Пошук по сайту


Планування навчально-виховного процесу за програмою «Я у світі»

Планування навчально-виховного процесу за програмою «Я у світі»

Сторінка1/10
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Планування навчально-виховного процесу

за програмою « Я у світі»

Згідно інструктивно-методичного листа МОН України №1/9-434 від 01.10.2002 року "Про планування освітньо-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі" та інструктивно-методичного листа МОН України №1/9-306 від 06.06.2005 "Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільному закладі" процес планування роботи дошкільного закладу передбачає визначення конкретних цілей, завдань, змісту, форм, методів і засобів досягнення намічених перспектив на певний відрізок часу (на місяць). Він має забезпечувати гармонійний, різнобічний розвиток особистості кожної дитини за обов'язкові умови – врахування індивідуальних інтересів, збереження дитячої субкультури на основі реалізації норм Закону України "Про дошкільну освіту", змісту Базового компонента та чинних програм розвитку, навчання і виховання дошкільнят.

З огляду на це в ході планування педагогічного процесу важливо враховувати загальні тенденції, які визначають пріоритети подальшого розвитку та оптимізації освіти, зокрема дошкільної. Це:

 • впровадження особистісно-орієнтованої моделі виховання;

 • гуманізація, гуманітаризація освітньо-виховного процесу;

 • орієнтація на активне проходження дитиною вікового проміжку дошкільного дитинства як важливої передумови подальшого розвитку особистості;

 • використання інноваційних освітніх технологій;

 • інтегрований підхід до організації та змісту освіти;

 • забезпечення наступності між дошкільною і початковою ланками і контексті неприривної освіти;

 • взаємодія суспільного і родинного виховання (та ін.).

Врахування зазначених пріоритетів сприятиме здійсненню цілісного підходу до організації педагогічного процесу в сучасному дошкільному закладі, дасть змогу практично реалізувати покладену на нього суспільну функцію посередника "між родинним колом, з якого виходить малюк, і незнайомим світом, до життя в якому він має незабаром прилучитися" (Базовий компонент дошкільної освіти в Україні).

З огляду на це особливого значення набуває підвищення якості та ефективності роботи з дітьми дошкільного віку. Означені показники можна забезпечити за умов прогнозування та перспективного планування освітньої роботи з дошкільнятами.

План – заздалегідь окреслена система заходів, які передбачають порядок, послідовність і термін виконання роботи.

Вона базується на наступних вихідних положеннях:

 • основою планування є програма виховання дітей у дитячому садку, яка прийнята до керівництва і висуває перед педагогами конкретні завдання щодо формування особистості дошкільника;

 • план має будуватись на основі дидактичних принципів:

- взаємозв'язку всіх розділів виховної роботи,

- систематичності;

- послідовності;

- доступності;

- повторюваності матеріалу;

- актуальності;

- науковості;

- диференційованого та індивідуального підходів до дітей;

- можливим може бути і принцип свободи вибору.

 • під час складення плану враховувати конкретні педагогічні умови (віковий склад групи, рівень розвитку дітей, оволодіння знаннями, навичками, вміннями, умови дитячого садка, напрями роботи колективо тощо);

 • план мусить бути календаризованим, тобто чітко передавати зміст роботи з дітьми упродовж дня. В ньому вказується, в яких видах діяльності, на яких заняттях, які моменти життя дітей буде здійснюватись та чи інша робота;

 • форма планування може бути різною (для педагога-початківця, педагога-спеціаліста, для педагога вищої кваліфікаційної категорії). Вона затверджується педагогічною радою дошкільного закладу, занотовується в протокол (із вказівкою прізвища педагога і форми планування – опрощеної чи поширеної). Проте в жодному випадку не допускається пропущення окремих видів занять та діяльності дітей: пішохідні переходи, сюжетно-рольові, конструктивно-будівельні, театралізовані ігри, самостійна художня діяльність, художня праця тощо.

Планування повинне забезпечувати:

 • охорону та зміцнення фізичного і психологічного здоров'я дитини;

 • фізичний розвиток дітей;

 • емоційне благополуччя кожної дитини;

 • створення умов для розвитку особистості дитини, її здібностей;

 • залучення дітей до загальнолюдських та етносоціальнокультурних цінностей;

 • взаємодію з родиною щодо забезпечення повноцінного розвитку дітей.

. Планування передбачає організацію дитячої діяльності в трьох формах:

 • заняття як спеціально організована форма навчання (блок навчальної діяльності);

 • нерегламентовані види діяльності (спільна діяльність та індивідуальна – блок партнерської діяльності);

 • вільний час, передбачений для дитини впродовж дня (блок самостійної діяльності)

Розглянемо докладно практичні підходи до перспективно-календарного планування роботи з дітьми, як найбільш відповідного програмі "Я у світі". Воно має блочну форму, і вся робота в групі впродовж дня укладається в три блоки:

 • навчальна;

 • партнерська;

 • самостійна діяльність.

Зупинимось на кожному з цих блоків окремо.

1. Блок навчальний. Його назва говорить сама за себе – цей блок вбирає в себе той матеріал, який потребує активної позиції вихователя (вчить!). Це –заняття з фізичної культури, музичного виховання, заняття з математики, ознайомлення з навколишнім, зображувальної діяльності:


Мета

Тип заняття

Позиція дитини

Позиція педагога

Ознайомлення з новим, навчання виконавчим діям, визначення мети діяльності

Фронтальні заняття

Всі діти групи охоплені одним видом діяльності

Дорослий – "учитель". Виконує регламентуючу функцію, ініціатор навчальних завдань контролює діяльність. Позиція – "над", тобто "роби, як я".


Класифікація видів фронтальних занять:


 • Комплексне.

 • Тематичне.

 • Комбіноване заняття.

 • Домінантне заняття.

 • Сюжетно-динамічне.

 • Інтегроване заняття. Планування його базується на єдності трьох складових, де обов‘язково передбачено: розумова, фізична активність, емоційна складова.


ІІ. Блок партнерської (спільної) діяльності вихователя і дітей.

Це – вид діяльності, який превалює над іншими впродовж дня; він дозволяє дітям найбільш повно розкрити свої здібності, випробувати свої рішення проблем, експериментувати, відстоювати свою думку, постійно відчувати співучасть дорослого, його підтримку, повагу.

Переваги, які має партнерська діяльність:

 • можливість працювати як групою, так і індивідуально, враховуючи особливості дітей;

 • можливість більше уваги приділяти дітям, що потребують допомоги вихователя;

 • вихователь може сам притягати дітей до тієї чи іншої діяльності, а може підключитись до неї, скеровуючи діяльність зсередини;

 • гнучкість, не регламентованість спільної діяльності дозволяють не обмежувати її в часі, утворюють можливість роботи "з відкритим кінцем";

 • сприяють розкриттю дитини, вияву її інтересів;

 • розвиває особисту активність дитини (ігри, спостереження, дії з предметами, практична, експериментальна діяльність);

 • обговорення будь-якої проблеми завершується продуктивним видом діяльності, що виконується дитиною в взаємодії з дорослим та однолітками.


Спільна доросло-дітяча (партнерська) діяльність:


Мета

Тип занять

Позиції дитини

Позиції педагога

Етап удосконалення та закріплення знань, умінь. Реалізація задумів, експериментування. Дидактичні завдання реалізуючи у всіх видах діяльності. Розкриття своїх здібностей.

Індивідуальні: 1-4 дітей; індивідуально-групові: до 8 дітей; групові: до 15 дітей.

Дітям надається можливість діяти самостійно під час реалізації своїх планів.

Дорослий – партнер. Бере участь у спільній діяльності, але не примушує дитину. Позиція "разом", тобто "роби разом зі мною".
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Інструктивно-методичний лист «Про планування освітнього процесу в...
Рекомендації щодо календарно-тематичного планування навчально-виховного процесу у днз

Урок як основна форма навчально-виховного процесу. Специфіка уроку; вимоги до сучасного уроку
Ознайомити студентів з основною формою організації навчально-виховного процесу з ім

Рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 6 класі...
В умовах відсутності підручників для організації навчально-виховного процесу у 6 класі пропонуємо використати підручники минулих...

Рішенням педагогічної ради
Організаційне та навчально-методичне забезпечення навчально- виховного процесу

Управління освіти виконавчого комітету Шепетівської міської ради
Матеріали проекту можуть бути використані вихователями як під час планування навчально-виховного процесу, так І під час занять, ігор,...

Загальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти Міністерство освіти І науки...

Виступу
Організація навчально виховного процесу з хімії та навчально — методичне забезпечення викладання хімії в середній та старшій школі...

Методичні рекомендації щодо здійснення психологічного супроводу навчально-виховного...
Методичні рекомендації щодо здійснення психологічного супроводу навчально-виховного процесу дошкільних навчальних закладів

Рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу...
Щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в навчальних закладах Київщини у 2013/2014 навчальному році

Наради за участю заступника директора школи з навчально-виховної роботи дєдюліна Н. В. Мета
Мета: вирішення перспективних І поточних питань роботи школи, раціональна та ефективна організація навчально-виховного процесуБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка