Пошук по сайту


Актуальність даної теми полягає в тому, що від ефективності системи управління витратами залежать фінансові результати діяльності підприємства в цілому. Саме

Актуальність даної теми полягає в тому, що від ефективності системи управління витратами залежать фінансові результати діяльності підприємства в цілому. Саме

Сторінка1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8


АНОТАЦІЯ
Актуальність даної теми полягає в тому, що від ефективності системи управління витратами залежать фінансові результати діяльності підприємства в цілому. Саме тому на сьогоднішній день цьому питанню повинна приділятись значна увага та здійснюватися розробка заходів з підвищення ефективності управління витратами.

Мета роботи – теоретичне обґрунтування системи управління витратами на підприємстві та розробка заходів з підвищення її ефективності.

Відповідно до поставленої мети в роботі вирішені наступні задачі:

 • теоретичне обґрунтування системи управління витратами на сучасному підприємстві;

 • проведено аналіз впливу обсягу надання послуг, основних виробничих фондів, трудових показників на розмір витрат;

 • проведено аналіз собівартості виготовлених послуг;

 • виконано аналіз впливу розміру витрат на фінансові результати діяльності підприємства;

 • проаналізована система управління витратами;

 • розроблено рекомендації з підвищення рівня ефективності системи управління витратами.

База дослідження – Філія ВАТ ДХК “Павлоградвугілля” “Павлоградське енергопідприємство”.

Предмет дослідження – методи аналізу управління витратами на підприємстві.

Об’єкт дослідження – процес управління витратами на підприємстві.

Періоди дослідження – 2005 – 2006 роки.

ЗМІСТ
ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

1.1 Економічна сутність витрат та їх класифікація

1.2 Характеристика системи управління витратами

1.3 Значення ефективності системи управління витратами для успішного функціонування підприємства у сучасних умовах

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА “ПАВЛОГРАДСЬКОМУ ЕНЕРГОПІДПРИЄМСТВІ”

2.1 Загальна характеристика підприємства

2.2 Характеристика технологічного процесу виробництва продукції

2.3 Аналіз обсягу надання послуг

2.4 Аналіз основних виробничих фондів підприємства

2.5 Аналіз трудових показників

2.6 Аналіз витрат за елементами

2.7 Аналіз собівартості продукції

2.8 Аналіз фінансових результатів

2.9 Аналіз системи управління витратами у Філії ВАТ «Палоградвугілля» «Павлоградське енергопідприємство»

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ЗАХОДІВ З ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

3.1 Прогноз ринків збуту

3.2 Розробка технологічного заходу, спрямованого на зниження витрат підприємства

3.3 Розробка організаційного заходу з забезпечення зниження рівня витрат

3.4 Планування обсягу надання послуг

3.5 Планування матеріальних та трудових ресурсів

3.6 Планування витрат підприємства

3.7 Планування фінансових результатів діяльності підприємства

3.8 Охорона праці

3.9 Оцінка ефективності запропонованих заходів

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

ВСТУП
Діяльність будь-якого підприємства пов’язана з використанням тих чи інших ресурсів: предметів праці, засобів виробництва, підприємницьких здібностей, інформації, що й призводить до виникнення витрат. Виробивши певний продукт або послугу, підприємство реалізує їх і, як правило, одержує прибуток. Чим більший розмір цього прибутку, тим, звичайно, краще. Саме на цьому етапі виникає потреба у зниженні рівня витрат з метою збільшення прибутку господарюючим суб’єктом. Тут на перший план виходить питання, пов’язане зі створенням ефективної системи управління витратами. Основним завданням управління витратами є пошук шляхів найефективнішого використання наявних обмежених ресурсів за допомогою планування, калькулювання, обліку і контролю витрат внутрішньовиробничої діяльності.

Одержання бажаного результату залежить від трьох складових: витрат на виробництво і реалізацію продукції, планової ціни одиниці продукції і обсягу реалізації продукції. Таким чином необхідно здійснювати постійний аналіз цих складових та визначати залежність між витратами, обсягом реалізації, ціною і прибутком підприємства, а також здійснювати пошук можливостей максимізації прибутку шляхом вибору найвигіднішого поєднання змінних та постійних витрат. Це входить до складу функцій процесу управління витратами.

Управління витратами – це процес цілеспрямованого формування витрат щодо їхніх видів, місць та носіїв за постійного контролю рівня витрат і стимулювання їхнього зниження. Воно є важливою функцією економічного механізму будь-якого підприємства.

Актуальність теми дипломної роботи полягає в тому, що для аналізуємого підприємства проблема зниження рівня витрат на сьогоднішній день постає дуже гостро. Підприємство на даний момент є збитковим, тому проведення досліджень сучасного стану системи управління витратами та розробка переліку заходів з її удосконалення є доцільними та своєчасними, бо можуть сприяти поліпшенню існуючої ситуації та сприяти розвитку підприємства в подальшому.

У науковій літературі цьому питанню присвячено багато публікацій, проблема активно вивчається багатьма вченими.

Основною метою дослідження є обґрунтування системи управління витратами на підприємстві та розробка заходів з підвищення її ефективності.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити перелік задач, серед яких можна виділити наступні:

 • розробити теоретичне обґрунтування системи управління витратами на аналізуємому підприємстві;

 • проаналізувати вплив обсягу послуг, що надаються підприємством, на розмір витрат;

 • провести аналіз залежності стану основних виробничих фондів підприємства, його трудових показників на розмір витрат;

 • проаналізувати рівень собівартості виготовлених послуг за 2005-2006 роки;

 • виконати аналіз впливу розміру витрат на фінансові результати діяльності підприємства;

 • проаналізувати існуючу на підприємстві систему управління витратами;

 • розробити рекомендації з підвищення рівня ефективності системи управління витратами;

 • провести аналіз ефективності запропонованих заходів.

Об’єктом дослідження виступає процес управління витратами на підприємстві.

Усі запропоновані у роботі заходи носять рекомендований характер та можуть бути застосовані на практиці.

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
1.1 Економічна сутність витрат та їх класифікація
Витрати – це економічний показник роботи підприємства, фірми тощо, який характеризує суму витрат, понесених у процесі господарчої діяльності [46].

Витрати – це вартість ресурсів, що використовуються в подальшому для отримання прибутку або досягнення інших цілей організації. До складу витрат належать вартість матеріальних та трудових ресурсів, необхідних для виробництва тієї чи іншої продукції чи послуг. Економія витрат є одним з критеріїв підвищення ефективності діяльності підприємства. Методологічні основи формування у бухгалтерському обліку інформації про видатки підприємства та її розкриття у фінансовій звітності, визнання видатків та їх склад регламентуються стандартом бухгалтерського обліку № 16 (додаток А).

Діяльність підприємства пов`язана із певними витратами, які за їх економічною суттю на базі діючого бухгалтерського обліку розподіляють на поточні та капітальні [12]. До поточних витрат відносять витрати виробничих ресурсів, які споживаються протягом одного виробничого циклу. До капітальних – витрати на придбання поза оборотних активів, що використовуються у декількох циклах виробництва та вартість яких включається до поточних витрат виробництва (оборотних) шляхом нарахування зносу. Залежно від сфери діяльності поточні витрати мають назву: на підприємствах, що здійснюють матеріально – технічний збут, торговельну, посередницьку діяльність – витрати обігу, на підприємствах виробничого профілю – витрати виробництва чи собівартості. Відповідно до типового положення про калькулювання собівартості продукції у промисловості, собівартість – це викладені в грошовій формі поточні витрати підприємства на їх виробництво та реалізацію [12]. Витрати на виробництво мають назву виробничо-заводської собівартості, а витрати на виробництво та реалізації – повної собівартості промислової продукції. Зміни у податковому законодавстві, що відбулися у 1997 році, призвели до появи поняття валові витрати [2]. Склад валових витрат регулюється законодавством з метою визначення оподаткованого прибутку. Відмінність між валовими витратами та собівартістю полягає в тому, що вони характеризують витрати підприємства, пов`язані з усіма видами діяльності підприємства, а собівартість – з виробничою діяльністю. Таким чином, поява поняття валових витрат не відміняє поняття собівартості та необхідність її визначення, бо без розрахунку собівартості продукції неможливо оцінити ефективність виробничої діяльності і розробити цінову політику підприємства. Крім того, розрахунок собівартості потрібен для оцінки ефективності та обсягу використання ресурсів підприємства. Бо собівартість являє собою вартісну оцінку ресурсів, що були застосовані на виробництво та реалізацію продукції.

Ресурси, що використовуються підприємством, є різноманітними за характером та строком оновлення. Відповідно до цього витрати підприємства мають неоднорідний характер, вимагають їх класифікації. Класифікація – це один з методів пізнання та вивчення об`єктів. Її суть у розподілі об`єктів на класи на базі визначення загальних властивостей об`єктів та закономірних зв`язків між ними. Чим більше виділено ознак класифікації, тим вищий ступінь пізнання об`єктів та можливостей управління ними.

Витрати на виробництво як об`єкт пізнання добре вивчені в теорії обміну та аналізу виробничої діяльності. Класифікація витрат має практичне значення. Групування витрат за окремими ознаками є основою обліку, аналізу та калькулювання собівартості продукції. До того ж , групування витрат допомагає знаходити рішення у нестандартних ситуаціях, у нових сферах діяльності. Класифікація витрат на виробництво на базі різних ознак наводиться у табл. 1.1 [25].

Таблиця 1.1Класифікація витрат

Ознаки

Види витрат

1

2

1. За відношенням до виробничого процесу

Основні

Накладні

2. За відношенням до обсягів виробництва

Умовно постійні

Умовно змінні

3. За єдністю складу

Одноелементні

Комплексні

4. За способом віднесення на собівартість окремих видів виробництва

Прямі

Непрямі

5. За доцільністю

Продуктивні

Непродуктивні

6. За календарним періодом

Поточні

Довгострокові

Одноразові

7. За видами діяльності

Звичайної діяльності:

операційної діяльності

фінансової діяльності

інвестиційної діяльності

Надзвичайної діяльності

8. За об'єктом формування

Сукупні

На одиницю продукції

9. За економічними елементами

Матеріальні

На оплату праці

Відрахування на соціальні заходи

Амортизація

Інші операційні

1

2

10. За методикою обчислення

Середні на одиницю продукції

Граничні на одиницю продукції

11. За статтями витрат

Прямі матеріальні

Прямі на оплату праці

Інші прямі

Загальновиробничі

12. За статтями калькуляції

Визначаються підприємством самостійно (детально нижче)

13. За обґрунтуванням господарських рішень

Явні

Неявні

Релевантні

Нерелевантні

14. За видами продукції

На виріб

На типового представника виробів

На групи однорідних виробів

На валову продукцію

На товарну продукцію

На реалізовану продукцію

15. За визначенням відношення до собівартості

На продукцію

Періоду

16. За ступенем урегульованості

Повністю регульовані

Слабко регульовані (не регульовані)

17. За місцем виникнення

Цехові

Інших структурних підрозділів

18. За характером виробництва

Основного виробництва

Допоміжного виробництва

Обслуговуючого виробництва

1

2

19. За часом віднесення до собівартості продукції

Звітного періоду

Майбутнього звітного періоду

Майбутніх періодів

20. За видами класифікації витрат

Економічні елементи

Статті витрат

Калькуляційні статті

21. За видами операційної діяльності

Собівартість реалізованої продукції

Адміністративні

Збутові

Інші операційні


Розглянемо класифікацію витрат більш детально.

Під час групування витрат за їх економічним елементом до кожного елементу включають витрати на конкретний вид ресурсів. При цьому не має значення, на які цілі витрачені ресурси, закінчено виробництво продукції чи ні тощо. У типовому положенні з планування, обліку та калькулювання собівартості у промисловості наводяться п`ять економічних елементів:

- матеріальні витрати;

- витрати на оплату праці;

- відрахування на соціальні потреби;

- амортизація основних фондів;

- інші витрати.

Класифікація за економічними елементами є єдиною для всіх галузей промисловості. Вона має практичне значення. На її основі складається форма звітності підприємства. Таке групування дозволяє визначати та аналізувати структуру витрат підприємства, аналізувати її динаміку. Залежно від питомої ваги того чи іншого елемента в собівартості виробництва виділяють: матеріаломісткі (висока питома вага матеріальних витрат), трудомісткі (значне частка витрат на оплату праці), фондомісткі галузі (головне місце займає амортизація основних фондів).

Витрати за статтями калькуляції – це витрати на окремі види продукції, а також витрати на основне і допоміжне виробництво.

Типова структура статей калькуляції:
  1   2   3   4   5   6   7   8

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рішення даної проблеми викликає необхідність застосування кількісних...
Він є визначальним чинником конкурентоспроможності І усталеного розвитку підприємства. Стійкий фінансовий стан – це результат ефективного...

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни...
Вступ має містити: реальні причини та актуальність вибору саме цієї адміністративної системи для системного аналізу та реальні причини...

Всеукраїнський студентський архів
Актуальність теми полягає в тому, що сучасна ситуація в економіці України потребує вирішення таких кардинальних та взаємопов’язаних...

Курсова робота з фінансів підприємства
Актуальність теми дослідження. В сучасних економічних умовах ефективність діяльності підприємств значною мірою визначається рівнем...

Додатки 1
При цьому вирішальну роль в економічному та соціальному розвитку не лише будь-якого підприємства, але І держави відіграє потенціал,...

«Прибуток І суть його формування» є досить
Для цього необхідно підприємству отримувати прибуток, який є джерелом усіх фінансових ресурсів підприємства. Його величина характеризує...

План Вступ. Економічна сутність фінансової стратегії діяльності підприємства....
Види діяльності підприємства ( на прикладі фінансового управління Дубенської районної державної адміністрації )

Вступ
Однією з основних видів діяльності підприємства є забезпечення збуту продукції. Загострення конкурентної боротьби вимагає від виробників...

1. Маркетингова цінова політика підприємства Сутність маркетингової цінової політики
Ціна І цінова політика — одна з головних складових маркетингової діяльності, роль яких все більше зростає. Для підприємства — ціна...

Вдосконалення концептуально-методичних підходів до оцінювання ефективності...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка