Пошук по сайту


Курсова робота з фінансів підприємства

Курсова робота з фінансів підприємства

Сторінка1/15
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Аналіз фінансової звітності підприємства


курсова робота з фінансів підприємства

ЗМІСТАналіз фінансової звітності підприємства 2

Вступ 4

Розділ 1. Значення бухгалтерської звітності для управління 6

1.1. Фінансова звітність як інформаційна база для прийняття управлінських рішень 6

1.2. Загальні вимоги до фінансової звітності 8

Розділ 2. Зміст основних видів фінансової звітності 11

2.1. Зміст бухгалтерського балансу 11

2.2. Звіт про фінансові результати 17

2.3. Характеристика П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів" 21

2.4. Характеристика Звіту про власний капітал. Методика його складання 23

Розділ 3. Аналіз фінансової звітності підприємства 29

3.1. Методи аналізу фінансового стану підприємства 29

3.2. Показники фінансового стану підприємства 32

Висновок 41

Література 43

Додатки 45Вступ


Актуальність теми дослідження. В сучасних економічних умовах ефективність діяльності підприємств значною мірою визначається рівнем функціонування їх фінансів. В свою чергу, стан фінансів підприємства впливає на забезпеченість централізованих фондів фінансовими ресурсами.

Тому в даний момент першочерговою задачею для держави і підприємств є зміцнення фінансів підприємств і на цій основі стабілізація фінансів держави. Ситуація, що склалася, потребує наявності висококваліфікованих фахівців, обізнаних з теорією і практикою фінансової справи.

Фінанси підприємств як складова частина фінансової системи функціонують у сфері суспільного виробництва, де створюється національний дохід основне джерело фінансових ресурсів. Тому можна стверджувати, що фінансове становище усієї країни визначається станом фінансів підприємств.

Ділова активна діяльність підприємства характеризується фінансовими результатами, зокрема прибутком, отриманим від підприємницької діяльності (виробничої, торговельної), інвестиційної та інших. Прибуток і його використання є інтегрованим показником життєдіяльності підприємства, оскільки від його розміру залежить оплата праці працівників, розрахунки з бюджетом, створення власних заохочувальних фондів стимулювання та розвитку підприємства.

Результати фінансово-господарської діяльності підприємства у синтетичних показниках подають на звітну дату у балансі. Докладна аналітична інформація про результати фінансово-господарської діяльності підприємства подається у звітних квартальних та річній формах, до яких належать: "Звіт про фінансові результати" (форма № 2), "Звіт про рух грошових коштів" (форма № 3), "Звіт про власний капітал" (форма № 4), складання яких передбачено Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, затвердженими Міністерством фінансів України.

Звіт про фінансові результати (форма № 2) складається підприємством згідно методичних рекомендацій, передбачених однойменним Положенням (стандартом) 3, які поширюються на підприємства й організації всіх форм власності (крім банків і бюджетних організацій).

Метою складання Звіту про фінансові результати є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період.

Складання Звіту про власний капітал регламентується П(С)БО5 "Звіт про власний капітал". В цьому звіті відображаються всі зміни, які відбулися з власним капіталом за звітний період, в розрізі елементів (статей) власного капіталу.

Таким чином, викладене вище зумовлює актуальність дослідження курсової роботи.

Об'єктом дослідження курсової роботи є теоретичні засади фінансів підприємств.

Предмет дослідження – аналіз фінансової звітності підприємства.

Метою курсової роботи є дослідження методів аналізу фінансової звітності підприємства.

Мета курсової роботи реалізується шляхом виконання таких завдань:

  • дослідити значення фінансової звітності для управління;

  • охарактеризувати Зміст основних видів фінансової звітності;

  • висвітлити проблему аналізу фінансової звітності підприємства.

Теоретико-методологічною основою роботи є праці таких дослідників, як Зятковський І.В., Крайник О.П., Кірейцев Г.Г., Покропивний С.Ф., Слав'юк Р.А., Філімоненков О.С., Поддєрьогін А.М. та ін.

Методи дослідження: історико-типологічний, метод теоретичного аналізу й систематизації.

Практичне значення. Результати роботи можуть бути використані у підготовці до семінарських та практичних занять, а також для розробки матеріалів конференцій, спецкурсів.

Структура роботи. Курсове дослідження складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

поділитися в соціальних мережахСхожі:

” Навчально-дослідна робота (курсова робота) студента з „Економіки...
...

Курсова робота
Персонал підприємства: характеристика, склад І структура, показники руху та використання персоналу підприємства

Курсова робота з курсу “Теорія фінансів” на тему: Дефіцит державного...
При такому підході сфера дії перерозподільчої функції бюджету була майже безмежною

Курсова робота
Курсова робота з дисципліни „Маркетинг”/ О. В. Полюхович, Рівне: нувгп, 2012, – 44 с

Курсова робота з дисципліни «Статистика» на тему: «Статистичне вивчення...
Курсова робота відповідає вимогам діючої нормативної документації України та умовам ects/кмсонп

Курсова робота з дисципліни «Статистика» на тему: «Статистика продукції промисловості»
Курсова робота відповідає вимогам діючої нормативної документації України та умовам ects/кмсонп

4. Курсова робота має характер цільної завершеної роботи як стосовно...
Курсова робота є до курсовим завданням І подається куратору курсі в на 3-й день перебування на курсах

Курсова робота з дисципліни «Управління проектами» на тему: Розробка...
Ситуаційний аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства: pest, snw,swot- аналізи

Курсова робота на тему: Управління підприємством в умовах перехідного періоду
У числі внутрішніх чинників, що впливають на ефективність функціонування підприємства, як відмічає ряд вітчизняних І зарубіжних економістів,...

Курсова робота на тему: Управління підприємством в умовах перехідного...
У числі внутрішніх чинників, що впливають на ефективність функціонування підприємства, як відмічає ряд вітчизняних І зарубіжних економістів,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка