Пошук по сайту


«Цікаве спілкування» факультативний курс для учнів початкових класів

«Цікаве спілкування» факультативний курс для учнів початкових класів

«Цікаве спілкування» факультативний курс для учнів початкових класів
Бура Людмила Вікторівна,

практичний психолог ЕНВК

«Школа майбутнього»,

старший викладач кафедри психології РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта)
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Актуальність. В зв'язку з тим, що пріоритетним напрямом нових освітніх стандартів є реалізація розвиваючого потенціалу загальної середньої освіти, то актуальним завданням стає забезпечення розвитку універсальних навчальних дій, що забезпечують учням уміння вчитися, здатність до саморозвитку і самовдосконалення. Оволодіння школярами універсальними навчальними діями створює можливість самостійного успішного засвоєння нових знань, умінь і компетентностей, включаючи організацію засвоєння, тобто уміння вчіться.

Однією з ключових компетентностей, прописаних в Державному стандарті для початкової школи (№ 462 от 20.04.2011р.), є комунікативна компетентність — здатність особистості застосувати у конкретному спілкуванні знання мови, способи взаємодії з навколишніми і віддаленими людьми та подіями, навички роботи у групі, володіння різними соціальними ролями. Також, одним з важливих принципів сучасної освіти є оптимізація навчання шляхом застосування новітніх освітніх педагогічних технологій й збереження здоров’я людини. Новизна програми полягає в тому, що для вирішення поставлених завдань використовуються методи та прийоми мнемотехніки як здоров’язберегаючої технології, яка є актуальною для впровадження в сучасну систему освіти.

Факультатив «Цікаве спілкування» призначений для учнів початкових класів і може бути використаний у варіативній частині типового навчального плану середніх загальноосвітніх шкіл, а також шкіл академічного рівня - ліцеїв, гімназій і т.п .

Мета: попередження та усунення викривлень емоційного реагування та стереотипів поведінки, реконструкція повноцінних контактів дитини з оточуючими.

Досягнення мети факультативу передбачає реалізацію наступних завдань:

1) розвиток комунікативних навичок;

2) формування навичок навчання;

3) розвиток усвідомленої системи запам'ятовування;

4) формування соціальної довіри;

5) навчання самостійного розв’язання проблем;

6) формування адекватної самооцінки учнів.

Умови ефективної реалізації мети і завдань:

Особливістю спецкурсу є його поліструктурність, яка складається з трьох підструктур:

1) підструктура тематична, представлена у вигляді певної послідовності тем;

 1. підструктура діяльнісна визначає процес оволодіння учнями навичками, вміннями, прийомами успішної комунікації і продуктивного навчання;

 2. підструктура рефлексивна передбачає осмислення учнями своїх можливостей, а також тих труднощів, що виникають у них при виконанні тієї чи іншої діяльності; тренування утримання контролю над своїми діями при виконанні завдань; зворотній зв'язк від вчителя і однокласників про успішність своїх дій, уміння об'єктивно розглядати свої дії з позиції психологічної доцільності [2, с.179].

Весь матеріал програми подається з позицій гуманістичної спрямованості, що передбачає здатність психолога заглиблюватися у внутрішній світ дитини, тонко розуміти особистість учня і його психічні стани, віру в можливості кожної дитини, розуміння кожного школяра, уміння бачити його внутрішні спонукання, спрямованість мотивів і потреб, гуманний і демократичний стиль [1]. Крім того, використовуються авторські інноваційні методики і технології з обробки і переведення інформації на рефлекторний рівень, авторська недирективна система керування комунікаціями «СТЕС» [5;6].

Форми та методи навчання: інтерактивні, пошукові, ігрові, тренінгові, групові, колективні, індивідуальні.

Форми контролю навчальних досягнень учнів: тестування, анкетування, опитування.

Ресурсне забезпечення: навчально-методичні матеріали   роздатковий матеріал (тренажери, листівки, колажі, картки), спеціально розроблені різнорівневі завдання для кожного учня; дидактичні ігри, відео та аудіо записи. Технічні засоби: відео та аудіо апаратура.

Програма пройшла успішну апробацію в ЕНВК «Школа майбутнього» (м. Ялти) з 2007 року.

ЗМІСТОВНА ЧАСТИНА


Назва та зміст теми

Опис навчальних досягнень учнів

Модуль 1. Секрети ефективного спілкування (8 год.)

Тема 1. Знайомство (1 год).

Вивчення правил занять. знайомство с курсом.

Учень (учениця):

 • знає правила роботи на занятті;

  володіє уміннями та навичками роботи на занятті.

Тема 2. Кожна людина – індивідуальність (1 год.).

Розкриття поняття індивідуальність.


Учень (учениця):

  знає поняття «індивідуальність».

Тема 3. Ефективне спілкування (2 год.). Вивчення поняття, видів, правил спілкування.

Учень (учениця):

 • розуміє поняття «спілкування»;

 • знає відмінність між ефективним та неефективним спілкуванням;

  формує навички групової роботи.

Тема 4. Система недирективного спілкування «СТЕС»(3 год.).

Тренажер «Таємниці Капітана». Рольова гра «Хто є хто».

Учень (учениця):

 • схематично зображує систему недирективного спілкування «СТЕС»;

 • знає і розуміє етапи системи «СТЕС».
Тема 4. Узагальнення і систематизація вивченого «Як я змінився».

Закріплення отриманих знань.

Модуль 2. Конфліктологія (7 год.)

Тема 5. Що таке конфлікт(1 год.).

Поняття конфлікт, конфликтоген. формування правил поведінки в конфлікті.

Учень (учениця):

 • вміє визначити поняття «конфлікт», «конфліктоген»;

 • сформувати правила, як ухилятися від використання конфликтогенів.

Тема 6. Зняття агресії, емоційної напруги у класі (1 год.).

Вправи на зняття агресії, емоційної напругі у класі.


Учень (учениця):

 • уміє амортизувати конфліктну ситуацію;

 • має уявлення про поняття емоційного збудження;

 • володіє прийомами по зниженню емоційного збудження.

Тема 7. Поведінка в екстремальних ситуаціях(1 год.).

Моделювання екстремальних ситуацій і аналіз поведінки учнів у них.


Учень (учениця):

 • розуміє поняття екстремальній ситуації;

 • аналізую свою та поведінку та поведінку інших.

Тема 8. Як поводитися в конфліктній ситуації (2 год.). Формування уявлення про конфліктну ситуацію; формулювання правил поведінки у конфліктних ситуаціях.

Учень (учениця):

 • розуміє поняття конфліктної ситуації;

  аналізую свою та поведінку та поведінку інших.

Тема 9. Умій протистояти негативному впливу (1 год.). Формування установки на адекватне протистояння поганому впливу з боку однолітків та старших за віком дітей.

Учень (учениця):

 • знає прийоми протистояння поганому впливу;

 • розуміє готовність опонента до співпраці.

Тема 10. Узагальнення та систематизація набутих знань «Правила мого життя» (1 год.).

Закріплення отриманих знань.

Модуль 3. Мнемотехніка (11 год.)

Тема 11. Визначення поняття «Мнемотехніка» (5 год.). Знайомство з методикою мнемотехніки для успішного використання у навчальній діяльності. Ознайомлення учнів з поняттям мнемотехніки та її історією.

Знайомство з прийомом «Аналогія».

Створення цифрових піктограм та буквених піктограм.

Прийом «Трансформація»

Асоціація як основа ефективного запам’ятовування.

Ознайомлення з прийомом «Цифро образи»

Прийоми «Послідовні асоціації», «Сюжет», як спосіб запам’ятання інформації.

Прийом «Небилиця» для підсилення сюжету.


Учень (учениця)

 • має уявлення про поняття мнемотехніки, та її історію;

 • оперує поняттям аналогії;

 • знаходить аналогії з іншими словами чи образами;

 • знаходить аналогії геометричних фігур в інших предметах;

 • добирає звукові аналогії до імен;

 • вміє запам’ятовувати імена за допомогою прийому «Фонетична асоціація»;

 • розпізнає та називає спектральні кольори, три основних і похідні від них кольори;

 • розпізнає і називає «теплі» та «холодні» кольори;

 • знає поняття «асоціація»;

 • знає спосіб запам’ятання ряду слів;

 • знає відповідні цифрообрази цифр від 1 до 9.

Тема 12. Як навчитися перетворювати складну інформацію у зрозумілу (1 год.). Формування вміння находити аналогії між предметами та явищами,

розвиток уваги, логіки, образної пам'яти.

Учень (учениця):

  вміє находити аналогії між предметами та явищами.


Тема 13. Як навчитися пов’язувати інформацію (2 год.) Формування вміння створювати міцні асоціативні зв’язки через складання послідовних асоціацій, сюжету, ритмізації.

Учень (учениця):

  вміє створювати міцні асоціативні зв’язки через складання послідовних асоціацій, сюжету, ритмізації

Тема 14. Як навчатися так, щоб не забувати? (1 год.) Формування вміння збільшення тривалості зберігання та відтворення інформації, розвиток навичок до самонавчання та самоактуалізації.

Учень (учениця):

 • має навики формування вміння збільшення тривалості зберігання та відтворення інформації;

 • має навики розвитку навичок до самонавчання та самоактуалізації.

Тема 15. Алгоритм запам'ятовування віршів (1 год.). Формування алгоритму запам'ятовування віршів.

Учень (учениця):

  має навики запам'ятовування віршів за допомогою методів та прийомів мнемотехніки.

Тема 16. Узагальнення та систематизація вивченого (1 год.).

Закріплення отриманих знань.

Модуль 4. Риторика (9 год.)

Тема 17. Розвиток впевненості в собі (1 год). Зняття тривоги, розвиток упевненості в собі, корекція афективної поведінки.

Учень (учениця):

 • має навички зняття тривоги;

 • знає прийоми підвищення упевненості у собі.

Тема 18. Як повірити в свої сили (1 год.). Аналіз ситуацій невпевненості в собі і їх впливу на самооцінку. Формулювання правил, які перешкоджають зниженню впевненості у власних силах.

Учень (учениця):

 • вміє аналізувати ситуації невпевненості в собі і їх вплив на самооцінку;

 • знає правила, які перешкоджають зниженню впевненості у власних силах.

Тема 19. Вимоги Цицерона ( 1 год.). Формулювання вимог до публічного виступу. Визначення поняття «риторика».

Учень (учениця):

 • знає вимоги до публічного виступу;

 • знає поняття «риторика».

Тема 20. План публічного виступу (1 год.). Формування вміння будувати та використовувати алгоритм виступу, розвивати мовлення.

Учень (учениця):

 • вміє будувати та використовувати алгоритм виступу;

 • має навики розвитку мовлення.

Тема 21. Шляхи подолання страху перед виступом ( 1 год.). Розвиток вміння подолати емоційне напруження. Розвиток сміливості та впевненості.

Учень (учениця):

 • знає засоби подолання емоційного напруження;

 • знає та використовує засоби під вішення впевненості в собі.

Тема 22. Публічний виступ на тему «Успіх у житті людини» (2 год.).


Учень (учениця):

 • має уявлення про поняття «успіх»;

 • знає приклади успішних людей;

 • створює виступ з використання раніше набутих знань.

Тема 23. Взаємооцінювання (1 год.)

Формування навичок аналізу, вміння бачити позитивні якості ровесників і адекватно реагувати на оцінку іншими людьми.

Учень (учениця):

 • має навички аналізу;

 • вміє бачити позитивні якості ровесників;

 • вміє адекватно реагувати на оцінку іншими людьми.

Тема 24. Узагальнення та систематизація вивченого (1 год.).

Закріплення отриманих знань.


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ


Тема

Форма організації навчально-виховного процесу

Кількість академічних годин

Форма контролю за результатами навчання

Секрети ефективного спілкування

Знайомство

Тренінг

1

Усні відповіді

Кожна людина – індивідуальність

Урок

1

Усні відповіді

Ефективне спілкування

Практичне заняття

2

Тестування

Система недирективного спілкування «СТЕС»

Урок

3

Усні відповіді

Узагальнення і систематизація вивченого «Як я змінився»

Урок

1

Усні відповіді

Конфліктологія

Що таке конфлікт

Урок

1

Усні відповіді

Зняття агресії, емоційної напруги у класі

Тренінг

1

Усні відповіді

Поведінка в екстремальних ситуаціях

Тренінг

1

Усні відповіді

Як поводитися в конфліктній ситуації

Урок

2

Усні відповіді

Умій протистояти негативному впливу

Урок

2

Усні відповіді

Узагальнення та систематизація набутих знань «Правила мого життя»

Практичне заняття

1

Створення проекту

Мнемотехніка

Визначення поняття «Мнемотехніка»

Практичне заняття

5

Усні відповіді

Як навчитися перетворювати складну інформацію у зрозумілу

Практичне заняття

1

Усні відповіді

Як навчитися пов’язувати інформацію

Практичне заняття

2

Усні відповіді

Як навчатися так, щоб не забувати

Урок

1

Усні відповіді

Алгоритм запам'ятовування віршів

Практичне заняття

1

Усні відповіді

Узагальнення та систематизація вивченого

Урок

1

Усні відповіді

Риторика

Розвиток впевненості в собі

Практичне заняття

1

Усні відповіді

Як повірити в свої сили

Урок

1

Усні відповіді

Вимоги Цицерона

Практичне заняття

1

Усні відповіді

План публічного виступу

Практичне заняття

1

Усні відповіді

Шляхи подолання страху перед виступом

Практичне заняття

1

Усні відповіді

Публічний виступ на тему «Успіх у житті людини»

Практичне заняття

2

Виступ

Взаємооцінювання

Урок

1

Усні відповіді

Узагальнення та систематизація вивченого

Урок

1

Тестування, усні відповіді


ЛІТЕРАТУРА


 1. Бура Л. В. Психологическое сопровождение инновационных образовательных технологий в ЭУВК «Школа будущего» (г. Ялта) / Людмила Викторовна Бура // Инновационные технологии в образовании: материалы VII Международной научно-практической конференции «Инновационные технологии в образовании», 20-22 сентября 2010 г., г. Ялта. – Сборник статей. – Ялта : РВВ КГУ, 2010. – С. 125-127.

 2. Бура Л. В. Спадкоємність як запорука успішної адаптації учнів до навчання в основній школі / Людмила Вікторівна Бура // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / за ред. Л. П. Мельник, В. І. Спивака. – Вип. XVI. Серія: соціально-педагогічна. – Камянець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2011. – С. 178-183.

 3. Семиченко В. А. Пути повышения эффективности изучения психологии / Валентина Анатольевна Семиченко – Киев : «Магістр-S» - 124 с.

 4. Стародубцева Е. В. Изучение английского языка для детей в системе Школы Эйдотехники / Екатерина Владимировна Стародубцева // ІV Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні аспекти розвитку пам'яті та творчого мислення»: Інформ.-метод.зб. : для працівників від. освіти, кер. шк. та вчителів / Вінниця, 2008. – С. 144-146.

 5. Чепурний Г. А. Класифікація методів і прийомів мнемотехніки як засобу попередження інформаційного перенавантаження у школі / Г. А. Чепурний, Т. В. Шевчук // Вісник Черкаського університету – Вип. 191.   Ч. ІІІ.   2010. – С. 121-125.

 6. Чепурной Г. А. Просто память или игра воображения / Геннадий Анатолиевич Чепурной – Вінниця : «Поділля-2000», 2003. – 256 с.
поділитися в соціальних мережахСхожі:

3. «Цікаве спілкування» факультативний курс для учнів початкових класів
Оволодіння школярами універсальними навчальними діями створює можливість самостійного успішного засвоєння нових знань, умінь І компетентностей,...

Пояснювальна записка Факультативний курс “
«Психологія ділового спілкування І основи ділового етикету» факультативний курс для учнів 10-11 класів

4. «Цікаве спілкування» спецкурс для учнів початкових класів
«Школа майбутнього», старший викладач кафедри психології рвнз «Кримський гуманітарний університет» (М. Ялта)

Програма факультативу для учнів 1-х класів складається з трьох розділів
«Корисні навички молодших школярів» факультативний курс для учнів 1-4 класів спеціальної школи-інтернату

Програма факультативу адресована для юнаків та дівчат віком 15-17...
«Основи етики та психології сімейного життя» факультативний курс для учнів 11 класів

Пояснювальна записка Перехід від дитинства до дорослості має як основний...
«Психологічний розвиток особистості молодшого підліткового віку» (факультативний курс для учнів 5-х класів)

26. Життєва компетентність особистості факультативний курс для учнів
Розширилась функція навчального закладу: не тільки навчання та виховання, але І формування життєвої компетентності, розвиток соціально...

Плекаємо обдарованість. Збірник завдань для підготовки учнів початкових...
Збірник завдань для підготовки учнів початкових класів до олімпіад та інтелектуальних конкурсів з основних дисциплін

Медіаосвіта – запорука розвитку творчих здібностей учнів початкових класів
Вони спрощують спілкування та співробітництво. Суспільство, яке дбає про своє майбутнє, має усвідомити колосальні можливості, привнесені...

Управління освіти виконавчого комітету Шепетівської міської ради...
Упорядник: Іванова Тетяна Цезарівна, вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, «Старший вчитель»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка