Пошук по сайту


Методичні рекомендації по економічному обґрунтуванню заходів по підвищенню використання основних виробничих фондів підприємства. 1 Підвищення ефективності використання річного робочого часу

Методичні рекомендації по економічному обґрунтуванню заходів по підвищенню використання основних виробничих фондів підприємства. 1 Підвищення ефективності використання річного робочого часу

Сторінка1/2
  1   2

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Зміст

Вступ

Розділ 1. Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів – важливий резерв підвищення ефективності виробництва на підприємстві.

Розділ 2. Визначення ефективності використання основних виробничих фондів.

2.1. Показники наявності та стану основних виробничих фондів підприємства.

2.2. Показники, які характеризують рух основних виробничих фондів підприємства.

2.3. Показники, які характеризують оснащеність підприємства основними виробничими фондами.

2.4. Показники, які характеризують озброєність працівників основними виробничими фондами.

2.5. Показники, які характеризують використання основних виробничих фондів підприємства в часі.

2.6. Узагальнюючі показники.

Розділ 3. Заходи по підвищенню ефективності використання основних виробничих фондів підприємства в часі.

3.1. Методичні рекомендації по економічному обґрунтуванню заходів по підвищенню використання основних виробничих фондів підприємства.

3.1.1. Підвищення ефективності використання річного робочого часу.

3.1.2. Підвищення ефективності використання внутрішнього часу.

3.1.3. Підвищення ефективності збільшення змінності використання основних виробничих фондів.

3.1.4. Підвищення ефективності використання календарного часу.

3.1.5. Аналіз одержаних результатів.

3.2. Вплив підвищення ефективності використання основних виробничих фондів на господарську діяльність підприємства.

Висновки

Використана література

Вступ

Підприємство – основна господарська ланка народного господарства країни, від результатів господарювання яких залежить економічний розвиток держави в умовах ринкових відносин; підприємство функціонує самостійно на засадах самоокупності і самофінансово, і тому воно саме в першу чергу зацікавлене в підвищенні ефективності виробництва та збільшенні прибутковості.

У вирішенні цього завдання велика роль відводилась проблемі підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства, які підвищують рівень його матеріально-технічної бази, яка в значній мірі визначає обсяги виробництва продукції. Проте ефективність виробництва продукції. Проте ефективність виробництва продукції на підприємстві залежить не тільки від забезпечення його основними виробничими фондами, але і від ступеня їх використання в часі.

Задоволення потреб населення на ринку в тій чи іншій продукції залежить від обсягу виробництва продукції на підприємстві, тобто від її пропозиції. Про те обсяг виробництва продукції на підприємстві залежить не тільки від забезпечення підприємства основними виробничими фондами та іншими виробничими ресурсами, але й від того, наскільки основні виробничі фонди повно використовуються.

Крім того, поліпшення використання основних виробничих фондів підприємства є важливою резервом підвищення ефективності виробництва.

Поліпшення використання основних виробничих фондів також зменшує потреби підприємства у капітальному вкладенні для розвитку матеріально-технічного обсягу виробництва продукції; тобто відбувається економія коштів на усі цілі. Як свідчить багаторічна практика господарювання; ефект від поліпшення використання основних виробничих фондів реалізується значно швидше, ніж від нових капітальних вкладень.

Таким чином, в умовах ринкової політики, коли підприємство відтворення основних виробничих фондів підприємства здійснюється за рахунок власних або позичених коштів, поліпшення використання цих фондів є важливим фактором росту ефективності використання основних виробничих фондів, на основі якого зробити висновки про рівень їх використання і передбачити заходи по поліпшення забезпечити збільшення виробництва продукції, обсяг якої знаходять реалізацію на ринку, та підвищення ефективності виробництва.

1. Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів – важливий резерв підвищення ефективності виробництва на підприємстві.
Матеріальною основою і технічною базою кожного суспільного виробництва є, насамперед, засоби праці, які відіграють визначну роль у розвитку суспільства. Засоби праці, що використовуються в процесі виробництва як елемент продуктивних сил , самі по собі не є економічною категорією. Економічною категорією є спосіб використання засобів праці, характер застосування яких визначається власністю на засоби виробництва і являє собою одне з відношень економічного ладу. Тому економічна природа засобів праці в повних суспільних формаціях різна. Як технічна категорія засоби праці у всіх формаціях виступають у ролі виробничого апарату.

Участь основних фондів у виробничому процесі має деякі особливості:

1. Повністю беручи участь у виробничому процесі, засоби праці лише частково споживаються у кожному його циклі. Вартість основних фондів переноситься на продукти поступово, протягом усього строку їх служби.

2. Перенесена на виготовлений продукт частина вартості основних виробничих фондів, які брали участь у процесі виробництва, втілюються у вигляді вартості виготовленої продукції. Отже, вартість основних фондів у процесі використання їх набуває подвійного існування: одна її частина продовжує функцію вати у споживній формі засобів праці, а друга – входить у створений ними продукт.

У відтворенні основних фондів визначального створення являється відтворення їх споживної вартості. В цьому також проявляється єдність відтворення основних фондів.

На основі руху споживної вартості основних фондів базується рух їх вартості. Тільки в останній рік служби основних фондів, коли вони вибувають із сфери виробництва та заміняються новими, загальна сема кругообігу вартості приймає вигляд: зношування – амортизація – повне відшкодування. В періоди проведення модернізації і капітального ремонту рух вартості основних фондів протікає за стадіями: зношування – амортизація – часткове відшкодування. В іншій рік життя основних фондів, рух вартості здійснюється за стадіями: зношування і амортизація.

Використання основних виробничих фондів на підприємстві характеризується натуральними і вартісними показниками.

До натуральних показників відносяться:

  • рівень продуктивності

  • коефіцієнт змінності використання

  • коефіцієнт використання внутрішнього часу

  • коефіцієнт використання календарного часу

До вартісних показників відносяться:

  • фондовіддача, характеризує обсяг продукції в грошовому виразі, що припадає на одиницю основних виробничих фондів

  • фондоємкість, характеризує обсяг основних виробничих фондів, що припадає на одиницю обсягу виробленої продукції.

Відтворення основних фондів в рамках окремого підприємства характеризується послідовною зміною різних стадій. Ця сторона відтворення припускає вивчення як одиничного так і сукупної споживчої вартості основних фондів.

1Управление использованием основных фондов в промышленности / под ред. М.И. Римера. – М.: «Экономика», 1985 с.14-15

2. Визначення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства.
Для оцінки технічного стану основних фондів розраховується коефіцієнту зносу та придатності

Кзн = З / Офб

З – сума нарахованого зносу

Офб – первісна вартість основних фондів

Коефіцієнти зносу та придатності розраховуються для загальної величини основних фондів і для окремої групи.

Найбільш узагальненим показником є фондоозброєність праці, що розраховується за формулою:

Кіфоз = ОФср / 

ОФср – середньорічна (балансова) вартість основних фондів

 - чисельність робітників в найбільшу зміну

Найбільш узагальненими показниками, що характеризують використання промислово-виробничих фондів підприємства, є показники фондовіддачі та фондоємності. Вони розрахуються співставленням вартості основних фондів з вартістю виробленої або реалізованою продукцією. Фондовіддача визначається за формулою:

Кфв = ТП (РП) / ОФср

ТП (РП) – вартість товарної або реалізованої продукції

ОФср – середньорічна вартість промислово-виробничих фондів.

Аналіз узагальнюючих показників інтенсивності використання основних фондів повинен включати і визначення показника їх рентабельності, що розраховується співвідношення прибутку підприємства за звітний (рік, квартал) до середньорічної вартості основних виробничих фондів:

Кр = Пзп / ОФср

Пзп – прибуток підприємства за звітний період

Протилежним показником фондовіддачі є фондоємність, що є співвідношенням вартості основних фондів до вартості товарної або реалізованої продукції:

Фє = ОФср / РП (ТП)
2.1. Показники наявності та стану основних виробничих фондів підприємства.
Наявність основних фондів на під приємність характеризується балансовою вартістю. Первісна вартість основних фондів дає уявлення про ту суму грошових витрат підприємств, які ним проведені в зв’язку з введенням в дію основних фондів.

Для вивчення зміни обсягу основних фондів та факторів, що на нього впливають, будуть баланси, що відображають зміну вартості фондів за окремі проміжки часу (за рік) (табл.2)
Табл.1

№ п/п

Показники

Од. Вим.


Проектна потужність підприємства

млн.грн.

11,0Обсяг реалізації продукції

млн.грн.

8,4Первісна вартість основних виробничих фондів (ОВФ)

млн.грн.

5,0

А

З них активна частина

млн.грн.

3,5Залишкова вартість ОВФ

млн.грн.

4,0Використання ОВФ

млн.грн.
А

В першу зміну

млн.грн.

4,8

Б

В другу зміну

млн.грн.

3,6

В

В третю зміну

млн.грн.

2,8Чисельність працівників

чол.

400

А

З них робітників

чол.

320Працювало працівників

чол.
А

В першу зміну

чол.

200

Б

В другу зміну

чол.

120

В

В третю зміну

чол.

80Корисний фонд робочого часу

днів
А

По плану

днів

220

Б

Фактично

днів

145Тривалість зміни

години

8Внутрізмінні витрати робочого часу

%

0,7Річний знос ОВФ

%

9,1Вибуло ОВФ

млн.грн.

0,45Поступило ОВФ

млн.грн.

0,38

А

Із них нових ОВФ

млн.грн.

0,38Собівартість

млн.грн.

7,0

А

В т.ч. матеріальні витрати

млн.грн.

4,8Збільшення обсягу продукції

млн.грн.

18


Табл.2

Наявність на початку року

Надійшло в звітному періоді

В тому числі і нових

Вибуло в звітному році

Наявність на кінець року

5,0

0,38

0,38

0,45

4,93


5,0 + 0,38 = 4,93 + 0,45

Середньорічна вартість основних виробничих фондів складає:

5,0 + 0,38 /12 – 0,45 / 12 = 4,994 млн.грн.

Для оцінки технічного стану основних фондів використовують коефіцієнт зносу придатності.

Кзн = 9,1% / 100 = 0,091

Кn = 1 – Кзн = 1 – 0,091 = 0,909

Сума річного зносу основних фондів (5,0 * 0,091 = 0,455 млн.грн.)

Залишкова вартість ОВФ відображає ту частину вартості фондів, яка залишалась в засобах праці на даний проміжок часу, або

5,0 – 0,455 = 4,545 млн.грн.

або 5 – (9,01 * 5,0) / 100% = 4,545 млн.грн.
2.2. Показники, що характеризують рух ОВФ підприємства.
Коефіцієнт вибуття визначається, як співвідношення вартості ОВФ, що вибули до балансової первісної вартості:

Ком = == 0,09 або 9%

Коефіцієнт оновлення визначається, як співвідношення вартості введених в експлуатацію ОВФ до балансової первісної вартості ОВФ:

Ком = == 0,076 або 7,6%

Коефіцієнт інтенсивності оновлення визначається як співвідношення між коефіцієнтооновленням і вибуття:

Кінон = = = 0,844 або 84,4%
2.3. Показники, що характеризую оснащення підприємства основними виробничими фондами.
Коефіцієнт фондооснащеності характеризує забезпеченість підприємств або потребу в ОВФ для виробництва одиниці продукції:

Фо = = = 0,594 або 59,4%

Механооснащенність визначає величину вартості ОВФ, яка необхідна у вигляді засобів праці (активної частини ОВФ і до обсягу реалізованої продукції):

Мо = == 0,417 або 41,7%
2.4. Показники, що характеризують озброєність працівників ОВФ.
Найбільш узагальнюючим показником є фондоозброєнніість праці, що визначається, як співвідношення середньорічної вартості ОВФ до чисельності працівників найбільшої зміни:

Кфос = = = 0,025 або 2,5 тис.грн.
2.5. Показники, що характеризують використання ОВФ в часі.
Коефіцієнт використання календарного часу визначається як співвідношення кількості днів планового корисного фонду робочого часу до фактичної календарної кількості (365):

Кк.ч = =  0,603 або 60,3%

Коефіцієнт використання робочого часу визначається як співвідношення фактичної кількості днів корисного фонду робочого часу до календарної кількості за рік:

Кр.ч. = == 0,397 або 39,7%

Коефіцієнт використання внутрізмінного часу визначається як співвідношення різниці між тривалістю зміну і втратами робочого часу до тривалості зміни:

Кв.ч. = == 0,993 або 99,3%
2.6. Узагальнюючі показники
Фондовіддача визначається як співвідношення середньорічної вартості основних виробничих фондів до вартості реалізованої праці:

Кфв = 8,4 / 4,994 = 1,682 грн. продукції / 1 грн. вартості ОВФ

Фондовіддача – по активній частині ОВФ:

Кфва = 8,4 / 3,5 = 2,4 грн. вартості реалізованої припадає на 1 грн. вартості активної частини ОВФ

Коефіцієнт віддачі спожитих основних виробничих фондів визначається, як добуток співвідношення обсягу реалізованої продукції до первісної балансової вартості ОВФ та коефіцієнту річного зносу1.

1Методическое указание по анализу финансово-хозяйственной деятельности предприятия – М.: «Финансы», 1983 с.62-66
  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

2. Технологічна структура основних виробничих фондів І ефективність виробництва підприємства
Тема Обґрунтування терміну корисного використання основних виробничих фондів підприємства

2. Технологічна структура основних виробничих фондів І ефективність виробництва підприємства
Тема Обґрунтування терміну корисного використання основних виробничих фондів підприємства

Поліпшення використання основних виробничих фондів забезпечує зменшення...
Механізм впливу поліпшення використання основних виробничих фондів на економію капітальних вкладень

” Навчально-дослідна робота (курсова робота) студента з „Економіки...
...

Література
Теоретичні засади обґрунтування терміну корисного використання основних виробничих фондів підприємства

Література
Теоретичні засади обґрунтування терміну корисного використання основних виробничих фондів підприємства

Література
Теоретичні засади обґрунтування терміну корисного використання основних виробничих фондів підприємства

Всеукраїнський студентський архів
Теоретичні основи обґрунтування тривалості використання основних виробничих фондів підприємства

Комплексна оцінка використання робочого часу чупир В.Є
Системний та достовірний облік робочого часу створює інформаційну базу для кількісного І якісного аналізу ефективної роботи персоналу...

Рекомендації щодо підвищення економічного потенціалу ват „Рівень”...
Заходи щодо управління економічним потенціалом ват „рівень” та їх економічне обгрунтуванняБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка