Пошук по сайту


Робоча навчальна програма з дисципліни“Паблік Менеджмент: лідерство та організаційна культура”

Робоча навчальна програма з дисципліни“Паблік Менеджмент: лідерство та організаційна культура”

ЛЬВІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ


Затверджую”

Голова науково-методичної ради

Є. Г. Матвіїшин

       “ 2011 р.РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМАз дисципліни“Паблік Менеджмент:лідерство та організаційна культура”

для слухачів спеціальності

“Державне управління”

Кількість годин:

аудиторних – 10,

з них :

лекцій – 5,

практичних занять - 5 ,

самостійної роботи – 5;

Львів-2011Програму розроблено кандидатом наук з державного управління, доцентом кафедри “Менеджмент організацій” Рудніцькою Р.М..“ “ 2013 р.

Програму розглянуто й затверджено на засіданні кафедри менеджменту організацій
“       “                             2013 р. Протокол №       

Зав. кафедри
член-кореспондент НАН України проф. В.С. Загорський

Мета дисципліни:

 1. Ознайомити слухачів з :

 • сучасниим концепціями Паблік Менеджменту а також основними концепціями лідерства та організаційної культури.

 • можливостями використання досвіду країн розвиненої демократії щодо впровадження підходів Паблік Менеджменту для підвищення ефективності та результативності діяльності органів влади,

 1. Навчити аналізувати основні проблеми організації та організаційної поведінки

 2. Сформувати розуміння природи управлінського лідерства та феномену організаційної культури .

 3. Розвинути базові навички здійснення лідерства на особистому,груповому та організаційному рівнях.

 4. Навчити творчо застосовувати сучасні методи діагностики, формування та підтримки організаційної культури.

 5. Розвинути здатність слухачів працювати над досягненням організаційних та індивідуальних цілей.

 6. Розглянути досвід зарубіжних країн з розвитку лідерства та формування відповідної організаційної культури у державній службі у процесі здійснення адміністративних реформ.


Очікувані результати:

В результаті вивчення модуля слухачі повинні :

 1. Розуміти та пояснювати основні поняття в галузі Паблік Менеджменту, лідерства організаційної культури ( згідно глосарію курсу) .

 2. Пояснювати значення та важливість підходів Паблік Менеджменту для спроможності та ефективності діяльності органів влади

 3. Здійснювати аналіз основних проблем організації та організаційної поведінки.

 4. Вміти використовувати сучасні підходи до діагностики лідерства та організаційної культури алгоритм оцінки ефективності роботи органів влади для розробки робочого плану проведення аудиту адміністративної діяльності;

 5. Вміти розробляти критерії оцінки впливу лідерства та організаційної культури на ефективність діяльності органів влади;

 6. Дискутувати щодо різних підходів до впроадження підходів Паблік Менеджменту , а також розвитку лідерства та організаційної культури у процесі здійснення адміністративних реформ в зарубіжних країнах.

 7. Набути навички роботи та здійснення лідерства у різних типах команд


Методи викладання та навчання:

Методи викладання та навчання, що використовуються у цьому модулі, націлені на ознайомлення слухачів з теоретичним матеріалом, який вони повинні засвоїти із лекцій та самостійної роботи. Для реалізації визначеної дидактичної стратегії слухачам буде запропоновано навчальні вправи та розгляд практичних ситуацій (кейсів), розгляд відео-кейсів (перегляд фрагментів відеофільму з подальшим обговоренням), практикум з діагностики організаційної культури навчальної групи, опитувальник на визначення власного стиля лідерства. Наведені методи передбачають різні форми соціальної архітектури навчальної групи, а також презентацію групових робіт та їх обговорення, що дозволить виявити рівень теоретичних знань та практичних навичок у слухачів.


Система оцінювання:

Командна робота

Групові презентації 30 %

Індивідуальна робота

Активність під час занять 10 %

Аналіз практичних ситуацій 60 %

Форма контролю:

поточна – практичні ситуації,практикуми,відео-кейси

підсумкова – практична ситуація .


Тематичний план:

№ п/п

Назва теми, розділу

Зміст теми, розділу

Кількість

годин

годин

Самостійнаробота

1.

Вступ до курсу Сучасні концепції Паблік Менеджменту та завдання реформування державного управління в Україні

Предмет і завдання курсу.

Наукові основи вивчення Паблік Менеджменту.

Управлінська парадигма ХХІ століття. Фактори, що визначають розвиток управління.

Зарубіжний досвід адміністративних реформ.

Паблік HRM.

Актуальні завдання та інструменти організаційного розвитку у контексті стратегій реформування державного управління в Україні.

Практична ситуація.

2 відео-кейса

Індивідуальна та групова робота.

2

Дидактичні матеріали

До курсу – + презентація -№1


2.

Практичні аспекти розвитку організаційної культури органів публічної влади


Рівні вивченя та характеристики ОК. Сучасні методи діагностики ОК

Причини виникнення моббінгу та буллінгу в ОПВ.

Механізми розвитку і підтримки організаційної культури у контексті державних стратегій.

ОК і лідерство.

Практична ситуація.

Практикуюча вправа з діагностики організаційнох культури

2 відео-кейси

Індивідуальна та групова робота.

4

Дидактичні матеріали

До курсу – + презентація №2


3.

Лідерство в управлінні органами публічної влади

Витоки лідерства.

Лідер і менеджер.

Класичні та сучасні концепції лідерства. Емоційні компетенції керівника та резонансне лідерство.

Зміст влади в організаціях

Джерела влади в організації.

Організаційна політика.

Етичний аудит політичного вчинку

Нові ролі та навички лідерів.

Емерджентне лідерство

Лідерство служіння та педагогічна діяльність керівника

Засади морального лідерства. Трансформаційне лідерство.

Ефективність управлінського лідерства.

Розвиток характеристик лідерства для формування інноваційних та клієнтоорієнтованих аспектів організаційної культури

Практична ситуація.

Практикуюча вправа

2 відео-кейси

Індивідуальна та групова робота.

4

Дидактичні матеріали

До курсу – + презентація №3
Разом
10


Самостійна робота:

Включає в себе самостійне опрацювання окремих питань програми, перевірку якості засвоєного матеріалу шляхом самоконтролю та практичних занять.
Методичне забезпечення модуля:

У наявності демонстраційний матеріал (мульті-медіа презентації) для проведення лекційних занять, практичні ситуації(кейси) до кожної теми та комплексна практична ситуація для підсумкового контролю, відео-кейси для проведення занять , практикуючі вправи/.практичні методики діагностики до кожної навчальної теми.

Додаток № 1
Розподіл аудиторного часу

Лекційні заняття.Назва теми

Кількість годин за формами навчання та семестрами

денна

заочна

се-местр

год

се-местр

год

1

Поняття Паблік Менеджменту. Місце концепції Паблік Менеджменту у сучасних теоріях управління
1
1

2

Управлінська парадигма ХХІ століття. Фактори, що визначають розвиток управління
1
1
Разом
2
2

Практичні заняття.
Назва теми

Кількість годин за формами навчання та семестрами

денна

заочна

се-местр

год

се-местр

год

1

Організаційна культура (інтерактивні методи). Рівні вивчення та характеристики ОК. Сучасні методи діагностики ОК
2
2

2

Механізми розвитку і підтримки організаційної культури у контексті стратегій модернізації органів публічної влади
2
2

3

Лідер і менеджер. Класичні та сучасні концепції лідерства. Емоційні компетенції керівника. Резонансне лідерство.
2
2

4

Зміст влади в організаціях Засади морального лідерства.Джерела влади в організації . Організаційна політика. Етичний аудит політичного вчинку. Розвиток лідерства для формування іноваційних та клієнтоорієнтованих аспектів організаційної культури ОПВ.
2
2
Разом
8
8

Рекомендована література:

Основна


 1. Енциклопедія державного управління: у 8 томах. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук.-ред. колегія: Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. К.: Видавництво НАДУ,2011.

 2. Ліпенцев А.В.Лідерство.Навчальний посібник для дистанційного курсу підготовки магістрів – ч.2. – К.: Видавництво НАДУ, 2005. – 37с.

 3. Ліпенцев А.В. Організаційна культура// Організаційна культура. Навчально-методичний посібник / Укладачі Василевська Т , Князєв В.,Ліпенцев А.- К.: Видавництво НАДУ,2008.- с.3 -29.

 4. Ліпенцев А.В. Дидактичні матеріали до курсу «Паблік Менеджмент : лідерство та організаційна культура».у 3- х частинах. – Львів: ЛРІДУ НАДУ,2011.

 5. Фред Лютенс. Организационное поведение. - М: Инфра-М., 1999, с.390-466


Додаткова 1. Армстронг М.. Практика управления человеческими ресурсами / Пер.с англ.8-е издание.-СПб.: Питер, 2004.- 832с.-( Серия «Классики М В А»).

 2. Бушуев С.Д., Морозов В.В. Динамічне лідерство в управлінні проектами. Монографія. Українська асоціація управління проектами. – К., 1999

 3. Гибсон Дж. Л.,Иванцевич Д.М., Доннелли Д.Х.-мл. Организации: поведение, структура, процессы : Пер. с англ.-8-е изд.-М.: ИНФРА-М,2000.-662с.

 4. Дон Гелрігел та ін. Організаційна поведінка.-К: Основи., 2001, с.316-351

 5. Виханский О.Наумов А. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс. – М.: Гардарика,2002. – 416с

 6. Кетс де Врис Манфред. Мистика лидерства. Развитие эмоционального интеллекта./Пер.с англ.-2-е изд.-М.: Альпина Бизнес Букс,2005.-312с.

 7. Кові Стівен. Восьма звичка. Від успішності до величі.-К.,Видавництво Олексія Капусти,2005.-388с.

 8. Липенцев А.В. Слабое звено: Корпоративная педагогика // Бизнес- № 20 14.05.2007 г.- с.76-77.

 9. Липенцев А.В. Факторы успеха HR- специалиста // HR- magazin – 2007-№2.: http://hrmagazine.com.ua/journal/2007-02/Faktory_uspeha_HR_spetsialista

 10. Липенцев А.В.Стройными рядами: Способы систематизации работы с кадрами// Бизнес- №48 – 26.11.2007г. – с.92-93,95.

 11. Ліпенцев А.В. Рудніцька Р.М.Профіль організації культури органів місцевої влади: досвід конкретного дослідження//Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць ЛФ УАДУ. – Львів.- 1999. – Вип. 3.-с.78-86.

 12. Ліпенцев А.В. Фокшей У.Діагностика організаційної культури в державних установах//Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. – К.: Вид-во УАДУ, 2000.- Вип. 3.- с. 150-154.

 13. Ліпенцев А.В. Тимошенко О.В.Розвиток емоційних компетенцій державних службовців//Ефективність державного управління: Збірник наукових праць Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2005. – Вип.6.-с.130-136.

 14. Ліпенцев А.В. Організаційні цінності у структурі організаційної культури державної установи // Актуальні проблеми державного управління - Збірник наукових праць Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України - № 3 (30) - 2006р.– с.484-494.

 15. Ліпенцев А.В. Застосування ділового етикету і протоколу в управлінні місцевою державною адміністрацією// Актуальні проблеми державного управління - Збірник наукових праць Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України - №4.-2006р.- с.190-197.

 16. Ліпенцев А. В . Розвиток організаційної культури місцевих державних органів влади: методологічні аспекти та концептуальні прикладні підходи.// Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України - Вип.4.-Одеса:ОРІДУ НАДУ,2007.-с.184-196.

 17. Ліпенцев А. В . Формування інноваційної організаційної культури органів державної влади : теоретичні аспекти розвитку психологічного контракту нового типу . // Актуальні проблеми державного управління. Збірник наукових праць Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. - № 1.- 2008.- c.47 - 55 .

 18. Ліпенцев А. В . Вплив організаційної культури державних органів влади на процеси реформування державного управління : міжнародний досвід.// Теорія та практика державного управління. Збірник наукових праць.- Харківського регіонального інституту державного управління - Вип. 4 - 2007.-с.208 – 216.

 19. Ліпенцев А. В . Управління людськими ресурсами на засадах компетенційного підходу : у контексті формування культури управління державними установами.// Державне будівництво – Електронний фаховий збірник Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України - №1 – 2008.

 20. Ліпенцев А. В . Соціальний капітал державної установи : теоретико – методологічні засади формування культури довіри.// Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Вип.1.-Одеса:ОРІДУ НАДУ,2008.-с.215-228.

 21. Ліпенцев А.В. Загорський В.С. Модернізація підготовки управлінців: концептуальні та стратегічні аспекти. // Ефективність державного управління: Збірник наукових праць Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2008. – Вип.13-14.-с.130-141.

 22. Ліпенцев А. В. Харизматичний лідер / А. В. Ліпенцев // Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. — Вип. 22 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. — С. 396–398..

 23. Ліпенцев А.В., Чорнобиль І.В. Нормативно-правове забезпечення механізму професійної адаптації в системі державного управління України /А. В. Ліпенцев // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. . ... - Режим доступу : www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2010-2/doc/5/02.pdf

 24. Ліпенцев А. В. Дослідження організаційної культури: теоретичні та методологічні аспекти / А. В. Ліпенцев // Демократичне врядування [Електронний ресурс] : наук. вісн. — Вип. 5. — 2010. — Режим доступу : http://www.lvivacademy.com/visnik5/fail/+Lipentsev.pdf.

 25. Ліпенцев А. В. Сучасні підходи до класифікації концепцій паблік менеджменту / А. В. Ліпенцев // Ефективність державного управління [Текст]: зб. наук. пр. — Вип. 24 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. — С. 309–316.

 26. Ліпенцев А.В. Синергетика і економічна теорія / В. С. Загорський, А. В. Ліпенцев, Є. М. Борщук // Демократичне врядування [Електронний ресурс]: наук. вісн. — Вип. 6. — 2010. — Режим доступу : http://www.lvivacademy.com/visnik6/fail/Zagorskyj.pdf.

 27. Ліпенцев А.В. Управлінські кадри для системних реформ / В. С. Загорський, А. В. Ліпенцев, М. В. Фурса // Демократичне врядування [Електронний ресурс] : наук. вісн. — Вип. 7. — 2011. — Режим доступу : http://www.lvivacademy.com/visnik7/fail/zagorskyj.pdf.

 28. Ліпенцев А.В. Застосування адхократії в реформуванні публічного адмініструванні / В. С. Загорський, А. В. Ліпенцев, М. В. Фурса // Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. — Вип. 27 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. — С. 13—20.

 29. Липенцев А.В Загорский В.С. Исследования Паблик Менеджмента: теоретические и методологические аспекты // Актуальные вопросы управления модернизацией экономики в условиях инновационного развития: труды международной научно-практической конференции (Ростов-на-Дону, 6–8 декабря 2010 г.). – Часть 1. – Ростов-на-Дону: Издательство СКАГС, 2011. – С.32-43.

 30. Ньюстром Дж. В., Дэвис К. Организационное поведение, - СПб.: Питер,2000-448с.. http://www.koob.ru/newstrom/org_povedenie

 31. Радугин А., Радугин К. Введение в менеджмент: социология организаций и управления. – Воронеж: ВШП, 1995. – 195с.

 32. Шейн Э.Х. Организационная культура и лидерство. / Пер.с англ. – СПб.: Питер, 2006. – 336с.( Серия «Классики М В А»).

 33. ШермеронДж.,ХантДж.,ОсборнР.Организационное поведение: Пер. с англ.. 8-го изд.-СПб.:Питер,2004-637с.

 34. Удальцова Е. Социология управления. – М.: ИНФРА М, 2001-202с.

 35. Элвесон Мэтс. Организационная культура.- Х.:Изд-во Гуманитарный центр, 2005. - 460с.


Web –джерела:

 1. http://www.cipd.co.uk/default.cipd

 2. www.hr-ua.com

 3. www.training.com.ua

 4. www.hr-zone.net

 5. www.management.com.ua

 6. www.trainings.kiev.ru

 7. www.businessbooks.ru

 8. www.hrbooks.ru

 9. www.hr.net

 10. www.visual360.com

 11. www.hrm.ru

 12. www.HeadHunter.com.ua

 13. http://management.about.com/od/leadership/Leadership.htm

 14. http://www.koob.ru/newstrom/org_povedenieПогодження з сумісними модулями:

№ п/п

Назва модуля

Погоджено

Викладач

Підпис, датаДодаток № 2
Тематика самостійної роботи
Назва теми

Джерело або засіб

К-сть год

1

Підхід до оцінювання з точки зору восьми проблем

[2], с.115-123

1

2

Історичний розвиток оцінювання та досвід зарубіжних країн

[1], с.36-44

1

3

Організаційні теорії та міри, спрямовані на підвищення продуктивності в державному секторі.

[5],[9],[10]

2

4

Стратегічне управління та ефективність

[11], с.80-111

2

5

Підвищення ефективності державного управління в контексті адміністративної реформи

[5]

2

6

Порівняльний аналіз адміністративного та фінансового аудиту.

[12], с.5-20

2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Робоча навчальна програма Дисципліни
Примітка: Робоча навчальна програма для спеціальності затверджується головою Науково-методичної ради інституту

Робоча навчальна програма з дисципліни
Навчальна програма з дисципліни "Спеціальна психодіагностика" / Сост. А. В. Кірейчев. Севастополь: нкп пнпу, 2012. с

Робоча навчальна програма Дисципліни “Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму 0804 – Комп’ютерні науки

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психодіагностика»
Робоча програма дисципліни "Психодіагностика" складена відповідно до навчальної програми, місцем І призначенням цієї дисципліни в...

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологія масових комунікацій»
Робоча програма дисципліни "Психологія масових комунікацій" складена відповідно до навчальної програми, місця І призначення цієї...

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологія спорту»
Робоча програма дисципліни «Психологія спорту» складена відповідно до навчальної програми, її місця І призначенню в структурно-логічний...

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологічні аспекты Паблік Рілейшенз»
«Психологічні аспекты паблик рилейшен» складена відповідно до навчальної програми, її місця І призначенню в структурно-логічній схемі...

Робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Правові системи світу» для студентів за напрямом підготовки: 081 «Право»

Робоча програма навчальної дисципліни стратегічний менеджмент галузь...
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган- барановського, 2014 рік

Робоча програма навчальної дисципліни загальна педагогіка напрям...
Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка» : 0402 Фізико-математичні наукиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка