Пошук по сайту


Функціонування сучасної системи дошкільної освіти ґрунтується на основних положеннях Міжнародної конвенції ООН про права дитини, Законах України „Про освіту”

Функціонування сучасної системи дошкільної освіти ґрунтується на основних положеннях Міжнародної конвенції ООН про права дитини, Законах України „Про освіту”

Функціонування сучасної системи дошкільної освіти ґрунтується на основних положеннях Міжнародної конвенції ООН про права дитини, Законах України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти”, „Про охорону дитинства ”, інших чинних нормативно-правових актів.

Проблеми дошкільної освіти ще не мали такого визнання, як сьогодні, до неї прикута увага вищого керівництва держави, науковців, практиків - усіх освітян і громадян України. Свідченням цього є проведення І Всеукраїнського з’їзду педагогічних працівників дошкільної освіти (05.11.2010 року, м. Київ). Форум такого рівня засвідчив підвищення авторитету дошкільної освіти як першої ланки загальної системи освіти, що задає старт подальшому успішному становленню особистості. На з’їзді обговорено та схвалено проект Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року. Програму затверджено постановою Кабінету Міністрів № 629 від 13 квітня 2011 року. Її мета полягає у створенні механізму розвитку дошкільної освіти для забезпечення конституційних прав, державних гарантій дітям дошкільного віку на доступність та безоплатність здобуття якісної освіти, в першу чергу дітям 5 ти річного віку. Це вимагає створення належних умов для функціонування, збереження та розширення мережі дошкільних навчальних закладів, оновлення змісту дошкільної освіти відповідно до суспільних запитів, потреб інноваційного розвитку науки; запровадження сучасних засобів розвитку, навчання та виховання; підготовки і видання навчально-методичної літератури; удосконалення механізмів моніторингу якості дошкільної освіти; підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів.

Наразі всі педагогічні колективи ДНЗ працюють над складанням перспективного плану розвитку свого закладу. Це один із перших кроків для досягнення поставлених завдань Державною цільовою соціальною програмою розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року.

Пріоритетними напрямами діяльності всіх дошкільних навчальних закладів району у 2011/2012 навчальному році визначено переосмислення розвивальних, виховних і навчальних завдань, використання особистісно-орієнтованого підходу до розвитку кожної дитини, впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду роботи, новітніх технологій виховання та навчання . Особлива увага приділялась організації освітнього процесу з дітьми 5-річного віку, забезпеченню наступності в роботі з дітьми старшого дошкільного віку та учнів перших класів і створення розвивального життєвого простору.

ОХОПЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНИМИМ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ В МІСТІ

(від 2-х до 6-ти років)

 

2008 р.

2009 р.

2010 р.

Всього дітей в ДНЗ

1016

1094

1142

% від загальної кількості дітей дошкільного віку в районі

79%

80%

82%

З них: ясла

139

139

152

сад

877

955

990


В районі в повному обсязі задовольняються потреби територіальної громади на місця в ДНЗ. Черга на влаштування дітей до ДНЗ відсутня. Так, в 2011-2012 навчальному році ДНЗ відвідувало 1142 дітей.

Дошкільна галузь нашого району постійно дбає як про максимальне охоплення дітей дошкільного віку. Крім Державної базової програми „Я у Світі” як основної, в освітній роботі з дітьми дошкільного віку активно використовується додаткова освітня програма розвитку дітей старшого дошкільного віку „Впевнений старт”, якою передбачено орієнтири змістового наповнення освітньої роботи з 5-ти річними дітьми. Різними формами дошкільної освіти у районі охоплені всі діти 5-ти річного віку.

В дошкільній галузі будуть забезпечуватись і надалі рівні стартові можливості для подальшого шкільного навчання усім дітям 5-ти річного віку, охоплення дошкільною освітою усіх дітей старшого дошкільного віку шляхом розширення різних форм здобуття дітьми дошкільної освіти. З цією метою постійно проводиться організований облік дітей дошкільного віку в районі та в кожному населеному пункті. В звітному році не були вихованцями ДНЗ лише 5 дітей 5-ти річного віку через стан здоров'я.

НАРОДЖУВАНІСТЬ ДІТЕЙ В РАЙОНІ

за 2009-2011 роки

Рік

Місто

Село

Разом

2009

137

285

422

2010

131

254

385

2011

142

262

404


У минулому навчальному році педагоги – дошкільники району продовжували працювати над глибокою перебудовою освітньо-виховного процесу відповідно до вимог державної Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

На виконання вищевказаних програм з метою здобуття дітьми високоякісної дошкільної освіти акцентним в роботі педагогічних колективів дошкільних установ було і надалі методичне забезпечення педагогічного процесу, модернізація підходів та впливів на дитину гуманно-особистісного спрямування, впровадження інноваційних технологій.

Удосконалення фізкультурно-оздоровчої роботи було і є першочерговим завданням ДНЗ.

Серед організаційних форм цієї роботи: заняття з фізичного виховання, прогулянки-походи, рухливі ігри, фізкультурні свята, розваги, Дні здоров'я, ранкові гімнастики та гімнастики після денного сну, фізкультхвилинки та фізкультпаузи. Використовувались здоров'язбережувальні та здоров'я -формувальні технології: дихальні, мімічні, імітаційні, артикуляційні, пальчикові вправи, кольоротерапія, казкотерапія, психогімнастика, елементи медитації, точковий масаж і таке інше.

Впроваджується альтернативна авторська система фізичного виховання і оздоровлення дітей кандидата педагогічних наук М.Єфименка.

Робота педагогічних колективів ДНЗ щодо інтелектуального розвитку здійснювалась відповідно до Базової програми «Я у Світі» з урахуванням індивідуальних особливостей вихованців.

З метою досягнення більш високої результативності впродовж минулого навчального року педагогічні колективи усіх ДНЗ плідно і творчо працювали над створенням відповідного розвивального середовища, зокрема його фізичного, соціокультурного, педагогічного та психологічного аспектів.

Сьогодні кожен ДНЗ має свій самобутній образ. Створено осередки сюжетно-рольових, театралізованих, розвивальних, будівельних ігор; центри самостійної художньої діяльності, маленького читача, етнографічний, музичний, природознавчий.

Забезпечуються можливості для дослідження та експериментування із водою, піском, камінням, снігом.

Педагогами закладів використовувались нові моделі організації пізнавальної діяльності: занятійна, середовищна, проектна.
В щоденному педагогічному арсеналі вихователів – ігрові технології, психотехнології.

Досягненню більш ефективних (порівняно з минулим навчальним роком) показників інтелектуального розвитку сприяло впровадження в практику роботи з дітьми інноваційних технологій: ТРВЗ, методика навчання читанню з раннього віку М.Зайцева, методика розвитку творчих здібностей на заняттях з малювання Л.Шульги, фізкультурно-оздоровча робота, авторська методика М.М.Єфименка.

За підсумками індивідуального діагностичного обстеження рівня освітньо-пізнавального розвитку 99,7% дітей готові до навчання в школі, який є на 0,2% вище порівняно з 2011р.

Харчування дітей в ДНЗ проводиться згідно з вимогами ст.35 Закону України «Про дошкільну освіту», постанов Кабінету Міністрів України № 1243 від 26.08.2002 року «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних закладів», № 507 від 22.06.2005 року «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 року № 1243 і ін.

Батьківська плата за харчування дітей в ДНЗ міської місцевості не перевищує 50% від вартості харчування та визначається і затверджується один раз на рік Білоцерківською районною радою.

- ясельна група – 13 грн., з них батьківська плата складає 30%

- старша група – 15грн., з них батьківська плата складає 30%

забруднена зона 18 грн. безкоштовно.

Забезпечується якість та різноманітність харчування дітей, а раціон продуктів та проведення заготівлі відповідають вимогам. Крім того, заготівля овочів на зиму здешевлює його вартість, сприяє натуральній вітамінізації.

Після денного сну проводяться загартувальні процедури у такій послідовності: повітряні ванни, гімнастика пробудження, дихальна гімнастика, точковий масаж, кінезорефлексотерапія (ходьба по доріжці різної жорсткості), «ризький метод» загартування. диференційно-індивідуальний підхід під час оздоровчої фізкультури до кожної дитини, вдало впроваджуючи авторську методику М.М.Єфименка.

Протягом року в закладах району ведеться спостереження за фізичним розвитком вихованців. Результати фіксуються у зошитах фізичного розвитку дітей в кожній віковій групі і враховуються при визначенні груп здоров’я та фізкультурних груп. Ці дані враховуються медиками та педагогами під час планування навчально-виховної та фізкультурно-оздоровчої роботи.

Окремий акцент у Базовій програмі "Я у Світі" зроблено на необхідності забезпечення можливості для дослідження та експериментування. З цією метою у більшості закладах створено дослідницькі центри, де діти мають можливість досліджувати властивості повітря, води, ґрунту, металів і неметалів, порівнювати предмети і матеріали за вагою, об’ємом, експериментувати з кольорами та матеріалами, розглядати альбоми тощо.
Майже всі заклади району створили розвивальне середовище, яке забезпечує успішну адаптацію Програми до умов ДНЗ, що дає змогу здійснювати її впровадження.

Вихователями ясельних груп доповнено ігрове середовище груп предметами лялькового вжитку – іграшками, що зображують побутові прилади,

технічними іграшками – зразками спеціального транспорту, сенсорними іграшками.

Для дітей ДНЗ району став традиційним тематичний тиждень "Знай свої права, дитино", протягом якого з дітьми проводяться бесіди про права і обов'язки дітей, розглядаються ілюстрації, розігруються і розв'язуються різноманітні проблемні ситуації "Що не так зробив хлопчик?", "Як вчинити?", "Чому так сталося?", "Як виправити помилку?" і т. ін. З метою формування правової компетентності дошкільників ДНЗ м. Узин організовано обов’язкове проведення циклу занять з дітьми старшого дошкільного віку на основі матеріалів Декларації прав дитини (протягом вересня – жовтня 2011 року), освітньо-виховного тижня “Ми – маленькі люди” до Міжнародного Дня захисту дітей (травень 2012 р.)

Провідною формою організації музично-освітньої діяльності дітей в ДНЗ району є музичні заняття, проведення свят, які створюють піднесений настрій у малюків, який зберігається у них протягом кількох днів.

До літнього оздоровчого періоду в ДНЗ були підготовлені всі майданчики, малі форми, споруди , придбано тіньові тенти на кожну групу, ємності для ігор з водою (надувні, пластмасові), забезпечено дітей іграшками для ігор з піском, водою, проведено інструктажі з безпеки життєдіяльності.

Підготовлено обладнання на спортивному та ігрових майданчиках, спортивний інвентар, виносний матеріал для ігор влітку; ємкості для ігор з водою, сонцезахисні тенти.

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», з метою оптимізації навчально-виховного процесу, підвищення ефективності методичної роботи з педагогічними кадрами, вдосконалення її змісту, удосконалення професійної майстерності та розвитку творчої активності педагогів, впровадження в практику роботи досягнень науки, нових технологій, на основі діагностування педагогічної майстерності, у відповідності з Положенням про районний методичний кабінет, методист з дошкільного виховання спрямувала свою діяльність на реалізацію науково-методичної проблеми «Розвиток творчої активності та підвищення професіоналізму педагогічних кадрів, використання новітніх технологій. Реалізація диференційного підходу у навчально-виховній та розвивальній роботі з дітьми». По перше впроваджувались нові сучасні форми роботи, зосереджувалась увагу на якісному рівні їх проведення. Роботу з керівними та педагогічними кадрами максимально диференціювалась, надавалась їй актуальності та практичне спрямування.

Зміни, які відбуваються в соціальній сфері життя, сприяють появі в сучасній освіті нових ідей та концепцій. Проявом такої зміни є переорієнтація освітньої системи на формування компетентної дошкільника.

Процеси реформування дошкільної освіти та реалізації її основних принципів гуманітаризації, диференціації, інтеграції – зумовлюють наполегливі пошуки шляхів трансформування навчально-виховної освіти на гуманістичних засадах.
1.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НА 2012-2013 навчальний рік.


 1. Створення умов для безперервного навчання педагогів, розвитку їх творчої діяльності.

 2. Впровадження інноваційних технологій.

 3. Посилення психологізації навчально-виховного процесу

 4. Впровадження педагогічного моніторингу.

 5. Проведення методичних заходів, конкурсів, спрямованих на підвищення педагогічної майстерності педагогів.

 6. Реалізація Базового компоненту дошкільної освіти та його навчально-методичне забезпечення.

 7. Проведення Днів методичної допомоги.

 8. Вивчення, узагальнення, схвалення та поширення ефективного педагогічного досвіду.

9.Забезпечення сприятливих умов для здійснення навчально-виховного процесу, розширення розвивального середовища, створення психолого-педагогічних передумов для формування життєздатної, гнучкої, свідомої, творчої дитини.

10Забезпечення єдності і співпраці батьків, вихователів і дітей як гаранта успішного здійснення соціалізації дітей дошкільного віку.

11. Підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів щодо з організації фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі.

Контроль і керівництво процесом навчально-виховної роботи у дошкільних навчальних закладах району

1.Надавати методичну допомогу педагогічним працівникам та здійснювати контроль за виконанням річного плану дошкільних навчальних закладів.
Протягом року

2. Державна атестація
ДНЗ «Ромашка» - жовтень

Черкаське НВО - жовтень

Терезинське НВО - листопад

Сорокотязьке НВО – 2013

Маловільшанський НВК- 2013


1.Тематична перевірка стану ігрової діяльності дітей у ДНЗ «Ведмежатко» Узинської міської ради дітей. Листопад

2 Стан навчально-виховної роботи у ДНЗ «Веснянка» Матюшівської сільської ради. Лютий

3.Стан трудового виховання дітей у ДНЗ «Ясочка» Маловільшанськоі

сільської ради.

Квітень

Н А Р А Д И
І ( вересень)

1.Аналіз навчально-виховної роботи в дошкільних закладах району

2.Готовність ДНЗ та НВО (дитячий садок) до навчального року

3 Інструктаж з техніки безпеки та пожежної безпеки.

ІІ (листопад)

1.Організація адміністративно-господарської діяльності дошкільного навчального закладу (робота з кадрами, дотримання фінансової бюджетної дисципліни, харчування дітей, виконання санітарно-гігієнічних вимог

Бойко Л.Я.

2.. Підсумки державної атестації ДНЗ «Ялинка» , «Калинка».

Юр’єва І.А.

3. Дітям з особливими потребами – рівний доступ до якісної освіти.

ІІІ (лютий)

1. Організація навчально-виховного процесу, методичної роботи з педагогами, впровадження інноваційних технологій.

Комаровських Г.І.

1. Реалізація права дитини на свободу та вільний розвиток

Зворська А.В


ІУ ( травень)

1. Створення безпечних умов функціонування ДНЗ.


 1. Робота з організації оздоровчого періоду.Бойко Л.Я

Коцюба М.І.
ВСТУП

Для підвищення професійної майстерності педагогів в районі спланована чітка система роботи.

У 2011-2012 році підготовлено і проведено: 20 семінарів, 1 конкурс, 4 інструктивно-методичних нарад, підготовлено 7 наказів і методичних рекомендацій, організовано роботу 2 творчих груп, проведено 20 виїздів у ДНЗ району, участь у атестації 6 ДНЗ та 4 НВК, підготовлено 4 статистичних звіти, проведено 38 індивідуальних консультацій/

Структура методичної роботи в районі передбачає діяльність 20 районних методичних об’єднань (далі РМО) вихователів ДНЗ – 4, вихователів НВО – 4, музичних керівників -4, завідувачів ДНЗ -4, старших медичних сестер -4, дві творчої групи, 4 опорних ДНЗ.

Вся науково-методична робота в районі спрямована на реалізацію загальнорайонної методичної проблеми «Розвиток творчої активності та підвищення професіоналізму педагогічних кадрів, використання новітніх технологій. Реалізація диференційного підходу у навчально-виховній та розвивальній роботі з дітьми».

Авангардною формою методичної роботи з підвищення професійної майстерності педагогів залишаються районні методичні об'єднання. Підвищуючи ефективність навчально-виховної роботи, формування життєвих компетенцій дітей дошкільного віку в РМО працювали творчі групи. На засіданнях творчих груп були обговорені питання проведення інтерактивних занять, реалізації принципу наступності між: дошкільною та початковою загальною освітою, охоплення дошкільною освітою дітей, які не відвідують дошкільні заклади.

На серпневій конференції в серпні 2012 року розглядалося питання «Шлях до інноваційної моделі розвитку дошкільного навчального закладу», під час якого було здійснено аналіз впровадження інновацій у ДНЗ.

У закладах розпочалося практичне використання комп’ютерів для супроводу навчального процесу.

На високому науково – методичному рівні з теми: «Система роботи з педагогами щодо формування цілісного світобачення дітей дошкільного віку ( формування основ життєвої компетентності дітей дошкільного віку) на базі ДНЗ «Сонечко» (завідувач Н.О Федько) для керівників закладів ДНЗ був проведений семінар. Досвід роботи ДНЗ рекомендовано до поширення в районі.

Учасники методичних об'єднань постійно займаються самоосвітою, на засіданнях МО обговорюють методичні новинки. Проводячи районний диспут «Чи повинен вихователь вчитися?», вихователі відмітили, що рівень проведення занять підвищується у тих вихователів, які навчаються, проходячи курси підвищення кваліфікації, вивчають та втілюють в практику ефективний педагогічний досвід, беруть активну участь у роботі Р(Ш)МО, у проведенні семінарів-практикумів, наукових конференцій. Для удосконалення професійної майстерності вихователів, були організовані методичні дні «Інтерактивні технології навчання та виховання» , за участю керівників методичних об’єднань. Проведено ряд семінарів для вихователів НВК та вихователів ДНЗ із застосуванням інтерактивно-інноваційних форм роботи, з застосуванням новітніх технологій. Особливо успішно пройшов спільний семінар вихователів НВО «загальноосвітня школа-дошкільний навчальний заклад» та вчителів початкових класів у Маловільшанському НВК (директор Кучма Г.В., керівник Щвець І.І.) та для завідувачів ДНЗ та директорів НВО в дошкільному навчальному закладі «Ялинка» с. Трушки завідувач Смакота Н.П., керівник Кривошей А.І.

На високому рівні організована і проведено семінар-практикум для вихователів ДНЗ на базі ДНЗ «Веселка» с. Шкарівка «Організація роботи з мовленнєвого спілкування». Активну участь в семінарі брали участь логопед і психолог.

       30.11.2012 року на базі дошкільного навчального закладу «!Сніжинка» с.Фурси відбулось засідання методичного об’єднання вихователів навчально-виховних об’єднань з питання «Організація роботи з мовленнєвого спілкування, Різні форми роботи з дітьми різновікової групи».

       Під час роботи об'єднання вихователі мали змогу висловити власне бачення щодо якісних змін в системі дошкільної освіти, пов’язаних з впровадженням в практику роботи Базової програми «Я у Світі»; розробили формулу успішної організованої і самостійної діяльності у дитячому бутті; розглянули варіанти застосування різноманітних сучасних форм та методів під час навчання дітей мовленнєвому спілкуванні.

      В ході засідання методичного об’єднання вихователі ознайомилися з творчими здобутками вихователів ДНЗ з даного питання, переглянули заняття з дітьми різного віку, отримали рекомендації щодо реалізації завдань Базової програми з урахуванням індивідуального підходу до кожного вихованця.

 Загалом методичною роботою були охоплені завідувачі ДНЗ, директора НВО, вихователі-методисти, всі вихователі ДНЗ і НВО „Школа – дитячий садок”, медичні працівники, музичні керівники. Педагогічні та медичні працівники систематично відвідували семінари-практикуми, творчі групи, проблемні семінари, школи передового досвіду, приділяли велику увагу самоосвіті.

Участь педагогів у науково-методичних семінарах сприяла ознайомленню із сучасними науковими здобутками, новими технологіями навчання, що допомагає їм осмислити власний досвід навчально-виховної роботи, прилучитися до науково-пошукової роботи, підвищити свій інтелектуальний і творчий потенціал, обрати і сформулювати стратегію самоосвіти, техніку її здійснення.

Результатом науково-методичної роботи та її основних завдань, що здійснюються через: методичну раду, районні методичні об'єднання, семінари, творчі групи, «Творчий звіт керівника, день методичної допомоги, педагогічні конференції, педагогічні читання тощо, – є усвідомлення педагогами необхідності реформ, готовність до впровадження інновацій, сформованість комплексу професійних компетенцій. Реалізація основних принципів модернізації освіти шляхом впровадження освітніх технологій, які базуються на інтегрованих підходах».

Протягом 2011-2012 н.р. підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснювалося відповідно до вимог Закону України «Про освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, планового показника КОІПОПК та заявок закладів освіти.

У 2011-2012 н.р. пройшли курсову підготовку у КОІПОПК 12 педагогічних працівника.

В результаті цілеспрямованої діяльності відділу освіти, районного методичного кабінету, закладів освіти району у 2011-2012 навчальному році спостерігається ріст у впровадженні інноваційних технологій у практику роботи педагогічних колективів, окремих педагогів.

На основі отриманих результатів аналізу можна виділити наступні недоліки:
- недостатньо оптимізована взаємодія дошкільних закладів з батьками;

- залишається на недостатньому рівні впровадження інноваційних підходів до організації роботи з дітьми, відповідно до вимог базового компоненту та підготовка матеріалів до друку вихователями, що мають звання та вищу категорію;

- недостатньо спирається навчально-виховний процес на досягнення практичної психології ;
Вивчивши рівень професійної компетентності педагогів та їх потреб, провівши їх діагностування, методичні об’єднання, семінари практикуми, творчі групи педагогів продовжують працювати роботу по вивченню і впровадженню нової програми “Я у світі”, з позицій впровадження педагогічних технологій в навчально-виховний процес, створення розвивального середовища, налагодження співпраці з батьками”.
Планування методичної роботи на 2012 -2013 навчальний рік проводилось відповідно діагностування педагогічних працівників. Виходячи з цього методичні об’єднання працюють на такою науково-методичною проблемою:
«Творче спрямування діяльності дошкільних працівників на всебічний розвиток дитини, формування її життєдіяльності.


Роглянуто і схвалено Затверджую

На засіданні РМО завідуюча методичним кабінетом

(протокол № від 2012 року Г.М. Лавренчук

ПЛАН РОБОТИ МЕТОДОБ”ЄДНАННЯзавідувачів дошкільних навчальних закладів та директорів НВО

на 2012 -2013 н.р.

Проблема. «Підвищення професійної компетентності педагогів, творче спрямування їх діяльності на всебічний розвиток дитини, формування її життєдіяльності.


Керівник методоб΄єднання


завідувач ДНЗ «Веселка»

Швець І.І.

1.Тематика засідань

Дата / місце

Назва заходу30 cерпня 2012р.

Відділ освіти

Тема: Модернізація змісту роботи РМО щодо впровадження інноваційних освітніх технологій у ДНЗ району.

Мета: визначення пріоритетних напрямків роботи районних методичних об’єднань на 2012-2013 н.р.

Завдання:

 1. надання методичної допомоги керівникам РМО щодо планування роботи ;

 2. визначення пріоритетних напрямків роботи РМО на 2012-20123 н.р.;

 3. методичні рекомендації щодо алгоритма презентації звіту керівника РМО за навчальний рік.2012р.

14 листопада

ДНЗ «Ведмежатко» Узинська міська рада


Тема: Батьки і педагоги ДНЗ –однодумці і помічники. Традиційні та нові форми взаємодії з батьками.

Мета: Пошук нових нетрадиційних форм організації плідної співпраці з родинами.

Завдання:

 1. Виявлення кращого досвіду роботи з даного питання.

2. Виявлення недоліків у роботі з батьками та пошук шляхів їх подолання.ДНЗ «Малятко» Озернянська с/р

13 лютого

Тема. Інтерактивні методи навчання педагогів

Мета. Удосконалення професійної компетентності педагогів.

Завдання

1.Розробити принципи призначення і змістовної особливості форм роботи з підвищення професійної компетентності педагогів.2013року

15 травня

ДНЗ «Зіронька» Узинська міська рада


Тема: Підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів щодо з організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному.

Завдання:

1.Визначення шляхів формування пріоритету здоров’я дитини .

2. Розробити систему здоров̉′язберігаючої діяльності ДНЗ.

Роглянуто і схвалено Затверджую

На засіданні РМО завідуюча методичним кабінетом

(протокол № від 2012 року Г.М. Лавренчук

ПЛАН РОБОТИ МЕТОДОБ΄ЄДНАННЯ
вихователів дошкільних навчальних закладів

на 2012 -2013 н.р.

Проблема.

«Підвищення професійної компетентності педагогів, творче спрямування їх діяльності на всебічний розвиток дитини, формування її життєдіяльності у співпраці з батьками».


Керівник методоб”єднання


вихователь-методист ДНЗ «Зіронька» Комаровських Г.І.


1.Тематика засідань

на 2012-2013 н.р.

Дата / місце

Назва заходуСерпень 2012 р.

Відділ освіти

Тема: Модернізація змісту роботи РМО щодо впровадження інноваційних освітніх технологій у ДНЗ району.

Мета: визначення пріоритетних напрямків роботи районних методичних об’єднань на 2012-2013 н.р.

Завдання:

 1. надання методичної допомоги керівникам РМО щодо планування роботи ;

 2. визначення пріоритетних напрямків роботи РМО на 2012-20123 н.р.;

 3. методичні рекомендації щодо алгоритма презентації звіту керівника РМО за навчальний рік.2012р.
24 жовтня

ДНЗ «Сонечко» Узинська міська рада


Тема: Гендерна стратегія та гендерний підхід у розвитку дошкільного виховання.

Мета: Забезпечення індивідуального підходу до навчання маленької людини щодо знань статеворольових стандартів поведінки.

Завдання:

1.Розробити психологічні та педагогічні .аспекти гендерної культури з метою розвивальної роботи вихователів та дітей.

2.Спланувати роботу батьків з даного питання.ДНЗ «Ялинка» Трушківської

сільської ради

20 лютого 2013

Тема. Розвиток креативності методами ТРВЗ.

Мета. Раціональне застосування методів ТРВЗ в навчально-виховному процесі.

Завдання

1.Розробити етапи і визначити послідовно зробити принципи призначення і змістовної особливості форм роботи з підвищення професійної компетентності педагогів.

22 травня 2013

ДНЗ «Ясочка» Маловільшанська сільська рада


Тема: Українське народознавство дітям.

Завдання.

  1. Формування творчої особистості в контексті рідної культури, мови, обрядовості та звичаєвості Київщини.

  2. Розробити орієнтовну тематику українознавчої роботи відповідно віку дітей.


Роглянуто і схвалено Затверджую

На засіданні РМО завідуюча методичним кабінетом(протокол № від 2012 року Г.М. Лавренчук

ПЛАН РОБОТИ МЕТОДОБ΄ЄДНАННЯ
вихователів навчально-виховних об’єднань «ЗОШ-дитячий садок»

на 2012 -2013 н.р.

Проблема.

«Підвищення професійної компетентності педагогів, творче спрямування їх діяльності на всебічний розвиток дитини, формування її життєдіяльності у співпраці з батьками».

Керівник методоб”єднання


Завідувач ДНЗ «Сніжинка»

Швець І.І.

1.Тематика засідань

на 2012-2013 н.р.
Дата / місце

Назва заходу

1

Серпень 2012 р.

Відділ освіти

Тема: Модернізація змісту роботи РМО щодо впровадження інноваційних освітніх технологій у ДНЗ району.

Мета: визначення пріоритетних напрямків роботи районних методичних об’єднань на 2012-2013 н.р.

Завдання:

1.Надання методичної допомоги керівникам РМО щодо планування роботи ;

2.Визначення пріоритетних напрямків роботи РМО на 2012-20123 н.р.;

3.Вироблення методичних рекомендацій щодо алгоритма презентації звіту керівника РМО за навчальний рік.

2

2012року

27 жовтня

Яблунівський НВК

Тема: Тема: Підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в різновіковій групі.

Завдання:

1.Визначення шляхів формування пріоритету здоров’я дитини .

2. Розробити систему здоров̉′язберігаючої діяльності дітей різного віку.

3

Сухоліське НВК

20 лютого 2013 р.

Разом з вчителями початкових класів


Тема. Розвиток креативності методами ТРВЗ.

Мета. Раціональне застосування методів ТРВЗ в навчально-виховному процесі.

Завдання

1.Розробити етапи і визначити послідовно зробити принципи призначення і змістовної особливості форм роботи з підвищення професійної компетентності педагогів з даного питання.

4

2013р.

24 квітня

Биковогребельське НВО


Тема: Гендерна стратегія та гендерний підхід у розвитку дошкільного виховання.

Мета: Забезпечення індивідуального підходу до навчання маленької людини щодо знань статеворольових стандартів поведінки.

Завдання:

1.Розробити психологічні та педагогічні .аспекти гендерної культури з метою розвивальної роботи вихователів та дітей.

2.Спланувати роботу батьків з даного питання.


Роглянуто і схвалено Затверджую

На засіданні РМО завідуюча методичним кабінетом(протокол № від 2012 року Г.М. Лавренчук
План роботи

Проблемного семінару музичних керівників ДНЗ та НВО

Керівник Золота К.С. – Музкерівник ДНЗ «Ведмежатко»
Проблема. Творчий підхід до занять з музики – гарантія успіху формування музичної культури.
Назва заходу

Термін виконання

Тема

Відповідальні

1.

Се Серпнева конфе-

ренція30 08. 2012Шлях до інноваційної моделі розвитку дошкільного навчального закладу

Відділ освіти


2

Семінар практикум

Разом з завідувачами ДНЗ

14. 11

Нетрадиційні методи музичного виховання (Спів для зняття емоційної напруги)

Плідна робота з родиною.

ДНЗ

«Ведмежатко»

3

Спільний семінар музичних керівників з вчителями музич-ного мистецтва

2 жовтня
Терезинське НВО

4

2013року

22 травня, разом з вихователями ДНЗ
Тема: Українське народознавство дітям.

Завдання. Склати сценарій свята, розро- бити тематику українознавчої роботи відповідно віку дітей.

ДНЗ «Ясочка»

Маловільшанська сільська рада

Роглянуто і схвалено Затверджую

На засіданні РМО завідуюча методичним кабінетом(протокол № від 2012 року Г.М. Лавренчук

Проблемного семінару старших медсестер ДНЗ та НВО
Керівник Стеценко Н.М...- старша медсестра ДНЗ «Ялинка»

Тема. Дотримання санітарних вимог щодо організації життя дітей у закладі –

запорука збереження здоров’я дітей


Назва заходу

Термін виконання

Тема

Відповідальні

1

Семінар

21.10.2012

Працюємо з нормативними актими.

Відділ освіти

2

Спільний семінар

ДНЗ та НВО


06 лютого 2013

Збереження та зміцнення фізичного здоров’я у дошкільному навчальному закладі (контроль за станом фізичного здоров’я дитини)

ДНЗ «Веселка» лютий

3

Семінар практикум

18.05.2013

Харчування дітей картотека страв, виставка салатів та технологія їх приготування

ДНЗ «Сонечко»


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Лекція «Конвенція оон» очима дітей ст виховний захід «Знання Конвенції ООН про права дитини»
«Конвенція ООН про права дитини» ст

«Виконання правил поведінки учнів», Конституція України; роздатковий...
«закон», «конституція», «декларація», «право». Ознайомити зі змістом основних статей Загальної Декларації прав людини, формувати...

План роботи управління освіти чернівецької міської ради на 2011/2012...
Закони України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону праці»,...

Дипломної педагогічної освіти творча робота на тему: Використання інноваційних
Законах України «Про освіту», «Про загальноосвітній навчальний заклад», «Про інноваційну діяльність», у Положенні Міністерства освіти...

Права дитини. Декларація прав дитини
Конвенцією ООН про права дитини, продовжити формування правових знань школярів, виховання громадянських рис І переконань, дотримання...

Відділ освіти добропільської міської ради методичний кабінет оновлення...
Діяльність дошкільних навчальних закладів здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,...

Пояснювальна записка морально-духовне становлення дітей, їх підготовка...
Конвенції ООН про права дитини. Закладена в них методологія виховання надає пріоритет розвиненій особистості, її життєвому й професійному...

Харьковская общеобразовательная школа
Конституції України про освіту, законів «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови», наказів Президента України «Про...

Законів України «Про освіту»
Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи...

Р І шенн я колегії міністерства освіти І науки, молоді та спорту україни
Заслухавши інформацію заступника директора департаменту загальної середньої та дошкільної освіти – начальника відділу дошкільної...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка