Пошук по сайту


Тема: "Методика формування англомовної компетенції учнів в аудіюванні"

Тема: "Методика формування англомовної компетенції учнів в аудіюванні"

Практичне заняття № 5-a

Тема: "Методика формування англомовної компетенції учнів в аудіюванні"
Мета: Набути знань та оволодіти методичними вміннями, необхідними для формування в учнів аудитивної компетенції.
Завдання:

 • Ознайомтеся з метою і змістом формування в учнів англомовної аудитивної компетенції.

 • Вивчіть термінологію з проблеми.

 • Навчіться.

 • робити методичний аналіз труднощів аудіювання англомовних текстів;

 • аналізувати способи і прийоми навчання аудіювання на різних ступенях і вправи, що наводяться в різних підручниках AM для формування вмінь аудіювання;

 • використовувати ефективні способи і прийоми навчання аудіювання англомовних текстів;

 • планувати \ проводити фрагменти уроюв з навчання аудаовання.


Зміст теми

Поняття англомовної аудитивної компетенції. Аудіювання і говоріння -дві сторони усного мовлення. Характеристика аудіювання як виду мовленнєвої діяльності. Психофізіологічні механізми аудіювання. Рівні розуміння прослуханого. Вимоги до текстів для навчання аудіювання. Труднощі аудіювання, пов'язані з мовною формою, зі змістом, з умовами пред'явлення, з видом мовлення. Опори та орієнтири для подолання труднощів аудіювання. Етапи формування аудитивної компетенції: на рівні фрази, на понадфразовому рівні, на рівні цілого тексту. Система вправ для навчання аудіювання. Підсистеми вправ: 1) для формування фонетичних, лексичних і граматичних навичок аудіювання; 2) для розвитку вмінь аудіювання. Етапи роботи з текстом для аудіювання. Способи контролю розуміння прослуханого аудіотексту. Роль і місце засобів навчання у процесі формування аудитивної компетенції учнів.
Базова термінологія

антиципація, ймовірне прогнозування

аудитивна компетенція

аудитивна пам'ять

аудіювання

аудіювання діалогу/полілогу

аудіювання з критичною оцінкою

аудіювання з повним розумінням

аудіювання з розумінням основного змісту/ознайомлювальне аудіювання аудіювання з частковим розумінням/

вибіркове аудіювання

аудіювання лекцій студентами-іноземцями

аудіювання монологу

аудіювання як компонент усно-мовленнєвого спілкування

внутрішнє промовляння

впізнавання

довгочасна пам'ять

експліцитність інформації

екстенсивне аудіювання

"живе" мовлення

завдання з аудіювання

завдання під час аудіювання

здогадка за контекстом

інтенсивне аудіювання

інтонаційний слух

комунікативне аудіювання

контроль розуміння

короткочасна пам'ять

матеріали для аудіювання

мовленнєве вміння

мовленнєві механізми

мовлення у запису

мовні труднощі

навчальне аудіювання

надлишковість інформації

оперативна пам'ять

передтекстові завдання

післятекстові завдання

повідомлення

позамовні труднощі

сегментування мовленнєвого потоку

слуховий аналізатор

співрозмовник

спонтанне мовлення

сприйняття на слух

увага

фонематичний слух

фоновий шум

фонові знання

an anticipation/prediction/forward inferencing

auditory competence

auditory memory

listening/ listening comprehension

listening to interaction

critical listening

listening for detailed comprehension

skim listening/ listening for gist

listening for partial comprehension/ selective listening

academic listening/listening to lectures
transactional listening/ non-transactional listening

interaction listening/conversational listening/ reciprocal listening
inner speech

recognition/ discrimination

long-term memory

explicitness of information

extensive listening

living speech

listening task

while-listening activities

guessing/inferring from context

intensive listening

intonation perception

communicative listening

comprehension check

short-term memory

listening materials

speech skill

speech mechanisms

recorded speech

linguistic difficulties/ language problems

guided listening

redundancy

operational memory

pre-listening activities

post-listening activities

message/ input

extralinguistic difficulties

segmentation/ chunking
aural analyzer

interlocutor

extempore speech

auditory perception

concentration

auditory perception

extraneous noise

background knowledge


Питання для опрацювання

1. Характеристика аудіювання як мети і засобу навчання.

 • Конспект лекції.

 • Методика... 2002.-С. 117-121.

 • Скляренко Н.К., Онищенко Е.И., Захарова С.Л. Обучение речевой деятельности на английском языке в школе. - К.: Рад. школа, 1988. - С.72-75.

 • Методика обучения иностранным языкам в средней школе: Учебник /Гез КС Ляховицкий М.В., Миролюбов А.А. и др. - М.: Высшая школа, 1982. -С.21 219.

Опрацювавши вказані джерела, охарактеризуйте:

 • аудіювання як вид мовленнєвої діяльності;

 • зв'язок аудіювання з іншими видами мовленнєвої діяльності;

 • роль аудіювання як мети і засобу навчання;

 • основні мовленнєві механізми аудіювання.

Дайте визначення таких понять як "аудіювання", "мовленнєві механізми", "фонематичний слух", "інтонаційний слух", "ймовірне прогнозування", "оперативна пам'ять", "короткочасна пам'ять", "довгочасна пам'ять".

2. Мета і зміст формування аудитивної компетенції учнів у початковій, основній і старшій школі.

 • Конспект лекції.

 • Методика... 2002. - С. 121-129.

 • Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Англійська мова. 2-12 класи // English Language and Culture. - № 29-30. - August 2001. -37с.

 • Скляренко Н.К., Онищенко Е.И., Захарова С.Л. - Вказ. праця. - С.75-82.

 • Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. -М.: АРКТИ-ГЛОССА, 2000. - С.149-152.

 • Мастерство и личность учителя. На примере деятельности учителя иностранного языка / Е.И.Пассов, В.П.Кузовлев, Н.Е.Кузовлева и др. - М.: Флинта: Наука, 2001.-С.41-42.

Опрацювавши вказані джерела, сформулюйте головну мету і проміжні цілі навчання аудіювання; визначте різні рівні розуміння аудіотексту; розкрийте суть кожного компонента змісту навчання аудіювання (лінгвістичного, психологічного і методичного); визначте можливі труднощі сприймання та розуміння аудіотекстів, а також шляхи їх подолання. Вивчіть вимоги програми до вмінь аудіювання в різних класах школи. Проаналізуйте динаміку розвитку аудитивних умінь учнів з 2-го по 12-й клас. Випишіть вимоги до рівня сформованості аудитивної компетенції учнів 4-го, 9-го й 12-го класів.

3. Матеріали для навчання аудіювання.

 • Конспект лекції.

 • Методика... 2002.-С.121-122.

 • СмеляковаЛ.П., Черныш В.В. Аудиокнига как эффективное вспомогательное средство в обучении иностранным языкам // Іноземні мови. - 1999. - № 1. С. 19-22.

 • Неділько А.Г. До питання застосування автентичних матеріалів для навчання іноземних мов // Іноземні мови. - 1998. - № 4. - С.11-12.

 • Черныш В.В. Методика работы с аудиокнигой на уроках английского языка в средних специализированных школах с углубленным изучением иностранного языка // Іноземні мови. - 2000. - № 3. - С. З - 8.

 • Ознайомившись з публікаціями, визначте основні вимоги до текстів для аудіювання.

4. Система вправ для формування англомовної аудитивної компетенції.

 • Конспект лекції.

 • Методика... 2002. -С. 130-139.

 • Скляренко Н.К., Онищенко Е.И., Захарова С.Л. - Вказ. праця. - С.82 - 98.

 • НіколаєваС.Ю., ПетращукО.П. Тестовий контроль лексичних навичок аудіювання. - К.: Ленвіт, 1997. - С. 20-66.

 • Гальскова Н.Д. - Вказ.праця. - С. 152-155.

 • Гапонова С. В. Навчання розуміння аудіотекстів учнів старших класів середньої школи//Іноземні мови. - 1996. -№ 2.- С. 9-17; -№ 3. - С. 11-16.

 • Гапонова С.В. Розвиток особистості старшокласника у процесі навчання аудію-вання іноземною мовою // Іноземні мови. -2002. - № 2. - С. 3-7.

 • Метьолкіна О.Б. Ігри для навчання аудіювання молодших школярів // Іноземні мови. - 1997. - № 4. - С. 67-69.

 • Круківська І.А. Використання пісень у процесі навчання аудіювання // Іноземні мови.-1998.-№ 1.-С. 22-24.

 • Черныш В.В. Методика работы с аудиокнигой на уроках английского языка в средних специализированных школах с углубленным изучением иностранного языка // Іноземні мови. - 2000. - № 3. - С. 3-8.

 • In-Service Development Course for English Language Teachers. Resource Pack (photocopiable materials), Part 1. - K.: Ленвіт, 2002. - HO1 "Listening".

Опрацювавши рекомендовані джерела, визначте послідовність етапів роботи з текстом для аудіювання, мету кожного з етапів та способи контролю розуміння аудіотекстів. Випишіть приклади вправ до кожного етапу роботи з аудіотекстом.

5. Використання технічних засобів у навчанні аудіювання.

 • Настольная книга преподавателя иностранного языка: Справочное пособие / Е.А. Маслыко, П.К.Бабинская, А.Ф.Будько и др. - Минск: Вышэйшая школа, 2001.-С. 282-303.

 • Верисокин Ю.И. Учебное кино на уроках английского языка // ИЯШ. - 2000. - № 5. - С. 34-36.

 • Черныш В.В. Методика работы с аудиокнигой на уроках английского языка // Іноземні мови. - 2000. - № 3. - С. 3-8.

Опрацювавши рекомендовану літературу, визначте основні прийоми роботи з технічними засобами для навчання аудіювання.

Практичні завдання

1. Опрацювавши розділ "Характеристика текстів для навчання аудіювання англійською мовою" (Скляренко Н.К., Онищенко К.І., Захарова С.Л. - Вказ.праця. - С. 73-75), проаналізуйте тексти для аудіювання у книжках для вчителя "English through Communication" для 5, 6 кл. (Кол. авторів під керівн. Скляренко Н.К. - «.: Освіта, 1996,1997.-С. 123-129, С. 50-88) з точки зору труднощів, які вони представляють. Зверніть увагу на фонетичні, лексичні та граматичні труднощі; види мовлення (монолог, діалог); композиційно-смислову структуру аудіотекстів.

2. Ознайомтеся з фрагментами уроків для навчання:

• аудіювання з частковим розумінням

• аудіювання з розумінням основного змісту

• аудіювання з розумінням основного змісту в 6 класі (Скляренко Н.К. и др Обучение речевой деятельности на английском языке в школе. - К.: Рад;школа, 1988. - С. 98-100).

• аудіювання з повним розумінням

3. Будьте готові продемонструвати фрагменти, з якими ви ознайомились, на практичному занятті.

4. На основі поданих зразків розробіть власні фрагменти уроків для навчання:

• аудіювання з частковим розумінням

• аудіювання з розумінням основного змісту

• аудіювання з повним розумінням

(вказані книжки для вчителя "English through Communication"). За власним бажанням виберіть один із аудіотекстів, виділіть у ньому лексичний і граматичний матеріал, який може бути складним для учнів, а також труднощі змісту. Складіть завдання, що готують до слухання тексту і контролюють розуміння його змісту.

5. Будьте готові продемонструвати свої фрагменти на практичному занятті.
Додаткова література

 • Верисокин Ю.И. Учебное кино на уроках английского языка // ИЯШ. - 2000. -№5. - С. 34-36.

 • Гапонова С.В. Вправи для навчання аудіювання англомовних текстів за темою "Canada" учнів старших класів середньої школи // Іноземні мови. - 1999. - № 1.-С. 9-1 3.

 • Гапонова С.В. Вправи для навчання аудіювання англомовних текстів за темою "Australia" учнів старших класів середньої школи // Іноземні мови. - 1999. - № 2.-С. 11-13.

 • Елухина Н.В. Интенсификация обучения аудированию на начальном этапе //ИЯШ.-1986.-№5.-С. 15-20.

 • Елухина Н.В. Обучение аудированию в русле коммуникативно-ориентированной методики //ИЯШ. - 1989. - № 2. - С. 28-36.

 • Круківська І.А. Використання міжпредметних зв'язків у навчанні аудіювання англійською мовою // Іноземні мови. - 2000. - № 3. - С. 11-13.

 • Метьолкіна О.Б. Адаптивні вправи для індивідуалізованого навчання аудіювання першокласників // Іноземні мови. - 1995. - № 1. - С. 48-49.

 • Метьолкіна О. Б. Коригуючі та стимулюючі вправи для індивідуалізованого навчання аудіювання першокласників // Іноземні мови. - 1995. - № 2. - С. 55.

 • Натальин В.П., Натальина С.А., Паращук В.Ю. Тестовый контроль аудирования на уроках английского языка в IV классе // ИЯШ. - 1989. - № 2. - С. 49-53. (Див також: ИЯШ. - 1989. - № 2. - С. 62-65; ИЯШ. - 1990. - № 3. - С. 32-35).

 • Неділько А. Г. До питання застосування автентичних матеріалів для навчання іноземних мов //Іноземні мови. - 1998. - №4. - С. 11-12.

 • Ніколаєва С.Ю., Шерстюк О.М. Рівні володіння іншомовним мовленням // Іноземні мови. - 2000. - № 2. - С. 69-72.

 • Ніколаєва С.Ю. Практикум з методики тестування іншомовної лексичної компетенції (на матеріалі англійської мови) - К.: ІЗМН, 1996. - С. 20-59.

 • Рогова Г.В., Рабинович Ф.М., Сахарова Т.Е. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. - М.: Просвещение, 1991.-С. 104-123; 139-162.

 • Рогова Г.В., Верещагина И.Н. Методика обучения английскому языку на начальном этапе в средней школе. - М.: Просвещение, 1988.-С. 116-130; 170-188.

 • Сигал Т.К. Тестовый контроль аудирования на уроках английского языка в 5-6 классах // ИЯШ. - 1997. - №5. - С. 30-36.

 • Черниш В.В. Методика роботи з аудіокнижкою // Іноземні мови. - 2002. - № 3. -С. 3-9.

 • Anderson A., Lynch T. Listening. - Oxford Univ. Press, 1996. - P. 33-80.

 • Cunningsworth A. Choosing yourCoursebook. - Heinemann, 1995. - 154 p.

 • Gower R. Teaching Practice Handbook. - Heinemann, 1995. - 215 p.

 • Haozhang X. Tape Recorders, Role-Plays, and Turn-Taking in Large EFL Listening and Speaking Classes//Forum. - 1997.-Vol. 35. -#3. -P. 33-35.

 • Hemei J. Teaching with Video in an English Class // Forum. - 1997. - Vol. 35. - #2. - P. 45-47.

 • In-Service Curriculum and Development Course for English Language Teachers: Trainer's Guide. - К.: Ленвіт, 2002. - P. 39-48.

 • Ur P. A Course in Language Teaching,-Cambridge Univ. Press, 1997.-P. 105-120; 138-159.

 • Xiaoqiong H. VOA News Items // Forum. - 1997. - Vol. 35.- #2. - P. 47-48.

 • Статті з журналу "Іноземні мови".

 • Статті з журналу "Іноземні мови в навчальних закладах".

Статті з журналу "Иностранные языки в школе".

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тема: "Методика формування англомовної фонетичної компетенції учнів"
Мета: Набути знань та оволодіти методичними вміннями, необхідними для формування в учнів фонетичної компетенції

Тема: "Методика формування англомовної лексичної компетенції учнів"
Мета: Набути знань та оволодіти методичними вміннями, необхідними для формування в учнів лексичної компетенції

Тема: "Методика формування англомовної граматичної компетенції учнів"
Мета: Набути знань та оволодіти методичними вміннями, необхідними для формування в учнів граматичної компетенції

Тема: "Методика формування мовленнєвої компетенції учнів у письмі"
Мета: Набути знань та оволодіти методичними вміннями, необхідними для формування в учнів компетенції у письмі англійською мовою

Тема: "Методика формування мовленнєвої компетенції учнів у читанні"
Мета: Набути знань та оволодіти методичними вміннями, необхідними для формування в учнів компетенції у читанні англійською мовою

Бігич О. Б. Теорія І практика формування методичної компетенції вчителя...
Тема: Формування вмінь читання І письма. Формування навичок техніки читання та письма

Бігич О. Б. Теорія І практика формування методичної компетенції вчителя...
Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник кол авторів під кер. С. Ю. Ніколаєвої. К.: Ленвіт, 2002....

Методична тема, над якою я працюю, обрана не випадково. Адже у Концепції...
«Засоби залучення учнів до читання як шлях формування загальнокультурної компетенції інноваційної особистості»

Словникова робота на уроках української мови та літератури як засіб...
Початок ХХI ст. – це час визначення стратегічних орієнтирів, народження нової якості життя

Бігич О. Б. Теорія І практика формування методичної компетенції вчителя...
Вишневський О.І. Діяльність учнів на уроці іноземної мови. Київ, "Радянська школа". 1989База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка