло, радість, ревнощі, заздрість;

 • Оранжевий - спека, енергія, радість, теплота, зрілість;

 • Червоний - вогонь, любов, пристрасть, боротьба, динамізм, гнів;

 • Пурпуровий - пишнота, гідність, влада, держава, зрілість, багатство;

 • Фiолетовий - затемнення ,старість, віра, совість, смиренність;

 • Синiй - нескінченність, космос, сум, холодність, вірність;

 • Блакитний, смарагдовий - кристал, холод, лід, вода;

 • Зелений - природа, спокій, молодість, безпека, надія;

 • Чорний - темрява, морок;

 • Сiрий - гідність, знання.

Особливістю творів дпм є те, що форма, співвідношення кольорів і об’ємів спрощуються та стилізуються. Стилізовані зображення людей, тварин, рослин, явищ природи приховують уявлення про світобудову, вічність, єдність з природою, добробут, здоров’я, любов… Ці уявлення виражені у різноманітних символах.

Важливим у дпм є також використання символів, що створювались і передавались поколіннями.

Символ (вiд грец. - знак, прикмета, ознака) у виглядi намальованого елемента, знака або предмета об’емно-просторової форми, виступає замiсть певних конкретних чи абстрактних понять, використовується для збереження та передачi iнформацiї, естетичних цiнностей. Вiн не зображає дiйсні явища, предмети, а позначає їх умовно без жодного натяку на достовiрнiсть чи подiбнiсть до дiйсного.

Символ може мiстити у собi у згорнутому виглядi багатоманітність, цiннiсть значень, iнформацiйних та експресивних смислiв, якi в процесi сприйняття символу людиною трансформуються в її свiдомостi в естетичне уявлення i насолоду.

Художній символ використовувався у раннiх формах культури. У рiзнi епохи символи змiнювали своє значення. Наведемо приклади символічних зображень у дпм:

 • джерело, криниця, рiчка - втамування духовної спраги;

 • чаша - доля, смерть;

 • рослини, зокрема квiти - вiчне цвiтiння, невмируща краса;

 • голуб, горлиця - любов, сум, смуток, чистота, цнота;

 • сокiл, яструб - сонце, небо;

 • орел - владна сила, торжество свiтла над темрявою;

 • лев - цар звiрiв, сила, злiсть, заздрiсть;

 • леопард, вовк- безстрашнiсть, геройство, ворожiсть, жорстокiсть;

 • змiя, вуж - оберег ,зло, лукавство, пiдступнiсть, обман.

Емблема (вiд грец. - оздоба) - семантичний засiб композиції, який часом замінює символ. Основа емблеми - вираження цiлого за його характерною, але разом з тим простою частиною, елементом чи атрибутом. Вона зображає предмети, знаки або постатi символiчного характеру.

ДПМ - включає в себе численні види художньої практики зокрема: вишивка, ткацтво, килимарство, гончарство, іграшка, художня обробка металу, дерева, шкіри, вироби з бісеру.

Вишивка — найпоширенiший вид народного декоративно-прикладного мистецтва, орнаментальне або сюжетне зображення на тканинах, шкiрi, холсті, виконане рiзними ручними або машинними швами. Дивовижне багатство художньо-емоцiйних рiшень укранської народної вишивки зумовлене рiзнотипнiстю матерiалiв, технiк виконання орнаментiв, композицiй, колориту, якi мають численнi локальнi особливостi. Немає меж розмаїттю їх художньо-виражальних засобiв.

У розробцi класифiкацій (поділ за певними спiльними ознаками) i типолоії (поділ на групи, що різняться за суттєвими вiдмiнностями) вишивки дослiдники зважали на виразність основних ознак: матерiал i технiка, орнамент, композицiя, колорит, функцiонально-практичне призначення.

Матерiали зумовлюють художнiй рiвень твору. Згiдно з призначенням вишивальнi матерiали подiляються ва два типи:

1) основа, на якiй вишивають, - вовнянi, ллянi, полотнянi, домашнього виробництва тканини, шкiра, сукно, а пiзнiше - тканини фабричного виготовлення: перкаль, коленкор, батист, китайка, кумач, бамбак, сураж, муслiн, плис, шовк, шкiра та iн.;

2) матерiал, котрим вишивають: нитки ручнопряденi ллянi, коноплянi, вовнянi; нитки фабричного виготовлення - запал, бiль, кумач, волiчка, гарус, зсуканi вовнянi нитки, коцик, шнури, шовк; металевi, золотi та срiбнi нитки, корали, перли, коштовне камiння, бiсер, металевi пластинки - лелiтки, гудзики, сап’яновi стрiчки тощо.

Полотняний одяг переважно вишивали лляними, вовняними, ручнопряденими нитками, бавовняними фабричного виготовлення; вовняний — свити, кептарі, сердаки, гулі. Окрiм вищевказаних ниток, вишивали ще й шнурами, вовняними нитками фабричного виготовлення; перемiтки — заполоччю, шовковими, срiбними, золотими нитками; кожухи — вовною, сап’яновими стрiчками, шовком тощо. З середини ХIХ ст. дедалi частiше для вишивання використовували гарус, заполоч, а з початку ХХ ст. - нитки ДМС, мулiне, бiсер, шовк тощо.

За матерiалом вишивки подiляються на основнi типи: лляна, вовною, шовком, золотом (срiблом). Загальнопоширене в усiх районах України подєнання матерiалiв лежить в основi подiлу вишивок на окремi пiдтипи: золото-шовкова, вовняно-памутова тощо.

Технiка. Українська народна вишивка славиться багатством технiчного виконання. Безперечно, слово вишивка походить вiд слова шити. На думку дослiдникiв, давня назва вишивки - шити, шитво, шов. У народнiй термiнологй вишивка ще й зараз називається нашиттям, пошиттям, розшиттям, прошиттям тощо.

Шити, вишивати - означає рiзними способами протягати, закрiплювати нитку, заволочену в голку, наносити стiбки на тканину або шкiру. Вiд того, як цi стiбки прошивали тканину, як вишивальна нитка лягала на основу, через якi промiжки (скiльки ниток основи), чи були стiбки прямими, нахиленими чи скiсними, натягнутими чи вiльно постеленими на тканинi,— залежали вiдмiнностi, специфiка виконання.

Результати аналiзу збережених зразкiв вишивок Х-ХII ст. орнаментального й образотворчого гаптування (вишивання золотом, срiблом, шовком) дає змогу видiлити такi технiки, як «прокол», «шов по формi» «шов в ялиночку», «шов в прикрiп».

Вишивка розглядається як один iз видiв живописного мистецтва. Видiляється одноколiрна, двоколiрна, багатоколiрна вишивка.

За змiстом i формою орнаментальвих мотивiв вишивка переважно подiляється на геометричну, рослинну, зооморфну, орнитоморфну та антропоморфну.

Найпоширенiшi мотиви у традицiйному геометричному орнаментi вишивок — прямi, скiснi, ламанi й зубчасти лінiї, зигзаги, меандри, плетiнки, ромби, квадрати, трикутники, розетки, хрести, зубцi.

Рослинний орнамент характеризується розмаїттям зображень квiтiв, листя, квiткових галузок, дерев тощо.

Зооморфнi (птахи, орли, пiвники, зозульки) й антропоморфнi (зображення людини) мотиви здебiльшого геометризованi, пiдпорядкованi домiнуючим рослинним або геометричним мотивам.

Сюжетна вишивка бiльш поширена у культових виробах.

У ХІХ ст. мотиви архаїчного типу, наприклад, богинi-берегинi, змiни, доповнюються новими елементами, збагачуються засоби їх технiчного виконання. Відбуваються змiни в кольоровому рiшеннi (перевага полiхромності), складнi процеси переходу вiд чiтких геометричних до геометризовано-рослинних форм (водночас - співмiрність існування навiть в одних візерунках).

Серед розмаїтих варіантів композиційного вирішення вишивок переважають стрічкова, букетна, вазонна композиції.

Вишивка активно виконує комунікацийну функцію - зорову передачу информації від покоління до поколiння, від митця до митця. В наш час на території України найчастіше зустрічається вишивка хрестиком, гладдю, занизуванням і ін.

Гаптування – вишивка золотими або срібними нитками.

Художне ткацтво, килимарство — це ручне або машинне витотовлення тканин на ткацькому верстаті. Ткацьке виробництво об’єднуе пiдтотовку сировини, прядіння ниток, виготовления з них тканин i заключну обробку: вибiлювання, фарбування, ворсування, вибивання тощо.

Сировина й обладнання. Сировина для тканин: рослинна (льон, коноплі, бавовна), тваринна (вовна, кокони шовкопряда), хiмічна (штучнi, синтетичнi волокна) та металевi нитки — сухозлiтка тощо. Якiсть сировини, прядіння ниток (ручне, машинне; тонких, грубших, рiвних, меланжевото типу, зсуканих, скручених) позначається на структурi тканин. Упродовж вiків нагромадженi досвід тонкого розумiння матерiалу, знания всiх етапiв обробки волокон, ниток, вміння пiдтотувати і передбачити художнi ефекти майбутньої тканини. Важливу роль вiдiграє досконале володіння технологiчними процесами.

Основні техніки ручного ткання - просте полотняне, саржеве, перебірне, закладне.

У наш час виникають новi види тканих виробів: мiнiгобелени, серветки, накидки на телевiзор, хлiбницi (дерев’яна коробка для зберiгання хлiба), цукерницi, кашпо тощо.

Існують рiзнi технiки ручного ткання килимових виробiв, що впливає передусiм на зовнiшнiй вигляд поверхнi. Залежно вiд технiки виконання видiляються килимовi вироби з гладкою поверхнею i двобiчним орнаментом - безворсовi, з рельєфно виступаючими над основою нитками — ворсовi, комбiнованi i гобеленнi.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тема: Декоративно-ужиткове мистецтво
Вид заняття: бесіда, розповідь з використанням навчальних мультимедіа систем, самостійна робота, практична робота

В україні вишивка з давніх часів була одним із найпоширеніших І доступних...
Звичай прикрашати свої зачіски та одяг різнокольоровими та вузькими полосками тканини був використанний ще в доісторичні часи та...

Мистецтво створення й конструювання із паперового квадрата різноманітних виробів та іграшок
Мета. Ознайомити та дати знання про мистецтво створення й конструювання із паперового квадрата різноманітних виробів та іграшок....

Урок 18 Тема «Художня культура як духовне явище»
Тема «Художня культура як духовне явище» ознайомить Вас із особливостями виникнення та існування художньої культури як форми людської...

Урок 10. Хореографія як вид мистецтва Кожне мистецтво, в тому числі...
Художня виразність хореографії складається з пластичних поз, танцювальних рухів, жестів І міміки артиста. Досягаючи органічного злиття...

1. (1г). Вступ
Художня література як одна з форм духовної діяльності людини. Функції художньої літератури. Різновиди образів (образ-персонаж, образ-символ,...

1. (1г). Вступ
Художня література як одна з форм духовної діяльності людини. Функції художньої літератури. Різновиди образів (образ-персонаж, образ-символ,...

Образотворче мистецтво 3 клас Урок 5
Отже, на урок образотворчого мистецтва нам потрібні такі матеріали та інструменти: альбом, фарби, пензлі, ємності для води

§ 213. Складне речення, його різновиди 475
...

Урок 17 Тема «Художня культура як духовне явище»
Тема «Художня культура як духовне явище» продовжить знайомити Вас із структурою художньої культури. Ви дізнаєтесь, як цінні твори...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка