Пошук по сайту


Міністерство освіти І науки, молоді та спорту буковинський державний фінансово-економічний університет

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту буковинський державний фінансово-економічний університет

Сторінка1/19
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Фінансово-економічний факультет

Кафедра державної служби, історії та політології
Europeаn Credit Transfer System
ECTS – ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

Галузь знань 1301 «Соціальне забезпечення»

Напрям підготовки 6.130102 «Соціальна робота»
Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Чернівці

2012

УДК378.147(477.43)

ББК74.26
Рекомендовано до друку на засіданні кафедри державної служби, історії та політології Буковинського державного фінансово-економічного університету

(протокол № 8 від 20 березня 2012 року)

Відповідальний редактор: Мандрик М. В., доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри державного служби, історії та політології
Розробники: Мандрик М. В. – д. і. н., доцент

Кармалюк С. П. – к. і. н., доцент

Балахтар В. В. – к. пед. н.

Грицюк  І. В. – к. е. н.

Сайко М. М. – к. і. н.

Чайка Г. В. – к. і. н.

Камбур А. В. – к. соц. н.

Шманько О. В. – к. і. н.

Гордійчук О. В. – к. і. н.

ECTS – Інформаційний пакет. Описи навчальних дисциплін підготовки фахівців напряму підготовки «Соціальна робота» / Упоряд. В. В. Балахтар. – Чернівці : БДФА, 2012. – 176 с.
У виданні подана інформація про Буковинський державний фінансово-економічний університет, процедура реєстрації та прийому на навчання абітурієнтів, програми підготовки бакалаврів напряму підготовки «Соціальна робота» за принципами Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS) в контексті Європейського простору вищої освіти.

Може бути корисним для ВНЗ, що здійснюють підготовку з відповідного напряму, та студентів, які бажають отримати відповідну фахову підготовку на базі університету.
ББК74.26

ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………..…….4


 1. Інформація про заклад………………….............……….7

  1. Назва і адреса……………..…………….............……….7

  2. Академічний календар……………..…...…….…...........7

  3. Адміністрація закладу……….………….........................7

  4. Загальний опис закладу…………..………….…..……..8

  5. Перелік напрямів і спеціальностей, які пропонує заклад………………………………………..................9

  6. Кафедра державної служби, історії та політології……………………………………………...10

  7. Загальні вимоги до зарахування (процедури та умови зарахування)…..………………………………………..11

  8. Основні правила університету………..………………11

  9. Інформація щодо консультативної допомоги студентам………………………………………………12

  10. Координатори ЕСТS від університету..……............12
 1. Інформація про ступеневі програми. Загальний опис……………………………………..……………….12

  1. Кваліфікація, що присвоюється………..…………..…12

  2. Вимоги та положення до кваліфікації…......................12

  3. Доступ до подальшого навчання……….......................13

  4. Діаграма-структура курсу в кредитах ЕСТS…............13

  5. Вимоги до екзаменування та оцінювання……............15
 1. Опис дисциплін……….………................………...............16
 1. Загальна інформація для студентів…………………...170

4.1. Вартість проживання………………………….……..170

4.2. Житло……………………………................................170

4.3. Харчування…………………………………………...179

4.4. Можливості для студентів з особливими потребами……………………………………………..170

4.5. Фінансове забезпечення студентів …………..……..171

4.6. Медичне забезпечення ………….……………...........171

4.7. Умови для навчання……………………....….............171

4.8. Умови для занять спортом…………………………..173

4.9. Позауніверситетська діяльність та дозвілля………..174

4.10. Студентські організації…………………..…............174

ВСТУП

Європейська кредитно-трансферна система (Еuгореаn Credit Transfer System – ECTS) – це орієнтована на студента система опису освітніх програм (або навчальних програм) шляхом кількісної оцінки їхніх компонентів у залікових балах. Система кількісної оцінки предметів, модулів, блоків освітніх програм у кредитах базується на повному навчальному навантаженні студента, необхідному для опанування декларованих цілей, а саме знань, умінь і навичок відповідного компоненту програми.

Європейська система переведення і накопичення кредитів (ECTS) впроваджена в Європі з 1989 року. З того часу вона була перевірена й удосконалена у 145 європейських університетах. Система сприяє мобільності студентів у межах країн-учасниць, забезпечує взаємне виконання навчальних досягнень студента за періоди навчання у різних університетах, зокрема й у різних країнах. Система ECTS дозволяє акумулювати досягнення студента в умовах вибору ним власної траєкторії й темпу навчання, робить навчальні програми легкими для читання та порівняння студентами. ECTS вважається обов’язковим євростандартом Болонського процесу.

Офіційне визнання навчання та дипломів про вищу освіту є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.

ECTS базується на угоді щодо повного навчального навантаження, яке складають 60 кредитів за один навчальний рік (відповідно 30 кредитів за один семестр, 20 кредитів – за триместр). Повне навчальне навантаження містить всі види роботи, включно з самостійною роботою студента, підготовкою до іспитів, їх складання, практикою тощо. Кредити оцінюють усі компоненти річної навчальної програми – модулі, навчальні курси, практику тощо і відображають лише обсяг навчальної роботи, необхідної студенту для їхнього виконання та засвоєння, у співвідношенні до повного обсягу роботи за навчальний рік (60 кредитів). Кредити не оцінюють відносний рівень окремих курсів, предметів або інших компонентів навчальної програми. Кредити – це кількісна оцінка навчальних досягнень студента за ті компоненти програми, в яких він досягнув сформульованих цілей, виконав усі необхідні види робіт, склав іспит або пройшов іншу форму контролю, передбачену навчальним планом.

До ключового набору документів системи ECTS, необхідних для запровадження системи трансферу та акумулювання кредитів, відносять інформаційний пакет, угоду (контракт) студента та вищого навчального закладу і перелік оцінок із дисциплін.

Інформаційний пакет містить загальну інформацію про університет, назви напрямів, спеціальностей, спеціалізацій, анотації (змістові модулі) із зазначенням обов’язкових та вибіркових курсів, методики і технології викладання, залікові кредити, форми та умови проведення контрольних заходів, систему оцінювання якості освіти тощо. Угода про навчання (контракт – Learning Agreement) містить перелік курсів, що надаються, а також обумовлює всі питання щодо навчальних програм, терміну та порядку проходження навчання, прав та обов'язків студента і вищого навчального закладу тощо.

Перелік оцінок із дисципліни свідчить про здобутки студента у загальнозрозумілий спосіб і може легко сприйматися в різних навчальних закладах. Обмін (трансфер) кредитів між університетами здійснюється шляхом надання академічних довідок. Академічна довідка описує у термінах ECTS навчальні досягнення кожного студента не лише у кількісному вигляді здобутих ECTS-кредитів, а також оцінками за національною шкалою оцінок і за шкалою ECTS.

Таблиця відповідності шкали оцінювання ECTS національній системі оцінювання в Україні та БДФЕУ.


Оцінка за національною шкалою


Визначення

Оцінка


за національною системою

за системою БДФЕУ

А

ВІДМІННО відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок


5

(відмінно)

90-100

В

ДУЖЕ ДОБРЕ вище середнього рівня лише з кількома помилками


4

(добре)

85-89

С

ДОБРЕ загалом правильна робота з певною кількістю значних помилок

75-84

D

ЗАДОВІЛЬНО непогано, але зі значною кількістю недоліків


3

(задовільно)

65-74

Е

ДОСТАТНЬО виконання задовольняє мінімальні критерії

60-64

Fх

НЕЗАДОВІЛЬНО потрібно попрацювати перед тим, як перекласти


2

(незадовільно)

35-59

F

НЕЗАДОВІЛЬНО необхідна серйозна подальша робота, обов’язковий повторний курс

1-34

 1. Інформація про заклад
 1. Назва і адреса


Буковинський державний фінансово-економічний університет.

Адреса: вул. Штерна, 1, м. Чернівці, 58000 факс: 55-38-26

Електронна почта: bsfa@і.uа.


 1. Академічний календар

Початок навчальних занять 1 вересня, закінчення 30 червня. Навчальний процес здійснюється за семестрами. Тривалість семестрів 18 тижнів. Зимова екзаменаційна сесія у січні місяці; літня екзаменаційна сесія у червні місяці.


 1. Адміністрація закладу

Прядко Володимир Васильович ректор, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Попова Валентина Дмитрівна перший проректор, кандидат економічних наук, доцент.

Євдокименко Валерій Кирилович проректор із наукової роботи, доктор економічних наук, професор

Матвійчина Світлана Володимирівна проректор із науково-педагогічної роботи з ГОіВ.

Кучерява Корнелія Іванівна – проректор із адміністративно-господарської роботи.

Грицюк Ілля Васильович – декан фінансово-економічного факультету, к. е. н.

Меленко Оксана Володимирівна – декан обліково-економічного факультету, к. ю. н.

Охрімовський Олександр Васильович – декан факультету підготовки молодших спеціалістів, к. е. н., заслужений економіст України

Карвацький Максим Володимирович – керівник Центру заочної освіти

1.4. Загальний опис закладу
Буковинський державний фінансово-економічний університет, перший корпус якого розташований у місті Чернівці на вул. Штерна, 1, заснований у вересні 1944 року як фінансовий технікум. У 1949 році здобув статус фінансово-кредитного, а у 1955 знову фінансового технікуму. Згодом навчальний заклад (за рішенням Міжгалузевої акредитаційної комісії від 23.06.1993 року, протокол № 13/2) став Буковинським державним фінансово-економічним коледжем. У 1998 році на базі Буковинського фінансово-економічного коледжу створено Буковинський державний фінансово-економічний інститут (Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.1998 р. № 338 та наказ Міністерства фінансів України від 06.01.99 р.). У грудні 1998 року інститут успішно пройшов акредитацію на проведення освітньої діяльності за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» (рішення ДАК Міністерства освіти і науки України від 08.12.1998 року, протокол №17). У червні 2000 року Буковинський державний фінансово-економічний інститут здійснив ліцензування трьох нових спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» (рішення ДАК від 20.06.2000 р. протокол № 27). Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.07.2004 року № 471-р на базі Буковинського державного фінансово-економічного інституту створено Буковинську державну фінансову академію, а згідно рішення ДАК від 27.11.2007 р., протокол № 68 БДФА визнано акредитованим за статусом вищого закладу освіти IV рівня. Буковинську фінансову академію, згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України №1043-р від 26 жовтня 2011 року, реорганізовано у Буковинський державний фінансово-економічний університет.

Навчально-виховний процес в університеті спрямовано, насамперед, на забезпечення належного рівня кваліфікації фахівців відповідно до державних стандартів, максимального наближення до практичної діяльності фінансових органів, державних податкових адміністрацій, казначейств, контрольно-ревізійних управлінь, бюджетних установ, органів Пенсійного фонду, соціального страхування, банківських установ, суб'єктів різних форм власності.

Університет державний навчальний заклад IV рівня акредитації, в якому близько 80% контингенту студентів навчається за державним замовленням. Сукупний ліцензійний обсяг прийому студентів денної форми навчання складає 1275 осіб. Характерною рисою закладу є його динамічний розвиток і розширення сфер діяльності.

Функціонують денна й заочна форми навчання, де нараховується 2748 студентів. З метою забезпечення належного рівня підготовки фахівців в університеті створено три факультети фінансово-економічний, обліково-економічний, факультет підготовки молодших спеціалістів і Центр заочної освіти, у складі яких функціонують дванадцять кафедр: кафедра філософії і права; кафедра фінансів; кафедра грошового обігу і кредиту; кафедра загальноекономічних дисциплін; кафедра економіки підприємства; кафедра обліку, аудиту і економічного аналізу; кафедра державної служби, історії та політології; кафедра філологічних дисциплін; кафедра сучасних європейських мов; кафедра вищої математики; кафедра комп'ютерної техніки та інформаційних систем; кафедра фізичного виховання.

Студенти БДФЕУ мають змогу навчатися на кафедрі військової підготовки за програмою офіцера запасу з подальшим присвоєнням їм офіцерського звання. Навчання в університеті здійснюється за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський...
Букова віть: Матеріали ІІ міжвузівської студентської конференції, Чернівці, 5 квітня 2012 р. / [Упоряд: М. В. Мандрик, Г. В. Чайка]....

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...

Міністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...

Додатковий перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет...
Ознайомлення з організацією, керівництвом дошкільною освітою району, Аналіз змісту діяльності управління освіти І науки в галузі...

Запорізька міська рада департамент освіти І науки, молоді та спорту...
Бородінська, 1а, м. Зaпopiжжя, 69096, тел.: (061)2248860, e-mail: Код єдрпоу 37611401

Запорізька міська рада департамент освіти І науки, молоді та спорту...
Бородінська, 1а, м. Зaпopiжжя, 69096, тел.: (061)2248860, e-mail: Код єдрпоу 37611401

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України
Проблема різноаспектного дослідження культури як комунікативного поля

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий...
Державний вищий навчальний заклад тернопільський коледж харчових технологій І торгівлі

Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки, Київської, Севастопольської...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка