Пошук по сайту


3. Облік доходів Лекція Облік доходів

3. Облік доходів Лекція Облік доходів

Сторінка1/3
  1   2   3
Тема 3. Облік доходів

Лекція 3. Облік доходів
1. Поняття та види доходів бюджетних установ

2. Облік грошових коштів і доходів загального фонду

3. Облік грошових коштів і доходів спеціального фонду 1. Поняття та види доходів бюджетних установ


Доходи бюджетних установ – це кошти, що надходять бюджетним установам відповідно до затвердженого кошторису.

Згідно з Бюджетним кодексом України доходи бюджету й бюджетних установ поділяються на доходи загального фонду та до­ходи спеціального фонду.

Доходи загального фонду - кошти, що надійшли на рахунок бюджетної установи із загального фонду державного чи місцевих бюджетів для її утримання.

До доходів спеціального фонду бюджету належать власні надходження бюджетних установ.

Спеціальний фонд бюджетної установи – це кошти, які надходять із конкретного метою і використовуються на відповідні видатки за рахунок цих надходжень.

Доходи спеціального фонду:

 • власні надходження;

 • інші кошти спеціального фонду


Власні надходження бюджетних установ:
1група. Плата за послуги, що надаються бюджетними устано­вами

1.1 Плата за послуги, що надаються бюджетними устано­вами. Вони мають постійний характер. Сюди належать кошти бюджетних установ, що надійшли як плата за послуги, надання яких пов’язане з виконанням основних функцій і завдань бюджетної установи:

 • плата за навчання у вищих навчальних закладах ;

 • плата за надання інформаційних, рекламних, та поліграфічних послуг;

 • вхідна плата до музеїв, виставок, картинних галерей, планетаріїв , заповідників;

 • кошти, одержані установами ветеринарної медицини від проведення лікувальних заходів;

 • плата за медичне обслуговування осіб у спеціалізованих прийомних відділеннях закладів охорони здоров’я.

1.2. Кошти, що отримуються бюджетними установами від господарсько-виробничої діяльності

Це надходження від господарсько-виробничої діяльності допоміжних, навчально - допоміжних підприємств і господарств, що відповідають профілю роботи установи:

 • кошти, що надійшли від виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт;

 • кошти, що надійшли за роботу хворими, студентами (на с.г. підприємствах), в майстернях установ;

 • кошти установ, соціального забезпечення, що надходять від діяльності допоміжних сільських господарств, лікувально-виробничих майстерень при будинках-інтернатах для старих та інвалідів;

 • квартирна плата та плата за гуртожиток.

1.3. Плата за оренду майна бюджетних установ

Бюджетні установи отримують у повному обсязі оренду плату від експлуатації будівель і приміщень, основних засобів, що безпосередньо їм належать.

1.4. Надходження бюджетних установ від реалізації майна:

 • кошти отримані від реалізації необоротних активів ( крім будівель і споруд) та інших матеріальних цінностей; кошти за здані у вигляді брухту й відходів чорні, кольорові метали, дорогоцінні метали.


2 група Інші джерела власних надходжень бюджетних установ:

2.1.Гранти та дарунки, благодійні внески, внески від спонсорів, меценатів, а також усілякі пожертви

2.2.Кошти, що отримуються на виконання окремих доручень від підприємств, організацій чи фізичних осіб:

 • кошти для проведення розрахунків з молодими фахівцями;

 • кошти на виплату стипендій студентам;

 • кошти для виплати допомоги та доплат до державних стипендій за рахунок замовників;

 • на придбання методичної літератури й навчальних посібників для студентів заочників;

 • кошти на придбання у централізованому порядку бланків документації з бухгалтерського обліку, звітності;

 • добровільні компенсації хворих за надані їм медичні послуги лікувально та санітарно-профілактичними закладами ін.

 • отримані інвестиції , зокрема на будівництво житла.

2.3 Кошти, що отримуються від інших бюджетних установ

Це кошти, які відповідно до рішень Уряду ( чи інших документів) перераховуються від однієї бюджетної установи до іншої з певною метою із загального до спеціального фонду (або в межах спеціального фонду).
Інші кошти спеціального фонду – це фінансування бюджетних установ із спеціального фонду бюджету відповідного рівня ( за рахунок коштів від реалізації державі). Доходи спеціальних коштів складаються із залишку коштів відповідного виду на початок року та їх надходження в плановому періоді
2. Облік грошових коштів і доходів загального фонду
З метою забезпечення ефективного управління коштами Державного бюджету України бюджетні установи, що утримуються за рахунок Державного бюджету, фінансуються через органи Державної казначейської служби України. У відповідних органах казначейства відкриваються рахунки розпорядникам бюджетних коштів.

Бюджетні рахунки - рахунки, які відкриваються в органах Державного казначейства для зарахування надходжень, здійснення операцій клієнтів з бюджетними коштами та здійснення операцій, пов'язаних з обслуговуванням зовнішніх і внутрішніх боргових зобов'язань, загальнодержавних видатків, а також рахунки для обліку операцій із фінансування з бюджетів.

Для відкриття рахунків до Державного казначейства подаються наступні документи:

- заява на відкриття рахунку встановленого зразка, підписана керівником і головним бухгалтером;

- копія довідки про внесення до Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, що видав довідку;

- копія затвердженого положення (статуту), засвідчена нотаріально чи органом, який реєструє;

- копія документа, що підтверджує взяття клієнта на податковий облік, засвідчена податковим органом або нотаріально;

- картка у двох примірниках зі зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження рахунком і підписання розрахункових документів, і відбитком печатки;

Фінансування та здійснення видатків установою відбувається за кодами програмної класифікації (КПК) та тимчасової функціональної класифікації видатків (для місцевих бюджетів). У зв'язку з цим передбачене відкриття реєстраційних рахунків за кожним КПК і видом фонду кошторису. Таким чином, одному розпоряднику може бути відкрито кілька реєстраційних рахунків за загальним фондом і кілька за спеціальним.

Розпорядники коштів в органах ДКУ відкривають такі реєстраційні рахунки:

- зведені особові рахунки (для головних розпорядників) для зарахування коштів без зазначення КПК видатків, що підлягають подальшому перерахуванню на особові і реєстраційні рахунки;

- особові рахунки (для головних розпорядників) для зарахування коштів, що підлягають подальшому розподілу та перерахуванню конкретному розпоряднику (одержувачу) бюджетних коштів;

- реєстраційні рахунки розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету для обліку операцій за коштами загального фонду бюджету.

Особові рахунки відкриваються в органах ДКУ розпорядникам бюджетних коштів для зарахування коштів, що підлягають розподілу та перерахуванню конкретному розпорядникові бюджетних коштів.

З метою врегулювання правовідносин, пов'язаних з використанням ресурсів Державного бюджету, органи Державного казначейства укладають договори з розпорядниками бюджетних коштів, на підставі яких здійснюється їх розрахункове обслуговування відповідно до встановлених лімітів і затверджених кошторисів доходів і видатків.

При фінансуванні бюджетних установ через органи ДКУ порядок розрахунків платіжними дорученнями має свої особливості, які випливають з того, що функцію обслуговуючого банку для таких установ фактично виконує орган ДКУ. Розрахунки при цьому здійснюються у такій послідовності:

1) на підставі угоди (тендерної угоди, контракту) постачальник відвантажує продукцію, виконує роботи, надає послуги бюджетній установі;

2) після виконання роботи, відвантаження продукції, надання послуги постачальник направляє бюджетній установі рахунок-фактуру;

3) бюджетна установа подає до органу ДКУ платіжні доручення з підтвердними документами;

4) орган ДКУ перевіряє наявність коштів на рахунку установи та відповідність видатків, відображених у наданих бюджетною установою документів, кошторису;

5) орган ДКУ списує кошти з реєстраційного рахунка бюджетної установи й надсилає останній виписку з рахунку з доданими платіжними дорученнями.

Списання коштів з рахунків установи на оплату видатків проводиться відповідно до затверджених кошторисів.

Крім того, з рахунків установи можуть бути списані кошти за операціями з:

- безспірного списання коштів у випадках, установлених чинним законодавством України;

- помилкового або зайвого надходження коштів на ім'я установи;

- перерахування коштів розпорядникам бюджетних коштів вищого рівня або підвідомчим установам згідно з нормативно-правовими актами, наказами та іншими розпорядчими документами розпорядників бюджетних коштів вищого рівня.

Для перерахування коштів з рахунку на рахунок бюджетних установ у межах відділень (управлінь) Державного казначейства, а також для перерахування коштів з рахунків бюджетних установ на рахунки інших підприємств і документального підтвердження зазначених операцій використовуються меморіальні документи. До них належать меморіальні ордери, платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, акредитиви, чеки.

За допомогою платіжних доручень бюджетні установи здійснюють оплату матеріальних цінностей, що придбаються установою, спожитих послуг тощо.

Слід відмітити, що існують певні особливості перерахування коштів бюджетними установами. Головною умовою витрачання коштів після вимоги наявності коштів на рахунку бюджетної установи є наявність затвердженого кошторису доходів і видатків на певні цілі. Крім того, в платіжному дорученні, що готується бюджетною установою, у реквізиті "призначення платежу" необхідно зазначити КЕКВ, за яким здійснюється витрачання коштів.

До платіжного доручення, що надається в органи ДКУ, обов'язково необхідно додавати договори, первинні документи (рахунки, накладні), на підставі яких здійснюється перерахування коштів з реєстраційного рахунку установи. Це здійснюється для забезпечення контролю за:

- цільовим витрачанням коштів бюджетної установи відповідно до затвердженого кошторису доходів і видатків;

- правильністю і відповідністю заповнення реквізитів платіжного доручення наданим до нього виправдовуючим (підтверджуючим) документам.

Обов'язковою вимогою для оплати платіжних доручень є наявність зареєстрованих зобов'язань в органі ДКУ відповідно до встановленого порядку.

Загальна сума коштів, витрачених бюджетною установою для забезпечення її потреб, становить суму касових видатків розпорядника бюджетних коштів.

Підставою для відображення операцій з грошовими коштами в обліку є виписки, що надаються розпорядникам бюджетних коштів органами Державного казначейства у встановлені строки. До виписок надаються документи, на підставі яких були списані кошти, а також документи, в яких вказано призначення грошових коштів, які надійшли на реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів. Виписки є регістрами аналітичного обліку, які відображають стан рахунку бюджетної установи, відкритого в органі Держказначейства.

Виписка з реєстраційного рахунку має чітко регламентовані реквізити: дату; номер рахунку клієнта; дату попередньої виписки та її вихідний залишок, що є вхідним для наступної виписки; суми перерахувань грошових коштів і їх надходжень збільшують або зменшують сальдо рахунку; залишок коштів на реєстраційному рахунку на дату виписки.

Отримані виписки детально перевіряються бухгалтером на предмет відповідності в них записів доданим документам, доцільності та законності кожної операції з надходження коштів, правильності сальдо та оборотів за рахунком, наявності відміток органу Державного казначейства. Обробляючи виписки, бухгалтер повинен пам'ятати, що у виписках за дебетом відображаються видаткові операції для органів Держказначейства, тобто суми перерахованих коштів із реєстраційного рахунку установи, а за кредитом - прибуткові операції для казначейства, тобто суми зарахованих на рахунок бюджетної установи грошових коштів. У разі виявлення помилок у виписці установа повинна повідомити про це орган Державного казначейства.

Для обліку руху коштів на рахунках, відкритих в органах Державного казначейства, використовується рахунок 32 "Рахунки в казначействі" із субрахунками. За дебетом рахунку відображається зарахування бюджетних асигнувань на рахунки установи, а за кредитом - використання коштів на цілі, передбачені кошторисом (виплату заробітної плати, стипендій, оплату комунальних послуг, оплату рахунків постачальників за поставлені матеріальні цінності тощо). Рахунок має наступні субрахунки: 321 – реєстраційні рахунки, 322 – особові рахунки.

На 321 субрахунку відображається рух бюджетних коштів, виділених на утримання установи і на централізовані заходи.

На 322 субрахунку відображаються бюджетні кошти виділені розпорядникам для подальшого їх розподілу та перерахування на реєстраційні рахунки.

Рух бюджетних коштів на рахунках у казначействі здійснюється у взаємозв’язку зі змінами джерел надходження коштів, якими є доходи загального фонду.

Для обліку доходів за загальним фондом призначений пасивний рахунок 70 „ Доходи загального фонду», який має два субрахунки –

701 „Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи”,

702 „Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи

За кредитом субрахунків записуються:

 • суми бюджетних коштів, що надійшли на видатки, передбачені кошторисом, згідно із затвердженим бюджетом;

 • суми виявлених залишків матеріалів і грошей у касі, а також безоплатно отримані матеріали.

За дебетом записуються:

 • суми відкликаних коштів;

 • суми асигнувань, що списуються в кінці року на підставі річних звітів;

 • суми списаних недостач матеріалів.

Кореспонденція рахунків

Отримання асигнувань загального фонду

Д-т К-т

321 701 - установами, які утримують за рахунок коштів державного бюджету

321 702 - місцевого бюджету

Переведення коштів розпорядникам нижчого рівня

Д-т К-т

701,702 321,322

Списання з рахунків залишків коштів виділених асигнувань не витрачених у поточному році

Д-т К-т

701,702 321,322

Перерахування сум постачальникам за матеріальні цінності, надані послуги, за електроенергію, за комунальні послуги, за замовлення транспорту на доставку матеріалів і продуктів харчування:

Д-т К-т

– у порядку планових платежів 361 321

– шляхом попередньої оплати 364 321

- після надходження матеріальних 675 321

цінностей і послуг

Перерахування податків Д-т К-т

641 321

642

Оприбуткування бланків суворої звітності Д-т К-т

(акредитиви, чекові книги, марки, векселі, 331 321

на бензин, путівки в будинки відпочинку)

У касу Д-т К-т

301,302 321

На реєстраційний рахунок погашення недостач, збитків

Д-т К-т

321 363

Перерахування пенсійного збору і на соціальне страхування

Д-т К-т

651 321

652

653

Списуються остаточними оборотами отримані за поточний рік асигнування загального фонду Д-т К-т

701, 702 431

Наведені бухгалтерські записи відображаються в щомісячних накопичувальних відомостях ф. 381 (бюджет), об’єднаних з меморіальним ордером №2 „Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України.

Накопичувальні відомості складаються окремо за кожним реєстраційним рахунком установи. Записи проводяться щоденно на підставі виписок державного казначейства..

Аналітичний облік отриманих асигнувань ведеться у картці аналітичного обліку отриманих асигнувань. Картка відкривається на рік і ведеться за кодами функціональної класифікації. Записи щодо отриманих асигнувань здійснюються на основі виписок Державного казначейства.

  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольної роботи студентами спеціальності
Фінансовий облік І”. В ньому конкретизуються загальні принципи побудови бухгалтерського обліку. Зокрема, розглядаються облік джерел...

Карпенко Н. В. ст викладач онеу розбалансованість у сфері доходів населення: регіональний аспект
Процеси інфляції, зростання цін на споживчі товари та послуги, падіння реальної заробітної плати І доходів призвели до зниження купівельної...

Довідник ознак доходів для заповнення ф. №1ДФ
Наведені у довіднику ознаки доходів використовуються при заповненні податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого)...

Особливості постановки на облік, оподаткування доходів, подання звітності...
Адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні регулюються Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»...

Дипломний проект тема: “Облік та аналіз банківських кредитів”
Бухгалтерський облік операцій по видачі І погашенню кредитів. Кредитна документація

Огійчук М. Ф. Бухгалтерський облік на с г підприємствах. Підручник
Закон України від 16. 07. 1999 р. №996 ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Фінансовий облік"
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Фінансовий облік" для студентів зі спеціальності 03050901...

Курсова робота На тему : Облік касового
Облік касового виконання бюджету установами банківської системи І звітність установ банків по касовому виконанню бюджету

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Бухгалтерський облік»
«Бухгалтерський облік» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 03050901

Курсова робота на тему: “Облік розрахунків з персоналом по оплаті праці”
Нарахувань по оплаті праці. Облік робочого часуБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка