Пошук по сайту


Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 8 Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки Мета

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 8 Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки Мета

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 8

Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки

Мета

1.  Метою цього Стандарту є визначення критеріїв до обрання та змінювання облікових політик разом з обліковим підходом та розкриттям інформації про зміни в облікових політиках, зміни в облікових оцінках та виправлення помилок. Стандарт призначений для покращання доречності та достовірності фінансових звітів суб'єкта господарювання та зіставності таких фінансових звітів  через якийсь  час  та з  фінансовими  звітами  інших  суб'єктів господарювання.

2.   Вимоги до розкриття інформації про облікові політики, за винятком інформації про зміни в облікових політиках, надані в МСБО 1 "Подання фінансових звітів".

Сфера застосування

3.    Цей Стандарт слід застосовувати при обранні та застосуванні облікових політик та обліку змін в облікових політиках, змін в облікових оцінках та виправлень помилок попереднього періоду.

4.    Податкові наслідки  виправлень помилок попереднього   періоду   та ретроспективних коригувань, зроблених з метою застосування змін в облікових політиках, обліковуються та розкриваються відповідно до МСБО 12 "Податки на прибуток".

Визначення

5.    Терміни, використовувані в цьому Стандарті, мають такі значення:

Облікові політики — конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансових звітів.

Зміна в обліковій оцінці — це коригування балансової вартості активу або зобов'язання чи суми періодичного споживання активу, яке є результатом оцінки теперішнього статусу активів та зобов'язань та пов'язаних з ними очікуваних майбутніх вигід та зобов'язань. Зміни в облікових оцінках є наслідком нової інформації або нових розробок та, відповідно, не є виправленням помилок.

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) - це Стандарти та Тлумачення, прийняті Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО). Вони охоплюють:

а)  Міжнародні стандарти фінансової звітності;

б)  Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку;

в)   Тлумачення, розроблені Комітетом  з  тлумачень  міжнародної ьфінансової звітності (КТМФЗ) або колишнім Постійним комітетом з тлумачень (ПКТ).

Суттєвий - пропуск або викривлення статей є суттєвими, якщо вони можуть, окремо чи у сукупності, впливати на економічні рішення користувачів, прийняті на основі фінансових звітів. Суттєвість залежить від розміру та характеру пропуску чи викривлення, що оцінюються за конкретних обставин. Розмір або характер статті, або їх поєднання, можуть бути визначальним чинником.

Помилки попередніх періодів - пропуски або викривлення у фінансових звітах суб'єкта господарювання за один або кілька попередніх періодів, які виникають через невикористання або зловживання достовірною інформацією, яка:

а)        була наявна, коли фінансові звіти за ті періоди затвердили до випуску;

б)        за обґрунтованим очікуванням, могла бути отриманою та врахованою при складанні та поданні цих фінансових звітів.

Такі помилки можуть бути помилками у математичних підрахунках, у застосуванні облікової політики, недогляду або неправильної інтерпретації фактів та шахрайства.

Ретроспективне застосування - застосування нової облікової політики щодо операцій, інших подій та умов таким чином, начебто ця політика застосовувалася завжди.

Ретроспективне перерахування - виправлення визнання, оцінки та розкриття інформації про суми елементів фінансових звітів, начебто помилок ніколи не було у попередньому періоді

Неможливий - застосування вимоги є неможливим, якщо суб'єкт господарювання не може застосувати її навіть після всіх відповідних зусиль зробити це. Щодо до конкретного попереднього періоду, неможливо застосувати зміну в обліковій політиці ретроспективно або зробити ретроспективне перерахування для виправлення помилки, якщо: а) вплив ретроспективного застосування або ретроспективного перерахування не можна визначати;

б) ретроспективне застосування або ретроспективне перерахування вимагає припущень про те, яким був намір управлінського персоналу в той період;

або

в) ретроспективне застосування або ретроспективне перерахування вимагає значних попередніх оцінок сум і неможливо об'єктивно розрізнити від іншої інформації інформацію про такі оцінки, яка:

(i)   надає свідчення обставин, що існували на дату (дати), на які ці суми потрібно визнати, оцінити та розкрити;

(ii)  була наявною, коли фінансові звіти за той попередній період затвердили до випуску.

Перспективне застосування - перспективне застосування зміни в обліковій політиці та визнання впливу зміни в обліковій оцінці, відповідно, є:

а) застосуванням нової облікової політики до операцій, крім подій та умов, що відбуваються після дати змінювання облікової політики;

б) визнання впливу облікової оцінки в поточному та майбутніх періодах, на які впливає зміна.

6.    Оцінювання того, чи може пропуск або викривлення вплинути на економічні рішення користувача і тому бути суттєвим, потребує розгляду характеристик користувачів. Концептуальна основа складання та подання фінансових звітів зазначає в параграфі 25: "припускається, що користувачі мають відповідні знання з бізнесу, економічної діяльності та бухгалтерського обліку і прагнуть вивчати інформацію з достатньою ретельністю". Тому необхідно, щоби оцінка враховувала те, як, за обґрунтованим очікуванням, це впливатиме на користувачів з такими якостями при прийнятті економічних рішень.

Облікові політики

Обрання та застосування облікових політик

7.      Якщо стандарт або тлумачення конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, облікову політику чи облікові політики, застосовані до такої статті, слід визначити шляхом застосування стандарту або тлумачення   та   врахування   будь-якого   доречного   керівництва   з упровадження, опублікованого РМСБО для стандарту або тлумачення.

8.    МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, приводять до фінансових звітів, що містять доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим. Проте неприйнятним є робити несуттєві відхилення від МСФЗ або залишати їх невиправленими, щоби досягти особливого подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності або грошових потоків суб'єкта господарювання.

9.     Керівництво з упровадження для стандартів, опублікованих  РМСБО, не є частиною цих стандартів і тому не містить вимоги до фінансових звітів.

10.    У випадку відсутності стандарту або тлумачення, які конкретно застосовуються до операції, іншої події або умови, управлінський персонал має застосовувати судження під час розробки та застосування облікової політики, що приводить до інформації, яка є:

а)   доречною для потреб користувачів з прийняття економічних рішень;

б)   достовірною, в тому значенні, що фінансові звіти:

i) подають достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки суб'єкта господарювання;

(ii) відображають економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;

(iii) є нейтральними, тобто вільними від упереджень;

(iv) є обачливими;

(v)   є повними в усіх суттєвих аспектах.

11.Під час здійснення судження, згадуваного в параграфі 10, управлінський персонал має посилатися на прийнятність наведених далі джерел та враховувати їх у низхідному порядку:

а)  вимоги та керівництво в стандартах та тлумаченнях, в яких йдеться про подібні та пов'язані з ними питання;

б)  визначення,   критерії  визнання   та   концепції  оцінки   активів, зобов'язань, доходу та витрат в Концептуальній основі

12.    Під час здійснення судження, згадуваного в параграфі 10, управлінський персонал має також враховувати найостанніші положення інших органів, що розробляють та  затверджують стандарти, які застосовують  подібну концептуальну основу для розробки стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тою мірою, якою вони не суперечать джерелам у параграфі 11.

Послідовність облікових політик

13.     Суб'єкт господарювання має обирати та застосовувати свої облікові політики послідовно для подібних операції, інших події або умов, якщо стандарт або тлумачення конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними. Якщо стандарт або тлумачення вимагає або дозволяє таке визначення категорій, слід обирати прийнятну облікову політику та послідовно застосовувати до кожної категорії.

Зміни в облікових політиках

14. Суб'єкт господарювання повинен змінити облікову політику, тільки якщо зміна:

а)   вимагається стандартом або тлумаченням або

б)  приводить до того, що фінансові звіти надають достовірну та доречнішу інформацію про вплив операцій, інших події або умов на фінансовий стан, фінансові результати діяльності або грошові потоки суб'єкта господарювання.

15.     Користувачі фінансових звітів повинні мати змогу порівнювати фінансову звітність суб'єкта господарювання через якийсь час для визначення тенденцій у його фінансовому стані, фінансових результатах діяльності та грошових потоках. Тому, як правило, однакові облікові політики застосовуються протягом кожного періоду та у проміжок часу з одного періоду до іншого, якщо зміна в обліковій політиці не відповідає критеріям у параграфі 14.

16.    Не вважається змінами в облікових політиках:

а)  застосування облікової політика до операцій, інших подій або умов, що відрізняються за сутністю від тих, що відбувалися раніше;

б)  застосування нової облікової політики до операцій, інших події або умов, які не відбувалися раніше або були несуттєвими.

17.    Перше застосування політики для переоцінки активів відповідно до МСБО 16 "Основні засоби" або МСБО 38 "Нематеріальні активи" є зміною облікової політики, яку слід розглядати як переоцінку відповідно до МСБО 16 або МСБО 38, а не відповідно до цього Стандарту.

18.     Параграфи  19-31  не застосовуються до зміни в обліковій політиці, зазначеній в параграфі 17.

Застосування зміни в облікових політиках

 19.  Відповідно до параграфу 23:

а)  суб'єкт господарювання має обліковувати зміну в обліковій політиці,що є наслідком першого застосування стандарту або тлумаченнявідповідно до конкретних положень перехідного періоду в разі їхнаявності в такому стандарті або тлумаченні;

б)  якщо  суб'єкт господарювання змінює облікову політику післяпершого застосування стандарту або тлумачення, які не містятьконкретних положень перехідного періоду, застосовних до такоїзміни  або  змін  в  обліковій політиці  добровільно, йому слідзастосовувати зміну ретроспективно.

20.    З метою цього Стандарту, перше застосування стандарту або тлумачення не є добровільною зміною в обліковій політиці.

21.    Якщо немає стандарту або тлумачення, які застосовуються конкретно до операції, іншої події або умови, управлінський персонал може, відповідно до параграфу 12, застосовувати облікову політику з найостанніших положень інших органів, що встановлюють стандарти, в яких використовується подібна концептуальна основа для розробки стандартів бухгалтерського обліку. Якщо, внаслідок зміни такого положення, суб'єкт господарювання обирає змінити облікову  політику,  така  зміна  обліковується  та  інформація  про  це розкривається як добровільна зміна в обліковій політиці.

Ретроспективне застосування

 22.    Відповідно  до   параграфу 23, якщо зміна в  обліковій   політиці застосовується ретроспективно відповідно до параграфу 19 a) або б), суб'єкт господарювання має коригувати залишок кожного компоненту власного капіталу на початок періоду, на який вона впливає, за самий перший  поданий  попередній період та інші  порівнювальні  суми, інформація про які розкрита за кожний поданий попередній період таким чином, наче нова облікова політика застосовувалася завжди.

Обмеження ретроспективного застосування

23.   Коли ретроспективне застосування вимагається параграфом 19 a) або б), зміну в обліковій політиці слід застосовувати ретроспективно, за винятком тих випадків, коли неможливо визначити вплив на конкретний період або кумулятивний вплив зміни.

24.    Якщо неможливо визначити вплив на конкретний період зміни обліковоїполітики щодо порівняльної інформації за один або кілька поданих попередніх періодів, суб'єкт господарювання має застосовувати нову облікову політику до балансової вартості активів та зобов'язань станом на   початок   самого   першого   періоду,   щодо   якого   є  можливим ретроспективне застосування та який може бути поточним періодом;він також має робити відповідні коригування залишків на початок періоду кожного компоненту власного капіталу, на який вона впливає, затой період.

25.Якщо неможливо визначити кумулятивний вплив, на початку поточного періоду, застосування нової облікової політики до всіх попередніх періодів, суб'єкт господарювання має коригувати порівняльну інформацію та застосовувати нову облікову політику перспективно з самої першої можливої дати.

26.   Якщо   суб'єкт   господарювання   застосовує   нову   облікову   політику ретроспективно, він застосовує нову облікову політику до порівняльної інформації за попередні періоди,  наскільки можливо.  Ретроспективне застосування  до  попереднього   періоду  неможливо,  якщо  неможливо визначити кумулятивний вплив на суми в балансі на початок та кінець періоду.   Сума   остаточного   коригування,   пов'язаного   з   періодами, попередніми щодо відображених у фінансових звітах, здійснюється щодо суми залишку кожного компоненту власного капіталу, на який вона впливає, на початок найпершого поданого попереднього періоду. Як правило, робиться коригування нерозподіленого прибутку. Проте можна коригувати інший компонент власного капіталу (наприклад, з метою відповідності стандарту або тлумаченню). Будь-яку інформацію про попередні періоди, таку як стислі виклади фінансових даних за минулі періоди, також коригують наскільки можливо.

27.    Якщо для суб'єкта господарювання неможливо застосувати нову облікову політику ретроспективно, оскільки він не може визначити кумулятивний вплив   застосування   політики   до   всіх   попередніх   періодів,   суб'єкт господарювання, відповідно до параграфу 25, застосовує нову політику перспективно з початку найпершого можливого періоду. Тому він нехтує тою частиною кумулятивного коригування активів, зобов'язань та власного капіталу, що виникає до цієї дати. Зміна облікової політики дозволяється, навіть якщо неможливо застосовувати політику перспективно до будь-якого попереднього періоду. Параграфи 50-53 надають керівництво для випадків, коли неможливо застосовувати нову облікову політику до одного або кількох попередніх періодів.

Розкриття інформації

 28.    Коли перше застосування стандарту або тлумачення має вплив на поточний період або на будь-який попередній період, або матиме такий вплив, за винятком того, що неможливо визначити суму коригування, або може мати вплив на майбутні періоди, суб'єктові господарювання слід розкривати таку інформацію:

а)  назву стандарту або тлумачення;

б)  той факт, що зміна в обліковій політиці здійснюється відповідно до його положень перехідного періоду, якщо прийнятно;

в)   характер зміни в обліковій політиці;

г)   опис положень перехідного періоду, якщо прийнятно;

ґ) положення перехідного періоду, які могли б мати вплив на майбутні періоди, якщо прийнятно;

д)   суму коригування за відображений поточний період та кожний відображений попередній період, наскільки можливо:

i)  для кожної статті фінансових звітів, на яку це впливає;

ii) для базисного та розбавленого прибутку на акцію, якщо МСБО 33 "Прибуток на акцію" застосовується до суб'єкта господарювання;

е) суму коригування, пов'язану з періодами, що передують відображеному, наскільки можливо;

є) якщо ретроспективне застосування, що його вимагає параграф 19 a) або б), неможливо для конкретного попереднього періоду або для періодів, що передують відображеному, обставини, що привели до існування такої умови, та опис того, як та відколи застосовується зміна в обліковій політиці

Не має потреби повторювати розкриття цієї інформації в фінансових звітах подальших періодів.

29.    Якщо добровільна зміна в обліковій політиці має вплив на поточний

період або будь-який попередній період, матиме вплив на цей період за

винятком того, що неможливо визначити суму коригування, або може

мати вплив на майбутні періоди, суб'єктові господарювання слід

розкривати таку інформацію:

а)  характер зміни в обліковій політиці;

б)  причини, з яких застосування нової облікової політики забезпечує

достовірну та доречнішу інформацію;

в)   суму коригування за відображений поточний період та кожний

відображений попередній період, наскільки можливо:

i)    для кожної статті фінансових звітів, на яку це впливає;

ii) для базисного та розбавленого прибутку на акцію, якщо МСБО 33 застосовується до суб'єкта господарювання;

г)   суму коригування, пов'язану з періодами, що  передують

відображеним, наскільки можливо;

ґ) якщо ретроспективне застосування є неможливим для конкретногопопереднього періоду або періодів, що передують відображеним, обставини, що призвели до існування цієї умови та опис того, як та відколи застосовується зміна в обліковій політиці

Не має потреби повторювати розкриття цієї інформації в фінансових звітах подальших періодів.

      30.     Якщо суб'єкт господарювання не застосовував новий стандарт аботлумачення, які опубліковані, але ще не набрали чинності, суб'єктовігосподарювання слід розкривати таку інформацію:

а)  цей факт;

б)  відому інформацію або інформацію, що піддається обґрунтованій оцінці,  яка  є  доречною  для   оцінки можливого  впливу,  який застосування нового стандарту  або  тлумачення  матиме нафінансові звіти  суб'єкта   господарювання   в   період   першого застосування.

31.    Відповідно до параграфу 30, суб'єкт господарювання розглядає розкриття такої інформації:

а)   назва нового стандарту або тлумачення;

б)  характер наступної зміни або змін в обліковій політиці;

в)   дата, з якої вимагається застосування стандарту або тлумачення;

г)  дата, на яку він планує вперше застосувати стандарт або тлумачення;

ґ)   або:

i) аналіз впливу, який, за очікуванням, таке перше застосування стандарту або тлумачення матиме на фінансові звіти суб'єкта господарювання;

або

ii)   якщо такий вплив не є відомим або він не піддається обґрунтованій оцінці, зазначення цього.

Зміни в облікових оцінках

32. Унаслідок невизначеності, властивій господарській діяльності, багато статей в фінансових звітах не можна оцінити точно, а можна оцінити лише попередньо. Попередня оцінка пов'язана з судженням, що базується на найостаннішій наявній достовірній інформації. Наприклад, можуть бути потрібні попередні оцінки:

а)   безнадійних боргів;

б)  старіння запасів;

в)   справедливої вартості фінансових активів або фінансових зобов'язань;

г)   строків корисної експлуатації активів, що амортизуються чи очікуваної моделі споживання економічних вигід, втілених в них;

д)    гарантійних зобов'язань.

33.    Застосування обґрунтованої попередньої оцінки є важливою частиною складання фінансових звітів і не підриває їхньої достовірності.

34.    Може виникнути потреба в перегляді попередньої облікової оцінки, якщо відбуваються зміни обставин, на яких базувалася оцінка, або внаслідок нової інформації чи більшого досвіду.   За своїм характером перегляд оцінок не стосується попередніх періодів та не є виправленням помилки.

35.   Зміна застосованої основи оцінки є зміною облікової політики, а не зміною облікової оцінки. Якщо важко розрізняти зміну облікової політики та зміну облікової оцінки, зміна вважається зміною облікової оцінки.

36.    Вплив зміни облікової оцінки, крім зміни, до якої застосовується параграф

 37 слід визнавати перспективно шляхом включення в прибуток або збиток:

а)   періоду зміни, якщо зміна впливає лише на цей період;

або

б)  періоду зміни та майбутніх періодів, якщо зміна впливає на нихразом.

37.    Тою мірою, якою зміна в обліковій оцінці приводить до змін в активах тазобов'язаннях,  або  стосується  статті  власного  капіталу,  її слід визнавати шляхом коригування балансової вартості відповідного активу,зобов'язання або статті власного капіталу в період зміни.

38.    Перспективне визнання впливу зміни в обліковій оцінці означає, що зміна застосовується до операцій, інших події або умов з дати зміни в оцінці. Зміна в обліковій оцінці може впливати на прибуток або збиток лише поточного періоду або прибуток чи збиток поточного та майбутніх періодів. Наприклад, зміна в обліковій оцінці суми безнадійних боргів впливає лише на прибуток або збиток лише поточного періоду і тому визнається у поточному періоді. Однак зміна в попередньо оціненому строку корисної експлуатації активу, що амортизується, або очікуваній моделі споживання майбутніх економічних вигід впливає на витрати на амортизацію за поточний період та за кожний майбутній період протягом  строку корисної експлуатації активу,  що залишився. В обох випадках вплив зміни, пов'язаний з поточним періодом, визнається як дохід або витрати в поточному періоді. Вплив, якщо є, на майбутні періоди визнається як дохід або витрати в цих майбутніх періодах.

Розкриття інформації

39.   Суб'єктові господарювання слід розкривати інформацію про характер та суму зміни в обліковій оцінці, яка має вплив на поточний період або, за очікуванням, матиме вплив на майбутні періоди, за винятком розкриття інформації про вплив на майбутні періоди, коли неможливо попередньо оцінити такий вплив.

40.Якщо інформацію про розмір впливу на майбутні періоди не розкрито, тому що неможливо попередньо оцінити її, суб'єктові господарювання слід розкрити інформацію про цей факт.

Помилки

41.    Помилки можуть виникати стосовно визнання, оцінки, подання або розкриття інформації про елементи фінансових звітів. Фінансові звіти не відповідають МСФЗ, якщо вони містять або суттєві помилки, або несуттєві помилки, зроблені навмисно для досягнення особливого подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності або грошових потоків суб'єкт господарювання. Потенційні помилки поточного періоду, виявлені протягом цього періоду, виправляють до затвердження фінансових звітів до випуску. Проте, суттєві помилки іноді не виявляють, поки не настане подальший період, і такі помилки попереднього періоду виправляють у порівняльній інформації, поданій в фінансових звітах за такий подальший період (див. параграфи 42-47).

 42.    Відповідно до параграфу 43, суб'єктові господарювання слід виправляти суттєві помилки попереднього періоду ретроспективно  в першому комплекті фінансових звітів, затверджених до випуску після їх виявлення шляхом:

а)  перерахування порівнювальних сум за відображений попередній період (періоди), в кому відбулася помилка;

або

б)  перерахування залишків активів, зобов 'язань та власного капіталу на початок періоду за самий перший з відображених попередніх періодів, якщо помилка відбулася до першого з відображених попередніх періодів.

Обмеження ретроспективного застосування

43.    Помилку попереднього періоду слід виправляти шляхом ретроспективногоперерахування, за винятком випадків, коли неможливо визначити або вплив на конкретний період, або кумулятивний вплив помилки.

44.    Якщо неможливо визначити вплив на конкретний період помилки щодопорівняльної інформації за один або кілька відображених попередніх періодів, суб'єктові господарювання слід перерахувати залишки активів, зобов'язань та власного капіталу на початок самого першого періоду, для якого  можливо ретроспективне  перерахування   (який  може  бути поточним періодом).

45.    Якщо неможливо визначити кумулятивний вплив, на початку поточногоперіоду, помилки на всі попередні періоди, суб'єктові господарювання слідперераховувати   порівняльну  інформацію  для   виправлення   помилкиперспективно з самої першої можливої дати.

46.    Виправлення помилки попереднього періоду виключається з прибутку або збитку за період, в якому виявлено помилку. Будь-яка інформація, подана за попередні періоди, включаючи будь-які стислі виклади фінансових даних за минулі періоди, перераховується, наскільки можливо.

47.  Якщо неможливо визначити суму помилки (напр., помилка в застосуванні облікової політики) за всі попередні періоди, суб'єкт господарювання, відповідно до параграфу 45, перераховує порівняльну інформацію перспективно з самої першої можливої дати. Тому він нехтує тою частиною кумулятивного перерахування активів, зобов'язань та власного капіталу, що виникає до цієї дати. Параграфи 50-53 надають керівництво для випадків, коли неможливо виправити помилку за один або кілька попередніх періодів.

 48.   Виправлення помилок відрізняються від зміни в облікових оцінках. Облікові оцінки за своїм характером є приблизними значеннями, які можуть потребувати перегляду, коли стає відома додаткова інформація. Наприклад, прибуток або збиток, визнаний як кінцевий результат непередбаченої події, не є виправленням помилки.

Розкриття інформації про помилки попереднього періоду

49.   При   застосуванні   параграфа   42,   суб'єктові  господарювання   слід розкривати таку інформацію:

а) характер помилка попереднього періоду;

б)  суму виправлення за кожний  відображений  попередній  період, наскільки можливо:

i)    статті фінансових звітів, на які вона впливає;

ii)   базисного та розбавленого прибутку на акцію, якщо до суб'єкта господарювання застосовується МСБО 33;

в)  суму виправлення на початок самого першого з відображених попередніх періодів;

г)   якщо  ретроспективне   перерахування   неможливо   для   певного попереднього періоду, обставини, що привели до існування такої умови та опис того, як та коли виправлено помилку.

Не має потреби повторювати розкриття цієї інформації в фінансових звітах подальших періодів.

Неможливість ретроспективного застосування таретроспективне перерахування

50.     За деяких обставин неможливо коригувати порівняльну інформацію за один або кілька попередніх періодів з метою досягнення зіставності з поточним періодом. Наприклад, дані могли не бути отриманими у попередніх періодах таким чином, щоби дозволити або ретроспективне застосування нової облікової політики (включаючи, з метою параграфів 51-53, її перспективне застосування до попередніх періодів) або ретроспективне перерахування для виправлення помилки попереднього періоду, і може бути неможливим повторне поновлення інформації.

51.   Часто необхідно здійснювати попередні оцінки під час застосування облікової політики до елементів фінансових звітів, які визнано або розкрито стосовно операцій, інших подій або умов. Попередня оцінка є за своєю суттю суб'єктивною та попередні оцінки можна розробляти після дати балансу. Розробка попередніх оцінок потенційно є складнішою, коли облікова політика застосовується ретроспективно або здійснюється  ретроспективне перерахування для виправлення помилки попереднього періоду, через триваліший період часу, що минув з моменту здійснення операції, іншої події або умови, на які це впливає. Проте, мета попередньої оцінки, пов'язаної з попередніми періодами, залишається такою самою щодо попередніх оцінок, зроблених у поточному періоді, а саме, попередньої оцінки для відображенняобставин, які існували під час здійснення операції, іншої події або умови.

52.    Отже, ретроспективне застосування нової облікової політики або виправлення помилки попереднього періоду вимагає відрізняти від іншої інформації інформацію, яка:

а)   надає свідчення обставин, що існували на ту дату (дати), коли відбувалася операція, інша подія або умова;

б)  була  б  наявною, коли  фінансові звіти за попередній   період затверджували до випуску.

Для деяких типів попередніх оцінок (напр., попередня оцінка справедливої вартості, що не базується на спостережній ринковій ціні або спостережних ресурсах), неможливо розрізнити такі типи інформації. Якщо ретроспективне застосування або ретроспективне перерахування вимагатиме суттєвої попередньої оцінки, щодо якої неможливо розрізнити такі типи інформації, неможливо ретроспективно застосувати нову облікову політику або виправити помилку попереднього періоду.

53.     Не  слід  використовувати ретроспективний  погляд  ні  при  здійсненні припущень щодо того, якими були наміри управлінського персоналу в попередньому періоді, ні при попередній оцінці сум, визнаних, оцінених чи розкритих у попередньому періоді, під час застосування нової облікової політики до попереднього періоду або виправлення сум в ньому. Наприклад, якщо суб'єкт господарювання виправляє помилку попереднього періоду під час оцінки фінансових активів, раніше класифікованих як утримувані до погашення згідно з МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка", він не змінює основу їх оцінки за той період, якщо управлінський персонал прийняв пізніше рішення не утримувати їх до погашення. Крім того, якщо суб'єкт господарювання виправляє помилку попереднього періоду під час обчислення   свого   зобов'язання   щодо   накопичених   днів   тимчасової непрацездатності   працівників   відповідно   до   МСБО    19   "Виплати працівникам", він не бере до уваги інформацію про період незвичайно важкого грипу протягом наступного періоду, яка стала наявною після затвердження до випуску фінансових звітів за попередній період. Той факт, що суттєві попередні оцінки часто потрібні під час зміни порівняльної інформації, відображеної за попередні періоди, не звільняє від достовірного коригування або виправлення порівняльної інформації.

Дата набрання чинності

54.     Суб'єктові господарювання слід застосовувати цей Стандарт для річнихперіодів, що починаються з 1 січня 2005 г. або пізніше. Застосування до цієї дати заохочується. Якщо суб'єкт господарювання застосовує цей Стандарт до періоду, що розпочався до 1 січня 2005 р., інформацію про це слід розкривати.

Вилучення інших положень

55.   Цей Стандарт замінює МСБО 8 «Чистий прибуток або збиток за період, суттєві помилки та зміни в обліковій політиці», переглянутий в 1993 р.

56.   Цей Стандарт замінює такі тлумачення:

а)   ПКТ-2 "Послідовність: капіталізація витрат на позики ";

б)  ПКТ-18 "Послідовність: альтернативні методи ".

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закон про прибуток Закон України від 28. 12. 94 р. №334/94-вр «Про...
Відображення операцій з обліку фінансових інвестицій на рахунках бухгалтерського обліку

Проект 22-07-04 І нструкц І я з обліку бібліотечних фондів України Основні терміни І поняття
Балансова вартість фонду – вартість бібліотечного фонду, що відображена в документах бухгалтерського обліку

Економічна реформа в Україні, головна мета якої полягає в побудові...
Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, запровадження Національних стандартів обліку, зумовили...

Зміст
Порядок бухгалтерського обліку податку І складання розрахункових та відвантажувальних документів

Звіт про виробничу практику з бухгалтерського обліку на Тзов виробничо...
Облік основних засобів І нематеріальних активів

Аналіз використання виробничих запасів”
Тому удосконалення бухгалтерського обліку пов’язане з вирішенням актуальних завдань в економіці України: збільшення обсягу виробництва...

Програма розглянута І схвалена на засіданні циклової комісії «Бухгалтерського обліку»
Програма складена на основі змістовних модулів освітньо-професійної програми по підготовці молодших спеціалістів зі спеціальності...

Програма розглянута І схвалена на засіданні циклової комісії «Бухгалтерського обліку»
Програма складена на основі змістовних модулів освітньо-професійної програми по підготовці молодших спеціалістів зі спеціальності...

Програма розглянута І схвалена на засіданні циклової комісії «Бухгалтерського обліку»
Програма складена на основі змістовних модулів освітньо-професійної програми по підготовці молодших спеціалістів зі спеціальності...

Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ
Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України, статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка