Пошук по сайту


Розділ Економічна сутність грошових коштів підприємства та розрахунків

Розділ Економічна сутність грошових коштів підприємства та розрахунків

Сторінка1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8


Зміст
Вступ…………………………………………………………………………………..3

Розділ 1. Економічна сутність грошових коштів підприємства та розрахунків.....5

Розділ 2. Економіко-організаційна характеристика підприємства на прикладі ВКФ «Віта-Авто»………………………………………………………….……..……7

Розділ 3. Аналіз грошових коштів підприємства на прикладі ВКФ «Віта-Авто»

3.1. Теоретичні аспекти аналізу грошових коштів та фінансового стану підприємства вцілому на прикладі ВКФ «Віта-Авто»…………………….………13

3.2. Аналіз грошових коштів та фінансового стану підприємства вцілому на прикладі ВКФ «Віта-Авто»…………………………………………...…………….19

3.3. Аналіз Звіту про рух грошових коштів підприємства на прикладі ВКФ «Віта-Авто»…………………………………………………………………………………34

Розділ 4. Аудит грошових коштів підприємства на прикладі ВКФ «Віта-Авто»

4.1. Законодавча та нормативні бази проведення аудиту грошових коштів підприємства ……………………………………………………………………...…39

4.2. Процедури проведення аудиту грошових коштів підприємства на прикладі ВКФ «Віта-Авто»…………………………………………………………………….41

Висновки…………………………………………………………………….……......48

Список використаної літератури………………………………………….………...51

Додатки…………………………………………………….…………………………53

Вступ
В даний час в Україні відбуваються істотні зміни в господарській, економічній і соціальній діяльності підприємств. Це призводить до об'єктивної необхідності зміни системи контролю.

Для нормального функціонування всіх ланок народного господарства необхідно, щоб підприємці, ухвалюючи рішення, мали достовірну інформацію про фінансовий стан підприємства, в частковості, про наявність та рух грошових коштів на підприємстві, про законність і підтвердження усіх господарських операцій.

В даний час, коли Україну охоплює криза платежів, коли потоки грошових коштів досягли величезних сум, проведення детального аналізу та аудиту операцій пов’язаних зі швидколіквідними активами має велику актуальність.

Актуальність теми даної роботи полягає в тому, що грошові кошти відіграють важливу роль в виробничо-господарській діяльності підприємства. Так, за допомогою грошових коштів підприємство в процесі своєї діяльності може закупляти сировину, основні засоби, тим самим нарощувати обсяги виробництва продукції (виконання робіт і надання послуг), що в наш час ринкової економіки дуже важливо, розраховуватись з працівниками по оплаті праці і т.д. Але для того, щоб підприємство мало можливість ефективно використовувати наявні у нього грошові кошти, потрібно правильно організувати їх облік, проводити постійний детальний аналіз і здійснювати контроль за надходженням та витрачанням даних активів.

Метою курсової роботи є обґрунтування методики аналізу та аудиту грошових коштів підприємства. Багатогранність поставленої мети визначила необхідність вирішення таких завдань:

– дати характеристику грошових коштів;

– описати методику аналізу грошових коштів;

– показати, як проводиться аналіз наявності та руху грошових коштів;

– засвоїти процедури проведення аудиторської перевірки;

– дати пропозиції, щодо удосконалення організації обліку, аналізу та контролю грошових коштів.

Предметом дослідження є питання методики аналізу та аудиту грошових коштів. Об’єктам дослідження є ВКФ «Віта-Авто».

При виконанні курсової роботи опрацьовано Закони України, Постанови Національного банку України, накази Міністерства фінансів України та інші нормативні документи з питань організації обліку, аналізу та аудиту грошових коштів, періодичні видання, що стосуються даної теми курсової роботи, фінансові звіти ВКФ «Віта-Авто». Достовірність висновків та результатів досліджень забезпечена використанням наступних методів дослідження: загально-наукових (аналіз), методичних прийомів (підрахунок, узагальнення), методів економічного аналізу (групування, аналіз інформації).

Практична цінність результатів дослідження полягає у тому, що вони дають можливість провести поглиблений аналіз грошових коштів підприємства та здійснити аудит їх використання та руху в процесі виробничого-господарської діяльності, а це в свою чергу сприятиме досягненню стійкого росту фінансових показників та дає більш повну інформацію про грошові кошти підприємства.

1. Економічна сутність грошових коштів і розрахунків
У процесі господарської та іншої діяльності підприємства постійно вступають у взаємовідносини з іншими суб'єктами господарювання при здійсненні угод, що оформлюються і закріплюються договорами: з постачальниками - за одержані від них товарно-матеріальні цінності, з покупцями - за придбані ними товари, з банками - за одержання коштів і погашення кредитів, з іншими юридичними та фізичними особами - за транспортні та інші послуги, електроенергію, паливо тощо, з працівниками - із заробітної плати, наданих їм позик тощо.

Відносини між підприємствами, які виникають внаслідок кругообігу господарських засобів, називаються розрахунками. Вони опосередковують розподіл і перерозподіл суспільного продукту, перехід його з товарної форми в грошову, і навпаки. Початковою і кінцевою ланкою кругообігу засобів, який включає придбання товарів, виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг, а також їх продаж і отримання виручки, виступають грошові кошти, які є найбільш ліквідними активами.

Господарська діяльність складається з багатьох господарських операції, що є певними моментами безперервних змін коштів господарства або джерел їх утворення. Під час цієї діяльності у підприємства виникають найрізноманітніші господарські зв’язки і розрахунково-платіжні відносини з постачальниками матеріальних цінностей, підрядчиками, покупцями і замовниками своєї продукції, транспортними організаціями, фінансовими установами, працівниками фірми та іншими (як юридичними так і фізичними) особами.

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" під грошовими коштами розуміють готівку, кошти на рахунках в банках і депозити до запитання. Готівка (готівкові кошти) - це грошові знаки національної валюти України - банкноти та монети.

Порядок здійснення розрахунків грошовими коштами суворо регламентований чинним законодавством України.

Звичайно, що існують певні правила, установлений порядок для здійснення операцій з готівкою. Це - касова дисципліна. Касові операції - операції підприємств між собою та з підприємцями i фізичними особами, що пов'язані з прийманням і видачею готівкових коштів при проведенні розрахунків через касу підприємства з відображенням цих операцій у касовій книзі, книзі обліку розрахункових операцій.

Розрахунки можуть здійснюватися не тільки в готівковій, але й в безготівковій формі.

Безготівкові розрахунки - це перерахування грошових коштів з рахунку підприємства-платника на рахунок підприємства-отримувача. Фінансовим посередником у цих розрахунках виступає банк, який надає послуги своїм клієнтам-підприємствам на договірній основі.

Для забезпечення достовірної і точної інформації про рух коштів необхідно забезпечити їх чіткий, своєчасний та повний облік у основними завданнями бухгалтерського обліку грошових коштів є:

 • правильна організація, своєчасне й законне проведення безготівкових і готівкових розрахункових операцій;

 • своєчасне та правильне документування операцій з руху грошових коштів і розрахунків;

 • забезпечення збереження грошових коштів і цінних паперів у касі підприємства;

 • контроль за витрачанням грошових коштів;

 • своєчасне та точне ведення розрахунків з дебіторами та стягнення заборгованості;

 • періодичне проведення інвентаризацій грошових коштів і дебіторської заборгованості;

 • забезпечення схоронності коштів у місцях їх зберігання і контроль за їх цільовим використанням;

 • своєчасне і повне відображення у документах і реєстрах бухгалтерського обліку руху коштів у касі підприємства і на рахунках у банку;

 • суворе дотримання встановлених правил ведення касових операції і здійснення розрахунків між суб’єктами господарської діяльності;

 • забезпечення своєчасності взаєморозрахунків з метою запобігання штрафних санкцій.

Для якісного відображення в обліку господарських операцій затверджено План рахунків бухгалтерського обліку.

Більшість розрахунків грошовими коштами здійснюються в безготівковій формі за допомогою платіжних доручень, чеків, акредитивів, векселів тощо. При цій формі розрахунків кошти підприємства зберігаються на розрахунковому і поточному рахунках в банку, який здійснює касове обслуговування підприємства і стежить за рухом коштів і та дотриманням законодавства. Така форма розрахунків проводиться згідно з Положенням про безготівкові розрахунки в господарському обороті в України.

2. Економіко-організаційна характеристика підприємства на прикладі ВКФ «Віта-Авто»
Виробничо–комерційна фірма «Віта-Авто» у формі товариства з обмеженою відповідальністю є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у банківських установах в національній та іноземній валютах, печатку (зі своєю назвою), кутовий штамп, товарний знак , бланки та інші притаманні юридичній особі реквізити. Знаходиться дане підприємство за адресою: Україна, 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, 2.

Учасниками Виробничо–комерційної фірми «Віта-Авто» у формі товариства з обмеженою відповідальністю є:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма "Бріс" ЛТД, зареєстроване Виконавчим комітетом Луцької міської ради 20 грудня 1996 року за № 1 198 120 0000 000421, код ЄДРПОУ 21749653, що знаходиться за адресою: 43026, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, 2;

2) Товариство з додатковою відповідальністю "Континіум-Траст-Компані", зареєстроване Виконавчим комітетом Луцької міської ради 24 березня 1994 року за № 1 198 120 0000 000894, код ЄДРПОУ 13368948. Юридична адреса: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кременецька, 38.

Виробничо–комерційна фірма «Віта-Авто» у формі товариства з обмеженою відповідальністю було створене з метою задоволення в його послугах (роботах, товарах) потреб підприємств, організацій, установ та громадян на території України і за її межами та реалізації на основі отриманого прибутку інтересів учасників товариства, а також економічних та соціальних інтересів трудового колективу. Основні види діяльності, що здійснює ВКФ «Віта-Авто»:

 • здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом;

 • організація та здійснення робіт по придбанню, транспортуванню, зберіганню та відпуску прескурсорів;

 • ремонт та сервісне обслуговування автомобілів та побутової техніки;

 • надання посередницьких, маркетингових, консультаційних, транспортно-ексгіедиційних та інших послуг, не заборонених діючим законодавством України;

 • зовнішньо-економічна діяльність.

Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні товариства, яке відповідно до установчих документів визначає напрями його використання.

Доходи від діяльності Товариства розподіляються між Учасниками пропорційно їх часткам в Статутному капіталі в порядку і на умовах, передбачених рішенням Зборів учасників.

У товаристві створюється резервний фонд у розмірі 25 % Статутного капіталу. Резервний фонд створюється за рахунок щорічних відрахувань 5 % від чистого прибутку Товариства.

Товариство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність відповідно до чинного законодавства і подає її в установленому обсязі органам державної статистики.

Товариство зобов'язане надавати звітність для перевірки на вимогу Учасників.

Комплексний аудит фінансово-економічної діяльності товариства може проводитися з ініціативи учасників і не менше одного разу на рік.

Товариство самостійно встановлює форми, системи та розміри оплати праці працівників.

Вищим органом трудового колективу є Загальні збори трудового колективу. Загальні збори трудового колективу.

Управління товариством здійснюється: зборами учасників, директором товариства та ревізійною комісією.

На підприємстві забезпечується безперервність відображення операцій і достовірна оцінка активів, зобов’язань, капіталу в бухгалтерському обліку, завдяки застосування журнально-ордерної форми обліку.

Застосовується план рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу зобов’язань і господарських операцій з урахуванням положень інструкції його застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України.

Облікова політика фірми визначена директором фірми і викладена у наказі “Про організацію бухгалтерського обліку і облікову політику”. В цьому наказі розкрито методичні принципи побудови бухгалтерського обліку, техніка його ведення та складання фінансової та статистичної звітності, а також організація роботи бухгалтерської служби. При формуванні даного наказу були враховані принципи бухобліку та фінансової звітності, а саме: безперервності, нарахування і відповідності доходів і витрат, повного висвітлення.

Фірма здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичний облік. Порядок ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності визначається чинним законодавством.

Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві доручене головному бухгалтером. Бухгалтерський облік відображає господарські операції систематично і забезпечує суцільне і безперервне спостереження.

Наочне відображення результатів діяльності підприємства за минулі три роки представленні в таблиці 1 Аналіз основних техніко-економічних та фінансових показників діяльності ВКФ «Віта-Авто».
Таблиця 1

Аналіз основних техніко-економічних та фінансових показників ВКФ «Віта-Авто» за 2006-2008рр

Показники

2006р

2007р

2008р

Відхилення

+,-

%

+,-

%

Вартість майна підприємства, тис.грн.

55252,0

91672,4

201883

36420,4

165,92

110210,6

220,22

Дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, тис.грн.

25593,6

27923,5

33548

2329,90

109,10

5624,50

120,14

Чистий прибуток (збиток), тис.грн.

-25,60

83,00

-318,00

108,60

-324,22

-401,00

-383,13

Обсяг випущеної продукції (товарооборот) ОВП, тис.грн.

21328,0

23269,6

27966,0

1941,60

109,10

4696,40

120,18

Фонд оплати праці всього персоналу ФОП, тис.грн.

4566,40

5618,30

7229,00

1051,90

123,04

1610,70

128,67

Середньооблікова чисельність штатного персоналу, осіб

271,00

275,00

280,00

4,00

101,48

5,00

101,82

Вартість основних засобів, тис.грн.

28540,2

38211,7

101609

9671,50

133,89

63397,30

265,91

Собівартість, тис.грн

28203,2

29712,9

34892,0

1509,70

105,35

5179,10

117,43

Операційні витрати, тис.грн.

28566,5

31385,7

58913,0

2819,20

109,87

27527,30

187,71

Матеріальні витрати, тис.грн.

13268,7

13664,5

21913,0

395,80

102,98

8248,50

160,36

Середня заробітна плата одного працюючого, тис.грн./особу

16,85

20,43

25,82

3,58

121,25

5,39

126,37

Продуктивність праці одного працюючого, тис.грн./особу

78,70

84,62

99,88

5,92

107,52

15,26

118,04

Матеріаловіддача, грн/грн

1,61

1,70

1,28

0,10

105,94

-0,43

74,94

Фондовіддача, грн/грн

0,75

0,61

0,28

-0,14

81,49

-0,33

45,20


Середньоспискова чисельність штатного персоналу – це показник, який застосовується для визначення чисельності працівників підприємсва та ведення спостереження за змінами, які відбуваються на підприємстві у використанні робочої сили. При цьому кожний працівник враховується тільки 1 раз за місцем основної роботи незалежно від строку договору та терміну робочого дня.

Аналізуючи дані таблиці, можна зробити висновок, що на підприємстві відбувається збільшення кількості виробничого персоналу на 4 особи у 2007 році в порівнянні з 2006 роком. Це пов’зано з тим, що на підприємстві підвищився обсяг робіт на 9%, а у 2007 році – було прийнято 5 працівників у з’язку з підвищився обсяг робіт на 20%.

Фонд оплати праці – це основний економічний показник, що широко використовується у господарській практиці практиці, статистичній звітності, аналізі. Він складає в себе основну та додаткову заробітну плату персоналу підприємства, інші заохочувальні і компенсаційні виплати.

Збільшення фонду оплати праці на 23% у 2007р. в порівнянні з 2006році та 28% у 2008 році в порівнянні з 2007 роком було спричинено перш за все:

 • зміна окладу (збільшення середньої заробітної плати 1 працівника за рік на 3,58 тис.грн (2007р). та 5,39 тис.грн (2008р) відповідно) пов’язана із зростанням загального показника росту заробітної плати за рік (підвищення мінімальної заробітної плати);

 • збільшення кількості працівників на підприємстві

Отже загальне підвищення рівня середньої заробітної плати одного працюючого у 2008 році до рівня 2151 грн. за місяць є позитивною динамікою розвитку соціального забезпечення працівників підприємства.

Показники забезпечення підприємства трудовими ресурсами ще не характеризують ефективність їх використання і відповідно не можуть бути факторами, які безпосередньо впливають на обсяг продукції (робіт, послуг), а від продуктивності цієї праці.

Зростання продуктивності праці є умовою збільшення обсягів виробництва продукції (робіт, послуг), основним чинником економічного зростання. Іншими словами під продуктивністю праці розуміють результат праці або здатність людини виробляти за одиницю робочого часу певний обсяг продукції.

Проаналізувавши результати таблиці можна зробити висновок, що зростання продуктивності праці у 2007р. на 7,52 % та на 18,04 % у 2008 році, що спричинено в першу чергу значним зростанням обсягу виготовленої продукції (робіт, послуг) на 9,1% у 2007 році та на 18,04% у 2008 році, а також підвищення рівня заробітної плати (стимулювання роботи працівників) та при цьому зростанням кількості штатних працівників. Позитивна динаміка до зростання продуктивності праці оцінюється позитивно.

А головне, що аналіз використання трудових ресурсів, продуктивності праці у взаємозв’язку з оплатою праці показав, що темпи зростання продуктивності праці значно нижчі за темпи зростання її оплати. Що оцінюється негативно. Адже за таких обставин створюються не реальні умови для нарощування темпів розширення виробництва, вказує на неефективне використання грошових коштів у процесі діяльності підприємства, таким чином отримання ВКФ «Віта-Авто» збитку, що і спостерігається в даному періоді.

Оцінка ефективності використання матеріальних ресурсів на практиці даної роботи здійснюється за допомогою показника матеріаловіддачі.

Матеріаловіддача – це показник, що характеризує вихід продукції з кожної гривні витрачених матеріалів і розраховується, як співвідношення вартості продукції до суми матеріальних витрат.

З даних таблиці можна прослідкувати підвищення показника матеріаловідачі на 5,94 % у 2007 році в порівнянні з 2006 роком та зниженням даного показника на 25% у 2008 році в порівнянні з 2007 роком, що є негативною тенденцією діяльності підприємства. Наступне зниження даного показника пов’язано зі не значним підвищенням обсягу випущеної продукції та значним збільшенням обсягу матеріальних затрат на 60,36% у 2008 році в порівнянні з 2007 роком. Таким чином матеріаловіддача залежить від обсягу виготовленої продукції (робіт, послуг) та суми матеріальних витрат. Сума матеріальних витрат також залежить від обсягу виготовленої продукції (робіт, послуг) і вартості матеріалів, витратами матеріалів на 1 продукції:

 • рівень матеріальних витрат на окремі вироби та послуги;

 • ціни на матеріали;

 • відпускні ціни на продукцію та послуги;

 • досконалість та раціональність використання технологій по переробці матеріальних ресурсів.

Економічна ефективність функціонування основних засобів є складовою частиною результату використання всіх виробничих ресурсів підприємства. Загальним показником ефективного використання основних засобів є виробництво послуг в розрахунку на 1 грн. їх середньої вартості – фондовіддача.

Аналізуючи дану таблицю ми спостерігаємо зниження показника фондовіддачі на 19% у 2007 році в порівнянні з 2006 роком та на 55% у 2008 році в порівнянні з 2007 роком. Що є негативною тенденцією. Це зниження фондовіддачі призводить до повної неекономії виробничої потужності основних засобів і не сприяє збільшенню обсягу виготовленої продукції (робіт, послуг).

Хоча підприємство у 2007 році все ж отримало прибутки, негативним залишається його збитковість у 2006 та 2008 роках, що пов’язано з постійним значним зростанням операційних витрат у 2008 році в порівнянні з 2007 роком на 87%, що оцінюється негативно.

Необхідною умовою виробництва товару, робіт, послуг є забезпечення його матеріальними ресурсами. У процесі споживання матеріальні ресурси трансформуються в матеріальні витрати. Відповідно діяльність підприємства та її результат залежить від ефективності організації постачання та раціонального та економного використання матеріальних ресурсів. Мета аналізу матеріальних ресурсів полягає у визначеності забезпеченості підприємства всіма видами матеріальних ресурсів, пошуку резервів їх раціонального використання, що в свою чергу призведе до підвищення ефективності діяльності підприємства.

Основними шляхами забезпечення матеріальними ресурсами є:

 • екстенсивний, який передбачає збільшення придбання і пов’язаний з додатковими витратами, що веде до зростання питомої ваги матеріальних витрат. При цьому собівартість продукції може зменшуватись, якщо збільшити обсяг виробництва чи скоротити постійні витрати;

 • інтенсивний, що передбачає більш економне витрачання наявних запасів у процесі виробництва продукції, що забезпечує скорочення питомої ваги матеріальних витрат і зниження собівартості продукції.

Отже, дате підприємство, займаючись основним видом діяльності, переживає не найкращі часи. Тому подальша наша робота буде заключатися в аналізі стану підприємства, а саме в аналізі його грошових коштів, з метою знаходження шляхів для отримання позитивних фінансових результатів в майбутньому. Адже, ці проблеми, які виникають на даному підприємстві, є актуальними на сьогоднішньому етапі розвитку бізнесу у всіх галузях економіки.
  1   2   3   4   5   6   7   8

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План Вступ. Економічна сутність фінансової стратегії діяльності підприємства....
Види діяльності підприємства ( на прикладі фінансового управління Дубенської районної державної адміністрації )

Література Розділ Теоретичні основи основних виробничих фондів підприємства
Основні виробничі фонди підприємства як економічна категорія та їх економіко-соціальне значення

Література Розділ Теоретичні основи основних виробничих фондів підприємства
Основні виробничі фонди підприємства як економічна категорія та їх економіко-соціальне значення

План : Вступ. Розділ Економічна сутність фінансової стратегії діяльності підприє- мства
...

Реферат на тему: Джерела формування капіталу підприємства
Капітал – це економічна категорія, яка відома давно, але отримала новий зміст в умовах ринкових відносин. Як головна економічна база...

Курсова робота по Фінансовому аналізі
Поняття грошових потоків. Аналіз формування чистих потоків коштів у результаті поточної, інвестиційної й фінансової діяльності

1. міжнародна економічна система предмет курсу “міжнародна економіка”....
Міжнародний поділ праці: сутність, форми та фактори. Особливості сучасного етапу розвитку світового господарства. Основні форми міжнародних...

Література 64 Розділ Система управління трудовим потенціалом 65 Трудовий...
Співвідношення категорій «трудові ресурси», «трудо- вий потенціал», «робоча сила» та «людський капітал» 76

“Товарна політика зат “Львівський лікеро-горілчаний завод” висвітлено...
Проаналізовано ринок лікеро-горілчаних виробів та діяльність відповідного підприємства на ньому. Детально досліджено товарну політику...

З міст
Економічна сутність заробітної платиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка